Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012

Revista Catalunya
Revista CatalunyaPeriodisme at CGT Catalunya

Novembre 2012 nº 144 Catalunya - Papers CGT

Catalunya
> Òrgan d’expressió de les CGT de Catalunya i de Balears · 8a. època · Novembre 2012 · núm. 144· 0,50 euros · www.cgtcatalunya.cat  www.cgtbalears.org
   No
   deixem que
   el capitalisme
   arruïni les
   nostres vides!
Dipòsit legal: B 36.887-1992
> Òrgan d’expressió de les CGT de Balears i Catalunya · núm. 144 · Novembre 2012  0,50 euros · www.cgtbalears.org · www.cgtcatalunya.cat
   No
   deixem que
   el capitalisme
   arruïni les
   nostres vides!
Dipòsit Legal: PM 1.177-2005
EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA
                                   Editorial
> ON ENS TROBEM?
CONFEDERACIÓ GENERAL DEL
TREBALL (CGT) DE LES ILLES
BALEARS
Camí de Son Rapinya, s/n - Centre
“Los Almendros”, 2n 07013 Palma de
Mallorca
Tel. 971 791 447 -Fax. 971 783 016 -
lesilles@cgtbalears.org
                     L’èxit de la vaga
Delegació Menorca
Plaça de la Llibertat, 5 07760
Ciutadella
Tel. 971 386 670 -Tel. 666 087 592
menorca@cgt-balears.org

SECRETARIAT PERMANENT
                     general del 14N ens
DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA
CGT DE CATALUNYA
Via Laietana, 18, 9è - 08003
Barcelona -
spccc@cgt.es Tel. 933103362. Fax
                     marca el camí a seguir
933107110

FEDERACIONS SECTORIALS
• Federació Metal·lúrgica de
Catalunya (FEMEC)
• Federació de Banca, Borsa,
Estalvi i Entitats de Crèdit
• Federació Catalana d’Indústries
Químiques (FECIQ)


                     P
• Federació de Sanitat
• Federació d’Ensenyament de          er a la CGT, la vaga general del 14N
Catalunya (FEC)
• Federació d’Administració          ha estat un èxit inqüestionable com a
Pública (FAPC)              vaga general, laboral, social, de consum
Via Laietana 18, 9è - 08003 Bcn      i ciutadana, cobrint totes les perspectives
Tel. 933103362. Fax 933107110       previstes. D’una banda, el 14N ha estat
FEDERACIONS COMARCALS           una vaga general laboral molt important
                     atès que milions de treballadors i treba-
Anoia
Carrer Clavells 11 - 08700 Igualada    lladores l’han secundat, podent parlar-
Tel./fax 938042985 · cgtanoia@yahoo.es
                     se d’un seguiment proper al 90% en els
Baix Camp/Priorat             principals sectors industrials, automoció,
Raval de Sta. Anna 13, 2n, 43201 Reus
baixc-p@cgtcatalunya.cat         petroquímiques, transports per terra, mar
Tel. 977340883. Fax 977128041
                     i aire, telecomunicacions, construcció,
Baix Llobregat              serveis públics, educació, sanitat, televi-
Cra. Esplugues, 46 - 08940 Cornellà -
cgtbaixll@cgtcatalunya.cat        sions,...
Tel. 933779163. Fax 933777551
                     Així mateix, la vaga general del 14 N ha
Comerç, 5. 08840 Viladecans        estat un èxit des del punt de vaga de con-
cgt.viladecans@yahoo.es
Tel./fax 93 659 08 14           sum, havent tancat un percentatge proper
Baix Penedès               al 60% del petit comerç i la població ma-
Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell    joritàriament no ha acudit als comerços i
Tel. i fax 977660932
cgt.baix.penedes@gmail.com        botigues, demostrant que seguim tenint
Barcelonès Nord              dignitat.
Alfons XII, 109. 08912 Badalona      La vaga general del 14N també ha estat
cgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 933831803
                     un èxit com vaga social a nivell de presèn-
Garraf-Penedès              cia en el carrer, les manifestacions que es
Lepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i la
Geltrú - cgtvng@cgtcatalunya.cat     van celebrar al llarg de tot l’estat espan-
Tel. i fax 938934261
                     yol ha estat molt majoritàries integrant a
Maresme
Unió 38 baixos, 08302 Mataró -      la majoria de la població que ha fet vaga
maresme.cgt@gmail.com           i a qui no han pogut fer-la per estar sen-     verns autonòmics van fer dels piquets in-      seguirà però ja estem millor preparats, i       sindicalisme combatiu i els moviments
Tel. i fax 937909034
                     se treball, ser pensionista, estar desno-      formatius, de les organitzacions sindicals      seguirem treballant colze a colze amb el       socials.
Vallès Oriental              nat, ser jove sense expectatives ni futur      i socials, mandatant a la policia perquè
Francesc Macià, 51 08100 Mollet -
cgt.mollet.vo@gmail.com          o per la comprensible por a represàlies       provoqués impunement a les i els treballa-
Tel. 935931545. Fax 935793173
                     de l’empresariat i els seus directius.       dors, detinint i actuant violentament contra
                                               les i els manifestants o els reporters grà-
                                                                           Agurrelj
FEDERACIONS INTERCOMARCALS        L’assistència en les manifestacions con-
Girona                  vocades va ser massiva i deixava clar,       fics, acorralant fins i tot a les pròpies seus
Av. Sant Narcís 28, ent. 2a 17005     sense cap tipus de dubte, que el poble       dels sindicats de la CGT com va succeïr
Girona
cgt_gir@cgtcatalunya.cat         està en el carrer rebutjant les polítiques     a València, Sevilla i Madrid. També cal
Tel. 972231034. Fax 972231219
                     de reformes, de retallades, d’ajustament,      destacar la violencia policial produïda en
Ponent                  de pagament del deute, les polítiques an-      diverses manifestacions, provocant dese-
Av. Catalunya, 2, 8è 25002 Lleida -
lleida@cgtcatalunya.cat          tisocials de falta de llibertats, les polítiques  nes de ferits i detinguts.
Tel. 973275357. Fax 973271630
                     repressives i autoritàries. La vaga general     La CGT advertim al(s) Govern(s) que no
Camp de Tarragona             del 14 N ha estat també una jornada eu-       pot jugar amb el poble, que no pot riure’s
Plaça Imperial Tarraco, núm. 1 Edifici
2, 3a Planta, 43005 Tarragona       ropea a l’haver-se convocat vaga general      de les seves necessitats com persones,
cgttarragona@cgt.es
Tel. 977242580 i fax 977241528      amb èxit a Portugal, Grècia, Itàlia, Bèlgica,    trepitjant els seus drets, perquè aquest po-
                     Malta, Xipre i jornada de mobilitzacions      ble sabrà defensar-se de qui l’humilia i sa-
FEDERACIONS LOCALS
                     en la pràctica totalitat de països d’Europa,    brà reconquistar el que li han arravassat.
Barcelona                 donant un primer pas en el procés de mo-      Per a la CGT, aquesta vaga és un pas més
Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona
flbcn@cgtbarcelona.org          bilització coordinada internacionalista.      en pro de la mobilització permanent pel
Tel. 933103362. Fax 933107080
                     Des de la CGT volem denunciar la crimi-       canvi de model econòmic, social, polític i
Berga                   nalització que el Govern del PP i els go-      mediambiental. Després del 14N, la lluita
Balç 4, 08600
sad@cgtberga.org Tel. 938216747
Manresa
Circumval·lació 77, 2n - 08240       Edició del Col·lectiu La Tramuntana: Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T, Jose Cabrejas, Mireia
Manresa
manre@cgtcatalunya.cat           Bordonada, Dídac Salau, Josep Estivilli, Xavi Roijals, Jordi Martí, Josep Torres, Txema Bofill, Paco
Tel. 938747260. Fax 938747559       Martín, Moisès Rial i Laura Rosich. Col·laboradors: Pepe Berlanga, Vicent Martínez, Toni Álvarez,
                      Pep Cara, Ferran Aisa, Miquel-Dídac Piñero, Jaume Fortuño, Carlús Jové, Agurrelj, Joan Canyelles                “L’existència i la continuItat del grup em sembla
Rubí
Colom, 3-5, 08191 Rubí, cgtrubi@      Amengual, Emili Cortavitarte, L’amo en Pep des Vivero i les federacions i seccions sindicals de                  important, sobretot en un país tan marginat i
gmail.com Tel. i fax 93 588 17 96     CGT. Tirada: 13.000 exemplars. Redacció i subscripcions a Catalunya: Raval Sta. Anna, 13, 2n.
                                                                                            miserable com el nostre”
Sabadell
                      43201 Reus. Tel. (dimecres tarda) 977340883. Col·laboracions: catalunyacgt@cgtcatalunya.cat,
Rosellò 10, 08207 Sabadell -        com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat Redacció i subscripció a Balears: Camí Son Rapinya s/n, Centre
cgtsabadell@hotmail.com Tel. i fax 93   Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971791447. Col·laboracions: comunicacio@cgt-balears.org
745 01 97
                      Web revista: www.revistacatalunya.cat.                                                         Joan Guinjoan
Terrassa                  No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors.
Ramon Llull, 130-136, 08224 Terrassa -
cgtterrassafl@gmail.com          Drets dels subscriptors:
Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04    D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incor-
                     porades a un fitxer automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titulars respectius dels quals són el Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya
Castellar del Vallès
Pedrissos, 9 bis, 08211 Castellar del   i la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretat
Vallès                  necessàries per tal de garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació,
cgt.castellar-v@terra.es,         cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, al correu electrònic s-org@cgtca-
Tel./fax 93 714 21 21           talunya.cat o bé a Via Laietana 18, 9è de Barcelona; i a la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears a Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel.
                     971 791 447. comunicacio@cgt-balears.org
Sallent
Clos, 5, 08650 Sallent                      Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya”
sallent@cgtcatalunya.cat                     Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents:
Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61               - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador.
                                 - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
Sort                               - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra.
Pl. Major 5, 25560, Sort
pilumcgt@gmail.com                          Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del
                                 titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior.
                                   Més informació a http://cat.creativecommons.org/

2                                                                                                              Novembre de 2012
REPORTATGE                                                          Amb la crisi
                                                                                     s’accentuen les
                      Les dones estem especialment afectades pels danys que
                      el capitalisme genera en la societat, perquè el patriarcat
                                                                                     problemàtiques
                      és un pilar bàsic que sosté el model social d’explotació
                                                                                     de les persones
        Dona, crisi i
       mercat de treball
La crisi econòmica té rostre femení
                      supera la femenina, quan la situació
      Elena Idoate
                      estructural ha estat tradicionalment
                      inversa. Com que són més aviat els
                      homes els que es queden sense fei-

E  l capitalisme està aprofitant la
   crisi per atacar frontalment les
condicions de vida de les classes po-
                      na, aparentment semblaria que hi ha
                      un canvi de rols de gènere i que són
                      ells qui “retornen a la llar”. Però en
pulars i agredir els drets de les dones.  realitat, no hi ha aquest impuls de
El nostre sistema de protecció so-     canvi. Es tracta d’una qüestió sec-
cial dóna un pes molt important a les    torial: l’epicentre de la crisi ha estat
prestacions contributives, i moltes     l’ensorrament de la construcció, i
dones en queden fora.            també ha sortit molt tocada la indús-
La crisi econòmica ha suposat una      tria, ambdós sectors molt masculi-
aturada “en sec” d’aquells mecanis-     nitzats.
mes que havien permès el creixement     El 85% dels llocs de treball perduts
del capital: la bombolla immobiliària,   amb la crisi eren masculins, i aproxi-
les finances desenfrenades, la preca-    madament la meitat eren de la cons-
rització del treball i dels salaris, etc.  trucció i un terç de la indústria. Per
Els “èxits” econòmics de l’economia     a la supervivència familiar, dones
capitalista comporten un fracàs estre-   que estaven inactives han tornat a
pitós a nivell social. La mercaderia    treballar fora de casa, però no ocu-
ha guanyat més espai en la societat     pant els llocs dels marits o fills, sinó
i s’han fet molts beneficis, princi-    a treballs molt més precaris. Tot i
palment especulatius, però la des-     això, les dones continuen tenint una
igualtat i la pobresa han esdevingut    taxa superior d’inactivitat i s’ha fre-
aclaparadores i la vida quotidiana de    nat a la meitat el ritme d’increment
la majoria de la població, molt més     de l’activitat femenina. Al mateix
difícil. Totes les problemàtiques,     temps, els canvis en la legislació,
algunes d’elles invisibles, tenen un    que donen una gran capacitat a
rostre femení, com la feminització     l’empresari per canviar la jornada
de la pobresa o la crisi de les cures.   laboral i els horaris, amenacen la
Temes que requeririen un desenvo-      participació laboral de les dones:
lupament ampli.               quan la feina i tenir cura de la cana-
Les dones estem especialment afec-     lla i la gent gran són incompatibles,
tades pels danys que el capitalisme     generalment no es dóna aquest “can-
genera en la societat, perquè el pa-    vi de rols”.
triarcat és un pilar bàsic que sosté
aquest model social d’explotació i     Polítiques decantades
polarització. Per això, la crisi està    cap al capital
tenint una cara especialment cruen-
ta per a les dones. A més a més,      Una altra esfera és la protecció so-
l’estratègia marcada des d’una clas-    cial, que ocupa un lloc important en
se dominant enfortida està destruint    les condicions de vida de les classes
unes estructures socials, aconsegui-    populars. Amb les retallades veiem
des amb molts anys de lluita, que      que, actualment, les polítiques pú-    prestacions contributives -pensions   siguin comuns: afecten tothom, i    d’altres. El treball domèstic femení
protegeixen les condicions de vida     bliques estan absolutament decan-     i atur- i depenen de les cotitzacions.  s’originen en una estructura social   està cobrint bona part de tot allò que
de les classes populars, de les quals    tades cap als interessos del capital.   Les dones generalment tenim pres-    que supera els individus. S’assigna   s’obtenia a l’esfera mercantil, abans
les dones som més dependents.        Les principals perjudicades per les    tacions de menor quantia, bé per-    a la família patriarcal tot tipus de  de la reducció d’ingressos salarials, i
L’impacte que la crisi econòmica      retallades socials som les dones.     què hem cotitzat menys temps i per    tasques domèstiques, i la dona és    al sector públic, abans de les retalla-
està tenint en les dones es pot apre-    D’una banda, perquè els col•lectius    menys diners o bé perquè adquirim    l’encarregada de realitzar tot aquest  des. Les dones estan suportant el pes
ciar des de diferents àmbits, que se    laborals dels serveis públics i so-    el dret a les prestacions per altres   treball de manera no remunerada i    de l’ajustament.
superposen i ens afecten des de dife-    cials estan altament feminitzats. I de   vies “indirectes”, com ara les pen-   sense una consideració socialitzant,  El conjunt d’elements que estan pro-
rents vessants.               l’altra, perquè en som les principals   sions de viduïtat i els subsidis.    perquè es fa en l’àmbit privat. Amb   vocant un atac frontal als drets de
                      usuàries. Per exemple, el 67% de                          la crisi, s’accentuen les problemàti-  les dones i als avenços de la lluita
                      les persones beneficiàries de la Llei                        ques de les persones, i requerim    feminista no s’acaben aquí. Però
La destrucció de                                    Àmbit privat i treball          moltíssima més ajuda, que continua   amb tot això n’hi ha prou per afirmar
                      de Dependència eren dones, perquè
feina                    vivim més anys, i el 45% de la des-    no remunerat               fent la dona en el marc de la famí-   que, amb la crisi, el capitalisme està
                      pesa es destinava a les treballadores                        lia patriarcal. Malgrat que les dones  atacant durament les condicions de
Una de les esferes: la producció      familiars, majoritàriament dones,     L’esfera domèstica roman en l’àmbit   s’hagin incorporat al món laboral    vida de les classes populars, i ho fa
mercantil. L’aspecte més destacat a     perquè ens encarreguem de la cura     privat de les persones i és invisible  i molts homes, o bé estiguin més    aplicant les estructures patriarcals,
casa nostra és l’elevadíssima des-     de la gent gran.              de portes enfora. En la societat ca-   a casa perquè no tenen feina, o bé   de vegades fent-les més agressives, i
trucció de llocs de feina, que són els   La taxa de pobresa femenina és més     pitalista i patriarcal, gran part de   hagin assumit tasques domèstiques,   en altres casos, les reinventa.
que aporten els recursos monetaris     alta, amb la qual cosa demanem més     les necessitats de reproducció so-    ha augmentat molt poc la dedicació
a les llars. S’ha donat molta relle-    ajuts. També hem de tenir en comp-     cial es cobreix en l’àmbit domèstic.   masculina a feines no mercantils.    * Article d’Elena Idoate, del semina-
vància al fet que l’atur impacta més    te el biaix de gènere que té el nostre   S’individualitzen les necessitats,    En canvi, s’han incrementat molt les  ri d’economia crítica Taifa, publicat
entre els homes que les dones. A      sistema de protecció social, perquè    mancances i problemes de les perso-   tasques de les dones per als mem-    al núm. 124 de la revista “Carrer”
Catalunya, la taxa d’atur masculina     dóna un pes molt important a les      nes, tot i que la naturalesa d’aquests  bres de la seva família, i fins i tot  de la FAVB
Novembre de 2012                                                                                               3
REPORTATGE

Dona i Mercat Laboral: com ens afecten la
crisi i les retallades?
                                                                                       un clar indicador de les desigualtats
  Isabel Pérez Ortega,
Secretaria de la Dona Comitè                                                                         de gènere que segueixen existint, en
  Confederal de la CGT                                                                           considerar les dones com a propietat
                                                                                       de l’home, sense drets, sense veu.

