Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Per què economia circular? La visió d'Europa

418 views

Published on

Josep Maria Tost , President de l'ACR+ i Director de l'ARC. Ponencia presentada al Seminari “El paper de les autoritats locals en l’economia circular” celebrat el 7/3/2017.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Per què economia circular? La visió d'Europa

 1. 1. Per què economia circular? La visió d’Europa Josep Maria Tost i Borràs President ACR+ Director de l’Agència de Residus de Catalunya
 2. 2. Condicionants Tota activitat humana acaba generant residus. Durant molts anys l’home ha explotat els recursos del planeta com si fossin il·limitats i generant agressions al medi. El fort creixement de la població mundial a partir del 1950 exerceix una pressió creixent sobre el medi ambient. Més persones suposen més consum de recursos i més producció de residus! 2
 3. 3. A Europa i Catalunya el consum de recursos supera la disponibilitat local, per la qual cosa hi ha una dependència respecte d’altres parts del món. Atès l’increment del consum de recursos a nivell mundial, existeixen dubtes sobre si es troba garantida la cobertura de les necessitats de recursos per a les societats i sistemes productius europeus. Quina és l’evolució de la producció/consum de recursos? 3 La gestió de residus serà un dels principals factors per tal que els recursos existents a la UE es mantinguin en circulació.
 4. 4. 4 Exhauriment de recursos a baix preu Evolució del preu de l’alumini, el coure, el plom, el zinc, l’estany i el níquel (dòlars per tona) 1980-2012 La previsible finalització del mercats de recursos a baix preu modificarà a curt termini els sistemes de producció. Per aquest motiu la UE aposta per l’ús eficient dels recursos 4
 5. 5. Què els queda als nostres fills? Font: Flanders Materials Programme 2020 (OVAM) Què els quedarà als nostres fills? 5
 6. 6. Volem deixar aquesta herència a les generacions futures? O canviem el paradigma i els residus són recursos? 6
 7. 7. NOVA VISIÓ cap a una Economia Circular 7
 8. 8. • Utilitzar dels recursos d’una forma més intel·ligent i sostenible. • Abandonar el vell concepte “agafa, fabrica i llença”. • Assumir que molts recursos naturals són finits. • Mantenir el valor dels productes i els materials durant el major temps possible en circulació. • Reduir l’ús de recursos i residus al mínim. L’economia circular nou paradigma per a la sostenibilitat:
 9. 9. EL PAQUET EUROPEU D’ECONOMIA CIRCULAR • Presentat el 2 de desembre de 2015. • Pla d’acció que estableix un mandat per a l’actual Comissió Europea. • Propostes legislatives revisades sobre residus. – Directiva residus. – Directiva envasos i residus d’envasos. – Directiva abocadors. – Directiva vehicles al final de la seva vida útil. – Directiva sobre bateries i acumuladors. – Directiva sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.
 10. 10. EL PLA D’ACCIÓ • Objectiu: l’actuació a nivell de la UE ha d’aportar un valor afegit real i ser capaç de marcar diferència. • Mesures per a “tancar el cercle”. • Abordar totes les fases del cicle de vida d’un producte: – Producció. – Consum. – Gestió del residu. – Mercat de matèries primeres secundàries.
 11. 11. PROPOSTES LEGISLATIVES (I) • S’estableix una visió a llarg termini. • Visió clara i ambiciosa sobre: – L’augment del reciclatge. – La reducció de l’abocament final. • Mesures concretes per a: – Millora de la gestió dels residus. – Prendre en consideració la diversitat de situacions en els Estats Membres.
 12. 12. PROPOSTES LEGISLATIVES (II) • Objectius clau: – Reciclat del 65% dels residus municipals al 2030. – Reciclat del 75% dels residus d’envasos al 2030. – Harmonització de les metodologies de càlcul.
 13. 13. PROPOSTES LEGISLATIVES (III) • Objectius clau: – Reducció de l’eliminació en dipòsit controlat a un màxim del 10% el 2030. – Prohibició de l’entrada en dipòsit controlat dels residus recollits selectivament.
 14. 14. PROPOSTES LEGISLATIVES (IV) • Promoció d’instruments econòmics per a desestimar l’eliminació en dipòsit controlat. • Establiment de mesures per a promoure la reutilització i estimular la simbiosi industrial (projecte Manresa en Simbiosi –explicat més endavant) • Incentius econòmics per tal que els productors posin al mercat productes més ecològics. • Es vetllarà per tal que els Fons Estructurals s’utilitzin al servei dels objectius de la legislació de residus, i seguint la jerarquia de residus. • S’harmonitzaran els criteris de fi de condició de residus, per tal que els materials reciclats siguin reclassificats com a no residus.
