Successfully reported this slideshow.

Studiu analiza deseuri menajere Eco-Rom Ambalaje

1,598 views

Published on

Studiu realizat de Eco-Rom Ambalaje, in urma analizei timp de un an a deseurilor menajere de la un centru de colectare ecologic din judetul Arges.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Studiu analiza deseuri menajere Eco-Rom Ambalaje

 1. 1. STIJ I IIJ ec@ro^,r Determi narea compozi[iei degeurilor, precum qi a deqeurilor de ambalaje generat e de gospoddriile popula[iei E$ANTI0NARE, TRTERE $r PRELUCRAREA REZULTATELOR oalrruurr inr PATRU ANOTIMPURI D IFERITE I llo
 2. 2. Iculnrls I lntroducere l.l Obiactivul si scopul proiectului 2 1.2 Particlpantii la proiect 1.3 Metadolagia de lucru . 3 4 DE$EURI MENAIERE 2.1 2.2 lndicele mediu anual de colectare it) amestec lndicele global mediu anual de colectare in arnestec $i separat . DE$EURI RECTCLABILE 3.1 3.2 . I Colectarea in amestec n Colectarea separatd DE$EURI DE AMBALAIE 4.1 Ambalaje in deteurile menajere colectate in arnestec si separat 4.2 Ambalaje ht deSeurile colectate in 4.3 14 menajere anrcstec l s Ambalaje in deseurile menajerc colectate separat l7 EVOLUUA COM POZITI EI D ESEU RI LO R MENAJERE int prntoeoe 2oo2-2ot2 t9 CONCLUZII 22
 3. 3. 1.1 Obiectivul Ei scopul proiectului de$eurilor' precum !i a Studiul intitulat ,,Determinarea Gompozitiei gospoderiile populatiei - e$antionare' degeurilor de ambalaje generate de in patru anotimpuri diferite"' triere $i prelucrarea rezultatelor oblinute a fost initiat Si in perioada septembrie 2012 - august 2013' desfAsurat finantat de S C Eco-Rom Ambalaje S'A' a urmerit obtinerea unor recente privind compozilia generata Necesitatea unor date actualizate a fost de faptul cd ultimele studii de analiz5 a care compozitiei deqeurilor menajere in Romania' au stat la baza fundamenterii planurilor de i:x'Hllil::::3i:::i'T;:'* in g.nttut, imprementareadirectiveroreuropeneresatede procedeqeuri $i a negocierii acestora in cadrul PROIECTUL date - il.:""i.ii" ;"Jilrir., siie aeEeurite ae amuatale, in ipecial. sului de aderare la uniunea Europeane' dateazd la din anul 2002-2003. Aceleali date au sewit gestionare a elaborarea strategiei nationale de a planului national qi a celor deqeurilor pentru perioada 2003-2013' s-au derulat investiliile judetene de gestionare a deseurilor' pe baza carora deleurilor finaniate din fonduri in sistemele integrate cle gestionare a europene. pan6 l^n prezent au survenit S-a presupus cA in perioada de 10 ani scurse compoftamentul de eliminare/recimodificAri in modelul de consum 9i in paralel' au avut loc schimberi clare a de$eurilor al populatiei in a deqeurilor' S-au realizat sisteme intesubstantiale in modul de gestionare de cotectare separatd $i grate de gestionare a acestora' incluz6nd facilitdti ecologice regionale de eliminare statii de sonare, s-au construit depozite o piata a materialelor reciclabile' a deseurilor nereciclabile' s-a dezvoltat