                                                                                       Prioritats i
M   és del 15% de dones cobren
    menys del SMI - congelat- da-
vant un 5,6% d’homes. La pujada de
                                                                                       estratègies de
l’IRPF penalitza aquestes rendes bai-
                                                                                       CGT per millorar la
xes (uns 25 € més anuals per salaris                                                                     situació de les dones
inferiors a 1000 €). La congelació de
les pensions incideix en un 44% de                                                                      Des de la CGT i a través de la Se-
vídues enfront d’un 12% de vidus. A                                                                      cretaria de la Dona s’impulsen cam-
més, estan les retallades assistencials                                                                    panyes transversals a tot el sindicat
i de drets, el tancament de centres                                                                      sobre igualtat, llenguatge no sexista
d’acollida a maltractades,                                                                          i contra la violència de gènere.
Les dones històricament suportem                                                                       Fem campanyes per als dies clau
taxes més altes d’atur i ocupació pre-                                                                    per a les dones en què reivindiquem
cària que els homes. Tot a causa de la                                                                    igualtat com a treballadores i com a
societat masclista i patriarcal en què                                                                    dones, el 8 de març i el 25 de no-
vivim.                                                                                    vembre, contra la violència masclis-
Amb l’aprovació de l’acord entre sin-                                                                     ta i patriarcal, campanyes que es rea-
dicats i empresaris del II Acord per a                                                                    litzen a nivell estatal i de cara a tota
l’ocupació i la negociació col•lectiva                                                                    la societat, participant en diferents
2012, 2013, 2014, es feia un pas més                                                                     plataformes i coordinadores, i també
en la precarització del treball, apro-                                                                    en solitari.
vant la conversió de contractes de     afecten: el tancament de centres      que penalitza a les rendes baixes (uns   d’igualtat perquè és obligatori que ho   Les nostres propostes i sobre el que
temps complet a temps parcial, si      d’assistència a dones víctimes de      25 € més anuals per salaris inferiors   facin, però els buiden de contingut i   treballem homes i dones de la CGT
l’empresa ho necessita, basant-se en    violència de gènere, la suspensió dels   a 1000 €) i afegim la congelació de    després, no es compleixen. En molts    són:
criteris organitzatius, econòmics o de   concerts amb les clíniques privades     les pensions (hi ha un 44% de vídues    casos, ni tan sols s’arriba a constituir  * A les empreses, negociació de
producció. A qui creiem que afectarà    que realitzen les interrupcions volun-                         la Comissió d’Igualtat a l’empresa.    plans d’igualtat, aportant idees i me-
                                            enfront d’un 12% de vidus), tenim la
més aquesta mesura, als homes o a      tàries de l’embaràs que no es volen                          Aquesta crisi ha estat un moment      sures reals i que poden realitzar (una
                                            immensa sort de ser les guanyadores
les dones? Es preveu una tornada als    fer en hospitals públics…                               magnífic per haver fet bones políti-    altra cosa és que siguin acceptades
                                            del concurs “precaritzi seva vida a
esquemes tradicionals, dels que sem-    Des de l’estat i les organitzacions                          ques de repartiment, tant de treball    per l’empresa) per a la igualtat efec-
                                            través de la legalitat.”
bla que anava sortint a poc a poc, la    sindicals institucionals no s’ha fet res                        com de riquesa, igualitàriament. Però   tiva entre homes i dones.
                                            Concloent, el panorama amb què ens
dona treballant a temps parcial, com-    per impulsar la conciliació ni la igual-                        no l’han sabut aprofitar.         * Conscienciar en els nostres tre-
                                            trobem obliga a crear obligats vin-
paginant amb les tasques domèsti-      tat. Com a exemples tenim la man-                           En el llibre “Desiguales. Mujeres y    balls, tant a treballadors com a em-
                                            cles de dependència, de la dona amb
ques o de cures.              ca d’informes d’impacte de gènere                           hombres frente a la crisis financiera”   presàries de la necessitat de posar la
                                            l’home, reduint la seva autonomia,                          vida al centre, la cura que les perso-
Les retallades assistencials, bé per    (obligatoris per la Llei d’igualtat) de                        (Icaria 2010) Lina Gálvez i Juan To-
                                            independència, arribant a un estatus                         nes necessitem donar i rebre.
congelació de la taxa de reposició en    les diferents lleis i reformes aprova-                         rres posen en relleu que la discrimi-
el sector públic, bé per falta de sub-                         similar al model tradicional familiar,                        * Al carrer, reivindicant la igualtat i
                      des i la suspensió del permís de pa-                          nació que pateixen les dones ha estat
vencions a les associacions que fan                           patriarcal, de submissió, i en moltes                         lluitant contra l’ocupació submergi-
                      ternitat de quatre setmanes que hau-                          un dels factors que més ha ajudat
la feina que s’hauria de prestar des                          ocasions de violència vers les do-                          da com pot ser en el sector de treba-
                      ria d’haver entrat en vigor aquest any.                        a generar la crisi, en la mesura que
de l’administració, són un altre punt    I com a guinda, la congelació del sa-    nes…                    s’ha incrementat la desigualtat que    lladores de la llar.
important de precarietat que afectarà    lari mínim. El desvergonyiment no                           està a l’origen.              * Reivindicació de drets fonamen-
directament a les dones: les retallades   té límits, quan el van aprovar deien    Situació de la lluita           El mateix Estat s’ha preocupat de     tals per a les dones: llibertat per
en dependència, en ajuda a domicili,                                                                     decidir sobre el nostre cos, dret a
                      des del govern que a penes afectaria    per la igualtat entre           maquillar les seves polítiques des-
en escoles infantils, en menjadors es-   unes 100.000 persones. Només com                            igualitàries, incomplint la pròpia     l’avortament lliure i gratuït, lluita
colars … Tot això repercuteix nega-     a treballadores de la llar hi ha unes    homes i dones a              Llei d’Igualtat, no havent fet un sol   contra la violència masclista i patriar-
tivament en els interessos de les do-    700.000 persones, més del 90% do-      l’estat espanyol              informe d’impacte de gènere per a     cal, dret a una orientació sexual lliure
nes, ja que són les que en últim terme   nes, que el salari es regeix pel SMI.                         cap de les lleis i reformes que s’han   i sense discriminació de cap tipus.
deixaran els seus treballs o a reduir    Segons l’última enquesta d’Estructura    Les polítiques d’igualtat no han      aprovat des de l’any 2010.         I tot això des de l’autonomia que
les seves jornades o acceptar treballs   Salarial (2010), hi ha més d’un 15%     avançat prou feines des que es va     Som moltes les organitzacions so-     com CGT tenim de cap poder esta-
precaris per poder compaginar amb      de dones que cobren menys del SMI      aprovar la Llei d’Igualtat l’any 2007.   cials i sindicals que seguim lluitant   tal, sense subvencions per als nostres
les cures.                 davant un 5,6% d’homes.           Les empreses de més de 250 treballa-    per la igualtat efectiva entre homes    projectes i amb la militància com a
Altres retalls importants que ens      I si sumem a això la pujada de l’IRPF,   dors, majoritàriament, negocien plans   i dones. La violència de gènere és     principal factor humà.
L’economia informal: altra vegada una
qüestió de sexe
                      cions de precarietat indigna a qui la    I no es tracta, ni de bon tros, d’un fe-  els estudis especialitzats, ni la seva   taleria i restauració, ocupació domès-
    Bibiana Medialdea
                      realitzen. Aquest tipus d’activitats    nomen marginal. Segons un estudi de    realització, amb tot el que comporta    tica, treballadores del sexe, serveis
                      no paga impostos ni cotitzacions a     la Fundació de les Caixes d’Estalvis    de salaris més baixos i absència de    socials (especialment atenció a per-
                      la seguretat social. Per altra banda,    (FUNCAS) el 21,5% de l’activitat      garanties i drets, afecta per igual a   sones depenents), treball en el propi

E  n aquesta anàlisi sobre la rela-
   ció entre treball negre i divisió
                      les persones que treballen en aques-
                      tes condicions solen rebre salaris
                                            econòmica de l’Estat espanyol seria
                                            informal. L’Organització Interna-
                                                                  dones i homes.               domicili, comerç minorista, neteja
                                                                                       per a locals, sanitat privada o educa-
sexual del treball, l’autora analitza    per sota del mínim legalment esta-     cional del Treball (OIT) calcula que    Majoria de dones              ció infantil. Per exemple, a Amèrica
les xifres sobre economia submergi-     blert, sofriexen l’absència total de    entorn del 69% dels llocs de treball                         Llatina es calcula que el 50,1% de les
da i la seva relació amb l’asimètrica    garanties sobre les seves condicions    a Amèrica Llatina (dos de cada tres)    Pel que fa al treball no regulat però   treballadores no agrícoles pertanyen
distribució de tasques en la societat    laborals (horaris, vacances, treball    són informals. Podem dir per tant     remunerat (únic àmbit reflectit per    al sector informal, enfront del 44,1%
capitalista.                infantil, normes de seguretat, etc.),    que, per exemple en el nostre país,    les xifres oficials), igual que succeeix  de treballadors.
Escoltem     contínuament     que  manquen dels drets associats al con-    entorn d’un 20% dels treballadors     en totes les formes precaritzades     A més, les treballadores també són
l’economia informal és una xacra per    tracte laboral (atur, baixes, indemnit-   i treballadores sofreixen aquesta     d’ocupació, la presència femenina és    víctimes de la “informalitat encober-
a la societat; i és cert. Es tracta d’una  zació per acomiadament, pensions,      situació de desprotecció? No. Ni      aclaparant. Això es deu, d’una banda,   ta” en tots els sectors econòmics. Un
activitat econòmica que no aporta al    etc.), i tenen serioses dificultats per a  l’activitat econòmica no regulada es    a la concentració de dones en activi-   cas paradigmàtic és el de “les falses
col•lectiu i que condemna a situa-     organitzar-se.               limita als percentatges que faciliten   tats propícies a la informalitat: hos-   jornades parcials”, que es corresponen

4                                                                                              Novembre de 2012
REPORTATGE
en realitat amb jornades completes      tativa entre les persones adultes de
que duen associades, això sí, salaris    la unitat de convivència –condicions
i drets parcials. La feminitzacin de la   necessàries per a assolir-lo: jornades
informalitat en el mercat laboral no és   laborals més curtes i serveis públics
més que un símptoma addicional de la     complets i de qualitat–. En aquest cas,
posició subalterna que, en coherència    és assenyat sostenir que la major part
amb la divisió sexual del treball que    de les persones adultes seria capaç
vertebra les nostres societats, ocupen    de sostenir el treball reproductiu que
les dones. I la informalitat no fa més    precisen elles i el seu entorn personal
que aprofundir aquesta posició de des-    més proper. És a dir, en la majoria
avantatge: si el salari de les treballado-  dels casos no seria necessari, ni desi-
res formals llatinoamericanes repre-     tjable, recórrer a la mercantilització
senta un 64% del masculí, en l’àmbit     d’aquests treballs. No obstant això,
informal aquesta proporció baixa fins    de moment, són les dones les que
al 52%.                   s’han especialitzat en el desenvolu-
                       pament d’aquestes tasques. Aquest
                       treball especialitzat i que llastra les
El treball reproductiu            possibilitats d’inserció igualitària
                       en el mercat laboral de les dones
Per altra banda, la ingent quantitat de   no obté ni visibilitat ni cap tipus de
treball no remunerat però necessari     contraprestació regulada (garantida).
(treball reproductiu) no deixa de ser    En resum, el que s’està produint és
una borsa enorme de treball informal,    una gran quantitat de treball que una
en la seva pràctica totalitat femení, i   part de la societat (les esposes, núvies,
no recollit per les estadístiques. La    germanes, filles, mares i àvies) pres-   de l’economia i l’ocupació informal    es dediquen al treball no pagat i només  estadístiques oficials, definitivament,
consideració del treball reproduc-      ta a la resta de la societat (masculina   no hauríen d’ignorar aquesta realitat.  20,3 al treball pagat. A més, les dones  és qüestió de sexe.
tiu –domèstic i de cures– realitzat en    en la seva majoria), que gaudeix dels    Hi ha dades que assenyalen que les    treballen un 15% més en total que
l’àmbit privat és un tema conflictiu.    béns i serveis corresponents sense que   xifres d’informalitat es dispararien   els homes, però tres quartes parts del   * Bibiana Medialdea és professora
Pensem primer en una societat plena-     això generi ni ingressos, ni garanties,   si ho fessin. Per exemple, en el nos-   seu treball és gratuït i sense drets as-  d’Economia Aplicada de la Universi-
ment igualitària, en la qual aquestes    ni drets per a les treballadores. Els es-  tre país es treballa un terme mitjà de  sociats. La informalitat, un problema   tat de Valladolid. Article publicat a la
tasques es repartissin de forma equi-    tudis que tracten de mesurar l’impacte   46,3 hores a la setmana: d’elles 25,6   molt més greu del que reflecteixen les   revista Diagonal
Mare i periodista? Ja em direu com…
                       de més qualitat, així que donaven      cients que les que sou autònomes ho    s’ha sabut.                l’ajuntament ha decidit per aquest
  Laia Altarriba i Piguillem
                       feina a un gruix de periodistes en     teniu complicat per poder treballar    I ara què hauràs de fer aquest set-    curs assumir la part que la Ge-
                       augment, inclosos els que, com tu,     al mateix ritme que ho fèieu abans    embre? Només tens previst entregar     neralitat ja no paga. Quan el mes
                       treballeu com a free-lance.         (i l’opció de deixar de cotitzar sig-   un article, pel qual cobraràs just 200   d’octubre el nen ja hi vagi tot el

