SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
1 de Juny de 2018
1. Els nous objectius
2. La matèria orgànica
3. L’ordre d’ajuts per la orgànica
Ajuts per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
• Objectius de reciclatge
cada any més ambiciosos
• Normes més estrictes per al càlcul dels índex de reciclatge
• Reducció de la quantitat de residus municipals depositats en
abocadors per sota del 10 % de la quantitat total de residus domèstics
municipals generat, d’aquí al 2035
3
Objectiu Any
55 % 2025
60% 2030
65 % 2035
1.- Nous objectius
Paquet Economia Circular
22 /05/ 2018
Aprovació
definitiva
• Recollides selectives obligatòries
Residus domèstics perillosos , abans de 2022
Residus biològics, abans de 2023
Residus tèxtils, abans de 2025
4
Paquet Economia Circular
22 /05/ 2018
Aprovació
definitiva
1.- Nous objectius
• La nova legislació preveu un major us d’instruments econòmics
eficaços i altres mesures de recolzament a la jerarquia de residus.
• Responsabilitat ampliada del productor. Els productors tenen un paper
molt important en aquesta transició, se’ls fa responsables dels seus
productes quan aquests es converteixen en residus.
5
Paquet Economia Circular
22 /05/ 2018
Aprovació
definitiva
Taxes d'abocament i incineració
Pagament per generació PXG
1.- Nous objectius
PRECAT 20
Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya
Objectius quantitatius:
 Reduir un 50% el malbaratament alimentari domèstic i comercial,
respecte el 2010.
 Recollida Selectiva: 60% en pes de la fracció orgànica al 2020
(50% cadascun dels municipis individualment)
Objectius de qualitat:
 Menys de 10 % d’impropis en la fracció orgànica al 2020
1.- Nous objectius
2020
60%
50%
PRECAT20ObjectiusOn volem arribar 
Estancats al 40 %
1.- Nous objectius
8
Composició
dels residus Municipals
23/10/2014
29,6%
Restes alimentaris
7,7%
Fracció vegetal i
poda
2.- La matèria orgànica
• El 80% dels municipis de Catalunya tenen el servei de recollida
selectiva de la fracció orgànica
• El servei cobreix al 95% de la població i el restant 5% tenen accés a
l'auto- compostatge
923/10/2014
1/3 comerços i serveis
(hotels, restaurants, distribució)
2.- La matèria orgànica
2/3 ciutadans
• 1/3 del total de matèria orgànica generada es recull selectivament
(385.000 t/any)
Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva
de la fracció orgànica de residus municipals
3.- L'ordre d’ajuts
Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva
de la fracció orgànica de residus municipals
1. Dades bàsiques
2. Tipus de projectes
3. Quantia
4. Actuacions subvencionables
5. Criteris de valoració
6. Alguns consells
Ajuts per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
Dades bàsiques
1. Objecte
Foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d’una
perspectiva de la economia circular
2.- Pressupost
Import total màxim estimatiu 2.000.000 €
3.- Beneficiaris
Ens locals (75%) del pressupost Plataforma EACAT
Comerços i serveis (25%) del pressupost Canal Empresa
4.- Termini per presentar sol·licituds
2 mesos des de la data de publicació
5.- Termini màxim per executar i justificar
2 anys des de la data de la resolució d’atorgament
NOVETAT: Sol·licituds de Pròrroga MÍNIM 3 mesos abans de la finalització del termini
Ajuts per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
Projectes tipus A
Projectes de nova implantació o ampliació de l’àmbit de la recollida selectiva de la
fracció orgànica i projectes d’autocompostatge com a via de gestió exclusiva de la
FORM.
Es disposa d’un bon coneixement de la situació actual de la
recollida d’orgànica i dels plans de futur: Diagnosi?
SI
El servei de recollida arriba a tots els habitants i grans productors?
NO
Ajuts per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
Projectes tipus B
Projectes de millores de la recollida selectiva de la fracció orgànica, la fracció vegetal i
projectes d’autocompostatge com a via de gestió complementària de la FORM.
Es disposa d’un bon coneixement de la situació actual de la
recollida d’orgànica i dels plans de futur: Diagnosi?
SI
El servei de recollida arriba a tots els habitants i grans productors?
SI
Ajuts per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
Es disposa d’un bon coneixement de la situació actual de la
recollida d’orgànica i dels plans de futur: Diagnosi?
NO
Projectes tipus C
Diagnosis del servei públic de recollida selectiva i plans d’actuació per a la nova
implantació, ampliació o millora de la recollida selectiva adscrita al servei públic.
Qualitat
Recollida selectiva total < 40%
RS d’orgànica < 100 g/hab i any
RS d'orgànica > 10% impropis
Quantitat
Resultats
 Aconsellable pels Ens Locals amb resultats de
recollida selectiva per sota la mitjana catalana