 4. 4. ECGRoMAmbaaie Se dore$te ca datele actualizate privind compozitria de$eurilor menajere sd scoate l^n evidenlS: PosibiliLalile de atingere a l.intelor stabilite prin Legea 211/2Oll Legea - De$eurilor anume atingerea pane in 2020 a unui nivel de pregetire pentru reutilizare qi reciclare de minimum 500/0 din masa ,,totald" de deEeuri de hadie, metal, plastic Ei sticld din de$eurile menajere Si deSeurile similare provenite din alte surse; Tipurile si cantitalile de deseuri care pot fi extrase din fluxul de deseuri trimis la depozitare $i cu precadere ponderea ambalajelor in acest flux. Datele actualizate vor servi in egala mdsurA qi la stabilirea de noijaloane t^n domeniul recicldrii ambalajelor la nivel nalional, domeniu pentru care in HG 62112005 ANEXA nr.4 referitoare la etapizarea obiectivelor de valorificare, pe tip de material, pentru anul 2013, s-au stabilit urmdtoarele tinte minime: Hartie/Carton 1.2 - 600/0; Plastic 22,5a/a: MeIale - 500/ot Sticla 600/0. Participantii la proiect S.C. Eco-Rom Ambalaje S.A. - finantatorul proiectului Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara A.D.l. Servsal Arge$ - care a asigurat colectarea deqeurilor $i accesul la depozitul de deseuri Albota unde s-au derulat campanile sezoniere de sortare; Universitatea Tehnici Pite$ti - Facultatea de $tiinte lngineria Mediului qi Asociatia Studenleasce INGMED, care a contribuit in principal prin cei 20 de studenti voluntari care au softat de$eurile; SRL coordonatorul proiectului, care a adaptat proiectul de echipamente, a planificat Ei organizat activitdtile, a prelucrat sr interprerat rezultatele. SC Artelia Romania r
 5. 5. 1.3 Metodologia de lucru SWA - Tool (20041' agreatd Procedurile de lucru s au bazat pe metodologia in domeniu' Europeane Ei pe experienia romaneascd d;a;;;i" clin cadrul Depozitului Lucrdrile s-au desfequrat la Statia de Sortare municipiul Piteqti i""i"g," ofO"," - irOelul Arge$' utilizand deseurile din din .ir.?or"r"nraiu'p"n tr u mediul utban din Roman'a si de<elrrile r"ediul I ural' comunar considerala repre/enlalr a oe'ttrLr (platforme cu .. in care s-a introclus colectarea separata a deqeurilor J" *f"",are separata a deEeurilor biodegradabile' compostabile' hartie/carton, plastic/metal qi sticlal' Ioilr;; ;r;il 5 """irr"* din 4 campanii desfaqurate ln Activitatea in cadrul proiectului a constat 2013' care au cupr!ns: sezoane diferite in perioada toamna 2012 "laru reraJele coleclate in ameslec etaDe de e$anllonare sl sortare deseuri de weeerd ain' meOiu urOan dupri zile de lucru s; zrle de ambalaje colectate in etape de esantionare Ei sortare a deEeurilor mediu urban dupe zile de lucru si zile de weekend "r!tt"" Oin in containerele de eSantionare $i sortare a deSeurilor colectate 'l cu volumul de '1mc col"ctare separate a deseurilor reciclabile colectate din mediul rural eqantionare/sortare a deseurilor menajere pentru fiecare prelucrarea rezultatelor si elaborarea rapoanelor camPanie sezonierd in Parte' de sortare' Pe fiecare mase de Sortarea s-a desfd$urat pe doue mese proba.de sortat' ,on"r".-u descarcat periodic cate o porlie de deEeuri din avand s€rcina fi""rr" ,ura au lucrat c6te 10 sortatori' fiecare sortator celor I1 categorll $r de a selecta un anumit tip de deseuri, apatinand conform metodologiei europene r suOcategorii de cleseuri stabilite a fost introdus intr-un sac SWn - foJU. Fiecare tip de de$eu sodat cdnaril sr esanironal penlru determinarea umrdilatli , I""i"l,, s-au conturat concluzlrle ","n",",. J"q"r,iiot. in final' pe baza prelucrdrir rezuliatelor' cu rezultatele din celelalte fiecdrei campanii sezoniere' care s au comparat au fost calculate valori medii anuale' i" i ""rpunii O"'tort"r" Si generare a deseutilot rn:.ntj"'".i: ln acesl mod s-au oblinut indicii de ,, precum si indicii de generare a de$eunlor reclclaDlle mediul urban Si rural, ql de ambalaje' exprimati in kg/om zi' precum Ei,-respectiv, a'aeseuriior privind: valori sezoniere 9i valori medii anuale