Ú   ltims dies d’agost. El teu cap ja
   es comença a fer a la idea que,
amb l’inici del curs escolar, tindràs
                       Amb la ment posada en els arti-
                       cles que tens pendents d’entregar
                                             nifica tenir-ho més difícil en el futur
                                             per arribar a accedir a la jubilació).
                                                                  euros. És a dir: menys que el que
                                                                  has de pagar d’autònoms. El que
                                                                                       dia podràs treballar vuit hores se-
                                                                                       guides fent feines com a periodista
                                                                                       free-lance. El dubte és quin volum
                       i cavil•lant quines noves portes      Vas a la tresoreria de la Seguretat    hauries de fer és donar-te de baixa.
quatre hores diàries per tornar a      trucar per trobar més feina, vas al     Social per explicar-los l’error. La    Però si no pagues, no cotitzes per la   de feina tindràs, i quan et pagaran
treballar. Les quatre hores que vas     caixer automàtic a treure diners. I     dona que t’atén arrufa el front: “No   pensió el dia que t’hagis de jubilar    la que entreguis, perquè no saps què
tenir els dies feiners de juny i mig     la teva sorpresa és quan t’hi falten    sé què deu haver passat, però em     (si és que aleshores encara queda al-   succeeix en altres sectors, però sí
juliol, els primers que el nen anava     254 euros. El concepte que els ha fet    temo que un d’aquests divendres de    guna cosa del trist estat del benestar   que coneixes bé els actuals retards
a l’escola bressol, saps que no van     desaparèixer és clar: “Autónomos”.     consell de ministres es devien ca-    que tenim).                en els pagaments en el sector perio-
donar per gaire. Just vas tenir temps    Però a tu et van concedir el mes de     rregar l’ajut”. El seu company de la   La teva sort és que el teu company     dístic.
d’escriure alguns reportatges, però     maig l’exempció de pagar els autò-     taula del costat ho confirma: el ma-   té feina i cada mes ingresseu el seu    I és que amb la crisi ja no queda
tots junts no arribaven ni de lluny a    noms durant un any perquè acaba-      teix dia que van anunciar que aug-    salari. La veritat és que avui en dia   gairebé cap ajut a la premsa en cata-
sumar la quantitat que cobraves en      ves de ser mare, i és la bonificació    mentaven l’IVA, el mes de juliol. A    sou afortunats: té un contracte en-    là (i això que fa quatre dies els qui
un mes en els temps bons pel sector     que fins ara hi havia per ajudar les    finals d’agost, quan han començat a    cara per un any més. D’aquí a dotze    ens governen van sortir embolicats
d’abans de la crisi, quan els mitjans    dones a tornar a la feina després      cobrar les quotes d’autònoms sense    mesos no sabeu què li passarà, però    amb la senyera pels carrers de Bar-
en català eren cada vegada més i       d’haver tingut una criatura, cons-     haver avisat que ho farien, és quan    això ja és ser afortunat avui en dia.   celona), així que les publicacions
                                                                  Les autònomes no sou pas les úni-     que queden fan mans i mànigues
                                                                  ques mares que patiu les retallades.    per pagar als seus treballadors i
                                                                  Quan fa uns mesos anaves al curs      col•laboradors.
                                                                  de postpart al Centre d’Atenció Pri-    El problema afegit és que quan de-
                                                                  mària, a una de les noies que hi ve-    cideixes anar a una ETT i els dius
                                                                  nia la van incloure a un ERO i la van   que estàs disposada a treballar del
                                                                  fer fora de la feina mentre estava de   que sigui, i que si cal això del pe-
                                                                  baixa per maternitat. “Però és legal    riodisme ho deixes per temps mi-
                                                                  que et facin fora amb les teves con-    llors, o pels vespres, o pels caps de
                                                                  dicions?”, li vau preguntar amb cara    setmana, et diuen que ho tens magre
                                                                  d’estupefacció. Amb la reforma la-     perquè no tens experiència ni en
                                                                  boral que han aprovat aquest any, sí.   l’hostaleria, ni en la restauració, ni
                                                                  Mentre feies el curs de postpart      en el sector de la neteja.
                                                                  també es van carregar la possibilitat   En fi! Que què has d’explicar que
                                                                  de compactar el permís de lactància    tothom no sàpiga, oi? I tu enca-
                                                                  que permetia allargar unes setmanes    ra tens la sort que fa anys que vas
                                                                  més la baixa maternal a les que te-    començar a fer de periodista i tens
                                                                  nien contracte. Algunes de les ma-     experiència i contactes.
                                                                  res que assistien al curs comptaven    Les noves generacions no podran
                                                                  utilitzar aquesta fórmula que fins     ni lamentar-se del que han perdut,
                                                                  ara permetia la llei. Però el vendaval   perquè mai hauran pogut treballar
                                                                  ultraliberal que estem patint també    com a periodistes de manera esta-
                                                                  ho ha eliminat.              ble i amb condicions dignes. I si
                                                                  L’únic que avui us queda, doncs,      s’atreveixen a tenir una criatura,
                                                                  és l’ajut de 100 euros mensuals      qui sap si encara queden escoles
                                                                  d’Hisenda durant un any, que també     bressol públiques, cursos de prepart
                                                                  es poden cobrar de cop en el següent    i postpart als CAP, o els 100 eu-
                                                                  exercici. “Jo ho aniré cobrant cada    ros d’hisenda que fins no fa massa
                                                                  mes, no fos que d’aquí a un any ja     temps semblaven poca cosa.
                                                                  ho hagin tret també”, et va dir la     I amb un context així (com deia fa
                                                                  noia del curs que et va explicar que    uns dies en David Bassa, “més des-
                                                                  encara existia aquest ajut.        orientats, espantats i afeblits que
                                                                  Tens la sort que al poble on viviu     mai”), quin periodisme s’espera que
                                                                  hi ha escola bressol pública, i que    puguem fer?
Novembre de 2012                                                                                                  5
TREBALL-ECONOMIA                      La Vaga
                                                   General del 14N
                      La Vaga General del 14N ha estat general, laboral, social,
                      de consum i ciutadana, amb un seguiment elevat i unes
                                                   ha estat un èxit
                      manifestacions multitudinàries, un camí que cal seguir
                                                   inqüestionable
    La vaga general del 14N a
      Catalunya i Balears
                                                                                      Vilafranca (on participava la CGT)
       Redacció
                                                                                      pel matí va reunir unes 3000 persones.
                                                                                      Per la tarda es va fer un bloc propi dins
                                                                                      la manifestació unitària d’unes 5000

F  inalment, la CGT de Catalun-
   ya, reunida en plenària el 22
d’octubre (i la CGT a nivell confe-
                                                                                      persones.
                                                                                      A Manresa CGT va realitzar una con-
                                                                                      centració d’un centenar de persones.
deral el dia 23), va acordar traslla-                                                                    A Terrassa la CGT va participar a la
dar la jornada de vaga general que                                                                     manifestació anticapitalista del matí
tenia convocada per al 31 d’octubre                                                                     amb unes 2000 persones, i a la de la
al 14 de novembre de 2012, per tal                                                                     tarda que va aplegar-ne unes 8000.
de coincidir amb la resta de sindicats                                                                   Al Vallès Oriental la CGT va partici-
i moviments socials en la vaga gene-                                                                    par amb altres moviments socials a les
ral, reconvertint el 31 d’octubre en                                                                    manifestacions alternatives de Gra-
una jornada de lluita i mobilització,                                                                    nollers (2000 persones), Sant Celoni
però mantenint la convocatòria de                                                                      (500 persones) i Mollet (unes 5000
vaga per tal de donar cobertura legal                                                                    persones).
a aquells territoris, sectors o empre-                                                                   A Berga la CGT i col•lectius lliber-
ses on s’acordés mantenir la jornada                                                                    taris van organitzar un piquet que va
de vaga del 31 d’octubre.                                                                          recórrer la ciutat.
Amb això la CGT va acordar coinci-                                                                     Altres ciutats on es van portar a terme
dir amb la Vaga General que s’havia                                                                     manifestacions el 14N van ser Bada-
convocat en l’Estat Espanyol, a                                                                       lona, Santa Coloma de Gramenet,
Portugal, en altres països del sud                                                                     Tortosa, Banyoles, Cerdanyola,
d’Europa i amb les mobilitzacions                                                                      Sant Cugat, Montcada i Reixac...
d’àmbit europeu convocades per a                                                                      A les Illes Balears, a Palma la CGT
aquella data. Aquesta decisió de la                                                                     va participar en la Comissió Pro Vaga
CGT, en benefici exclusiu de la de-                                                                     Anticapitalista, que va realitzar pel
fensa dels drets laborals i socials,    per diferents zones de la ciutat. La    A Lleida el Bloc Anticapitalista (on     Garraf van aplegar unes 2000 perso-   matí un piquet anticapitalista d’unes
responia a la necessitat de confluèn-   CGT va realitzar una acció al centre    participa la CGT) va portar a terme ac-   nes en el seu bloc dins una manifesta-  500 persones i una manifestació per la
cia i d’unitat d’acció sindical que    comercial Arenas amb desplegament     cions i activitats durant tot el dia, i va  ció de 7000 persones.          tarda de 10000 persones. A Menorca
demanda la població i la classe tre-    d’una gran pancarta i posteriorment    formar bloc propi dins la manifestació    A El Vendrell es van manifestar unes   la CGT va participar a les manifesta-
balladora en aquests moments tan      un piquet d’unes 500 persones va re-    unitària que va reunir unes 10000 as-    600 persones. La CGT i col•lectius    cions unitàries de Ciutadella (2500
dramàtics i d’emergència social per    córrer la Gran Via fins el centre de la  sistents. A les comarques dels Pallars,   socials van tenir presència destacada.  persones) i Maó. A Eivissa es va or-
la qual està travessant la majoria de   ciutat. Per la tarda desenes de milers   una caravana va començar a Sort i va     A Vilafranca del Penedès la mani-    ganitzar un Bloc Alternatiu a la mani-
la població com a conseqüència de     de persones van participar en la ma-    acabar a Tremp, on es van aplegar més    festació de l’Assemblea Popular de    festació de la tarda.
les polítiques econòmiques i antiso-    nifestació alternativa convocada per    de 200 persones en una manifestació.
cials que emanen del govern i de la    CGT, CNT, COS, Coordinadora La-      Al Maresme la CGT va participar en
Unió Europea (reformes, retallades,    boral i Suport Mutu 15M, assemblees    el piquet unitari de la plataforma #Ma-
pagament d’un deute il•legítim, pri-    de barri i moviments socials. Al final   resme14N, amb el que un centenar de
vatitzacions...).             de la manifestació dures i brutals cà-   persones van recórrer els carrers de
El 14N ha estat una vaga general      rregues dels Mossos d’Esquadra, amb    Mataró. A la comarca es van portar
laboral exitosa atès que milions de    bales de goma incloses, van provocar    a terme concentracions al Masnou,
treballadors i treballadores l’han     desenes de ferits (una dona va perdre   Premià de Mar i Vilassar de Mar.
secundat, podent parlar-se d’un se-    un ull) i diversos detinguts, en el marc  A Igualada es va fer una manifestació
guiment d’entre el 80 i 90% en els     de l’estratègia repressiva del conseller  unitària d’unes 1500 persones, dins la
principals sectors industrials, auto-   Felip Puig per sembrar el terror, ate-   qual hi havia el bloc anticapitalista on
moció, petroquímiques, transports     morir a la gent i dissuadir-la de parti-  estava integrada la CGT.
per terra, mar i aire, telecomunica-    cipar en les cada cop més nombroses    A Vilanova i la Geltrú la CGT i
cions, construcció, serveis públics,    manifestacions del sindicalisme com-    l’Assemblea pels Drets Socials del
educació, sanitat, televisions,... Així  batiu i els moviments socials.
mateix, la vaga general del 14 N ha    A Tarragona el bloc anticapitalista de
estat un èxit des del punt de vaga de   CGT i moviments socials va aplegar
consum, havent tancat un percentat-    unes 5000 persones, dins una manifes-
ge important del petit comerç i la po-   tació unitària d’unes 25000 persones.
blació majoritàriament no ha acudit    A Reus el bloc anticapitalista de
als comerços i botigues. També ha     l’Assemblea Popular (on anava la
estat un èxit com vaga social a nivell   CGT) va agrupar unes 2000 persones
de presència en el carrer, amb unes    dins una manifestació d’unes 5000.
manifestacions multitudinàries més     A Sabadell, la manifestació convoca-
importants que les de la vaga general   da per Sabadell Lluitant (on participa
del passat 29M.              la CGT) va aplegar unes 6000 perso-
A tot Catalunya des de primera hora    nes, la mateixa xifra que la manifesta-
del matí, la CGT, com la resta de sin-   ció dels sindicats institucionals.
dicats i els moviments socials, va por-  A Rubí més d’un miler de persones es
tar a terme piquets informatius en po-   van manifestar en una convocatòria uni-
lígons, fàbriques, mitjans de transport  tària amb destacada presència de CGT.
i carrers de les diverses ciutats. Pel   A Girona la manifestació anticapita-
matí es van fer manifestacions en al-   lista convocada per Al Carrer (on par-
gunes ciutats però la majoria d’elles es  ticipa la CGT) pel matí va reunir prop
van portar a terme per la tarda-vespre.  de 2000 persones. La manifestació
A Barcelona, després dels piquets     unitària de la tarda va comptar amb un
de matinada a les zones industrials    bloc anticapitalista d’unes 3000 per-
i el transport, assemblees de barri i   sones dins una manifestació d’unes
sindicats van portar a terme piquets    15000 persones.

6                                                                                              Novembre de 2012
TREBALL-ECONOMIA

      Crònica del 14N a Palma
Una de les vagues més combatives dels darrers anys

     Contrainfo.cat          Piquets informatius a           va consistir a protestar davant de la
                                            seu de La Caixa pels diversos assassi-
                      empreses públiques             nats relacionats amb desnonaments. A
                      des del vespre               més, de la part superior de l’edifici un

