Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport de CSR al Holcim Romania 2005

659 views

Published on

Raportul de dezvoltare durabila al companiei Holcim Romania pentru anul 2005

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport de CSR al Holcim Romania 2005

 1. 1. DESPRE RAPORT Ajuns la cea de a doua edi]ie, acest raport cuprinde obiectivele, strategiile [i activit`]ile noastre dedicate dezvolt`rii durabile. Este responsabilitatea noastr`, a tuturor, s` construim o societate durabil`, armonioas`, iar ini]iativele angaja]ilor no[tri ne aduc pe zi ce trece din ce n ce mai aproape de mplinirea acestui deziderat. V` invit`m s` parcurge]i acest raport ce reflect` pre- ocup`rile [i reu[itele Holcim Romånia n ceea ce prive[te problemele de protec]ia mediului [i responsabilitate social` [i sper`m s` v` al`tura]i eforturilor noastre de a construi funda]ia unui viitor prosper. Sediul Central Holcim (Romånia) S.A. B-dul Prim`verii Nr. 57 Bucure[ti Tel: 021/231 77 08 Fax: 021/231 77 14 www.holcim.ro Raportul nostru poate fi desc`rcat de la adresa www.holcim.ro Dac` ave]i sugestii v` rug`m s` le trimite]i la adresa communication-rom@holcim.com CUPRINS Cuvånt înainte VIZIUNE {I STRATEGIE Grupul Holcim Holcim Romånia Strategie [i obiective SISTEME {I INSTRUMENTE DE MANAGEMENT Managementul calit`]ii – Obiective Managementul mediului – Obiective Managementul s`n`t`]ii [i al securit`]ii n munc` – Obiective Sisteme de management Instrumente de raportare Organigrama PERFORMAN}A ECONOMIC~ Performan]ele economice ale sectorului de profil Holcim Romånia - Fapte [i Cifre PERFORMAN}A DE MEDIU Strategie [i obiective Activit`]i [i ini]iative Investi]ii de mediu Utilizarea optimizat` [i eficient` a resurselor Monitorizarea CO2 Monitorizarea [i raportarea emisiilor nocive (MRE) Managementul [i reabilitarea carierelor Apa Transportul Colectarea selectiv` a de[eurilor RESPONSABILITATEA SOCIAL~ Conduita în afaceri Rela]ia cu partenerii de interes Practici de angajare S`n`tatea [i securitatea n munc` Implicarea n comunitate Holcim Awards 3 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 10 11 12 12 13 14 14 14 14 16 16 17 17 17 18 19 20 20 21 21 23 24
 2. 2. COMITETUL DIRECTOR Adrian Porfir Director Marketing [i Vånz`ri Roman Menz Director Fabrica de Ciment Ale[d Nicoleta Salajan Director Resurse Umane Markus Wirth Director General Rozica Ovejanu Director Economic Calin Moldovan Director Fabrica de Ciment Turda Emil Raicov Director Fabrica de Ciment Cåmpulung CUVÅNT |NAINTE Conceptul de dezvoltare durabil`, a[a cum l cunoa[tem ast`zi cu to]ii, a fost definit pentru prima dat` n 1987, ntr-un raport al Na]iunilor Unite. |n anii 90 ideea unei societ`]i durabile [i armonioase s-a conturat din ce n ce mai clar, tot mai multe companii devenind con[tiente de importan]a major` a acesteia. Ne bucur`m c` putem afirma faptul c`, cu mult nainte ca acest concept s` fie bine definit [i r`spåndit, Holcim [i-a manifestat respectul [i grija fa]` de mediul ncon- jur`tor [i comunit`]ile locale. |nc` de la fondarea companiei, acum peste 90 de ani, am urm`rit nu doar propria noastr` dezvoltare, ci [i pro- gresul comunit`]ilor din care facem parte. Strategia Holcim implic` aplicarea simultan` a celor trei linii directoare ale dezvolt`rii durabile - performan]a financiar`, respectarea normelor ecologice [i asumarea responsabilit`]ii sociale. Aceast` aliniere la principiul dezvolt`rii durabile ne permite s` anticip`m provoc`rile, cerin]ele viitoare [i s` ne preg`tim din timp, n conformitate cu acestea. Ne-am propus s` fim cea mai respectat` [i atractiv` companie din industria noastr`. Suntem con[tien]i c` putem realiza acest lucru doar respectåndu-ne promi- siunile, oferind produse [i servicii de calitate, p`strånd un dialog constant cu partenerii no[tri de afaceri [i ac]ionånd ca un membru responsabil al societ`]ii. Acum, cånd industria materialelor de construc]ii din Romånia este n plin` ascensiune, compania noastr` [i asum` un rol important n sprijinirea constructorilor, antreprenorilor, a proiectelor de infrastructur` [i urbanism, pentru a asigura o cåt mai bun` calitate a vie]ii, atåt n prezent, cåt [i pentru genera]iile viitoare. Acest raport ofer` o imagine de ansamblu despre activi- tatea noastr` n domeniul dezvolt`rii durabile, despre dificult`]ile pe care am reu[it s` le dep`[im, despre provoc`rile viitorului, despre energia [i pasiunea cu care angaja]ii no[tri caut` permanent cele mai bune solu]ii. Dedic`m aceast` a doua edi]ie a raportului celor 1300 de angaja]i ai Holcim Romånia, care reu[esc, prin entuziasmul [i ini]iativele lor, s` pun` bazele unei soci- et`]i durabile [i armonioase. Markus Wirth Director General Holcim Romånia 3
 3. 3. 4
 4. 4. 5 VIZIUNE {I STRATEGIE VIZIUNEA NOASTR~ este s` punem bazele viitoarei societ`]i. MISIUNEA NOASTR~ este de a deveni cea mai respectat` [i mai atractiv` companie din domeniul nostru de activitate, oferind un plus de valoare tuturor partenerilor no[tri.