 6. 6. ECo-RoM Ambahje contjnutul de materiale recjclabile in de$eurile menajere colectate in amestec $i in de$eurile colectate in containerele d; colectare separatd a materialelor reciclabile procenlele de de$euri de ambalaje in masa de$eurilor colectale in amestec tl separat procente de deseuri de ambalaie [unctie de natura materialului de ambalai. Colectarea si transponul probelor de de$euri Activitatea la mesele de sortare CanLirire Caregorii 9i Subcategorii sortate r Deteminarea umiditiitii deseurilor sortare
 7. 7. lndicele mediu anual de colectare in amestec 2,1 in amestec a deleurilor menalndicele mediu anual de generare/colectare valori: ;e dJqeuri nereciclabile a inresistrat urmdtoarele ;; ; ;;;;";"i; 0,91 kg/om.zi - in mediul URBAN 0,26 kg/om.zi - in mediul RURAL MENAJERE lNDlCl de colectare in amestec a DESEURILOR MEDIUL RURAL Ai URBAN [Kg/OM.ZI, ll ll { I E 06 0l l, t l. l,: Vara URBAN RURAL lndice Medlu Anua de de9eurile menajere ajung in containerele $tiut fiind cd o parte din pentru a cunoa$te mai exact colectare separata a de$eurilor reciclabile' de la populatrie de deseuri menajere generate 9i colectate "uninr,"u,oa",, sus, s a adaugat $i indicele anual de colectare separatA' f"-rrforifu a" rui ln containerele de colectare Valoarea indicelui mediu anual de colectare intotdeauna Ei deleuri deseurilor reciclabile in care se regasesc ""r"r.,, " [contaminanti) a rezultat a fi de 0'038 kg/om zi' conform nerecictaOite tabelului de Pe Pagina aleturate'
 8. 8. Colectare in containere dedicate colectdrii separate lndici valori sezoniere de colectare de$euri menajere in containerele .ledieare deseu.ilor reciclabile Tip container dedicat Ki/om.zi (de coleclare deqeuri t"t(' reciclabilel P$sa{a(a - valori medii anrale de colectare in containerele dedicate reciclabilelor Kglom.zi lndici ..ia(6 VALORI MEDIIANUALE I 0,07 0,06 0,01 0,03 0,042 Ha rtie/Ca rto n 0,07 0,03 0,03 0,o2 0,038 sticla 0,04 0,04 0,03 0,03 0,035 0,06 0,043 0,023 0,027 0,038 Plastic/lM eta VALORI I,1EDII Ca urmare, lndicele global mediu anual de generare, respectiv colectare, a de$eurilor menajere de la populatie rezultd a 2.2 fi de cca. l kg/om zi. lndici globali de colectare in amestec $i separat lndici GLOBALI de colectare de$euri menajere 0n ambele categorii de containereJ lndici sezonieri globali de colectare a de$eurilor menaiere de la populalie lndicele global mediu anual Kg/om.zi de generare/colectare a Tip coniainer de$eurilor menajere ."N Menajer colectat I,4enajer colectat in containere de o($a 0,78 1,25 0,06 0,840 {a10 Kg/om.zi 0,81 0,8l 0,910 0,043 0,023 0,027 0,038 1,293 0,83s 0,837 0,948 q($" colectare separata lndice globalde generare de$euri menajere [otal Colectat) I
 9. 9. Eco-RoM Ambalaje ll;tmffi, lndici GLOBALI de colectare DE$EURI MENAJERE inlmbie caregorii ae containere lg/om'zil 1.293 q 1.200 E 300 500 toamna r $",J#:'J:,1T"*" lndice global mediu anual primavara iarna I fi/]enajer colectat sepamt - c5' in prezent' deqeurile colectate Din tabelul Si graficul de mai sus rezulti totald de deseuri menajere geneseparat reprezinta doar 4ol0 din cantitatea rate de la PoPUla(ie. populatiei este tipul de Unul dintre factorii care influenteazb comportamentul cu capac GU un volum de 1'1mc container utilizat' in cazul de fal6 containere tendinta de a depune in in sitratiile cand containerele sunt deschise existd rezidual amestec cu deseul reciclabil $i de$eu I