E  l 14 de novembre es va poder
   viure la vaga més combativa
dels darrers temps a Palma. Setmanes
                      anterior                  ninot estava penjat recordant el geno-
                                            cidi financer.
                      Així i tot, els primers piquets infor-
abans del 14N diversos col•lectius
                      matius de la jornada de vaga es va-    El piquet unitari
varen arromangar-se de valent i
començaren a preparar-la. Així, la
                      ren realitzar dia 13 a la nit, quan es   anticapitalista reuneix
                      va fer el canvi de torn d’EMAYA i
proposta més engrescadora va ser la
                      s’aconseguí que sols sortissin els ser-
                                            centenars de persones
creació de la Comissió Pro Vaga An-                          i col·lapsa el centre
                      veis mínims.
ticapitalista, que va sorgir dels movi-
                      La pluja matinera va espenyar molts
ments socials més combatius i crítics                         Durant el matí hi varen haver, a més,
                      plans previstos per diferents grups de
a fi de donar una unitat d’acció an-                          diferents accions de piquets per part
                      piquets. A les cotxeres de l’EMT hi va
ticapitalista durant la vaga. Aquesta                         de CNT i CGT. En un d’aquests la po-
                      haver molt d’enrenou durant la mati-
comissió va anar convocant una sèrie                          licia va carregar-hi de manera brutal i
                      nada i, posteriorment, volien anar al
de reunions en les quals participaren                         hi causà diversos ferits.
                      MercaPalma, però al final s’optà per
els diferents col•lectius i organitzaren                        Al migdia, hi havia la convocatòria
                      bloquejar l’Intermodal, però es topà
accions unitàries i de lluita tot donant                        del piquet unitari anticapitalista que
                      amb una forta presència policial. El
un toc més coherent i combatiu al                           va reunir unes 600 persones que du-
                      resultat, emperò, fou d’activitat míni-
14N.                                          rant uns moments varen col•lapsar el
                      ma en els transports públics.
                                            centre de Palma. Al final de l’acció,
A la Universitat la             Gran seguiment de             hi hagueren alguns enfrontaments i
vaga començà el dia             la vaga a escoles i
                                            tensions amb la policia a causa de
                                            la detenció de dues persones (una
anterior                  instituts                 d’elles de la CGT i l’altra d’Endavant)
                                            que participaren de l’acte i en feriren
Aleshores, abans de dia 14 ja es rea-
                      Pel que fa a l’àmbit educatiu, la Pla-   d’altres. Passades les 14 hores es va
litzaren les primeres accions. Com
                      taforma Crida i altres entitats varen   desconvocar la mobilització i la gent
ja és habitual, un dels primers esde-
                      fer arribar la informació que la vaga   es va dispersar en diferents grups.
veniments de la vaga és l’ocupació
                      havia estat àmpliament secundada en
d’algun edifici del Campus per part
                      els centre educatius, sobretot a les es-
de l’Assemblea UIB. Com ja havien
                      coles de primària on, en algunes oca-   Original boicot a grans
protagonitzat a altres vagues, aquest                         firmes comercials per
                      sions, el centre va haver de tancar per
cop, els membres de l’assemblea                                                   i des de S’Escorxador com a punt      continuació, es va fer una concentra-
ocuparen la Facultat de Ciències per
                      manca d’infants i de professorat. Des   la vaga de consum              d’inici del que al cap d’unes hores
                      d’escoles i instituts de Sóller, Marra-                                              ció a la comissaria de S’Escorxador
convertir l’edifici en un espai de lluita                                              seria una gran manifestació antica-    per demanar la llibertat de les perso-
                      txí, Felanitx o Portocolom, per exem-   També durant el matí es produïren
i preparar accions per al dia següent.                                               pitalista, alternativa a la convocada   nes detingudes.
                      ple, s’informava d’una baixa activitat   algunes accions de teatre de guerrilla
Així, una setantena de persones par-                                                pels sindicats CCOO i UGT, crí-
                      laboral.                  a centres comercials i grans cadenes
ticiparen a l’assemblea nocturna, la                                                tica i amb missatges contundents.
qual va consistir a organitzar els pi-
                                            d’alimentació. L’horabaixa hi hagué                           La xarxa de mitjans
                                                                  L’anticapitalisme va omplir el passeig
quets per a l’endemà. Malgrat la for-    Accions contra la             noves accions d’aquesta mena dirigi-
                                                                  del Born de Ciutat amb una multitu-    contrainformatius
                                            des a grans cadenes de roba.
ta pluja del matí, les estudiants de la   banca                                          dinària manifestació amb la pancarta
UIB no s’acovardiren i dedicaren el                                                 de capçalera “Ni retallades ni deute –   Com a l’anterior vaga, per aquest dia
matí a col•lapsar les entrades al Cam-   Una mica més avançat el dia i amb un    Massiva manifestació             Vaga general anticapitalista”. Aques-   es va constitur el Centre de Mijans
pus i a dificultar les classes, sobretot  cel més desvetllat començaren a tenir   anticapitalista final            ta marxa, que aplegà més de 10.000     Independents, que va comptar amb
aquelles relacionades amb drets vul-    lloc una quantitat major d’accions. A                          persones, era el plat fort de tota una   el treball de Sa Tevavisió, Ràdio 77 i
                      les 11h es convocà una casserolada
                                            i concentració per                                   Contrainfo al nou local de l’Ecoxarxa,
nerats, com havien denunciat els ma-                                                jornada de lluita protagonitzada pels
teixos alumnes a l’assemblea. Tota     davant la Conselleria d’Educació que    la llibertat dels              diversos piquets informatius que van    al passatge d’Antoni Torrandell. Des
aquesta feina donà com a resultat una    aglutinà molta gent. També, les Padri-   detinguts                  actuar durant bona part del 14N. La    d’abans de les set del matí, els mitjans
universitat pràcticament deserta i re-   nes i Padrins Flauta, juntament amb                           manifestació, després de recórrer     es dedicaren a recollir els testimoni de
tencions quilomètriques als accessos.    alguns membres de la CGT varen pro-    A les 16:30 sortiren les columnes de     el centre de la ciutat, va finalitzar al  les diferents accions descentralitzades i
                      tagonitzar una “entremaliadura” que    piquets des del barri de Pere Garau     Born, on es va llegir el manifest i, a   unitàries que es produïren durant el dia.Jornada de lluita el 31 d’octubre cap a la vaga general del 14N
                      RENFE, Correus, Remolcadors, em-      pancarta amb el lema “No hem de pa-     A Terrassa un centenar de perso-      sumar-se a la vaga social.
       Redacció
                      preses de telemàrqueting, taxi, etc,    gar el seu deute! 14N Vaga General” l    nes es van concentrar davant de      A El Vendrell, la CGT conjuntament
                      provocant un colapse monumental a     A Reus, una trentena d’activistes de     l’Ajuntament convocats per movi-      amb L’Ateneu La Trinxera, L’Ateneu
                      Barcelona i rodalies.           l’Assemblea Popular de Reus van       ments socials i sindicats per mostrar   de Joves de Calafell i El Taulell de

A  Barcelona un piquet d’unes
   500 persones va recórrer el 31
d’octubre al matí el centre de Barce-
                      A la tarda la manifestació convocada
                      per la CGT, CNT, Comissió Laboral
                      del 15-M, COS, assemblees de barri
                                            realitzar al vespre una acció de carrer
                                            pel centre de la ciutat repartint octa-
                                            vetes i cridant a la vaga general del
                                                                  el rebuig a la política neoliberal que
                                                                  retalla drets a la classe treballadora,
                                                                  estudiants, aturades i pensionistes. La
                                                                                        L´Arboç van realitzar una concentra-
                                                                                        ció per la tarda a la Plaça Vella.
                                                                                        A Girona un centenar de persones
lona partint des de Plaça Catalunya,    i a la qual es van sumar com bloc els   14N, amb bosses de brossa al cap, per    concentració va anar seguida d’una     van sortir en manifestació per la tarda
fent parades en algunes empreses      treballadors de Metro convocats pel    simbolitzar com ens ofeguen les reta-    cercavila pels carrers del centre cri-   des de Correus i després es va realit-
on s’havia coaccionat als treballa-     comitè d’Empresa, va comptar amb      llades, l’atur, la precarietat, la corrup-  dant a la vaga general.          zar una assemblea popular a la plaça
dors perquè no seguissin la jornada     l’assistència de 3.000 persones, par-   ció, la reforma laboral, la repressió i   A Mollet del Vallès un piquet de      del Vi.
de vaga, o bé pel que representen      tint des de Arc de Triomf, passant per   la política econòmica del govern.      CGT format per una cinquantena de     A Manresa la CGT va convocar pel
quant al model modern d’explotació     la Conselleria d’Interior, la Delega-   A Sabadell va tenir lloc una mani-      persones va recórrer la ciutat a pri-   matí una concentració a la Plaça de
laboral. Van rebre visites el FNAC,     ció de Govern, la seu de CiU i finalit-  festació convocada per la plataforma     mera hora del matí cridant a la vaga    Sant Domènec i després assemblea
l’empresa Apple, el BBVA, etc,       zant en els Jardinets de Gràcia amb la   Sabadell Lluitant amb el lema “contra    general, el mateix es va fer a Grano-   oberta.
baixant en manifestació per Via Laie-    lectura d’un manifest.           l’agressió capitalista, organització po-   llers. Per la tarda es va fer una con-   A Esplugues de Llobregat, el 27
tana i acabant davant de la Patronal.    A Tarragona més de 200 persones      pular i suport mutu”. Unes 300 per-     centració davant de l’Ajuntament de    d’octubre, unes 200 persones es van
A més del piquet central en diversos    van secundar la convocatòria de      sones van recorrer diversos barris de    Mollet.                  manifestar convocades per Baix Llo-
barris de la ciutat es van fer piquets   la CGT, l’EIC, l’Assemblea 15M i      Sabadell fins que al final de la marxa    A Lleida es va fer pels carrers del    bregat Combatiu per la derogació de
organitzats per les assemblees de      l’Assemblea dels Barris de Ponent de    la Plataforma d’Afectats per la Hipo-    centre una cercavila ciutadana in-     la reforma laboral, contra la repres-
barri. Dins la convocatòria de vaga     Tarragona manifestant-se a la tarda    teca i la Crisis va alliberar un edifici   formativa cap a la vaga general, per    sió, els desnonaments i el rescat de la
les aturades van ser seguides sobre-    per la Vaga General, contra la clas-    propietat de Catalunya Caixa perquè     informar als comerços i la ciutadania   banca, i per la necessitat de la vaga
tot en el sector del transport, Metro,   se política i els bancs, darrere d’una   sigui habitat per famílies desnonades.    sobre la importància i necessitat de    general.
Novembre de 2012                                                                                                   7
TREBALL-ECONOMIA

    S’ha reduït la taxa de
   pobresa entre 2011 i 2012?
                                                                                     és que les persones pensionistes
      Albert Sales
                                                                                     han vist augmentar la seva capaci-
                                                                                     tat adquisitiva? La reducció de la
                                                                                     gent gran sota el llindar de risc de

Q   ue les bones notícies econòmi-
   ques no abundin no justifica ens
posem a crear-les a la desesperada.
                                                                                     pobresa s’explica per l’enfonsament
                                                                                     de la resta de la població i no per
                                                                                     una millora en les seves situacions
Les interpretacions confuses de les                                                                   personals.
xifres d’enquestes i estudis impulsen                                                                  Tornant al raonament anterior, el
a molta gent a dir allò de “els polítics                                                                 pensionista que el 2011 estava sota
i els periodistes fan amb les estadís-                                                                  el llindar de risc pobresa perquè in-
tiques el que volen”, i els resultats                                                                  gressava 7.500 euros anuals i vivia
de l’Enquesta de Condicions de Vida                                                                   sol, es converteix avui en un afor-
(ECV) de 2012 de l’Institut Nacio-                                                                    tunat jubilat per sobre del llindar de
nal d’Estadística (INE) ja han sortit                                                                  risc de pobresa sense cap modifica-
de les oficines de tan insigne institu-                                                                 ció en els seus ingressos i amb ma-
ció amb mal peu a través d’una nota                                                                   jors dificultats per arribar a final de
de premsa que convida a treure con-                                                                   mes a causa de l’augment dels preus.
clusions, i en conseqüència titulars                                                                   De fet, el titular de premsa del dia
de premsa, manifestament erronis.                                                                    següent hauria d’haver estat: “per
Segons els resultats de l’ECV recen-                                                                   tercer any consecutiu, el llindar de
tment publicats, la taxa de persones                                                                   risc de pobresa baixa”. La notícia
per sota del llindar de pobresa a                                                                    és dramàtica perquè significa que a
l’Estat espanyol ha disminuït entre                                                                   Espanya “cada vegada cal ser més
2011 i 2012, passant d’un 21,8%      calcula sobre la base de la distri-     en risc de pobresa, mentre que la     viu un empobriment generalitzat,    pobre per ser considerat oficialment
de la població a un 21,1%. Costa      bució d’ingressos de l’any anterior     mateixa persona, amb els mateixos     mesurar la pobresa relativa perd la   pobre”.
de creure si atenem a l’evolució de    i com els ingressos de les llars es-    ingressos, el 2012, està per sobre del  seva utilitat per conèixer l’evolució
la desocupació i a les retallades en    panyoles es venen reduint any rere     llindar de risc de pobresa (1) . En    de l’abast de les privacions entre la  Notes:
prestacions socials. I és que la dada,   any des 2008, aquest indicador ha      clau familiar, una llar formada per    població. Si atenem als ingressos
totalment certa, requereix d’una con-   anat baixant progressivament des de     dues persones adultes i dos menors    mitjans de les llars, en clar descens  (1) El llindar de risc de pobresa per
textualització adequada. Deixant de    2009. En conseqüència, la propor-      que el 2011 ingressés 15.600 euros    des de 2008, això és el que està pas-  a una llar unipersonal el 2011 era
banda apreciacions metodològiques     ció de persones per sota del llindar    i els ingressos no s’hagin modificat,   sant amb una majoria de la societat   de 7.509 euros mentre que el 2012
que requeririen major desplegament     de risc de pobresa el 2012 pot ser     ha deixat d’estar sota el llindar de   espanyola.               s’estima en 7.355 euros.
d’explicacions matemàtiques, el      inferior que el 2011, però la xifra     risc de pobresa, no perquè la seva    La nota de premsa de l’INE, com     (2) El llindar de risc de pobresa per
comunicat de l’INE, de la mateixa     que marca el límit a partir del qual    situació hagi millorat, sinó perquè el  alguns articles de “prestigiosos”    a una llar format per dues persones
manera que algunes interpretacions     es considera que un o una és pobra     llindar s’ha modificat (2).        diaris, remarquen que les perso-    adultes i dos menors era el 2011 de
periodístiques que han aparegut als    també és inferior el 2012 que el      Mesurar la pobresa a través        nes majors de 65 anys “milloren”    15.768 euros mentre que el 2012 és
principals diaris, oblida les implica-   2011.                    d’indicadors o de llindars relatius té  la seva situació respecte del 2011,   de 15.445 euros.
cions de la disminució en paral•lel    El resultat d’aquest descens si-      molt sentit perquè ens permet saber    perquè del 20,8% de taxa de risc de
del llindar de risc de pobresa.      multani es pot entendre a través      quina proporció de persones tenen     pobresa per a aquesta franja etària   * Albert Sales i Campos és profes-
Aquest llindar, la xifra d’ingressos    d’exemples numèrics: una persona      problemes per aproximar-se al nivell   el 2011 s’ha passat a un sorprenent   sor associat de Ciències Polítiques i
per sota de la qual es considera que    que el 2011, vivint sola, ingressés     d’ingressos de la part mitjana d’una   16,9%. S’atribueix aquest descens al  Socials a la UPF. Article publicat al
una llar està en risc de pobresa, es    7.400 euros anuals, es considerava     societat. Però quan aquesta societat   manteniment de les pensions però...   setmanari Directa.