 15. 15. PROPOSTES LEGISLATIVES (VIII) • Pels residus industrials no es proposen objectius com el cas dels residu municipals, sinó que s’anirà a un enfocament sectorial utilitzant els BREF (millors tècniques disponibles). • D’altra banda es preveu adoptar una iniciativa sobre “producció d’energia a partir de residus” en el marc de la Unió de l’Energia. • Pels residus de la construcció i demolició, que representen un dels majors volums dins la UE, es preveu: – Establir directrius sobre predemolició per a impulsar el reciclatge, i millorar la qualitat dels materials obtinguts en la fase de reciclat. – Promoure la millora qualitativa de l’ús de materials reciclats.
 16. 16. MESURES DE LA COMISSIÓ PREVISTES PER 2017 (I) • Presentació proposta d’una estratègia de plàstics • Anàlisi detallada dels aspectes legals i tècnics sobre els residus que obstaculitzen la transició de materials en l'economia productiva. • Anàlisi de les opcions per millorar la informació sobre substàncies de risc en productes i residus, i les opcions per facilitar la seva gestió trobat en els materials reciclats. • Proposta legislativa sobre la qualitat mínima per a promoure la reutilització segura de les aigües residuals tractades.
 17. 17. MESURES DE LA COMISSIÓ PREVISTES PER 2017 (II) • Presentació del marc de seguiment per avaluar el desenvolupament de l'economia circular a la UE i seus Estats membres. • Execució del pla de treball sobre disseny ecològic amb major enfocament en l'economia i l'eficiència dels recursos, més enllà de l'eficiència energètica. • Publicació de la revisió del certificat EMAS i les ecoetiquetes europees. • comissió farà pública la comprovació de l'aptitud a la UE etiqueta ecològica i EMAS • Desenvolupament d'una política de diàleg amb les parts interessades.
 18. 18. QUIN IMPACTE POT GENERAR EL NOU PAQUET D’ECONOMIA CIRCULAR • Pot aportar a les empreses de la UE un estalvi net de 600.000 milions €, o el 8% del volum de negoci anual. • Reducció estimada de les emissions anuals totals de gasos d’efecte hivernacle en un 2-4%.
 19. 19. A CATALUNYA... 19
 20. 20. Quins recursos consumim a Catalunya? 20 Gairebé totes les matèries primeres que consumim a Catalunya necessiten ser importades (excepte indústria alimentària i sector constructiu) ESCENARI d’escassedat de recursos
 21. 21. En definitiva: és imprescindible millorar la gestió dels recursos incorporant els procedents dels residus Raw Materials: Recycling Rates
 22. 22. els residus són recursos, són una oportunitat 22 !
 23. 23. PRECAT20: Una nova planificació orientada a impulsar l'economia circular Determinar l'estratègia d'actuació de la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció i de gestió de residus fins a l'any 2020, sota la perspectiva de contribuir a l'obtenció i l'ús eficient dels recursos i afavorint el desenvolupament d'una economia circular i baixa en carboni. Determinar l'estratègia d'actuació de la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció i de gestió de residus fins a l'any 2020, sota la perspectiva de contribuir a l'obtenció i l'ús eficient dels recursos i afavorint el desenvolupament d'una economia circular i baixa en carboni. 23 NOVA PLANIFICACIÓ DE RESIDUS
 24. 24. Aquest nou model es configura conceptualment en el marc de l’economia circular: partint de la prevenció de residus com a principi prevalent, es busca maximitzar la valorització material dels residus per convertir-los en recursos. NOU MODEL CATALÀ
 25. 25. ACTUACIONS DESTACADES PER IMPULSAR L’ECONOMIA CIRCULAR 1. FISCALITAT per fomentar la recirculació de materials i disminuir l'abocament: - Cànon - Pagament per generació 2. ACCIONS PER INCREMENTAR LA RECOLLIDA SELECTIVA 3. AJUDES / SUBVENCIONS 4. IMPULS A L'ECODISSENY  Estudi sobre ecodisseny en el sector d'envasos de menjar ràpid 5. FOMENT DE PROJECTES DE SIMBIOSI INDUSTRIAL, REUTILITZACIÓ I PROMOCIÓ DE SUBPRODUCTES
 26. 26. FISCALITAT AMBIENTAL A CATALUNYA RESIDUS CANON SOBRE TRACTAMENT FINALISTA Municipals Import actual (2016): 19,1 €/T (abocador) / 9,0 €/T (incineradora Horitzó 2020: 47,1 €/T (abocador) 23,6 €/T (incineradora) Industrials Import actual (2016): 11,85 €/T Construcció i demolició Import actual (2016): 3€/T IMPOSTOS AL TRACTAMENT FINALISTA PER IMPULSAR LA CIRCULARITAT DELS RESIDUS COM A RECURSOS 26