 10. 10. ECo-RoM Amba aje 3.I Colectarea in amestec in cadrul experimentului realizat, in masa de$eurilor colectate in amestec s au regasit, in toate cele 4 campanii sezoniere de sortare, cantitati semnificative de deqeuri reciclabile, at6t in de$eurile din mediul urban, cat $i in cele rezultate in mediul rural. De$euri reciclabile reqisite in deqeurile menajere coleclate in amestec MEDIU URBAN - I,4aterial MEDIU RURAL O,b tana Piimdvara VaE 15,74 16,r4 15,08 12.21 15,2 13,64 r3,5S 12,6A St cla 8,32 Meta 3,16 Compozite MEDIEAN 12,87 t4,81 19 I6,41 4r,63 12,24 18,43 38,50 16,32 22,35 3,74 0,52 3,01 5,42 2.84 2j9 2-65 2-EB 2,44 r,83 2.52 TOTAL t2 6,S6 1284 ':,:,:#:.;:.i" 1,56 o/o 6,r5 0,80 7,52 4,47 52,32ok 3A,O2o/o Deqeuri RECICLABILE in masa de deqeu menaiere colectate iN AMESTEC din mediul URBAN - valori sezoniere - o/o r H6ne/Ca(on Deieuri RECICLABILE in masa de degeuri menaiere colectate iN AMESTEC din mediul RURAL - valori sezoniere - o/o I l5 H6n e/Carton 25 Stca Stca 20 r5 t5 a l/l€tll {^ { ,,, [,,,. tr ^ r t0 5 Compozte i ll ,, ti ,.,, a6oss rud ,1sb$tu r i ll r Meral ,r, ..".r".,,"
 11. 11. llrl urban nu exist; varialii Din graficele de mai inainte rezultd cd in mediul menajere reciclabile sezo;iere semnificative intre cantitatile de deseuri un verf de colectare colectate in amestec, in timp ce in mediul rurel existd primevara, legat probabil de curAlenia de sezon colectate iN AMESTEC Valori medii anuale de RECICLABILE in masa deqeurilor din mediul URBAN (%) 61,98 14,81 2,52 13,16 4,47 r h5ftie compozite p reziduu colectate iN AMESTEC Valori medii anuale de RECICLABILE in masa deqeurilor din mediul RURAL (o.4r) r hartie Plastic stic a metal comPozite rezidlu
 12. 12. 3-2 Colectarea separate Colectarea separatA a de$eurilor reciclabile se realizeazd in cele 3 tipuri de containere dedicate materialelor reciclabile clasice - Plastic/Metal, Hertie/Carton $i Sticle. Analiza continutului acestor containere q indicat faptul cA ele conlin in realitate deSeuri amestecate, in care deqeul reciclabil cAruia ii este dedicat containerul reprezinte l^ntre 50 $i 73010 din masa tota16 colectatd. PROCENTE de deqeuri RECICLABILE din CONTAINERELE DE COLECTARE SEPARATA valori sezoniere $i anuale pe sezon o/o Tip container o/o Mediu anual Toamna larna Primdvara Vara 47,95 66,9 31.28 53,86 92,88 73.50 *3* 49,63 69,32 Hartie /Carton 46,85 Sticld 49,9 7 L7e,5e 5l 4,67 42,8 o/o I Deqeuri RECICLABIIE din CONTAINERELE DE COLECTARE SEPABATA, din masa coledare Contalner Contalner Degeur recic abile HARflE/cARToN Procente med anr.lp HArtie/Carton i medil ;nu.rle Procente 53,54 10,99 Container srlclA Valori medii anuale pe cele Procente meclii 3 containere "nJale 17,71 13.61 28,29 29,S0 I1,92 11,64 ?0.89 I sticLe 7,17 5.JJ N,4etal 1,39 1,03 r,5! 132 Compozite" 1,99 1,48 t,t0 1,52 60,03 TOTAL RECICLABIL ' Catilpazne : atnbataje pentt u biutllt i tst)cut t s lapte) Datele prezentate in contlnuare sub forma graficelor din pagina alSturata arat6 cA cel maielicient se colecteaze deqeurile de hartie/carton Si plastic. lndicii de colectare separatA a deqeurilor reciclabile - ca valori medii anuale rezultate din proiect s-au inscris intre 0,016 $i 0,023 kg/om.zi aloarea medie fr no oe 0.019 kq/om./i. I I,30 -