  L’ALTRA REALITAT
Vaga, Vaga!, Vaga?
     Pepe Berlanga
                      cap d’any.                 raó reconduïm la nostra convoca-     borals.                 ment, per contra el treball desen-
                      Per a arribar a aquesta col•laboració    tòria del 31O en aproximació al 14N,   Això no menyscaba gens ni mica la    volupat durant els últims mesos ha
                      fixem un mètode de treball precís.     després de la particular sol•licitud de  nostra autonomia sindical, especial-  servit per a exterioritzar la repulsa i
                      Potser el procés que vam desenvolu-     CCOO-UGT per a no dividir les for-    ment per que hem continuat man-     la necessitat de la vaga com eina fo-

H   istòricament la CGT (abans
   CNT) ha recorregut a la vaga
com eina per a millorar les condi-
                      par no va ser exactament l’assenyalat,
                      inclusivament els suports no van es-
                                            ces, encara que no assumíssim ni la
                                            consulta ni estiguéssim d’acord amb
                                                                 tenint els motius, reivindicacions i
                                                                 objectius que plantejàvem originària-
                                                                                     namental per a reivindicar els nostres
                                                                                     drets.
                      tar a l’altura ni fossin tot l’amplis que  la majoria de les seves actua-
cions sociolaborals dels treballadors/   la gravetat del moment requeria, tal    cions sindicals, tant en el pas-
as, amb tot, l’evolució i dificultats   vegada la nostra afiliació o la pròpia   sat com en el present i, sobre
impulsades pels poders econòmics i     estructura no va acabar de creure que    manera, donada l’escassa o
governamentals van anar encarrilant    anàvem a mantenir la convocatòria i     nul•la resposta positiva dels
aquestes cap a la gestació d’un siste-   possiblement sols.             contactes mantinguts amb
ma totalment contraposat.         Si l’ambient no era el més propici     altres organitzacions i grups.
Producte d’una pràctica més recent,    per a l’èxit de l’anunci, per a acabar   Traslladant la convocatòria
gairebé s’ha evangelitzat i transfor-   d’arrodonir-lo, els sindicats institu-   de vaga del 31 d’octubre al
mat en una campanya més de les       cionalitzats informaven d’una pro-     14 de novembre, no obli-
quals periòdicament es convoquen,     testa europea per a mitjans de no-     dem que fruit d’un procés
fins i tot per a una part important han  vembre, contribuint que la majoria     d’ampli debat intern, vam
passat a ser la raó característica de la  dels companys de viatge, inclosos el    decidir unir esforços i trobar-
seva activitat sindical.          més propers, decidissin no arriscar-se   nos amb altres respostes a
Amb tot, les constants agressions que   amb la CGT.                 nivell europeu, responent
venim sofrint, amb especial afany     A la vista d’aquest panorama, només     afirmativament a la petició de
els últims anys, aconsellaven una     cabia el suïcidi organitzatiu i man-    confluència i unitat sindical,
resposta ferma. Així en el Congrés     tenir la vaga en la data anunciada,     la mateixa que practiquem
Extraordinari de Toledo vam decidir    malgrat tot i contra tots, o aplicant    en les empreses, davant un
que CGT havia d’acordar la Vaga Ge-    intel•ligència, reconvertir-la en jor-   moment de continus atacs
neral i proposar a totes les organitza-  nada de lluita i no exacerbar fàcils    econòmics i retallades de les
cions sindicals i socials la necessitat  enfrontaments interns, per aquesta     nostres condicions sociola-
de confluir en aquesta vaga abans de
8                                                                                            Novembre de 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012

Recommended

Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012 by
Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012
Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012Revista Catalunya
1.2K views33 slides
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGT by
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGTCatalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGT
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGTRevista Catalunya
1.2K views33 slides
Catalunya nº 150 Maig 2013 by
Catalunya nº 150 Maig 2013 Catalunya nº 150 Maig 2013
Catalunya nº 150 Maig 2013 Revista Catalunya
868 views33 slides
Catalunya- Papers nª 146 CGT by
Catalunya- Papers nª 146 CGTCatalunya- Papers nª 146 CGT
Catalunya- Papers nª 146 CGTRevista Catalunya
1.2K views33 slides
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012 by
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012Catalunya Papers nº 151 Juny 2012
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012Revista Catalunya
1.2K views33 slides
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011 by
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011Revista Catalunya
683 views33 slides

More Related Content

What's hot

Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010 by
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010Revista Catalunya
621 views33 slides
Catalunya nº 187 by
Catalunya nº 187Catalunya nº 187
Catalunya nº 187Revista Catalunya
733 views32 slides
Revista Catalunya 112 Desembre 2009 by
Revista Catalunya 112 Desembre 2009Revista Catalunya 112 Desembre 2009
Revista Catalunya 112 Desembre 2009Revista Catalunya
435 views32 slides
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011 by
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011Revista Catalunya
641 views33 slides
Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010 by
Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010
Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010Revista Catalunya
476 views32 slides
Revista Catalunya 93 - gener 2008 by
Revista Catalunya 93 - gener 2008Revista Catalunya 93 - gener 2008
Revista Catalunya 93 - gener 2008Revista Catalunya
566 views27 slides

What's hot(16)

Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010 by Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010
Revista Catalunya621 views
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011 by Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011
Revista Catalunya641 views
Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010 by Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010
Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010
Revista Catalunya476 views
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011 by Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
Revista Catalunya834 views
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012 by Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012
Revista Catalunya518 views
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012 by Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya514 views
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012 by Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya573 views
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012 by Cgtmanresa Bages
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Cgtmanresa Bages746 views

Similar to Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012

Revista Catalunya 115 Febrer 2010 by
Revista Catalunya 115 Febrer 2010Revista Catalunya 115 Febrer 2010
Revista Catalunya 115 Febrer 2010Revista Catalunya
988 views32 slides
Revista Catalunya 87 Juny 2007 by
Revista Catalunya 87 Juny 2007Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007Revista Catalunya
1.2K views27 slides
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012 by
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012Revista Catalunya
749 views33 slides
Revista Catalunya 141 Juliol 2012 by
Revista Catalunya 141 Juliol 2012Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya 141 Juliol 2012Revista Catalunya
1.2K views33 slides
Revista Catalunya 140 Juny 2012 by
Revista Catalunya 140 Juny 2012Revista Catalunya 140 Juny 2012
Revista Catalunya 140 Juny 2012Revista Catalunya
820 views33 slides
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012 by
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012Revista Catalunya
675 views33 slides

Similar to Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012(17)

Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012 by Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
Revista Catalunya749 views
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012 by Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya675 views
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012 by Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya347 views
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012 by Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
Revista Catalunya792 views
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt by Revista Catalunya
Revista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgtRevista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista Catalunya543 views
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011 by Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
Revista Catalunya492 views
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011 by Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011
Revista Catalunya845 views

More from Revista Catalunya

Els comites de defensa de la CNT by
Els comites de defensa de la CNT Els comites de defensa de la CNT
Els comites de defensa de la CNT Revista Catalunya
333 views219 slides
Catalunya nº 186 Octubre 2016 by
Catalunya nº 186 Octubre 2016Catalunya nº 186 Octubre 2016
Catalunya nº 186 Octubre 2016Revista Catalunya
537 views32 slides
Catalunya nº 185 Setembre 2016 by
Catalunya nº 185 Setembre 2016 Catalunya nº 185 Setembre 2016
Catalunya nº 185 Setembre 2016 Revista Catalunya
508 views32 slides
Catalunya nº 178 Gener 2016 by
Catalunya nº 178 Gener 2016Catalunya nº 178 Gener 2016
Catalunya nº 178 Gener 2016Revista Catalunya
286 views32 slides
Revista Catalunya 139 maig 2012 by
Revista Catalunya 139 maig 2012Revista Catalunya 139 maig 2012
Revista Catalunya 139 maig 2012Revista Catalunya
693 views33 slides
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012 by
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012Revista Catalunya
860 views33 slides

More from Revista Catalunya(11)

Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012

 • 1. Catalunya > Òrgan d’expressió de les CGT de Catalunya i de Balears · 8a. època · Novembre 2012 · núm. 144· 0,50 euros · www.cgtcatalunya.cat www.cgtbalears.org No deixem que el capitalisme arruïni les nostres vides! Dipòsit legal: B 36.887-1992
 • 2. > Òrgan d’expressió de les CGT de Balears i Catalunya · núm. 144 · Novembre 2012 0,50 euros · www.cgtbalears.org · www.cgtcatalunya.cat No deixem que el capitalisme arruïni les nostres vides! Dipòsit Legal: PM 1.177-2005
 • 3. EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA Editorial > ON ENS TROBEM? CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT) DE LES ILLES BALEARS Camí de Son Rapinya, s/n - Centre “Los Almendros”, 2n 07013 Palma de Mallorca Tel. 971 791 447 -Fax. 971 783 016 - lesilles@cgtbalears.org L’èxit de la vaga Delegació Menorca Plaça de la Llibertat, 5 07760 Ciutadella Tel. 971 386 670 -Tel. 666 087 592 menorca@cgt-balears.org SECRETARIAT PERMANENT general del 14N ens DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA CGT DE CATALUNYA Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona - spccc@cgt.es Tel. 933103362. Fax marca el camí a seguir 933107110 FEDERACIONS SECTORIALS • Federació Metal·lúrgica de Catalunya (FEMEC) • Federació de Banca, Borsa, Estalvi i Entitats de Crèdit • Federació Catalana d’Indústries Químiques (FECIQ) P • Federació de Sanitat • Federació d’Ensenyament de er a la CGT, la vaga general del 14N Catalunya (FEC) • Federació d’Administració ha estat un èxit inqüestionable com a Pública (FAPC) vaga general, laboral, social, de consum Via Laietana 18, 9è - 08003 Bcn i ciutadana, cobrint totes les perspectives Tel. 933103362. Fax 933107110 previstes. D’una banda, el 14N ha estat FEDERACIONS COMARCALS una vaga general laboral molt important atès que milions de treballadors i treba- Anoia Carrer Clavells 11 - 08700 Igualada lladores l’han secundat, podent parlar- Tel./fax 938042985 · cgtanoia@yahoo.es se d’un seguiment proper al 90% en els Baix Camp/Priorat principals sectors industrials, automoció, Raval de Sta. Anna 13, 2n, 43201 Reus baixc-p@cgtcatalunya.cat petroquímiques, transports per terra, mar Tel. 977340883. Fax 977128041 i aire, telecomunicacions, construcció, Baix Llobregat serveis públics, educació, sanitat, televi- Cra. Esplugues, 46 - 08940 Cornellà - cgtbaixll@cgtcatalunya.cat sions,... Tel. 933779163. Fax 933777551 Així mateix, la vaga general del 14 N ha Comerç, 5. 08840 Viladecans estat un èxit des del punt de vaga de con- cgt.viladecans@yahoo.es Tel./fax 93 659 08 14 sum, havent tancat un percentatge proper Baix Penedès al 60% del petit comerç i la població ma- Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell joritàriament no ha acudit als comerços i Tel. i fax 977660932 cgt.baix.penedes@gmail.com botigues, demostrant que seguim tenint Barcelonès Nord dignitat. Alfons XII, 109. 08912 Badalona La vaga general del 14N també ha estat cgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 933831803 un èxit com vaga social a nivell de presèn- Garraf-Penedès cia en el carrer, les manifestacions que es Lepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i la Geltrú - cgtvng@cgtcatalunya.cat van celebrar al llarg de tot l’estat espan- Tel. i fax 938934261 yol ha estat molt majoritàries integrant a Maresme Unió 38 baixos, 08302 Mataró - la majoria de la població que ha fet vaga maresme.cgt@gmail.com i a qui no han pogut fer-la per estar sen- verns autonòmics van fer dels piquets in- seguirà però ja estem millor preparats, i sindicalisme combatiu i els moviments Tel. i fax 937909034 se treball, ser pensionista, estar desno- formatius, de les organitzacions sindicals seguirem treballant colze a colze amb el socials. Vallès Oriental nat, ser jove sense expectatives ni futur i socials, mandatant a la policia perquè Francesc Macià, 51 08100 Mollet - cgt.mollet.vo@gmail.com o per la comprensible por a represàlies provoqués impunement a les i els treballa- Tel. 935931545. Fax 935793173 de l’empresariat i els seus directius. dors, detinint i actuant violentament contra les i els manifestants o els reporters grà- Agurrelj FEDERACIONS INTERCOMARCALS L’assistència en les manifestacions con- Girona vocades va ser massiva i deixava clar, fics, acorralant fins i tot a les pròpies seus Av. Sant Narcís 28, ent. 2a 17005 sense cap tipus de dubte, que el poble dels sindicats de la CGT com va succeïr Girona cgt_gir@cgtcatalunya.cat està en el carrer rebutjant les polítiques a València, Sevilla i Madrid. També cal Tel. 972231034. Fax 972231219 de reformes, de retallades, d’ajustament, destacar la violencia policial produïda en Ponent de pagament del deute, les polítiques an- diverses manifestacions, provocant dese- Av. Catalunya, 2, 8è 25002 Lleida - lleida@cgtcatalunya.cat tisocials de falta de llibertats, les polítiques nes de ferits i detinguts. Tel. 973275357. Fax 973271630 repressives i autoritàries. La vaga general La CGT advertim al(s) Govern(s) que no Camp de Tarragona del 14 N ha estat també una jornada eu- pot jugar amb el poble, que no pot riure’s Plaça Imperial Tarraco, núm. 1 Edifici 2, 3a Planta, 43005 Tarragona ropea a l’haver-se convocat vaga general de les seves necessitats com persones, cgttarragona@cgt.es Tel. 977242580 i fax 977241528 amb èxit a Portugal, Grècia, Itàlia, Bèlgica, trepitjant els seus drets, perquè aquest po- Malta, Xipre i jornada de mobilitzacions ble sabrà defensar-se de qui l’humilia i sa- FEDERACIONS LOCALS en la pràctica totalitat de països d’Europa, brà reconquistar el que li han arravassat. Barcelona donant un primer pas en el procés de mo- Per a la CGT, aquesta vaga és un pas més Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona flbcn@cgtbarcelona.org bilització coordinada internacionalista. en pro de la mobilització permanent pel Tel. 933103362. Fax 933107080 Des de la CGT volem denunciar la crimi- canvi de model econòmic, social, polític i Berga nalització que el Govern del PP i els go- mediambiental. Després del 14N, la lluita Balç 4, 08600 sad@cgtberga.org Tel. 938216747 Manresa Circumval·lació 77, 2n - 08240 Edició del Col·lectiu La Tramuntana: Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T, Jose Cabrejas, Mireia Manresa manre@cgtcatalunya.cat Bordonada, Dídac Salau, Josep Estivilli, Xavi Roijals, Jordi Martí, Josep Torres, Txema Bofill, Paco Tel. 938747260. Fax 938747559 Martín, Moisès Rial i Laura Rosich. Col·laboradors: Pepe Berlanga, Vicent Martínez, Toni Álvarez, Pep Cara, Ferran Aisa, Miquel-Dídac Piñero, Jaume Fortuño, Carlús Jové, Agurrelj, Joan Canyelles “L’existència i la continuItat del grup em sembla Rubí Colom, 3-5, 08191 Rubí, cgtrubi@ Amengual, Emili Cortavitarte, L’amo en Pep des Vivero i les federacions i seccions sindicals de important, sobretot en un país tan marginat i gmail.com Tel. i fax 93 588 17 96 CGT. Tirada: 13.000 exemplars. Redacció i subscripcions a Catalunya: Raval Sta. Anna, 13, 2n. miserable com el nostre” Sabadell 43201 Reus. Tel. (dimecres tarda) 977340883. Col·laboracions: catalunyacgt@cgtcatalunya.cat, Rosellò 10, 08207 Sabadell - com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat Redacció i subscripció a Balears: Camí Son Rapinya s/n, Centre cgtsabadell@hotmail.com Tel. i fax 93 Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971791447. Col·laboracions: comunicacio@cgt-balears.org 745 01 97 Web revista: www.revistacatalunya.cat. Joan Guinjoan Terrassa No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors. Ramon Llull, 130-136, 08224 Terrassa - cgtterrassafl@gmail.com Drets dels subscriptors: Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04 D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incor- porades a un fitxer automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titulars respectius dels quals són el Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya Castellar del Vallès Pedrissos, 9 bis, 08211 Castellar del i la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretat Vallès necessàries per tal de garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, cgt.castellar-v@terra.es, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, al correu electrònic s-org@cgtca- Tel./fax 93 714 21 21 talunya.cat o bé a Via Laietana 18, 9è de Barcelona; i a la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears a Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971 791 447. comunicacio@cgt-balears.org Sallent Clos, 5, 08650 Sallent Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya” sallent@cgtcatalunya.cat Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents: Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61 - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador. - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials. Sort - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra. Pl. Major 5, 25560, Sort pilumcgt@gmail.com Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior. Més informació a http://cat.creativecommons.org/ 2 Novembre de 2012
 • 4. REPORTATGE Amb la crisi s’accentuen les Les dones estem especialment afectades pels danys que el capitalisme genera en la societat, perquè el patriarcat problemàtiques és un pilar bàsic que sosté el model social d’explotació de les persones Dona, crisi i mercat de treball La crisi econòmica té rostre femení supera la femenina, quan la situació Elena Idoate estructural ha estat tradicionalment inversa. Com que són més aviat els homes els que es queden sense fei- E l capitalisme està aprofitant la crisi per atacar frontalment les condicions de vida de les classes po- na, aparentment semblaria que hi ha un canvi de rols de gènere i que són ells qui “retornen a la llar”. Però en pulars i agredir els drets de les dones. realitat, no hi ha aquest impuls de El nostre sistema de protecció so- canvi. Es tracta d’una qüestió sec- cial dóna un pes molt important a les torial: l’epicentre de la crisi ha estat prestacions contributives, i moltes l’ensorrament de la construcció, i dones en queden fora. també ha sortit molt tocada la indús- La crisi econòmica ha suposat una tria, ambdós sectors molt masculi- aturada “en sec” d’aquells mecanis- nitzats. mes que havien permès el creixement El 85% dels llocs de treball perduts del capital: la bombolla immobiliària, amb la crisi eren masculins, i aproxi- les finances desenfrenades, la preca- madament la meitat eren de la cons- rització del treball i dels salaris, etc. trucció i un terç de la indústria. Per Els “èxits” econòmics de l’economia a la supervivència familiar, dones capitalista comporten un fracàs estre- que estaven inactives han tornat a pitós a nivell social. La mercaderia treballar fora de casa, però no ocu- ha guanyat més espai en la societat pant els llocs dels marits o fills, sinó i s’han fet molts beneficis, princi- a treballs molt més precaris. Tot i palment especulatius, però la des- això, les dones continuen tenint una igualtat i la pobresa han esdevingut taxa superior d’inactivitat i s’ha fre- aclaparadores i la vida quotidiana de nat a la meitat el ritme d’increment la majoria de la població, molt més de l’activitat femenina. Al mateix difícil. Totes les problemàtiques, temps, els canvis en la legislació, algunes d’elles invisibles, tenen un que donen una gran capacitat a rostre femení, com la feminització l’empresari per canviar la jornada de la pobresa o la crisi de les cures. laboral i els horaris, amenacen la Temes que requeririen un desenvo- participació laboral de les dones: lupament ampli. quan la feina i tenir cura de la cana- Les dones estem especialment afec- lla i la gent gran són incompatibles, tades pels danys que el capitalisme generalment no es dóna aquest “can- genera en la societat, perquè el pa- vi de rols”. triarcat és un pilar bàsic que sosté aquest model social d’explotació i Polítiques decantades polarització. Per això, la crisi està cap al capital tenint una cara especialment cruen- ta per a les dones. A més a més, Una altra esfera és la protecció so- l’estratègia marcada des d’una clas- cial, que ocupa un lloc important en se dominant enfortida està destruint les condicions de vida de les classes unes estructures socials, aconsegui- populars. Amb les retallades veiem des amb molts anys de lluita, que que, actualment, les polítiques pú- prestacions contributives -pensions siguin comuns: afecten tothom, i d’altres. El treball domèstic femení protegeixen les condicions de vida bliques estan absolutament decan- i atur- i depenen de les cotitzacions. s’originen en una estructura social està cobrint bona part de tot allò que de les classes populars, de les quals tades cap als interessos del capital. Les dones generalment tenim pres- que supera els individus. S’assigna s’obtenia a l’esfera mercantil, abans les dones som més dependents. Les principals perjudicades per les tacions de menor quantia, bé per- a la família patriarcal tot tipus de de la reducció d’ingressos salarials, i L’impacte que la crisi econòmica retallades socials som les dones. què hem cotitzat menys temps i per tasques domèstiques, i la dona és al sector públic, abans de les retalla- està tenint en les dones es pot apre- D’una banda, perquè els col•lectius menys diners o bé perquè adquirim l’encarregada de realitzar tot aquest des. Les dones estan suportant el pes ciar des de diferents àmbits, que se laborals dels serveis públics i so- el dret a les prestacions per altres treball de manera no remunerada i de l’ajustament. superposen i ens afecten des de dife- cials estan altament feminitzats. I de vies “indirectes”, com ara les pen- sense una consideració socialitzant, El conjunt d’elements que estan pro- rents vessants. l’altra, perquè en som les principals sions de viduïtat i els subsidis. perquè es fa en l’àmbit privat. Amb vocant un atac frontal als drets de usuàries. Per exemple, el 67% de la crisi, s’accentuen les problemàti- les dones i als avenços de la lluita les persones beneficiàries de la Llei ques de les persones, i requerim feminista no s’acaben aquí. Però La destrucció de Àmbit privat i treball moltíssima més ajuda, que continua amb tot això n’hi ha prou per afirmar de Dependència eren dones, perquè feina vivim més anys, i el 45% de la des- no remunerat fent la dona en el marc de la famí- que, amb la crisi, el capitalisme està pesa es destinava a les treballadores lia patriarcal. Malgrat que les dones atacant durament les condicions de Una de les esferes: la producció familiars, majoritàriament dones, L’esfera domèstica roman en l’àmbit s’hagin incorporat al món laboral vida de les classes populars, i ho fa mercantil. L’aspecte més destacat a perquè ens encarreguem de la cura privat de les persones i és invisible i molts homes, o bé estiguin més aplicant les estructures patriarcals, casa nostra és l’elevadíssima des- de la gent gran. de portes enfora. En la societat ca- a casa perquè no tenen feina, o bé de vegades fent-les més agressives, i trucció de llocs de feina, que són els La taxa de pobresa femenina és més pitalista i patriarcal, gran part de hagin assumit tasques domèstiques, en altres casos, les reinventa. que aporten els recursos monetaris alta, amb la qual cosa demanem més les necessitats de reproducció so- ha augmentat molt poc la dedicació a les llars. S’ha donat molta relle- ajuts. També hem de tenir en comp- cial es cobreix en l’àmbit domèstic. masculina a feines no mercantils. * Article d’Elena Idoate, del semina- vància al fet que l’atur impacta més te el biaix de gènere que té el nostre S’individualitzen les necessitats, En canvi, s’han incrementat molt les ri d’economia crítica Taifa, publicat entre els homes que les dones. A sistema de protecció social, perquè mancances i problemes de les perso- tasques de les dones per als mem- al núm. 124 de la revista “Carrer” Catalunya, la taxa d’atur masculina dóna un pes molt important a les nes, tot i que la naturalesa d’aquests bres de la seva família, i fins i tot de la FAVB Novembre de 2012 3
 • 5. REPORTATGE Dona i Mercat Laboral: com ens afecten la crisi i les retallades? un clar indicador de les desigualtats Isabel Pérez Ortega, Secretaria de la Dona Comitè de gènere que segueixen existint, en Confederal de la CGT considerar les dones com a propietat de l’home, sense drets, sense veu. Prioritats i M és del 15% de dones cobren menys del SMI - congelat- da- vant un 5,6% d’homes. La pujada de estratègies de l’IRPF penalitza aquestes rendes bai- CGT per millorar la xes (uns 25 € més anuals per salaris situació de les dones inferiors a 1000 €). La congelació de les pensions incideix en un 44% de Des de la CGT i a través de la Se- vídues enfront d’un 12% de vidus. A cretaria de la Dona s’impulsen cam- més, estan les retallades assistencials panyes transversals a tot el sindicat i de drets, el tancament de centres sobre igualtat, llenguatge no sexista d’acollida a maltractades, i contra la violència de gènere. Les dones històricament suportem Fem campanyes per als dies clau taxes més altes d’atur i ocupació pre- per a les dones en què reivindiquem cària que els homes. Tot a causa de la igualtat com a treballadores i com a societat masclista i patriarcal en què dones, el 8 de març i el 25 de no- vivim. vembre, contra la violència masclis- Amb l’aprovació de l’acord entre sin- ta i patriarcal, campanyes que es rea- dicats i empresaris del II Acord per a litzen a nivell estatal i de cara a tota l’ocupació i la negociació col•lectiva la societat, participant en diferents 2012, 2013, 2014, es feia un pas més plataformes i coordinadores, i també en la precarització del treball, apro- en solitari. vant la conversió de contractes de afecten: el tancament de centres que penalitza a les rendes baixes (uns d’igualtat perquè és obligatori que ho Les nostres propostes i sobre el que temps complet a temps parcial, si d’assistència a dones víctimes de 25 € més anuals per salaris inferiors facin, però els buiden de contingut i treballem homes i dones de la CGT l’empresa ho necessita, basant-se en violència de gènere, la suspensió dels a 1000 €) i afegim la congelació de després, no es compleixen. En molts són: criteris organitzatius, econòmics o de concerts amb les clíniques privades les pensions (hi ha un 44% de vídues casos, ni tan sols s’arriba a constituir * A les empreses, negociació de producció. A qui creiem que afectarà que realitzen les interrupcions volun- la Comissió d’Igualtat a l’empresa. plans d’igualtat, aportant idees i me- enfront d’un 12% de vidus), tenim la més aquesta mesura, als homes o a tàries de l’embaràs que no es volen Aquesta crisi ha estat un moment sures reals i que poden realitzar (una immensa sort de ser les guanyadores les dones? Es preveu una tornada als fer en hospitals públics… magnífic per haver fet bones políti- altra cosa és que siguin acceptades del concurs “precaritzi seva vida a esquemes tradicionals, dels que sem- Des de l’estat i les organitzacions ques de repartiment, tant de treball per l’empresa) per a la igualtat efec- través de la legalitat.” bla que anava sortint a poc a poc, la sindicals institucionals no s’ha fet res com de riquesa, igualitàriament. Però tiva entre homes i dones. Concloent, el panorama amb què ens dona treballant a temps parcial, com- per impulsar la conciliació ni la igual- no l’han sabut aprofitar. * Conscienciar en els nostres tre- trobem obliga a crear obligats vin- paginant amb les tasques domèsti- tat. Com a exemples tenim la man- En el llibre “Desiguales. Mujeres y balls, tant a treballadors com a