 5. 5. GRUPUL HOLCIM Grupul Holcim este unul din liderii mondiali n industria produc`toare de ciment, betoane [i agregate (nisip [i pietri[), cu o prezen]` puternic` pe pie]ele de pe toate continentele. Fondat` n Elve]ia cu un secol n urm`, compania [i-a dezvoltat un statut de lider interna]ional n domeniu, de]inånd n prezent peste 130 de fabrici de ciment [i sta]ii de m`cinare, aproximativ 760 de sta]ii de betoane [i peste 220 de balastiere n ntreaga lume. Grupul are n momentul de fa]` aproximativ 61.000 de angaja]i n mai mult de 70 de ]`ri din ntreaga lume. Orientarea strategic` spre noi pie]e [i promovarea produselor noi, aportul unui personal foarte bine preg`tit [i implementarea sistemelor de management al mediului consolideaz` atåt n prezent, cåt [i n viitor, pozi]ia pe care Holcim a cå[tigat-o n to]i ace[ti ani. Holcim este unul din membrii fondatori ai Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil` (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD). WBCSD este o grupare format` din 180 com- panii interna]ionale unite de angajamentul comun pen- tru dezvoltare durabil` prin respectarea celor trei linii directoare: cre[terea economic`, echilibrul ecologic [i progresul social. Ca membru fondator al ini]iativei “O Industrie Durabil` a Cimentului” (Cement Sustainability Initiative - CSI), Holcim poate privi problemele din perspectiva proprie a industriei n care activeaz`. Holcim sus]ine, de asemenea, tratatul global UN Global Compact. Holcim se angajeaz` astfel s` implementeze cele nou` principii ale Tratatului [i s` le foloseasc` pentru a dezvolta o politic` social` responsabil`. |n acela[i timp, Tratatul permite avansarea propriilor programe [i procese referitoare la drepturile omului, standardele muncii [i protec]ia mediului. HOLCIM (ROMÅNIA) SA Filial` a Holcim Ltd. Group, Holcim Romånia este unul din cei mai importan]i produc`tori de ciment, betoane [i agregate de calitate. Compania de]ine în prezent 3 fabrici de ciment în Ale[d, Câmpulung [i Turda, cu o capacitate de produc- ]ie total` de 2,7 milioane tone pe an, o re]ea de 14 sta]ii ecologice de betoane [i 4 sta]ii de agregate. Conceptul de sta]ie ecologic` de betoane, introdus de Holcim n pre- mier` n Romånia, reprezint` garan]ia c` sta]iile de betoane func]ioneaz` pe baza unei tehnologii de ultim` or` ce permite reducerea la zero a emisiilor de praf [i a zgomotului, precum [i reciclarea betonului proasp`t. Investi]iile f`cute de Holcim n fabricile sale, ncepånd din 1997 [i pån` la finele anului 2005, se ridic` la peste 334 milioane euro, din care circa 34 milioane euro au fost investite n 2005. Holcim Romånia este singura companie din domeniul s`u de activitate care a primit tripla certificare pentru sis- temele de management al calit`]ii (SR EN ISO 9001), al mediului (SR EN ISO 14001) [i al s`n`ta]ii [i securit`]ii n munc` (OHSAS 18001). Pentru a r`spunde nevoilor clien]ilor s`i, Holcim Romånia a dezvoltat noi solu]ii, produse [i servicii n domeniul transportului specializat, folosirii produselor [i analizelor de laborator. |n 2005, oferta de solu]ii pentru co-procesarea de[eurilor industriale de c`tre Holcim Romånia - Ciment Cåmpulung [i Ciment Ale[d- a fost extins` pentru a co-procesa peste 100 de tipuri de de[euri. Echipa Holcim Romånia num`r` n prezent aproximativ 1.300 angaja]i. STRATEGIE {I OBIECTIVE Strategia Holcim are la baz` respectarea conceptului de dezvoltare durabil`, pe baza aplic`rii simultane a celor trei linii directoare: • Performan]a economic` • Protec]ia mediului nconjur`tor • Responsabilitatea social` Cre[terea economic` [i nregistrarea de venituri financiare constante sunt factorii decisivi care permit companiei s` contribuie la construirea societ`]ii, asigurånd membrilor acesteia un viitor durabil. Obiectivele noastre sunt: • S` impunem n permanen]` cele mai nalte standarde pentru satisfacerea clien]ilor din industria n care activ`m; • S` asigur`m o pozi]ie competitiv` puternic` pe pia]`; • S` ncheiem parteneriate cu furnizori care s` creeze valoare pentru clien]ii no[tri [i pentru compania noastr`; • S` fim recunoscu]i ca un angajator de prim` op]iune; • S` cre[tem gradul de responsabilizare a angaja]ilor no[tri [i integrarea lor n re]eaua noastr` global`; • S` diversific`m portofoliul de clien]i; • S` demonstr`m angajamentul pentru dezvoltarea durabil`; • S` fim percepu]i ca un partener valoros [i de ncredere n comunit`]ile n care ne desf`[ur`m activitatea. 6
 6. 6. SISTEME {I INSTRUMENTE DE MANAGEMENT Noi, Holcim Romånia, dorim s` ne |MBUN~T~}IM PERMANENT performan]ele prin controlul impactului activit`]ilor noastre n toate aspectele produc]iei de ciment, betoane [i agregate. Noi oferim produse de nalt` calitate f`r` s` compromitem resursele naturale limitate, mediul sau s`n`tatea [i securitatea n munc` a tuturor partenerilor no[tri de interes. Markus Wirth Director General Holcim (Romånia) SA Reprezentantul Managementului pentru SMI
 7. 7. OBIECTIVE GENERALE • S` mbun`t`]im permanent competen]a personalului prin acordarea de instruire continu` [i resurse necesare; • S` cre[tem gradul de con[tientizare [i de responsabi- litate a personalului privind managementul calit`]ii, mediului, securit`]ii [i s`n`ta]ii n munc`; • S` dezvolt`m abilit`]ile de lucru n echip` [i spiritul inovativ prin cre[terea implic`rii angaja]ilor n proiecte. MANAGEMENTUL CALIT~}II / OBIECTIVE • Cre[terea satisfac]iei clien]ilor prin livrarea de produse constante calitativ [i care ndeplinesc cerin]ele standar- delor, codurilor de practic` [i specifica]iilor n vigoare; • Cre[terea continu` a calificativelor de “bine” [i “foarte bine” n sondajele pentru evaluarea satisfac]iei clien]ilor; • Cre[terea gamei produselor [i serviciilor asociate aces- tora ]inånd cont de cerin]ele pie]ei. MANAGEMENTUL MEDIULUI / OBIECTIVE S` mbun`t`]im permanent eficien]a de mediu a fabricilor, luånd urm`toarele m`suri: • Reducerea emisiilor de praf; • |mbun`t`]irea calit`]ii apelor uzate; • Reabilitarea siturilor industriale cur`]ate; • Reducerea folosirii resurselor naturale neregenerabile prin cre[terea recuper`rii materiale [i energetice a de[eurilor. MANAGEMENTUL S~N~T~}II {I SECURIT~}II |N MUNC~ / OBIECTIVE • Zero accidente mortale sau soldate cu incapacitate permanent` de munc`; • Prevenirea accidentelor de lucru prin instruirea anga- ja]ilor [i con[tientizarea riscurilor; • Monitorizarea