 27. 27. Quina és la finalitat del cànon? Que els ens locals optin en primer lloc per a la implantació de sistemes de recollida selectiva eficients, en segon lloc per tractar els residus que no ha estat possible recollir selectivament abans de ser disposats i finalment, la disposició, per aquest ordre. FISCALITAT AMBIENTAL A CATALUNYA
 28. 28. Cànon sobre abocador i incineració de residus municipals a Catalunya El PRECAT20 proposa un cànon de 50 € / t en 2020 Hi ha un acord estratègic amb les associacions dels ens locals per establir un increment progressiu del cànon sobre la disposició dels residus municipals fins l'any 2020, així com de l'ús d'aquests recursos generats mitjançant aquest instrument fiscal i econòmic FISCALITAT AMBIENTAL A CATALUNYA
 29. 29. El cànon ha permés recaptar de mitjana uns 25 milions d’ € anuals, dels quals el 96% són retornats als municipis per impulsar polítiques de bones pràctiques de gestió de residus. FISCALITAT AMBIENTAL A CATALUNYA Més del 50% del retorn del cànon es destina a promoure la recollida selectiva dels biorresidus i el seu tractament.
 30. 30. Els sistemes de pagament per generació de residus permeten atribuir a cada usuari un cost d'acord amb la quantitat real de residus generats, el que, a més de representar un sistema més just, genera un incentiu entre la ciutadania per millorar els nivells de reducció i reciclatge. PAGAMENT PER GENERACIÓ FISCALITAT AMBIENTAL A CATALUNYA
 31. 31. EXPERIÈNCIES DE PAGAMENT PER GENERACIÓ (TAXA JUSTA) • Argentona (2010) [11,963 hab.] • Rasquera (2011) [858 hab.] • Miravet (2011) [774 hab.] FISCALITAT AMBIENTAL A CATALUNYA
 32. 32. 66% 34% Rasquera (abans PxG) Recogida Selectiva RESTO 88% 12% (després PxG) 84% 16% Miravet (abans PxG) Recogida Selectiva RESTO 93% 7% (després PxG) FISCALITAT AMBIENTAL A CATALUNYA
 33. 33. IMPULS A L’ECODISSENY ESTRATÈGIA D’ECODISSENY • Hem aprovat l’Estratègia catalana d’ecodisseny, per una economia circular i ecoinnovadora  Assolir l'objectiu d'una economia competitiva i sostenible en el temps requereix aprofitar les eines i instruments que ens permetin generar productes i serveis de qualitat, eficients, adequats per al seu ús, ambientalment correctes i socialment responsables. 33 Cal tenir present que, amb un 2% del PIB dedicat a inversions verdes, es podrien crear a Catalunya entre 68.000 i 100.000 nous llocs de treball, directes i indirectes, a curt termini, segons la metodologia de càlcul del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA).
 34. 34. IMPULS A L’ECODISSENY PREMI CATALUNYA D’ECODISSENY 2017 Reconeix aquells productes, productes en desenvolupament i estratègies, dissenyats, fabricats o executats a Catalunya, que integrin en el seu disseny consideracions per millorar el seu comportament ambiental al llarg del seu cicle de vida. 34
 35. 35. ECODISENY D’ENVASOS AL SECTOR DEL MENJAR RÀPID DE CATALUNYA Projecte d’ecodisseny dels envasos i embalatges utilitzats al sector del menjar ràpid a Catalunya, per tal de trobar noves solucions d’envasament que compleixin criteris d’ecodisseny i a la vegada siguin competitives econòmicament i tècnicament. IMPULS A L’ECODISSENY
 36. 36. SIMBIOSI INDUSTRIAL FOMENT DE PROJECTES DE SIMBIOSI INDUSTRIAL • Projecte pilot "Manresa a Simbiosi" (amb la participació de l'ajuntament de Manresa): OBJECTIU: enfortir la base industrial de la comarca del Bages, potenciant la innovació, la competitivitat de les empreses participants i la creació de noves empreses i llocs de treball; obrir camí a futurs projectes d'innovació i recerca aplicada tant per a les empreses com per al desenvolupament territorial; i formar i conscienciar sobre les oportunitats en el procés d'adaptació d'una economia circular. 36
 37. 37. Utilització de materials respectuosos amb el medi ambient • Objectiu al 2017: compra exemplificadora de productes reciclats El Llibre Blanc de la compra pública ambientalment correcta • Aquest llibre ha de permetre a les administracions públiques aplicar criteris sostenibles i enfocats a l'economia circular
 38. 38. SOSTENIBILITAT, un repte de present per anar cap al futur La clau de la sostenibilitat no es troba només en els materials, és una qüestió d’actitud global. El present i el futur estan a les nostres mans, ACTUEM ARA! Economia circular = visió a llarg termini 38
 39. 39. Director Agència de Residus de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Doctor Roux, 80 08017 Barcelona Tel. 93 567 33 00 Fax. 93 567 32 01 josepmaria.tost@gencat.cat @josepmariatost http://residus.gencat.cat/ Josep Maria Tost i Borràs Moltes gràcies per la vostra atenció 39

×