em- cles de dependència, de la dona amb ques o de cures. ca d’informes d’impacte de gènere hombres frente a la crisis financiera” presàries de la necessitat de posar la l’home, reduint la seva autonomia, vida al centre, la cura que les perso- Les retallades assistencials, bé per (obligatoris per la Llei d’igualtat) de (Icaria 2010) Lina Gálvez i Juan To- independència, arribant a un estatus nes necessitem donar i rebre. congelació de la taxa de reposició en les diferents lleis i reformes aprova- rres posen en relleu que la discrimi- el sector públic, bé per falta de sub- similar al model tradicional familiar, * Al carrer, reivindicant la igualtat i des i la suspensió del permís de pa- nació que pateixen les dones ha estat vencions a les associacions que fan patriarcal, de submissió, i en moltes lluitant contra l’ocupació submergi- ternitat de quatre setmanes que hau- un dels factors que més ha ajudat la feina que s’hauria de prestar des ocasions de violència vers les do- da com pot ser en el sector de treba- ria d’haver entrat en vigor aquest any. a generar la crisi, en la mesura que de l’administració, són un altre punt I com a guinda, la congelació del sa- nes… s’ha incrementat la desigualtat que lladores de la llar. important de precarietat que afectarà lari mínim. El desvergonyiment no està a l’origen. * Reivindicació de drets fonamen- directament a les dones: les retallades té límits, quan el van aprovar deien Situació de la lluita El mateix Estat s’ha preocupat de tals per a les dones: llibertat per en dependència, en ajuda a domicili, decidir sobre el nostre cos, dret a des del govern que a penes afectaria per la igualtat entre maquillar les seves polítiques des- en escoles infantils, en menjadors es- unes 100.000 persones. Només com igualitàries, incomplint la pròpia l’avortament lliure i gratuït, lluita colars … Tot això repercuteix nega- a treballadores de la llar hi ha unes homes i dones a Llei d’Igualtat, no havent fet un sol contra la violència masclista i patriar- tivament en els interessos de les do- 700.000 persones, més del 90% do- l’estat espanyol informe d’impacte de gènere per a cal, dret a una orientació sexual lliure nes, ja que són les que en últim terme nes, que el salari es regeix pel SMI. cap de les lleis i reformes que s’han i sense discriminació de cap tipus. deixaran els seus treballs o a reduir Segons l’última enquesta d’Estructura Les polítiques d’igualtat no han aprovat des de l’any 2010. I tot això des de l’autonomia que les seves jornades o acceptar treballs Salarial (2010), hi ha més d’un 15% avançat prou feines des que es va Som moltes les organitzacions so- com CGT tenim de cap poder esta- precaris per poder compaginar amb de dones que cobren menys del SMI aprovar la Llei d’Igualtat l’any 2007. cials i sindicals que seguim lluitant tal, sense subvencions per als nostres les cures. davant un 5,6% d’homes. Les empreses de més de 250 treballa- per la igualtat efectiva entre homes projectes i amb la militància com a Altres retalls importants que ens I si sumem a això la pujada de l’IRPF, dors, majoritàriament, negocien plans i dones. La violència de gènere és principal factor humà. L’economia informal: altra vegada una qüestió de sexe cions de precarietat indigna a qui la I no es tracta, ni de bon tros, d’un fe- els estudis especialitzats, ni la seva taleria i restauració, ocupació domès- Bibiana Medialdea realitzen. Aquest tipus d’activitats nomen marginal. Segons un estudi de realització, amb tot el que comporta tica, treballadores del sexe, serveis no paga impostos ni cotitzacions a la Fundació de les Caixes d’Estalvis de salaris més baixos i absència de socials (especialment atenció a per- la seguretat social. Per altra banda, (FUNCAS) el 21,5% de l’activitat garanties i drets, afecta per igual a sones depenents), treball en el propi E n aquesta anàlisi sobre la rela- ció entre treball negre i divisió les persones que treballen en aques- tes condicions solen rebre salaris econòmica de l’Estat espanyol seria informal. L’Organització Interna- dones i homes. domicili, comerç minorista, neteja per a locals, sanitat privada o educa- sexual del treball, l’autora analitza per sota del mínim legalment esta- cional del Treball (OIT) calcula que Majoria de dones ció infantil. Per exemple, a Amèrica les xifres sobre economia submergi- blert, sofriexen l’absència total de entorn del 69% dels llocs de treball Llatina es calcula que el 50,1% de les da i la seva relació amb l’asimètrica garanties sobre les seves condicions a Amèrica Llatina (dos de cada tres) Pel que fa al treball no regulat però treballadores no agrícoles pertanyen distribució de tasques en la societat laborals (horaris, vacances, treball són informals. Podem dir per tant remunerat (únic àmbit reflectit per al sector informal, enfront del 44,1% capitalista. infantil, normes de seguretat, etc.), que, per exemple en el nostre país, les xifres oficials), igual que succeeix de treballadors. Escoltem contínuament que manquen dels drets associats al con- entorn d’un 20% dels treballadors en totes les formes precaritzades A més, les treballadores també són l’economia informal és una xacra per tracte laboral (atur, baixes, indemnit- i treballadores sofreixen aquesta d’ocupació, la presència femenina és víctimes de la “informalitat encober- a la societat; i és cert. Es tracta d’una zació per acomiadament, pensions, situació de desprotecció? No. Ni aclaparant. Això es deu, d’una banda, ta” en tots els sectors econòmics. Un activitat econòmica que no aporta al etc.), i tenen serioses dificultats per a l’activitat econòmica no regulada es a la concentració de dones en activi- cas paradigmàtic és el de “les falses col•lectiu i que condemna a situa- organitzar-se. limita als percentatges que faciliten tats propícies a la informalitat: hos- jornades parcials”, que es corresponen 4 Novembre de 2012
 • 6. REPORTATGE en realitat amb jornades completes tativa entre les persones adultes de que duen associades, això sí, salaris la unitat de convivència –condicions i drets parcials. La feminitzacin de la necessàries per a assolir-lo: jornades informalitat en el mercat laboral no és laborals més curtes i serveis públics més que un símptoma addicional de la complets i de qualitat–. En aquest cas, posició subalterna que, en coherència és assenyat sostenir que la major part amb la divisió sexual del treball que de les persones adultes seria capaç vertebra les nostres societats, ocupen de sostenir el treball reproductiu que les dones. I la informalitat no fa més precisen elles i el seu entorn personal que aprofundir aquesta posició de des- més proper. És a dir, en la majoria avantatge: si el salari de les treballado- dels casos no seria necessari, ni desi- res formals llatinoamericanes repre- tjable, recórrer a la mercantilització senta un 64% del masculí, en l’àmbit d’aquests treballs. No obstant això, informal aquesta proporció baixa fins de moment, són les dones les que al 52%. s’han especialitzat en el desenvolu- pament d’aquestes tasques. Aquest treball especialitzat i que llastra les El treball reproductiu possibilitats d’inserció igualitària en el mercat laboral de les dones Per altra banda, la ingent quantitat de no obté ni visibilitat ni cap tipus de treball no remunerat però necessari contraprestació regulada (garantida). (treball reproductiu) no deixa de ser En resum, el que s’està produint és una borsa enorme de treball informal, una gran quantitat de treball que una en la seva pràctica totalitat femení, i part de la societat (les esposes, núvies, no recollit per les estadístiques. La germanes, filles, mares i àvies) pres- de l’economia i l’ocupació informal es dediquen al treball no pagat i només estadístiques oficials, definitivament, consideració del treball reproduc- ta a la resta de la societat (masculina no hauríen d’ignorar aquesta realitat. 20,3 al treball pagat. A més, les dones és qüestió de sexe. tiu –domèstic i de cures– realitzat en en la seva majoria), que gaudeix dels Hi ha dades que assenyalen que les treballen un 15% més en total que l’àmbit privat és un tema conflictiu. béns i serveis corresponents sense que xifres d’informalitat es dispararien els homes, però tres quartes parts del * Bibiana Medialdea és professora Pensem primer en una societat plena- això generi ni ingressos, ni garanties, si ho fessin. Per exemple, en el nos- seu treball és gratuït i sense drets as- d’Economia Aplicada de la Universi- ment igualitària, en la qual aquestes ni drets per a les treballadores. Els es- tre país es treballa un terme mitjà de sociats. La informalitat, un problema tat de Valladolid. Article publicat a la tasques es repartissin de forma equi- tudis que tracten de mesurar l’impacte 46,3 hores a la setmana: d’elles 25,6 molt més greu del que reflecteixen les revista Diagonal Mare i periodista? Ja em direu com… de més qualitat, així que donaven cients que les que sou autònomes ho s’ha sabut. l’ajuntament ha decidit per aquest Laia Altarriba i Piguillem feina a un gruix de periodistes en teniu complicat per poder treballar I ara què hauràs de fer aquest set- curs assumir la part que la Ge- augment, inclosos els que, com tu, al mateix ritme que ho fèieu abans embre? Només tens previst entregar neralitat ja no paga. Quan el mes treballeu com a free-lance. (i l’opció de deixar de cotitzar sig- un article, pel qual cobraràs just 200 d’octubre el nen ja hi vagi tot el Ú ltims dies d’agost. El teu cap ja es comença a fer a la idea que, amb l’inici del curs escolar, tindràs Amb la ment posada en els arti- cles que tens pendents d’entregar nifica tenir-ho més difícil en el futur per arribar a accedir a la jubilació). euros. És a dir: menys que el que has de pagar d’autònoms. El que dia podràs treballar vuit hores se- guides fent feines com a periodista free-lance. El dubte és quin volum i cavil•lant quines noves portes Vas a la tresoreria de la Seguretat hauries de fer és donar-te de baixa. quatre hores diàries per tornar a trucar per trobar més feina, vas al Social per explicar-los l’error. La Però si no pagues, no cotitzes per la de feina tindràs, i quan et pagaran treballar. Les quatre hores que vas caixer automàtic a treure diners. I dona que t’atén arrufa el front: “No pensió el dia que t’hagis de jubilar la que entreguis, perquè no saps què tenir els dies feiners de juny i mig la teva sorpresa és quan t’hi falten sé què deu haver passat, però em (si és que aleshores encara queda al- succeeix en altres sectors, però sí juliol, els primers que el nen anava 254 euros. El concepte que els ha fet temo que un d’aquests divendres de guna cosa del trist estat del benestar que coneixes bé els actuals retards a l’escola bressol, saps que no van desaparèixer és clar: “Autónomos”. consell de ministres es devien ca- que tenim). en els pagaments en el sector perio- donar per gaire. Just vas tenir temps Però a tu et van concedir el mes de rregar l’ajut”. El seu company de la La teva sort és que el teu company dístic. d’escriure alguns reportatges, però maig l’exempció de pagar els autò- taula del costat ho confirma: el ma- té feina i cada mes ingresseu el seu I és que amb la crisi ja no queda tots junts no arribaven ni de lluny a noms durant un any perquè acaba- teix dia que van anunciar que aug- salari. La veritat és que avui en dia gairebé cap ajut a la premsa en cata- sumar la quantitat que cobraves en ves de ser mare, i és la bonificació mentaven l’IVA, el mes de juliol. A sou afortunats: té un contracte en- là (i això que fa quatre dies els qui un mes en els temps bons pel sector que fins ara hi havia per ajudar les finals d’agost, quan han començat a cara per un any més. D’aquí a dotze ens governen van sortir embolicats d’abans de la crisi, quan els mitjans dones a tornar a la feina després cobrar les quotes d’autònoms sense mesos no sabeu què li passarà, però amb la senyera pels carrers de Bar- en català eren cada vegada més i d’haver tingut una criatura, cons- haver avisat que ho farien, és quan això ja és ser afortunat avui en dia. celona), així que les publicacions Les autònomes no sou pas les úni- que queden fan mans i mànigues ques mares que patiu les retallades. per pagar als seus treballadors i Quan fa uns mesos anaves al curs col•laboradors. de postpart al Centre d’Atenció Pri- El problema afegit és que quan de- mària, a una de les noies que hi ve- cideixes anar a una ETT i els dius nia la van incloure a un ERO i la van que estàs disposada a treballar del fer fora de la feina mentre estava de que sigui, i que si cal això del pe- baixa per maternitat. “Però és legal riodisme ho deixes per temps mi- que et facin fora amb les teves con- llors, o pels vespres, o pels caps de dicions?”, li vau preguntar amb cara setmana, et diuen que ho tens magre d’estupefacció. Amb la reforma la- perquè no tens experiència ni en boral que han aprovat aquest any, sí. l’hostaleria, ni en la restauració, ni Mentre feies el curs de postpart en el sector de la neteja. també es van carregar la possibilitat En fi! Que què has d’explicar que de compactar el permís de lactància tothom no sàpiga, oi? I tu enca- que permetia allargar unes setmanes ra tens la sort que fa anys que vas més la baixa maternal a les que te- començar a fer de periodista i tens nien contracte. Algunes de les ma- experiència i contactes. res que assistien al curs comptaven Les noves generacions no podran utilitzar aquesta fórmula que fins ni lamentar-se del que han perdut, ara permetia la llei. Però el vendaval perquè mai hauran pogut treballar ultraliberal que estem patint també com a periodistes de manera esta- ho ha eliminat. ble i amb condicions dignes. I si L’únic que avui us queda, doncs, s’atreveixen a tenir una criatura, és l’ajut de 100 euros mensuals qui sap si encara queden escoles d’Hisenda durant un any, que també bressol públiques, cursos de prepart es poden cobrar de cop en el següent i postpart als CAP, o els 100 eu- exercici. “Jo ho aniré cobrant cada ros d’hisenda que fins no fa massa mes, no fos que d’aquí a un any ja temps semblaven poca cosa. ho hagin tret també”, et va dir la I amb un context així (com deia fa noia del curs que et va explicar que uns dies en David Bassa, “més des- encara existia aquest ajut. orientats, espantats i afeblits que Tens la sort que al poble on viviu mai”), quin periodisme s’espera que hi ha escola bressol pública, i que puguem fer? Novembre de 2012 5
 • 7. TREBALL-ECONOMIA La Vaga General del 14N La Vaga General del 14N ha estat general, laboral, social, de consum i ciutadana, amb un seguiment elevat i unes ha estat un èxit manifestacions multitudinàries, un camí que cal seguir inqüestionable La vaga general del 14N a Catalunya i Balears Vilafranca (on participava la CGT) Redacció pel matí va reunir unes 3000 persones. Per la tarda es va fer un bloc propi dins la manifestació unitària d’unes 5000 F inalment, la CGT de Catalun- ya, reunida en plenària el 22 d’octubre (i la CGT a nivell confe- persones. A Manresa CGT va realitzar una con- centració d’un centenar de persones. deral el dia 23), va acordar traslla- A Terrassa la CGT va participar a la dar la jornada de vaga general que manifestació anticapitalista del matí tenia convocada per al 31 d’octubre amb unes 2000 persones, i a la de la al 14 de novembre de 2012, per tal tarda que va aplegar-ne unes 8000. de coincidir amb la resta de sindicats Al Vallès Oriental la CGT va partici- i moviments socials en la vaga gene- par amb altres moviments socials a les ral, reconvertint el 31 d’octubre en manifestacions alternatives de Gra- una jornada de lluita i mobilització, nollers (2000 persones), Sant Celoni però mantenint la convocatòria de (500 persones) i Mollet (unes 5000 vaga per tal de donar cobertura legal persones). a aquells territoris, sectors o empre- A Berga la CGT i col•lectius lliber- ses on s’acordés mantenir la jornada taris van organitzar un piquet que va de vaga del 31 d’octubre. recórrer la ciutat. Amb això la CGT va acordar coinci- Altres ciutats on es van portar a terme dir amb la Vaga General que s’havia manifestacions el 14N van ser Bada- convocat en l’Estat Espanyol, a lona, Santa Coloma de Gramenet, Portugal, en altres països del sud Tortosa, Banyoles, Cerdanyola, d’Europa i amb les mobilitzacions Sant Cugat, Montcada i Reixac... d’àmbit europeu convocades per a A les Illes Balears, a Palma la CGT aquella data. Aquesta decisió de la va participar en la Comissió Pro Vaga CGT, en benefici exclusiu de la de- Anticapitalista, que va realitzar pel fensa dels drets laborals i socials, per diferents zones de la ciutat. La A Lleida el Bloc Anticapitalista (on Garraf van aplegar unes 2000 perso- matí un piquet anticapitalista d’unes responia a la necessitat de confluèn- CGT va realitzar una acció al centre participa la CGT) va portar a terme ac- nes en el seu bloc dins una manifesta- 500 persones i una manifestació per la cia i d’unitat d’acció sindical que comercial Arenas amb desplegament cions i activitats durant tot el dia, i va ció de 7000 persones. tarda de 10000 persones. A Menorca demanda la població i la classe tre- d’una gran pancarta i posteriorment formar bloc propi dins la manifestació A El Vendrell es van manifestar unes la CGT va participar a les manifesta- balladora en aquests moments tan un piquet d’unes 500 persones va re- unitària que va reunir unes 10000 as- 600 persones. La CGT i col•lectius cions unitàries de Ciutadella (2500 dramàtics i d’emergència social per córrer la Gran Via fins el centre de la sistents. A les comarques dels Pallars, socials van tenir presència destacada. persones) i Maó. A Eivissa es va or- la qual està travessant la majoria de ciutat. Per la tarda desenes de milers una caravana va començar a Sort i va A Vilafranca del Penedès la mani- ganitzar un Bloc Alternatiu a la mani- la població com a conseqüència de de persones van participar en la ma- acabar a Tremp, on es van aplegar més festació de l’Assemblea Popular de festació de la tarda. les polítiques econòmiques i antiso- nifestació alternativa convocada per de 200 persones en una manifestació. cials que emanen del govern i de la CGT, CNT, COS, Coordinadora La- Al Maresme la CGT va participar en Unió Europea (reformes, retallades, boral i Suport Mutu 15M, assemblees el piquet unitari de la plataforma #Ma- pagament d’un deute il•legítim, pri- de barri i moviments socials. Al final resme14N, amb el que un centenar de vatitzacions...). de la manifestació dures i brutals cà- persones van recórrer els carrers de El 14N ha estat una vaga general rregues dels Mossos d’Esquadra, amb Mataró. A la comarca es van portar laboral exitosa atès que milions de bales de goma incloses, van provocar a terme concentracions al Masnou, treballadors i treballadores l’han desenes de ferits (una dona va perdre Premià de Mar i Vilassar de Mar. secundat, podent parlar-se d’un se- un ull) i diversos detinguts, en el marc A Igualada es va fer una manifestació guiment d’entre el 80 i 90% en els de l’estratègia repressiva del conseller unitària d’unes 1500 persones, dins la principals sectors industrials, auto- Felip Puig per sembrar el terror, ate- qual hi havia el bloc anticapitalista on moció, petroquímiques, transports morir a la gent i dissuadir-la de parti- estava integrada la CGT. per terra, mar i aire, telecomunica- cipar en les cada cop més nombroses A Vilanova i la Geltrú la CGT i cions, construcció, serveis públics, manifestacions del sindicalisme com- l’Assemblea pels Drets Socials del educació, sanitat, televisions,... Així batiu i els moviments socials. mateix, la vaga general del 14 N ha A Tarragona el bloc anticapitalista de estat un èxit des del punt de vaga de CGT i moviments socials va aplegar consum, havent tancat un percentat- unes 5000 persones, dins una manifes- ge important del petit comerç i la po- tació unitària d’unes 25000 persones. blació majoritàriament no ha acudit A Reus el bloc anticapitalista de als comerços i botigues. També ha l’Assemblea Popular (on anava la estat un èxit com vaga social a nivell CGT) va agrupar unes 2000 persones de presència en el carrer, amb unes dins una manifestació d’unes 5000. manifestacions multitudinàries més A Sabadell, la manifestació convoca- importants que les de la vaga general da per Sabadell Lluitant (on participa del passat 29M. la CGT) va aplegar unes 6000 perso- A tot Catalunya des de primera hora nes, la mateixa xifra que la manifesta- del matí, la CGT, com la resta de sin- ció dels sindicats institucionals. dicats i els moviments socials, va por- A Rubí més d’un miler de persones es tar a terme piquets informatius en po- van manifestar en una convocatòria uni- lígons, fàbriques, mitjans de transport tària amb destacada presència de CGT. i carrers de les diverses ciutats. Pel A Girona la manifestació anticapita- matí es van fer manifestacions en al- lista convocada per Al Carrer (on par- gunes ciutats però la majoria d’elles es ticipa la CGT) pel matí va reunir prop van portar a terme per la tarda-vespre. de 2000 persones. La manifestació A Barcelona, després dels piquets unitària de la tarda va comptar amb un de matinada a les zones industrials bloc anticapitalista d’unes 3000 per- i el transport, assemblees de barri i sones dins una manifestació d’unes sindicats van portar a terme piquets 15000 persones. 6 Novembre de 2012