continu` a st`rii de s`n`tate a angaja]ilor. SISTEME DE MANAGEMENT Anul 2005 a adus ve[ti bune n ceea ce prive[te certifi- carea integrat` a sistemelor de management al calit`]ii, mediului, securit`]ii [i s`n`t`]ii n munc`. Activitatea demarat` ambi]ios la nceputul anului 2003 a fost finalizat` cu succes! Holcim Romånia a ob]inut n 2005 reconfirmarea ndeplinirii cerin]elor standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 [i a specifica]iei OHSAS 18001 la toate punctele de lucru [i la Sediul Central. |n plus, n acest an organiza]ia noastr` a dovedit pe parcursul auditului de supraveghere realizat de c`tre TÜV Rheinland c` a imple- mentat cu succes cerin]ele noului standard de manage- ment al mediului SR EN ISO 14001 :2004. De asemenea, acest audit extern precum [i auditurile interne au eviden]iat interesul din ce n ce mai mare al angaja]ilor privind mbun`t`]irea continu` a sistemului de management integrat, cre[terea implic`rii acestora n problematica gestiunii de[eurilor, preparatelor [i substan]elor periculoase [i a s`n`t`]ii [i securit`]ii n munc`. Practic, toate procesele care se desf`[oar` n cele 3 fabrici de ciment, 14 sta]ii de betoane [i 4 sta]ii de agregate sunt documentate potrivit cerin]elor standardelor de management men]ionate anterior, iar personalul le cunoa[te [i le aplic` n mod corespunz`tor. Monitorizarea acestor procese se face continuu prin sta- bilirea [i urm`rirea indicatorilor de performan]` care sunt n acord cu politica integrat` a Holcim Romånia [i obiectivele generale. Anual, pornind de la prevederile politicii integrate [i ]inånd cont de obiectivele generale, se realizeaz` pro- grame de management privind calitatea, mediul, s`n`tatea [i securitatea n munc` ce au ca scop mbun`t`]irea continu` a tuturor activit`]ilor desf`[urate n companie. Toate acestea urm`resc cre[terea satisfac]iei clien]ilor prin asigurarea de pro- duse [i servicii de calitate, f`r` a prejudicia mediul ncon- jur`tor, securitatea [i s`n`tatea tuturor partenerilor no[tri de interes. |n sensul celor de mai sus, alinierea la normele UE privind conformitatea produselor a adus n anul 2005 o serie ntreag` de reglement`ri n domeniu, dintre care 8
 8. 8. cea mai important` este Hot`rårea Guvernului 622/2004 privind introducerea pe pia]` a materialelor pentru construc]ii, care transpune Directiva 89/106 EEC. Astfel, toate cimenturile produse de c`tre Holcim Romånia au ob]inut certificatul de conformitate CS [i marca CS care confirm` ndeplinirea cerin]elor standardului european armonizat SR EN 197-1:2002. Toate aceste aspecte contribuie la mbun`t`]irea con- tinu` a sistemului integrat, activitate care asigur` sus]inerea pe parte procedural` a eficien]ei activit`]ii curente de business. Aceasta se afl` ntr-o corelare stråns` cu cerin]ele legale privind protec]ia mediului [i securitatea [i s`n`tatea n munc`, precum [i cu cele ale Grupului Holcim. Sistemul de management integrat asigur` companiei noastre pårghiile necesare implement`rii [i men]inerii prin fapte a conceptului de dezvoltare durabil`. INSTRUMENTE DE RAPORTARE Raportarea / integrarea proceselor de afaceri ale companiei Holcim Romånia continu` s` integreze monitorizarea [i raportarea privind respectarea normelor de mediu [i securitatea [i siguran]a n munc`, n procesele de revizuire a activit`]ilor economice ale companiei. Am implementat indicatori opera]ionali care nregistreaz` atåt impactul ac]iunilor noastre asupra mediului, cåt [i cel financiar. De exemplu, monitoriz`m volumul de com- bustibil fosil tradi]ional nlocuit prin combustibil alterna- tiv, reducerea emisiei de CO2 [i economiile rea- lizate prin aceast` activitate. |n domeniul produc]iei de ciment, raportarea include atåt informa]ii privind emisi- ile de CO2, cåt [i alte m`sur`tori importante privind fac- torii de mediu. |n toate activit`]ile noastre, rapoartele standard con]in informa]ii privind evolu]ia, frecven]a [i gravitatea accidentelor de munc`. Acest tip de raportare standard asigur` c` to]i indicatorii au o valoare-]int`, ceea ce permite planificarea unor ac]iuni de remediere n cazul n care realitatea difer` de aceste valori. M`surarea [i raportarea privind protec]ia mediului nconjur`tor Un element esen]ial al abord`rii Holcim privind protec- ]ia mediului l reprezint` respectarea sistemului de management al mediului, cunoscut sub denumirea Profil de Mediu al Fabricii (Plant Environmental Profile- PEP). Acesta d` posibilitatea monitoriz`rii dezvolt`rii pe trei niveluri opera]ionale: evaluarea individual` a rezultatelor fabricii, evaluarea global` a Grupului [i consolidarea la nivel de companie a rezultatelor acestuia n context interna]ional. Ansamblul instrumentelor de auto-evaluare care formeaz` PEP are la baz` standardul ISO 14001 [i d` posibilitatea companiei s`-[i evalueze rezultatele aplicånd o politic` de mediu s`n`toas`. Sistemul standard de monitorizare [i raportare privind emisiile atmosferice pune permanent n centrul aten]iei aspectele privind emisiile atmosferice. Pentru a avea o eviden]` exact` a emisiilor de CO2 generate, pro- cedura noastr` de monitorizare [i raportare respect` Protocolul CO2 pentru fabricile de ciment dezvoltat n cadrul Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil`. Acesta este un instrument utilizat de produc`torii de ciment la nivel interna]ional [i imple- mentat n cadrul ntregului Grup Holcim. Raportarea privind s`n`tatea [i securitatea n munc` La nceputul fiec`rei luni, pentru luna precedent`, se raporteaz` c`tre HGRS (Holcim Group Support) pentru angaja]ii proprii, firmele ter]e [i pentru vizitatori, urm`toarele date: • Num`rul de accidente de munc`; • Num`rul de ore lucrate; • Num`rul de zile pierdute ca urmare a accidentelor; • Indicele de frecven]`; • Indicele de gravitate. Mai mult, la sfår[itul anului se raporteaz` c`tre HGRS rezultatele anuale n domeniul s`n`t`]ii [i securit`]ii n munc` (SSM). Recunoa[terea eforturilor noastre |n 2005 Holcim Ltd a fost din nou selectat` ca indice component al Dow Jones Sustainability World Index [i European Dow Jones STOXX, cåt [i al seriilor FTSEGood Index. Aceasta este o recunoa[tere obiectiv`, din exterior, a eforturilor continue [i constante de dezvoltare durabil` ale Grupului. |n special Holcim a ob]inut un loc de frunte la categoria “Strategia Climatului”. Procesul de evaluare Dow Jones ne pune la dispozi]ie n egal` m`sur` un r`spuns valoros, cåt [i ndrum`ri pentru domeniile ce pot fi mbun`t`]ite. Ini]iativa de Raportare Global` ”Ini]iativa de Raportare Global` (IRG) ntåmpin` cu bucurie faptul c` Holcim s-a al`turat altor companii de prim` m`rime ce sus]in transparen]a [i utilizeaz` indicatorii IRG pentru m`surarea [i raportarea perfor- man]elor sale durabile, n conformitate cu Ghidul IRG. Aceasta este o dovad` n plus c` Ghidul devine un instru- ment esen]ial pentru raportarea privind dezvoltarea durabil` la nivel de companie, dånd astfel posibilitatea unei m`sur`ri mai eficiente a performan]elor companiei n viitor, de c`tre to]i partenerii de interes.” Ernst Ligteringen, Director, Ini]iativa de Raportare Global` 9