 13. 13. Procente medii anuale de Degeu RECICLABILE in masa de deseuri colectate SEPARAT din Mediul urban :ol (ryo) COLECTATE SEPARAT I I l0 I t -10 I r0 valori medii anuale (qol pentru tipurile de DE$EURI RECICLABILE n I I [_, lt Il , *,. l r;. 11,3 Hadie/Carton r tiftle/carton Plastic slicla I N4eu1 I Cor^npozne de colectare separata lndicii de colectare a de9eurilor reciclabile in containerele "r;"J;"J,"" tde co FctdlP -.-l*lk separau d" "olectare r de+J,.'or rPc 'i 'aorF lfdLce mediu anual "t"r:Xli,',::'.i"l"jiil" *1t$ "l$" ,.,q$ '"$ vA, oR, ,/tD,ANUAL. 0.008 0.007 0.030 0'030 ,i:::'i 0'019 Hanie/Carron 0 021 0.020 O O'O *tO O O'O O'O'0 0.015 O.O Sricld 'O O.O" 0'027 vAL ORr 4tDlr 0.015 O.Ot, 0.023 0'016 0Ol9 prin analiza sezonierd a Generarea deqeurilor reciclabile a fost urmdrita cAt qi separat' fapt care de$eurilor menaiere colectate atat in amestec' conform tabelului de mai jos - a arAtat cA: lrimisa pe de o pa'le. masa de cleseuli menajere coleclate in ameslec reciclabile' la depozitare' a conlinut cca' 380/0 de$euri sunt deqeuri pe cle alta parte, in containerele 'ledicate doar cca 600/0 (contaminantl' reoiclabile, restul de cca. 400/0 fiind deqeuri nereciclabile
 14. 14. ECo'RoMAmbalaje Procenle medii anuale de de$euri reciclabile genemte de populalie 9i colectate atat in amestec, cat si separat anual masa coleclale oo Procent meoiu de recrcl"bile rn de dese-r in amestec Materialul reciclabil Procent medtu anual de reciclabile regAsite ln mase de deseu'i coleclate separat oo 28,29 Hartie /Carton 't7.60 Plastic sticlS I1,30 Metal 1,32 Compozite 1,52 38,020/o TOTAL 60,030/0 Prin prelucrarea acelora9i date s-au oblinut $i indicii de colectare deseuri reciclabile, exprimati in kg/om.zi, specifici pentru cele douA moduri de colectare, precum Ei indicele mediu de generare deseuri reciclabile, care aratd cd din cantitatea de deseuri mena.jere produsa de o persoani pe zi cca.0,346 kg este material reciclabil. lNDlCl de GENERARE deseuri reciclabile,Iunclie de modul de coledare Mod de colectare de$euri menajere Colectare in amestec lndici de GENERARE lndici de GENERARE deEeuri reciclabile deqeuri menajere Kg/om.zi Kg/om.zi 0,910 cca.38 Colectare separate - din o/o care este reciclabil 0,0193 - reprezentand 60.03 oo din containerelor dedicate deseurilor reciclabile lndicele mediu de GENEMRE deseuri I 0,346 conlrnutul 0.019 reciclabile 0,365
 15. 15. ll' Deqeurile de ambalaje reprezinta o componentd impoftantd atet a de$eurilor menajere colectate in amestec, cat Si a celor colectate separat' 4.1 Ambalaje in degeurile menajere colectate in amestec qi separat Procentele de ambalaje regasite in masa de deseuri colectate in amestec 9i separat sunt prezentate ca valori sezoniere qi anuale in tabelul $i graficul de maijos. Mediu de locuire Procente de deseuri de ambalaje regdsite in deEeurile menajere colectate in amestec $i separat Valori sezoniere Si valori medii anuale Toamna larna Prim6vara Vara 0,t Medii anuale URBAN 26,27 27,82 21,34 19,61 23,164/a RURAL 23.00 18,35 31,58 25,26 24.55 Procente de deseuri de ambalaje regesite in de$eurile menajere colectale in amestec qi separat. Valori sezoniere Si medii anuale a/o (o/ol _r0 r 910 l0 ll rna lr Primdvara ll Mediianuale URBAN