 • 8. TREBALL-ECONOMIA Crònica del 14N a Palma Una de les vagues més combatives dels darrers anys Contrainfo.cat Piquets informatius a va consistir a protestar davant de la seu de La Caixa pels diversos assassi- empreses públiques nats relacionats amb desnonaments. A des del vespre més, de la part superior de l’edifici un E l 14 de novembre es va poder viure la vaga més combativa dels darrers temps a Palma. Setmanes anterior ninot estava penjat recordant el geno- cidi financer. Així i tot, els primers piquets infor- abans del 14N diversos col•lectius matius de la jornada de vaga es va- El piquet unitari varen arromangar-se de valent i començaren a preparar-la. Així, la ren realitzar dia 13 a la nit, quan es anticapitalista reuneix va fer el canvi de torn d’EMAYA i proposta més engrescadora va ser la s’aconseguí que sols sortissin els ser- centenars de persones creació de la Comissió Pro Vaga An- i col·lapsa el centre veis mínims. ticapitalista, que va sorgir dels movi- La pluja matinera va espenyar molts ments socials més combatius i crítics Durant el matí hi varen haver, a més, plans previstos per diferents grups de a fi de donar una unitat d’acció an- diferents accions de piquets per part piquets. A les cotxeres de l’EMT hi va ticapitalista durant la vaga. Aquesta de CNT i CGT. En un d’aquests la po- haver molt d’enrenou durant la mati- comissió va anar convocant una sèrie licia va carregar-hi de manera brutal i nada i, posteriorment, volien anar al de reunions en les quals participaren hi causà diversos ferits. MercaPalma, però al final s’optà per els diferents col•lectius i organitzaren Al migdia, hi havia la convocatòria bloquejar l’Intermodal, però es topà accions unitàries i de lluita tot donant del piquet unitari anticapitalista que amb una forta presència policial. El un toc més coherent i combatiu al va reunir unes 600 persones que du- resultat, emperò, fou d’activitat míni- 14N. rant uns moments varen col•lapsar el ma en els transports públics. centre de Palma. Al final de l’acció, A la Universitat la Gran seguiment de hi hagueren alguns enfrontaments i vaga començà el dia la vaga a escoles i tensions amb la policia a causa de la detenció de dues persones (una anterior instituts d’elles de la CGT i l’altra d’Endavant) que participaren de l’acte i en feriren Aleshores, abans de dia 14 ja es rea- Pel que fa a l’àmbit educatiu, la Pla- d’altres. Passades les 14 hores es va litzaren les primeres accions. Com taforma Crida i altres entitats varen desconvocar la mobilització i la gent ja és habitual, un dels primers esde- fer arribar la informació que la vaga es va dispersar en diferents grups. veniments de la vaga és l’ocupació havia estat àmpliament secundada en d’algun edifici del Campus per part els centre educatius, sobretot a les es- de l’Assemblea UIB. Com ja havien coles de primària on, en algunes oca- Original boicot a grans protagonitzat a altres vagues, aquest firmes comercials per sions, el centre va haver de tancar per cop, els membres de l’assemblea i des de S’Escorxador com a punt continuació, es va fer una concentra- ocuparen la Facultat de Ciències per manca d’infants i de professorat. Des la vaga de consum d’inici del que al cap d’unes hores d’escoles i instituts de Sóller, Marra- ció a la comissaria de S’Escorxador convertir l’edifici en un espai de lluita seria una gran manifestació antica- per demanar la llibertat de les perso- txí, Felanitx o Portocolom, per exem- També durant el matí es produïren i preparar accions per al dia següent. pitalista, alternativa a la convocada nes detingudes. ple, s’informava d’una baixa activitat algunes accions de teatre de guerrilla Així, una setantena de persones par- pels sindicats CCOO i UGT, crí- laboral. a centres comercials i grans cadenes ticiparen a l’assemblea nocturna, la tica i amb missatges contundents. qual va consistir a organitzar els pi- d’alimentació. L’horabaixa hi hagué La xarxa de mitjans L’anticapitalisme va omplir el passeig quets per a l’endemà. Malgrat la for- Accions contra la noves accions d’aquesta mena dirigi- del Born de Ciutat amb una multitu- contrainformatius des a grans cadenes de roba. ta pluja del matí, les estudiants de la banca dinària manifestació amb la pancarta UIB no s’acovardiren i dedicaren el de capçalera “Ni retallades ni deute – Com a l’anterior vaga, per aquest dia matí a col•lapsar les entrades al Cam- Una mica més avançat el dia i amb un Massiva manifestació Vaga general anticapitalista”. Aques- es va constitur el Centre de Mijans pus i a dificultar les classes, sobretot cel més desvetllat començaren a tenir anticapitalista final ta marxa, que aplegà més de 10.000 Independents, que va comptar amb aquelles relacionades amb drets vul- lloc una quantitat major d’accions. A persones, era el plat fort de tota una el treball de Sa Tevavisió, Ràdio 77 i les 11h es convocà una casserolada i concentració per Contrainfo al nou local de l’Ecoxarxa, nerats, com havien denunciat els ma- jornada de lluita protagonitzada pels teixos alumnes a l’assemblea. Tota davant la Conselleria d’Educació que la llibertat dels diversos piquets informatius que van al passatge d’Antoni Torrandell. Des aquesta feina donà com a resultat una aglutinà molta gent. També, les Padri- detinguts actuar durant bona part del 14N. La d’abans de les set del matí, els mitjans universitat pràcticament deserta i re- nes i Padrins Flauta, juntament amb manifestació, després de recórrer es dedicaren a recollir els testimoni de tencions quilomètriques als accessos. alguns membres de la CGT varen pro- A les 16:30 sortiren les columnes de el centre de la ciutat, va finalitzar al les diferents accions descentralitzades i tagonitzar una “entremaliadura” que piquets des del barri de Pere Garau Born, on es va llegir el manifest i, a unitàries que es produïren durant el dia. Jornada de lluita el 31 d’octubre cap a la vaga general del 14N RENFE, Correus, Remolcadors, em- pancarta amb el lema “No hem de pa- A Terrassa un centenar de perso- sumar-se a la vaga social. Redacció preses de telemàrqueting, taxi, etc, gar el seu deute! 14N Vaga General” l nes es van concentrar davant de A El Vendrell, la CGT conjuntament provocant un colapse monumental a A Reus, una trentena d’activistes de l’Ajuntament convocats per movi- amb L’Ateneu La Trinxera, L’Ateneu Barcelona i rodalies. l’Assemblea Popular de Reus van ments socials i sindicats per mostrar de Joves de Calafell i El Taulell de A Barcelona un piquet d’unes 500 persones va recórrer el 31 d’octubre al matí el centre de Barce- A la tarda la manifestació convocada per la CGT, CNT, Comissió Laboral del 15-M, COS, assemblees de barri realitzar al vespre una acció de carrer pel centre de la ciutat repartint octa- vetes i cridant a la vaga general del el rebuig a la política neoliberal que retalla drets a la classe treballadora, estudiants, aturades i pensionistes. La L´Arboç van realitzar una concentra- ció per la tarda a la Plaça Vella. A Girona un centenar de persones lona partint des de Plaça Catalunya, i a la qual es van sumar com bloc els 14N, amb bosses de brossa al cap, per concentració va anar seguida d’una van sortir en manifestació per la tarda fent parades en algunes empreses treballadors de Metro convocats pel simbolitzar com ens ofeguen les reta- cercavila pels carrers del centre cri- des de Correus i després es va realit- on s’havia coaccionat als treballa- comitè d’Empresa, va comptar amb llades, l’atur, la precarietat, la corrup- dant a la vaga general. zar una assemblea popular a la plaça dors perquè no seguissin la jornada l’assistència de 3.000 persones, par- ció, la reforma laboral, la repressió i A Mollet del Vallès un piquet de del Vi. de vaga, o bé pel que representen tint des de Arc de Triomf, passant per la política econòmica del govern. CGT format per una cinquantena de A Manresa la CGT va convocar pel quant al model modern d’explotació la Conselleria d’Interior, la Delega- A Sabadell va tenir lloc una mani- persones va recórrer la ciutat a pri- matí una concentració a la Plaça de laboral. Van rebre visites el FNAC, ció de Govern, la seu de CiU i finalit- festació convocada per la plataforma mera hora del matí cridant a la vaga Sant Domènec i després assemblea l’empresa Apple, el BBVA, etc, zant en els Jardinets de Gràcia amb la Sabadell Lluitant amb el lema “contra general, el mateix es va fer a Grano- oberta. baixant en manifestació per Via Laie- lectura d’un manifest. l’agressió capitalista, organització po- llers. Per la tarda es va fer una con- A Esplugues de Llobregat, el 27 tana i acabant davant de la Patronal. A Tarragona més de 200 persones pular i suport mutu”. Unes 300 per- centració davant de l’Ajuntament de d’octubre, unes 200 persones es van A més del piquet central en diversos van secundar la convocatòria de sones van recorrer diversos barris de Mollet. manifestar convocades per Baix Llo- barris de la ciutat es van fer piquets la CGT, l’EIC, l’Assemblea 15M i Sabadell fins que al final de la marxa A Lleida es va fer pels carrers del bregat Combatiu per la derogació de organitzats per les assemblees de l’Assemblea dels Barris de Ponent de la Plataforma d’Afectats per la Hipo- centre una cercavila ciutadana in- la reforma laboral, contra la repres- barri. Dins la convocatòria de vaga Tarragona manifestant-se a la tarda teca i la Crisis va alliberar un edifici formativa cap a la vaga general, per sió, els desnonaments i el rescat de la les aturades van ser seguides sobre- per la Vaga General, contra la clas- propietat de Catalunya Caixa perquè informar als comerços i la ciutadania banca, i per la necessitat de la vaga tot en el sector del transport, Metro, se política i els bancs, darrere d’una sigui habitat per famílies desnonades. sobre la importància i necessitat de general. Novembre de 2012 7
 • 9. TREBALL-ECONOMIA S’ha reduït la taxa de pobresa entre 2011 i 2012? és que les persones pensionistes Albert Sales han vist augmentar la seva capaci- tat adquisitiva? La reducció de la gent gran sota el llindar de risc de Q ue les bones notícies econòmi- ques no abundin no justifica ens posem a crear-les a la desesperada. pobresa s’explica per l’enfonsament de la resta de la població i no per una millora en les seves situacions Les interpretacions confuses de les personals. xifres d’enquestes i estudis impulsen Tornant al raonament anterior, el a molta gent a dir allò de “els polítics pensionista que el 2011 estava sota i els periodistes fan amb les estadís- el llindar de risc pobresa perquè in- tiques el que volen”, i els resultats gressava 7.500 euros anuals i vivia de l’Enquesta de Condicions de Vida sol, es converteix avui en un afor- (ECV) de 2012 de l’Institut Nacio- tunat jubilat per sobre del llindar de nal d’Estadística (INE) ja han sortit risc de pobresa sense cap modifica- de les oficines de tan insigne institu- ció en els seus ingressos i amb ma- ció amb mal peu a través d’una nota jors dificultats per arribar a final de de premsa que convida a treure con- mes a causa de l’augment dels preus. clusions, i en conseqüència titulars De fet, el titular de premsa del dia de premsa, manifestament erronis. següent hauria d’haver estat: “per Segons els resultats de l’ECV recen- tercer any consecutiu, el llindar de tment publicats, la taxa de persones risc de pobresa baixa”. La notícia per sota del llindar de pobresa a és dramàtica perquè significa que a l’Estat espanyol ha disminuït entre Espanya “cada vegada cal ser més 2011 i 2012, passant d’un 21,8% calcula sobre la base de la distri- en risc de pobresa, mentre que la viu un empobriment generalitzat, pobre per ser considerat oficialment de la població a un 21,1%. Costa bució d’ingressos de l’any anterior mateixa persona, amb els mateixos mesurar la pobresa relativa perd la pobre”. de creure si atenem a l’evolució de i com els ingressos de les llars es- ingressos, el 2012, està per sobre del seva utilitat per conèixer l’evolució la desocupació i a les retallades en panyoles es venen reduint any rere llindar de risc de pobresa (1) . En de l’abast de les privacions entre la Notes: prestacions socials. I és que la dada, any des 2008, aquest indicador ha clau familiar, una llar formada per població. Si atenem als ingressos totalment certa, requereix d’una con- anat baixant progressivament des de dues persones adultes i dos menors mitjans de les llars, en clar descens (1) El llindar de risc de pobresa per textualització adequada. Deixant de 2009. En conseqüència, la propor- que el 2011 ingressés 15.600 euros des de 2008, això és el que està pas- a una llar unipersonal el 2011 era banda apreciacions metodològiques ció de persones per sota del llindar i els ingressos no s’hagin modificat, sant amb una majoria de la societat de 7.509 euros mentre que el 2012 que requeririen major desplegament de risc de pobresa el 2012 pot ser ha deixat d’estar sota el llindar de espanyola. s’estima en 7.355 euros. d’explicacions matemàtiques, el inferior que el 2011, però la xifra risc de pobresa, no perquè la seva La nota de premsa de l’INE, com (2) El llindar de risc de pobresa per comunicat de l’INE, de la mateixa que marca el límit a partir del qual situació hagi millorat, sinó perquè el alguns articles de “prestigiosos” a una llar format per dues persones manera que algunes interpretacions es considera que un o una és pobra llindar s’ha modificat (2). diaris, remarquen que les perso- adultes i dos menors era el 2011 de periodístiques que han aparegut als també és inferior el 2012 que el Mesurar la pobresa a través nes majors de 65 anys “milloren” 15.768 euros mentre que el 2012 és principals diaris, oblida les implica- 2011. d’indicadors o de llindars relatius té la seva situació respecte del 2011, de 15.445 euros. cions de la disminució en paral•lel El resultat d’aquest descens si- molt sentit perquè ens permet saber perquè del 20,8% de taxa de risc de del llindar de risc de pobresa. multani es pot entendre a través quina proporció de persones tenen pobresa per a aquesta franja etària * Albert Sales i Campos és profes- Aquest llindar, la xifra d’ingressos d’exemples numèrics: una persona problemes per aproximar-se al nivell el 2011 s’ha passat a un sorprenent sor associat de Ciències Polítiques i per sota de la qual es considera que que el 2011, vivint sola, ingressés d’ingressos de la part mitjana d’una 16,9%. S’atribueix aquest descens al Socials a la UPF. Article publicat al una llar està en risc de pobresa, es 7.400 euros anuals, es considerava societat. Però quan aquesta societat manteniment de les pensions però... setmanari Directa. L’ALTRA REALITAT Vaga, Vaga!, Vaga? Pepe Berlanga cap d’any. raó reconduïm la nostra convoca- borals. ment, per contra el treball desen- Per a arribar a aquesta col•laboració tòria del 31O en aproximació al 14N, Això no menyscaba gens ni mica la volupat durant els últims mesos ha fixem un mètode de treball precís. després de la particular sol•licitud de nostra autonomia sindical, especial- servit per a exterioritzar la repulsa i Potser el procés que vam desenvolu- CCOO-UGT per a no dividir les for- ment per que hem continuat man- la necessitat de la vaga com eina fo- H istòricament la CGT (abans CNT) ha recorregut a la vaga com eina per a millorar les condi- par no va ser exactament l’assenyalat, inclusivament els suports no van es- ces, encara que no assumíssim ni la consulta ni estiguéssim d’acord amb tenint els motius, reivindicacions i objectius que plantejàvem originària- namental per a reivindicar els nostres drets. tar a l’altura ni fossin tot l’amplis que la majoria de les seves actua- cions sociolaborals dels treballadors/ la gravetat del moment requeria, tal cions sindicals, tant en el pas- as, amb tot, l’evolució i dificultats vegada la nostra afiliació o la pròpia sat com en el present i, sobre impulsades pels poders econòmics i estructura no va acabar de creure que manera, donada l’escassa o governamentals van anar encarrilant anàvem a mantenir la convocatòria i nul•la resposta positiva dels aquestes cap a la gestació d’un siste- possiblement sols. contactes mantinguts amb ma totalment contraposat. Si l’ambient no era el més propici altres organitzacions i grups. Producte d’una pràctica més recent, per a l’èxit de l’anunci, per a acabar Traslladant la convocatòria gairebé s’ha evangelitzat i transfor- d’arrodonir-lo, els sindicats institu- de vaga del 31 d’octubre al mat en una campanya més de les cionalitzats informaven d’una pro- 14 de novembre, no obli- quals periòdicament es convoquen, testa europea per a mitjans de no- dem que fruit d’un procés fins i tot per a una part important han vembre, contribuint que la majoria d’ampli debat intern, vam passat a ser la raó característica de la dels companys de viatge, inclosos el decidir unir esforços i trobar- seva activitat sindical. més propers, decidissin no arriscar-se nos amb altres respostes a Amb tot, les constants agressions que amb la CGT. nivell europeu, responent venim sofrint, amb especial afany A la vista d’aquest panorama, només afirmativament a la petició de els últims anys, aconsellaven una cabia el suïcidi organitzatiu i man- confluència i unitat sindical, resposta ferma. Així en el Congrés tenir la vaga en la data anunciada, la mateixa que practiquem Extraordinari de Toledo vam decidir malgrat tot i contra tots, o aplicant en les empreses, davant un que CGT havia d’acordar la Vaga Ge- intel•ligència, reconvertir-la en jor- moment de continus atacs neral i proposar a totes les organitza- nada de lluita i no exacerbar fàcils econòmics i retallades de les cions sindicals i socials la necessitat enfrontaments interns, per aquesta nostres condicions sociola- de confluir en aquesta vaga abans de 8 Novembre de 2012