 9. 9. ORGANIGRAMA Pentru garantarea implement`rii la nivelul ntregii com- panii a politicilor [i reglement`rilor Grupului, au fost desemnate responsabilit`]i ce privesc Dezvoltarea Durabil` (DD) la nivel central [i local. La nivel central, Directorul General al`turi de Comitetul Director [i Coordonatorul SMI definesc strategia gene- ral` a companiei. La nivel local directorii fabricilor de ciment [i asum` responsabilitatea opera]ional` pentru stabilirea priorit`]ilor [i integrarea DD n procesul cotidian de luare a deciziilor. 10
 10. 10. Toate investi]iile noastre sunt realizate prin prisma DEZVOLT~RII PE TERMEN LUNG. Ne dedic`m construirii de rela]ii de durat` cu to]i partenerii no[tri de interes [i investim n fabricile, n oamenii [i n comunit`]ile n care oper`m. PERFORMAN}A ECONOMIC~
 11. 11. PERFORMAN}A ECONOMIC~ A SECTORULUI DE PROFIL Pentru a evalua importan]a economic` global` [i rele- van]a sectorului nostru, este important s` n]elegem c` industria de ciment constituie baza sectorului de construc]ii. Din punct de vedere macroeconomic, produsul nostru are o valoare multiplicat` progresiv de implicarea for]ei de munc` [i valoarea material` a bunurilor rezultate. HOLCIM ROMÅNIA / DATE {I FAPTE Anul 2005 s-a dovedit pentru compania noastr` cel mai bun an din punct de vedere al performan]elor financiare [i opera]ionale, nregistråndu-se o cifr` de afaceri de aproximativ 166,5 milioane euro, ceea ce nseamn` o cre[tere de peste 14% a cifrei de afaceri comparativ cu anul 2004. Investi]iile totale f`cute de Holcim n Romånia pån` la sfår[itul anului 2005 se ridic` la peste 334 milioane euro. O sum` suplimentar` de 70 milioane euro va fi investit` n 2006 ntr-o serie de proiecte privind modernizarea tehnologiei de produc]ie (inclusiv proiectul de la Cåmpulung), protec]ia mediului, dezvoltarea afacerilor, s`n`tatea [i securitatea n munc`, proiecte sociale [i n domeniul resurselor umane. Principalii indicatori Holcim Romånia n perioada 2002-2005 Investi]ii Holcim Romånia n modernizare [i mediu (milioane euro) Principalii indici ai grupului Holcim 2005 12
 12. 12. Utilizarea OPTIMIZAT~ [i EFICIENT~ a resurselor, reabilitarea carierelor, colectarea selectiv` a de[eurilor fac parte din politica de mediu promovat` de Holcim. PERFORMAN}A DE MEDIU
 13. 13. STRATEGIE {I OBIECTIVE Holcim Romånia se angajeaz` s` promoveze, s` men]in` [i s` aplice o politic` de mediu s`n`toas`. Dovada punerii n practic` a acestui angajament este certificarea sistemului de management de mediu ISO 14001 pentru toate sediile [i punctele de lucru din ]ar`, acordat` de TÜV Rheinland, organism interna]ional de certificare. C`ut`m permanent noi solu]ii de protejare a mediului nconjur`tor [i investim sume considerabile n dezvoltarea de produse [i procese ecologice. Obiective • Reducerea emisiilor atmosferice; • Livrarea de produse ecologice; • Co-procesarea de[eurilor pentru a proteja resursele naturale. ACTIVIT~}I {I INI}IATIVE Sta]ii ecologice de betoane Holcim este primul produc`tor de ciment, betoane [i agregate care a implementat n Romånia conceptul de sta]ie ecologic` de betoane. Expertiza dezvoltat` de Holcim n peste 700 de sta]ii de beton din ntreaga lume face ca noul concept s` fie conform celor mai noi standarde de protec]ie a mediului: • zero emisii de praf; • zero emisii de zgomot; • reciclare complet` a resurselor; • reciclare a apei folosite la sp`larea camioanelor. Modernizarea fabricilor de ciment Prin controlul permanent al emisiilor, automatizarea proceselor, filtre de praf moderne [i arz`toare cu emisii sc`zute de NOx, emisiile atmosferice sunt reduse semnificativ. Produse ecologice Noi cimenturi compozite, cu componente minerale de nalt` calitate, ajut` la reducerea emisiei de dioxid de carbon [i a consumului de energie, conservånd astfel resursele energetice naturale. Servicii de mediu Holcim Romånia ofer` servicii de mediu generatorilor de de[euri prin co-procesarea de[eurilor, transformån- du-le n combustibili [i materii prime alternative pentru procesul de fabricare a cimentului. POLITICA INTEGRAT~ DE MANAGEMENT INCLUDE PATRU DIRECTIVE 1. Sisteme de management 2. Utilizarea resurselor 3. Impactul ecologic 4. Rela]iile cu partenerii de interes INVESTI}II DE MEDIU |ntre 1998 [i 2005, Holcim Romånia a investit peste 20 milioane euro pentru protejarea mediului. Principalele investi]ii de mediu f`cute n aceast` perioad` au fost: • filtre de praf performante pentru principalele instala]ii de produc]ie: cuptoare de clincher, r`citoare de clincher, mori de materii prime [i de ciment; • filtre de praf performante pentru instala]ii auxiliare: silozuri, usc`toare de zgur`, concasoare; • mbun`t`]irea sistemului de gestionare a apei: decantoare, separatoare; • echipament de monitorizare continu` a emisiilor la co[urile cuptoarelor de clincher; • achizi]ionarea de arz`toare cu emisii sc`zute de NOx; • reabilitarea carierelor; • preg`tirea pentru deschidere a unei noi cariere de argil` la Cåmpulung, ce va nlocui vechea carier` care genera emisii mari de noxe, peste limitele admise de lege; • preg`tirea pentru nchidere [i reabilitare a haldei de de[euri industriale apar]inånd fabricii de ciment Ale[d. UTILIZAREA OPTIMIZAT~ {I EFICIENT~ A RESURSELOR Utilizarea eficient` a resurselor naturale este un obiectiv important al companiei noastre. Noi mbun`t`]im eficien]a ecologic` a procesului de pro- duc]ie mai ales prin: • Co-procesarea de[eurilor n fabricile de ciment; • Reducerea factorului de clincher; • Cre[terea eficien]ei energetice; • Utilizarea intensiv` n procesul de preparare a mate- riilor prime a materialelor stocate anterior sub form` de de[euri de exploatare a carierelor de calcar (Ale[d [i Cåmpulung), m`rindu-se astfel durata de via]` a carierelor [i reducåndu-se consumul de rezerve geolo- gice naturale. Co-procesarea de[eurilor n fabricile de ciment Co-procesarea de[eurilor [i transformarea lor n combustibili [i materii prime alternative n fabricile de ciment este o metod` frecvent utilizat` n lume pentru a trata [i a elimina de[eurile n total` siguran]`. |n fabricile de ciment se pot co-procesa dou` categorii principale de de[euri: • de[euri cu con]inut energetic - recuperate energetic 14