 16. 16. ECGRoMAmbaaF 4.2 Ambalaje in deqeurile menaiere colectate in amestec Datele colectate in campaniile sezoniere de sortare a deqeuriler colectate in amestec au condus la stabilirea unor indici de generare a de$eurilor de ambalaje care s-au inscris intre 0,06 $i 0,22 kg/om.zi qi la valorile medii anuale de 0,16 kg/om.zi - in mediu urban Si 0,135 kg/om.zi t^n mediul rural. N4ed iu - lNDlCl DE GENERARE a deEeurilor de ambalaje regdsite in masa degeurilor menajere colectate in amestec de locuire Va orisezon ere si va ori anua e PrimSvara Vara Toamna larna I.]RBAN 0,22 0,175 0,t RI]RAL 0,14 4,11 0,06 t6 Medii anuale 0,129 0,16 0,11 0,135 Cantitatea de de$eu de ambalaj generatd este: cca. 58,4 kg/loc.an in mediul urban cca. 49,3 kg/loc.an in mediul rural lNDlCl DE GENERARE a de$eurilor de ambalaje in masa deqeurilor menajere colectate iN AMESTEC. Valori sezoniere qi anuale (kg/om.zi) 0ti 0l 01i . E 0t 00i 0 LI LI Toamna lan arna PrimSvara II Mediianuale URBAN
 17. 17. ECo-RoMAmbalaF Ambalaje in de$euri colectate in amestec Tip container Plastic - mediul ufuan - functie de material Si sezon Procente de deseuride ambalaje funclie de natura malerialelor Toamna larna 12,32 I,BB Haftie /Cafton 6,3r 2,25 Metale 2,66 Sticl6 Compozite Primdvara 10,2 Vara o0 Valoare medie anuald 6,2 7,65 3,77 4,5 4,21 0,54 2,21 't,56 1,74 4,94 1,00 3,83 3,08 3,21 0,73 2,04 1,37 1,09 i,31 Degeuri de ambalaie in de$eud colectate in amestec ,unclie de natura materialelor - ca qo pe SEZ ON 74 12 10 r HArrie/Carion Mela e tr tr St clE Compozite larna ! I PrimSva16
 18. 18. ECo-R0M Anrbaale Compozilia deqeurilor menajere generate de populalie; din masa deqeudlor reciclabile sunt evidenliate separal de$eurile de ambalaie (ex. ambalaie plastic si plastic neambalai) Ambalale Haftie/Carton Her e/Carton 11qn iqo Plastic 7ak alaje Plastic 8o/o Nerec clabi e Sicle 6oot 2o/a Ambalaje SticlS 3qa Metal '10,b Ambalaje l!4etal Compozite t% 4.3 Ambalaje in degeurile menajere colectate separat in masa de deqeuri colectate separat, in containerele dedicate reciclabilelor, ambalajele au reprezentat intre 30-450/0, dupd cum rezultd in tabelul graficul de maijos. Si De$euri de ambalaie in CONTAINERELE de COLECTARE SEPARATA. Valori sezoniere si anuale Procente pe sezon Tip o/o container Toamna larna Plastic/Metal 22,54/o 37,0 HArtie /Carton 34,40/o 42,17 sticle 31,40/a 39,I 8 Procente medii de de$euri de ambalaje 29,43 39,45 PrimAvara Vara Procenle medii anuale 38,00/o 22,51 o/o 30,0q0 a/o 46,7 54,80 0/o 44,52 Vo o/o 28,36 41,26 o/o 35,05 o/o 34,83 o/a 0/o o/o 37,69 o/a 39,52
 19. 19. *, in masa degeurilor din containerele de colectare separate, ambalajele cu de ha ielcarton au avut ponderea cea mai mare' situatie similara cea semnalatd Si in cazul deqeurilor reciclablle totale [adicd ambalaie de hafiie/carton au avut cea mai $i neambalajel in care tot de$eurile mare pondere. qi AMBALAJE (0'6)' PROCENTE de de$euri RECICLABILE (ambalaie Si neambalaie) funclie de tipul de material in deieurile colectale separat ao 70 60 50 e DeseuTiRECICLABILE tambalaje si neambalaje) 40 Deleuride AMBALtuE 30 Container Plastic/Metal Container HArtie/Carton Container sricld Procentul relativ mare de ambalaie in masa deEeurilor reciclabile sustine importanta deosebita pe care o are colectarea separatd a ambalajelor pentru atingerea tintei stabilite prin Directiva-cadru privind de$eurile gi Legea De$eurilor nr.211l2011, anume pregatirea pentru reutilizare masa totala de degeuri de hartie' metal' $i reciclare a minimum 500/0 din plastic $i sticlS provenind din deqeurile menajere $i deEeuri asimilabile acestora Pena in anul 2020.