 14. 14. sub form` de combustibili alternativi. • de[euri cu o compozi]ie mineralogic` similar` cu a materiilor prime tradi]ionale sau cu a produsului inter- mediar (clincher) – recuperate material sub form` de materii prime alternative. Co-procesarea de[eurilor (industriale sau menajere sor- tate) n condi]ii controlate (din punct de vedere al calit`]ii, protec]iei mediului [i al s`n`t`]ii [i securit`]ii) are beneficii multiple: • conservarea resurselor naturale - prin substituirea par]ial` a combustibililor tradi]ionali fosili (c`rbune, p`cur`, gaz) [i materiilor prime tradi]ionale (calcar, argil`, marm`) cu unele alternative; • reducerea indirect` a emisiilor de gaze care s-ar genera dac` de[eurile ar fi tratate prin alt` metod` (incinerare n incineratoare special construite, depozitare la hald`); • reducerea pe termen mediu [i lung a costurilor de produc]ie a cimentului (dac` toate costurile de colectare, transport, pre-tratare [i co-incinerare sunt acoperite de generatorii de de[euri). Investi]iile de peste 3 milioane de euro efectuate pån` n prezent pentru dezvoltarea acestei activit`]i la fabricile Ciment Cåmpulung [i Ciment Ale[d (autorizate pentru realizarea acestor investi]ii [i desf`[urarea activit`]ii de colectare, co-incinerare) fac posibil` co-procesarea n cadrul Holcim Romånia a unei game largi de de[euri: • petroliere (de la uleiuri uzate [i emulsii ale acestora, pån` la slamuri, gudroane [i p`månturi contaminate); • cauciuc (inclusiv anvelope uzate ntregi); • plastic, hårtie, piel`rie, textile, lemn (inclusiv rumegu[), ca atare sau impregnate / contaminate cu diverse substan]e, provenite din surse industriale sau din sortarea de[eurilor menajere. Studiile efectuate n ntreaga lume asupra co-proces`rii de[eurilor [i controlul [i monitorizarea permanent` a acestei activit`]i n fabricile de ciment Holcim dovedesc c` serviciile de mediu de co-procesare de[euri, furnizate de Holcim Romånia, nu au impact negativ asupra s`n`t`]ii [i siguran]ei publice, asupra mediului ncon- jur`tor sau asupra calit`]ii produselor noastre. Reducerea factorului de clincher La baza procesului de fabricare a cimentului st` ob]inerea clincherului prin descompunerea materiilor prime (inclusiv decarbonatarea calcarului) pån` la oxizii de calciu, siliciu, fier [i aluminiu [i mineralizarea acestora sub form` de clincher. Formarea clincherului este un proces complex, intens energofag. CaCO3 600-900˚C CaO + CO2 Acest proces emite n mod inerent CO2 (gaz cu efect de ser`), rezultat atåt din decarbonatarea calcarului cåt [i din arderea n cuptorul de clincher a diver[ilor combustibili pentru a ob]ine energia termic` necesar`. Clincherul este apoi m`cinat mpreun` cu gips [i transformat n ciment Portland. Pentru ob]inerea cimen- turilor compozite, cu caracteristici mbun`t`]ite pentru anumite aplica]ii, clincherul este nlocuit par]ial de diverse componente minerale: • materiale naturale (roc` vulcanic`, calcar, etc.) • materiale reziduale (de[euri sau produse secundare din alte industrii: zgur` granulat` de furnal, cenu[` de termocentral` etc.) Factorul de clincher indic` procentajul de clincher utilizat la fabricarea cimentului. Reducerea factorului de clincher este una dintre metodele cele mai eficiente apli- cate de fabricile de ciment atåt pentru conservarea resurselor naturale (materii prime [i combustibili uti- liza]i la fabricarea clincherului), cåt [i pentru reducerea emisiilor de CO2. Cre[terea eficien]ei energetice Produc]ia de ciment necesit` cantit`]i mari de energie electric` [i termic`. Eficien]a energetic`, definit` ca energia termic` total` consumat` pe tona de clincher produs` [i respectiv ca energia electric` total` consumat` pe tona de ciment produs`, este determinat` aproape n ntregime de tehnologia aplicat` n procesul de produc]ie. Pe lång` reducerea costurilor de produc]ie, cre[terea eficien]ei energetice contribuie pozitiv atåt la conservarea resurselor naturale (combustibili) cåt [i la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser` (CO2) generate atåt prin arderea combustibililor n cuptorul de clincher, cåt [i prin producerea energiei electrice n termocentrale. 15
 15. 15. O alt` direc]ie de cre[tere a eficien]ei energetice o reprezint` utilizarea de combustibili alternativi. Pe lång` gestionarea ecologic` a diverselor de[euri (anvelope, PET-uri, plasticuri, uleiuri uzate etc), metoda conduce la ob]inerea unor semnificative reduceri n con- sumul de combustibili conven]ionali. |n Romånia, Holcim utilizeaz` astfel de tehnologii n fabricile de la Ale[d [i Cåmpulung, proiecte de dezvoltare fiind n curs de realizare n toate cele trei fabrici de ciment. La reducerea consumului de energie electric` contribuie [i retehnologiz`rile realizate n ultimii ani n cele 3 fabrici. |n cadrul acestor lucr`ri au fost incluse: • nlocuirea compresoarelor de aer cu unele mai efi- ciente; • nlocuirea vechilor instala]ii de transport pneumatic al cimentului; • utilizarea de ac]ion`ri cu tura]ie variabil` (VSD); • redimensionarea nc`rc`turii morilor cu bile; • optimizarea controlului fluxurilor de utilaje prin PCS (Process Control System). Cre[terea eficien]ei energetice a fabricilor de ciment din Ale[d, Turda [i Cåmpulung [i reducerea factorului de clincher stau [i la baza proiectului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser`, implementat n comun de Holcim Romånia cu Guvernul Olandei, cu aprobarea [i aportul Guvernului Romåniei, conform mecanismelor Protocolului de la Kyoto. Verificarea n 2005 a rezul- tatelor acestui proiect (monitorizat de-a lungul anului 2004), a eviden]iat o dep`[ire cu 33% a reducerilor esti- mate. MONITORIZAREA CO2 Sursele de emisii de CO2 din fabricile de ciment ale Holcim Romånia pot fi clasificate, n ordinea volumului de emisii generate, astfel: • decarbonatare materii prime (55%); • arderea combustibililor fosili n cuptoarele de clincher (30%); • transport + ardere combustibili auxiliari (10%); • consum energie electric` (generarea extern` de energie electric`) (5%). Pentru a avea inventare precise ale emisiilor de CO2 generate, monitoriz`m [i raport`m emisiile de CO2 con- form Protocolului CO2 pentru fabricile de ciment, dezvoltat n cadrul Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil` (WBCSD), instrument folosit de produc`torii de ciment din ntreaga lume [i aplicat n tot Grupul Holcim. Se monitorizeaz` astfel, drept indicatori de performan]`: • emisii absolute (cantitatea total` de CO2 rezultat` din produc]ia de ciment); • emisia specific` (cantitatea de CO2 rezultat` din pro- ducerea unei tone de ciment). MONITORIZAREA {I RAPORTAREA EMISIILOR (STANDARDUL MRE) Holcim a dezvoltat [i implementat la nivel de Grup un standard de monitorizare [i raportare a emisiilor rezultate la co[ul cuptorului de clincher (standardul MRE). Acest standard a fost implementat n fabricile de ciment Holcim Romånia la sfår[itul anului 2003 [i const` n: • Monitorizarea continu` a emisiilor de praf, CO2, CO, NOx, SO2, VOC, C6H6, Hg, HCl, HF prin instalarea echipamentelor de monitorizare permanent` a emisiilor la co[urile cuptoarelor de clincher; • Monitorizarea o dat` pe an a emisiilor de metale grele, dioxine [i furani. Prin calibrarea periodic` a echipamentelor de monito- rizare continu` n conformitate cu procedurile standar- dului MRE, ne asigur`m c` rapoartele noastre de emisii sunt precise [i corecte. Raportarea m`sur`torilor [i monitoriz`rii emisiilor [i mediului: • dovede[te c` opera]iunile noastre sunt conforme cu toate cerin]ele legale n domeniu; • permite compararea emisiilor noastre cu emisiile altor companii; • subliniaz` progresul permanent al performan]ei noas- tre de mediu. Nout`]i 2005. Fabricile Holcim de la Ale[d [i Cåmpulung sunt n proces de autorizare integrat` IPPC, care va fi finalizat la sfår[itul anului 2006. Noile autoriza]ii de func]ionare vor cuprinde atåt instala]iile din fabric`, cåt [i carierele de calcar, care sunt direct legate de plat- formele fabricilor prin magistralele de transport. 16
 16. 16. MANAGEMENTUL {I REABILITAREA CARIERELOR Majoritatea materialelor prime procesate de fabricile de ciment Holcim din Romånia sunt produse n cele 9 cariere active. Extragerea de calcar, marn` [i argil` are un impact major asupra reliefului local [i a mediului nconjur`tor [i poate cauza [i probleme de trafic [i de zgomot pentru comunit`]ile locale. Holcim se afl` ntr-un dialog activ cu comunit`]ile afectate pentru a minimiza aspectele negative [i pentru a lua n considerare dorin]ele [i opiniile popula]iei locale. Holcim Romånia a demarat un plan pentru reabilitarea tuturor carierelor opera]ionale ca un element integral al planului general pentru faza complet` de exploatare a acestor cariere. Se asigur` astfel reintegrarea zonelor exploatate n relieful nconjur`tor, luånd n vedere op]iunile tuturor celor implica]i [i asigurånd func]ionarea ecosistemului [i biodiversitatea. Astfel, acest proiect de reabilitare a carierelor (ce urmeaz` a fi finalizat pån` la sfår[itul anului 2006) pre- supune: • dezvoltarea planurilor miniere de exploatare a fiec`rei cariere pe durata de via]` a acesteia; • solu]ii de reabilitare stabilite de comun acord cu spe- ciali[ti de la Universitatea Babe[-Bolyai din Cluj, Facultatea de {tiin]a Mediului; • e[alonarea activit`]ilor de reabilitare suprapuse peste etapele de dezvoltare ale carierei. APA Holcim Romånia este con[tient` de rolul important al apei n natur` [i [i concentreaz` eforturile pentru a reduce consumul de ap`. |n acest sens se ntreprind urm`toarele m`suri: • Epurarea apelor reziduale; • Eliminarea pierderilor n re]elele interne; • Reducerea cantit`]ii de ap` folosite n procesul de pro- duc]ie; • Refacerea sistemelor vechi de alimentare cu ap` pota- bil` [i industrial`, pentru reducerea pierderilor din sis- tem, respectiv a consumului global de ap`. Pentru a mbun`t`]i calitatea apei uzate nainte de a o elimina, folosim sta]ii de epurare a apei [i monitoriz`m calitatea apei tratate. Operarea a 14 sta]ii ecologice de betoane n ntreaga ]ar` [i a unei sta]ii ecologice de sp`lare a camioanelor la Cåmpulung reprezint` o dovad` a eforturilor noastre. TRANSPORTUL Flota noastr` de camioane din Bucure[ti este echipat` cu sistemul “HolTrack”. Cu ajutorul acestui sistem tehnologic bazat pe Sistemul Global de Pozi]ionare (GPS) suntem n m`sur` s` optimiz`m rutele, reducånd astfel consumurile de carburan]i [i, implicit, emisiile poluante rezultate din exploatarea autovehiculelor. De altfel, emisiile camioanelor apar]inånd flotei Holcim Romånia sunt monitorizate regulat, asigurånd astfel func]ionarea lor n conformitate cu cerin]ele legale specifice. |n scopul sporirii siguran]ei conduc`torilor auto care exe- cut` transportul produselor Holcim Romånia, ncepånd din 2004 au debutat cursurile de conduit` preventiv` sus]inute cu colaboratori externi. Aceste cursuri au fost extinse din 2005 [i la [oferii subcontractorilor no[tri, urmånd s` oferim aceast` facilitate [i clien]ilor care [i ridic` produsele cu mijloace de transport proprii. Ca o solu]ie n premier` n transportul din Romånia, pen- tru sporirea siguran]ei, autovehiculele au fost echipate n 2005 cu mijloace proprii de manipulare a pale]ilor de ciment ns`cuit. Aceste mijloace de manipulare sunt fie macarale instalate pe mijlocul de transport, fie stivuitoare speciale ata[ate la semiremorc`. Ambele va- riante vin n sprijinul clien]ilor, eliminånd efectele nedorite asupra s`n`t`]ii personalului care manipuleaz` saci n depozitele clien]ilor. COLECTAREA SELECTIV~ A DE{EURILOR |n 2004 a fost introdus n toate loca]iile Holcim Romånia un sistem de colectare selectiv` a de[eurilor generate intern n vederea optimiz`rii gestion`rii acestora [i mbun`t`]irii posibilit`]ilor de reciclare [i valorificare energetic` a acestor de[euri. 17
 17. 17. Holcim Romånia se IMPLIC~ ACTIV n via]a comunit`]ii, mbun`t`]e[te permanent nivelul de trai al angaja]ilor [i ofer` [anse egale de dezvoltare individual`. RESPONSABILITATEA SOCIAL~