 20. 20. Datele rezultate din proiectul prezentat au servit la aprecierea modului in care s au rnodificat caracteristicile deEeurilor menajere in ultimii l0 ani, evolu!ie care se axeazd pe elementele mentionate in continuare. 2OO2i Componenta organicd a deSeurilor menajere a fost de cca 500/0. De$eurile reciclabile reprezentau 310/o din total de$euri generate, cea mai mare pondere inregistrandu se pentru deseurile de hartie/carton (180/ol, urmate de cele de plastic [12,7), cele de sticld O0l0) Si cele de metale (3,35q0J. Deseurile menajere erau colectate numai in amestec, fiind eliminate prin depozitare. Existau doar cateva proiecte la scard pilot de colectare separata in vederea recuperdrii deseurilor reciclabile, dintre care doar o parte erau axate pe deseurile de ambalaje. 2O12i Componenta organicd a de$eurilor menajere este peste 500/0 in deieurile menajere generate in mediul urban; compostarea deieurilor menajere organice este aplicata numai in mediul rural, unde componenta organice din deEeurile trimise la depozitare este de cca. 25010. Deqeurile reciclabile reprezinta peste 400/0 din totalul deseurilor generate. Ponderea cea mai mare o au de$eurile de h6rtie/carton (15,80q01, urmate de aele de plastic []4,310/01 $i cele de sticle (4,64%J. Deseurile metalice inregistreazd valori minime (2,570/01, aceste tipuri de de$euri fiind colectate cu predileclie de colectorii ,,informali". De$eurile menajere sunt colectate mai ales in amestec, de$i se folosesc $i containerele de colectare separata dedicate celor trei
 21. 21. ,-&,i plastic/metal si sticle' categorii de deEeuri reciclabile: hartie/carton' in 201 l ' dupd Colectarea separata in municipiul Piteqti a demarat prin implementarea dotarea cu containerele necesare, realizate judetul Argeq proiectului de gestionare integratA a deseurilor in cca 2'40lo din Deseurile reciclabile colectate separat reprezintd cca 6'30/0 totalul de deqeuri menajere generate Ei respectiv deseurile menajere din totalul deseurilor reciclabile existente in de$eurilor colectate separat Ponderea de$eurilor de ambalaie in masa ambalajele de este de cca.350/0, cel mai corect colectendu-se jumatate din cantitatea de hartie/carton, care reprezintb aproape ambalaie colectate separat [44,520lo]'
 22. 22. ECo ROM Ambalaje Evolula compozitiei deseurilor menaiere in perioada 2oo2'2012 An Componenta organica din deseurile menaiere generate An 2002 Elemente de comparatie 2()12 - 2IJ13 cca 5l0,6 cca 25 Deqeuri reciclabile ca % din masa totala de degeud menajere generate Deseuri reciclabile de natura fu nclie cca 50 % - in medlul urban 31 o,b - in med ul rural cca 40 qo (din de$eurile colectate a€t in amestec, cat $i separatl o/o in de$eurile colectate in amestec in deqeurile colectate materialelol - Hertie/Carton - Hanie/Canon 1t Metale Compozite - 0,6 Plastic - l0 o,t sricla - 5% Plastic srida 16 qo 14,5 % 5% 2,5 ak 2 o/a in amestec ai Separat Mod de colectare Degeurl reciclabile colectate separat: 4 qo - din masa totala de deSeuri menajere generate sau t4 % din total degeuri reciclabile generate Deqeuri de Ambalaje 14,/ a/o Ponderea ambalajelor in de$eurile colectate in mediul urban este de cca. 18 qo, cu urmStoarea structu16: Hadie/carron - 4 o/b Pasiic lqa sricid Merale -3 0/r 2 a/a Compozite - I gb Ponderea ambalajelor in de$euriLe colectate in mediuj rural este de peste 20 % dln care cea mai mare parte este reprezentat6 de plastic 8l haftie I