 18. 18. CONDUITA |N AFACERI Realizarea echilibrului ntre ob]inerea unor performan- ]e financiare solide, respectarea normelor ecologice [i asumarea responsabilit`]ii sociale este o provocare de afaceri n momentul de fa]`. Responsabilitatea Social` a Companiei (CSR) este unul din principalii piloni ai mediului de afaceri n acest deceniu. A ac]iona ntr-un mod responsabil social nseamn` pentru Holcim mai mult decåt o colec]ie de practici independente [i ini]iative ocazionale sau motivate de obiectivele de marketing sau de rela]ii publice. Holcim vede CSR ca un set cuprinz`tor de practici [i programe pe care le integreaz` n activit`]ile de afaceri [i n procesele de luare a deciziilor. Holcim Romånia con[tientizeaz` responsabilit`]ile sale sociale [i pune n aplicare diverse programe n beneficiul comunit`]ilor din vecin`tatea fabricilor sale. Holcim Romånia se angajeaz` s` ofere spa]ii de munc` s`n`toase [i sigure n toate fabricile sale, asiguråndu-se c` toate opera]iunile efectuate nu prezint` riscuri pentru angaja]i sau pentru mediu. |n acest scop sunt organizate programe de instruire [i dezvoltare [i se asigur` informa]iile [i sistemele de func]ionare corespunz`toare. Implicarea comunitar` este astfel o prioritate major`, Holcim Romånia fiind angajat` n multiple proiecte sociale [i activit`]i n regiu- nile n care opereaz`. RELA}IILE CU PARTENERII DE INTERES Holcim urm`re[te permanent s` dezvolte [i s` men]in` rela]ii puternice cu to]i partenerii de interes, rela]ii care constituie o parte important` a politicii noastre de afaceri. • Misiunea noastr` pune n eviden]` dorin]a companiei de a oferi un plus de valoare pentru to]i partenerii no[tri de interes; • Obiectivele companiei includ men]inerea unui dialog activ cu autorit`]i, asocia]ii, organiza]ii interna]ionale [i ONG-uri, precum [i recunoa[terea noastr` ca un partener respectat [i puternic; • Politica noastr` social` [i de protec]ie a mediului ne determin` s` ne inform`m partenerii de interes [i s` raport`m progresele care i vizeaz` n mod direct; • Politica noastr` de comunicare subliniaz` c` parteneriatele trebuie s` se bazeze pe respect [i ncredere reciproc`. 20
 19. 19. PRACTICI DE ANGAJARE Nivelul ridicat de calificare [i entuziasmul personalului nostru contribuie la recunoa[terea Holcim Romånia ca un partener respectat [i puternic. Noi îi ncuraj`m permanent pe angaja]ii no[tri, oferind resursele necesare valorific`rii la maxim a poten]ialului propriu n vederea dezvolt`rii profesionale. Holcim Romånia asigur` un mediu de instruire stimulativ [i oportunit`]i de a nv`]a [i de a cre[te n cadrul Grupului. Suma total` investit` n 2005 pentru activit`]ile de instruire [i dezvoltare a angaja]ilor a fost de aproximativ 500 000 euro. Investi]iile s-au concentrat atåt pe programe de dezvoltare a competen]elor profesionale (cursuri tehnice pe fiecare domeniu de activitate), cåt [i programe de dezvoltare a competen]elor personale [i sociale. Un accent deosebit s-a pus pe cea de-a doua categorie de cursuri, din care amintim: 1. programul de leadership (pån` la sfår[itul anului 2007 va fi urmat de ntreaga echip` de management a companiei); 2. programele de dezvoltare managerial` pentru managerii de mijloc (acela[i program l oferim [i dez- volt`m pentru [efii de echip`); 3. programele de comuni- care, managementul conflictelor, abilit`]i de prezentare, limbi str`ine. Au continuat [i programele interne livrate de traineri interni recunoscu]i [i certifica]i de compania noastr`. |n timp ce programele de protec]ia mediului, de s`n`tate [i securitate n munc` [i de asigurarea calit`]ii sunt cur- suri n domeniul responsabilit`]ii sociale c`tre mediul extern companiei, celelalte programe, n special cele de dezvoltare a competen]elor individuale, sunt dedicate [i personalizate pentru angaja]ii no[tri ca form` impor- tant` de responsabilitate social`. Pentru anumite pozi]ii din companie, Holcim Romånia ofer` [anse egale de angajare tinerilor absolven]i care dovedesc pasiune pen- tru profesia aleas`, de]in un real poten]ial de dezvoltare [i nu n ultimul rånd cred n valorile companiei. Consult`rile [i ntålnirile periodice cu sindicatele privind nevoile [i problemele membrilor lor asigur` un climat de munc` optim, lipsit de tulburari [i conflicte. S~N~TATEA {I SECURITATEA |N MUNC~ Holcim Romånia acord` o importan]` major` acestui subiect. Implementarea unui sistem de management al s`n`ta]ii [i securit`]ii n munc` (SSM), n conformitate cu cerin]ele specifica]iei OHSAS 18001, asigur` un nivel ridicat de siguran]` pentru angaja]ii no[tri [i pentru ceilal]i parteneri de interes. |n 2005 am mbun`t`]it sistemul existent prin implementarea [i cer- tificarea unei “piramide verzi” n domeniul SSM conform cerin]elor HGRS (Holcim Group Support). Urm`toarea ]int` este implementarea “Celor Mai Bune Practici SSM” n procesul de fabrica]ie a cimentului, betoanelor [i agregatelor. ANUL 2005 1. Investi]ii Peste 500.000 euro au fost investi]i la nivelul companiei pentru a cre[te nivelul de s`n`tate [i securi- tate n munc` pentru angaja]ii no[tri. Acordarea celor mai bune echipamente de protec]ie [i de lucru, reabilitarea dispozitivelor de protec]ie degradate, efectu- area controalelor medicale [i mbun`ta]irea condi]iilor de igien` au constituit subiectul eforturilor depuse. 2. Cursuri de instruire 2.1. Keep it safe! Conform tradi]iei de a promova s`n`tatea [i securitatea n munc` prin organizarea de cursuri interne pe teme de protec]ia muncii, n perioada 15-21 iunie [i 5-6 iulie 2005 a fost sus]inut cursul “Keep it Safe!”. }inånd cont de recomand`rile cursului similar din 2004, care s-a numit “Safety First!”, anul acesta au fost intro- duse exerci]ii [i s-a realizat antrenarea participan]ilor prin prezentarea interactiv` a urm`toarelor subiecte: • Responsabilit`]i SSM n cadrul punctelor de lucru; • Principalele cauze ale producerii accidentelor; • Statistic` accidente : Holcim Romånia, Grupul Holcim, industria cimentului; • Piramida Byrd (accidente); • Permisul de lucru; • Situa]ii nesigure din punct de vedere al SSM; • PSI; • Raport SSM anul 2004 (realiz`ri+]inte); • Stresul la locul de munc`. 2.2. Lucrul la n`l]ime |n 2005 Holcim a hot`råt s` se renun]e la folosirea cen- turilor de siguran]` n favoarea echipamentelor speciale care asigur` o protec]ie mai bun` pentru lucrul la n`l]ime. Din acest motiv, n decembrie 2005 au fost organizate la Ciment Cåmpulung un audit [i un curs pentru lucrul la n`l]ime, sus]inute de c`tre Gamesystem Fran]a. Prin efectuarea acestui audit [i prin lansarea acestui curs ne-am dorit: • S` instruim personalul propriu pentru lucrul la n`l]ime, n spa]ii nchise [i pentru folosirea unor schele sigure; • S` identific`m [i s` prioritiz`m m`surile pentru mbun`t`]irea modului curent de lucru la n`l]ime, n spa]iu nchis, pe schele; • S` g`sim modalit`]i practice pentru salvarea n timp util a unei persoane care cade de la n`l]ime. 21