 23. 23. ll '10 ani comportaPrincipalele concluzii ale acestui studiu arate cA in ultimii mentul Si modul de consum al romanilor s-a schimbat, astfel ce in prezent procentul de deseuri reciclabile in de$eul menajer este de cca.40ak (din care peste 60ak este reprezentat de deteurile de anbalaje), fae de cca. 300/0 in anul 2002 fdin care jumatate erau reprezentate de de$euile de ambala]e). in aceste conditii prin gestionarea eficientd a deEeurilor de ambalaie se pot indeplini cu succes tintele de reciclare stabilite pane in 2020, anume reciclarea a 500/0 din de$eul reciclabil generat in gospodariile populaliei. Rezultatele studiului prezentat araG ce, deli s-au fdcut progrese l^n modul de gestionare a de$eurilor, efectele noilor investilii nu s-au facut simtite in mdsura a$teptatd, din pricina unei participAri reduse a populatiei la colectarea separala a de$eurilor menaiere. Organizarea colecterii separate nu inseamnd doar simpla instalare a unor recipienti - containere sau clopote. lnformarea Ei con$tientizarea publicului este esentiald pentru ca - in timp - colectarea separata sd devind o obiEnuintd pentru toti locuilorii din mediul urban sau rural. in acest scop sunt necesare campanii mai sustinute, repetate $i chiar agresive de educare a populatiei, de promovare a colectSrii separate. in plus, aplicarea de instrumente economice cum sunt plata diferentiatd la generator - ..Plalesti cet arunci este menit6 sa stimule/e separarea deseului Ia sursA, de cdtre populatie, ca o condilie esentialA in reciclarea performantd a de$eurilor. Este necesara o mai mare implicare atat a autoritdtilor locale qi centrale, cat !i a ONG-Urilor in educarea populatiei pentru pestrarea unui mediu de via6 curat $i in organizarea de actiuni de conqtientizare a importanlei unei gestiondri corecte a deseurilor.
 24. 24. Numai cu o contribulie semnificativi a populatiei se va putea asigura indeplinirea obiectivelor strategice in domeniul de$eurilor, in general, $i a ambalajelor, in special, prevezute de legislatia nationald $i directivele europene, si anuTne: Cresterea Oradului de reutllizare qi a aitor materia e recic abile; !i reciclabilitate a ambalajelor Reducerea cantiGtii de deseuri biodegradabile trimise pe depozitele de de$euri [pentru reducerea poluanlilor ernisi prin levigat Si gazul de depozit); Decuplarea generdrii de$eurilor de creqterea economicd $i realizarea unei reduceri globale a volumului de de$euri. De$eurile menaiere din Romenia trebuie valorificate material in mai mare mAsura. in acest scop, datele proiectului de fatA pot servi la elaborarea planurilor de afaceri pentru companiile care doresc se colecteze separat anumite tipuri de de$euri sau se valorifice materii prime secundare din deEeuri menajere. Prin extragerea din fluxul de de$euri a materialelor valorificablle (ambalaje, mate organice compostabile etc.), se poate asigura prelungirea duratei de exploatare a norlor depo,/ile de deseuri. in contextul actual. acest fapt este important atat din pricina costurilor mari de constructie a noilor depozite, cet qi din cauza dificultdtrilor legate de gAsirea unor amplasamente potrivite Si de acceptarea lor de cdtre cetdlenii care locuiesc in vecindtate.
 25. 25. ec@c-o,r .- EcoRoh Ambaate Buqregl 20r3
 26. 26. RECI(tEAZA ACUM pentru un viitor mai bun PLASTIC ,, METAL i}-,-! www.ecoromambalaje.ro ./

×