 20. 20. 3. Piramida SSM este “verde” Pentru c` ne preocup` siguran]a fiec`ruia dintre noi, pentru c` vrem s` avem condi]ii optime de s`n`tate [i securitate n munc` [i pentru c` era nevoie ca rezultatele eforturilor noastre s` poat` fi m`surate, piramida SSM a devenit instrumentul cu ajutorul c`ruia am evaluat pa[ii f`cu]i pentru mbun`t`]irea performan]ei n acest domeniu. Obiectivul general în implementarea cerin]elor piramidei este asigurarea unui sistem de management al SSM capabil s` asigure locuri de munc` în condi]ii optime de s`n`tate [i securitate în munc`. Scopul acestei piramide, al elementelor sale, este de a adresa cerin]e esen]iale pentru stabilirea, implementarea [i recunoa[terea unui cod de bune practici n performan]a organiza]iei n domeniul SSM. Implementarea este realizat` atunci cånd toate blocurile piramidei sunt “verzi”. Atunci cånd peste 85% din cerin]ele corespunz`toare unui bloc sunt ndeplinite, se consider` c` blocul respectiv are culoare verde. |n cazul n care peste 25% din cerin]ele corespunz`toare unui bloc sunt ndeplinite se consider` c` blocul respectiv are culoare galben`, fiind n curs de implementare. Dac` mai pu]in de 25% din cerin]ele corespunz`toare unui bloc sunt ndeplinite se consider` c` blocul respectiv are culoare ro[ie, deci implementarea nu a nceput nc`. |n perioada 1-18 august, David Haigh (Lead Auditor, British Safety Council), Dan Lyons (Auditor, Holcim Canada) [i Dalibor Fable (Auditor, Holcim Croatia) au efectuat auditul de confirmare a piramidei SSM n 9 puncte de lucru ale Holcim Romånia. Declara]ia final` a auditorilor a fost: “Certific`m ndeplinirea cerin]elor pen- tru acest sistem de management SSM”. Ceea ce nseamn` c` suntem n conformitate cu standardele de securitate ale Grupului Holcim. |n concluzie, de[i auditorii au formulat recomand`ri de mbun`t`]ire, Piramida SSM a Holcim (Romånia) este... VERDE! 22
 21. 21. 4. Indicatori de performan]` SSM 2005 IMPLICAREA |N COMUNITATE Responsabilitatea social` este unul din cele mai impor- tante angajamente asumate de compania noastr`. Holcim Romånia a pus n practic` diverse programe n beneficiul comunit`]ii, demonstrånd atitudinea de bun cet`]ean, sus]inånd comunit`]ile din localit`]ile n care opereaz`. |n 2005, compania noastr` a primit o serie de premii pen- tru proiectul “Creeaz`-]i mediul!”: “Cel mai bun program comunitar al unei companii" oferit n cadrul Galei Oameni pentru Oameni, “Golden Award for Excellence” la categoria “Campanii non-comerciale” [i “Special Award for Creativity and Research”, n cadrul competi]iei Romanian PR Awards 2005. Ajutor pentru victimele inunda]iilor Din solidaritate cu victimele inunda]iilor din 2005, Holcim Romånia a donat aproximativ 1.700 tone de ciment pentru reconstruc]ia [i renovarea caselor, [colilor [i spitalelor aflate n zonele afectate de inunda]ii din jude]ele Timi[, Buz`u, Teleorman, Olt [i Vrancea. “Creeaz`-]i mediul!” Datorit` succesului nregistrat n 2004, acest proiect, desf`[urat mpreun` cu Funda]ia Concept [i n parteneriat cu Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii, a continuat [i n 2005. Proiectul [i propune s` formeze un comportament civic de protejare a mediului nconjur`tor n råndul elevilor din nv`]`måntul primar [i gimnazial romånesc [i se desf`[oar` n 20 de ora[e. |n 2005, “Creeaz`-]i mediul!” a fost completat de un site www.ecoman.ro - unde copiii [i tinerii pot g`si atåt informa]ii despre protejarea mediului, cåt [i un joc tematic online. 23
 22. 22. “Construie[te-]i viitorul” Holcim Romånia, n parteneriat cu Corporate Dynamics International, a oferit n iunie 2005 cursuri de instruire [i dezvoltare personal` pentru 60 de elevi de clasa a XI-a din Ale[d, Turda [i Cåmpulung. Obiectivul acestor cursuri a fost responsabilizarea, motivarea [i oferirea unei viziuni asupra viitorului, precum [i a celei mai potrivite abord`ri pentru reu[ita n via]` a elevilor afla]i n anii ter- minali de liceu. Cursurile de instruire s-au desf`[urat ntr-un mod interactiv [i foarte practic, cu multe exerci]ii [i jocuri de rol. {coala tehnic` post-liceal` din Ale[d Cei 14 tineri care se calific` pentru pozi]ia de tehnician n domeniul cimentului au terminat cu succes primul an de studiu (2004) [i s-au nscris n anul doi (2005). |n urma termin`rii celor trei ani de cursuri teoretice [i practice, tinerii vor primi un certificat recunoscut de Guvernul Romåniei, dar [i posibilitatea de a ocupa pos- turile de specialitate vacante n cadrul companiei Holcim Romånia. Concursul “Nou` ne pas`” |n cadrul ac]iunilor de responsabilitate social` organi- zate de Holcim Romånia, “Nou` ne pas`” este deja o tradi]ie. Ini]iat` n 2002, aceast` competi]ie demon- streaz` capacitatea tinerilor de a identifica probleme ecologice [i a propune solu]ii. Gr`dini]a din Ale[d De patru ani, copiii din Ale[d se bucur` de o gr`dini]` complet renovat` [i bine dotat`, datorit` unei investi]ii de 120.000 euro f`cute de Holcim Romånia. Alte proiecte Holcim Romånia a sus]inut proiecte [i n domeniul medical, educa]ie, competi]ii sportive la nivel local, spa]ii de joac` [i de recreere pentru copii. Mai multe detalii la www.holcim.ro. HOLCIM AWARDS: COMPETI}IA PROIECTELOR DE CONSTRUC}II DURABILE |n 2005 s-a desf`[urat prima edi]ie a Holcim Awards, competi]ie organizat` de Holcim Foundation for Sustainable Construction n colaborare cu universit`]i de prestigiu din ntreaga lume. Competi]ia a promovat solu]ii de viitor ce ndeplinesc cerin]ele dezvolt`rii dura- bile: cre[terea economic`, protec]ia mediului [i respon- sabilitatea social`. Proiectele premiate au acoperit o palet` foarte larg` de domenii (arhitectur`, urbanism, inginerie civil` [i alte discipline conexe), dar au avut n comun contribu]ia la dezvoltarea durabil` a construc]iilor. Premiile Holcim pentru Construc]ii Durabile au suscitat interesul speciali[tilor din ntreaga lume, n competi]ie fiind nscrise peste 1500 de proiecte din 118 ]`ri. Arhitec]ii, constructorii [i inginerii constructori romåni s-au dovedit a fi foarte bine preg`ti]i, 22 de echipe din Romånia nscriind n competi]ie proiecte viabile [i bine documentate. 24

×