Ajuts per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
Diagnosis de la recollida selectiva i plans d’actuació per a la nova implantació,
ampliació o millora de la recollida selectiva.
Ha d’incloure:
• Evolució de la recollida selectiva en el municipi i breu descripció de la situació actual
del municipi en la recollida, la gestió i el tractament dels residus, diferenciat l’àmbit
de la ciutadania i l’àmbit dels grans productors.
• Principals dificultats conegudes per al desenvolupament del servei de recollida
selectiva i per l’assoliment dels nivells quantitatius i qualitatius desitjables.
• Objectius quantitatius i qualitatius fixats i pla d’actuacions per assolir-los. Valoració
dels costos i pressupost.
• Indicació detallada dels recursos humans que s’involucraran en la realització de la
diagnosi i dels mitjans d’informació i tipologia d’informació que es disposa.
Ajuts per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
Es disposa d’un bon coneixement de la situació actual de la recollida
d’orgànica i dels plans de futur: Diagnosi
+
Projectes D
Projectes singulars d’interès general que fomentin la gestió de la fracció orgànica
dels residus municipals dins d’un model d’economia circular en l’àmbit municipal.
Recollida selectiva total > 40%
RS d’orgànica > 100 g/hab i any
RS d'orgànica < 10% impropis
Quantitat
Qualitat
Resultats
Ajuts per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
Elements de difusió i informació de la bioeconomia circular
Materials i elements de difusió (apps, webs) elegibles:
Els que facilitin la connexió entre uns agents i altres del cicle de la FORM.
Activitats que connectin
• els generadors de residus orgànics
• els sistemes de recollida
• les instal·lacions de tractament
• els usuaris del compost
• els consumidors d’aliments
o empreses de jardineria
Cal incloure també:
- dades quantitatives i qualitatives,
- indicadors de malbaratament, energètics i de consum i estalvi de recursos
Projectes A i B: Noves implantacions i millores
Percentatge màxim de finançament 75%
Imports màxims segons el núm. d'habitants involucrats en el projecte
Imports màxims per compostador
Inversió i equips per a la recollida i gestió de la FV < 50% de l’import total
Projectes C: Diagnosis
Percentatge màxim de finançament 100%
Imports màxims segons el núm. d'habitants involucrats en el projecte
Projectes D: Projectes Economia circular
Percentatge màxim de finançament 75%
Quantia
Ajuts per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
• Diagnosi de la recollida selectiva i plans d’actuació
• Cubells airejats i per la via pública (PaP)
• Bosses compostables (paquets de bosses domèstiques, nansa, secció, fundes GP,...)
• Contenidors
• Campanyes d’informació i comunicació,
• Compostadors i formació compostaires
• Millora Gestió FV (saques poda, trituradores,...)
• Sistemes identificació d’usuari
• Sistemes de tancament i limitació d’accés als contenidors
Actuacions subvencionables
Ajuts per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
Projectes A i B: Noves implantacions i millores
10 % Diagnosi
25 % Pla d’actuació
25 % Implantació models més eficients
10 % Implicació ciutadana
15 % Estudi econòmic
15 % Subvencions anteriorment atorgades
Projectes C: Diagnosis
25 % Descripció situació actual i implicació en la millora de resultats
30 % Potencial de millora
25 % Ofertes/Pressupostos
20 % Subvencions anteriorment atorgades
Projectes D: Projectes Economia circular
25 % Diagnosi
40 % Pla d’actuació
25 % Implicació ciutadana
15 % Estudi econòmic
Criteris de valoració
Ajuts per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
• Executar les subvencions ja atorgades per l’ARC, el Ministeri, etc.
• Analitzar molt bé la situació actual: dades pròpies, dades de l’ARC, comparatives, etc
 Mesurar
 Diagnosticar
 Planificar
 Sol·licitar suport (ajuts/assistència)
 Implementar canvis
• Actualització de la Declaració d’Estat Actual i Planificació (DEAP)
Consells previs
Ajuts per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
Consells post
• Modificacions del projecte sol·licitat s’ha de comunicar prèviament (base 20.b)
• Sol·licituds de Pròrroga MÍNIM 3 mesos abans de la finalització del termini (base 18.1)
Moltes gràcies per l’atenció!!
Teresa Guerrero
Departament Foment de la Recollida Selectiva
Per a consultes tècniques:
Departament Foment de la Recollida Selectiva
Nora San Sebastián, Naiara Comas i Elisabet Vinyes
Ajuts per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

More Related Content

What's hot

La cooperació l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència...
La cooperació l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència...La cooperació l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència...
La cooperació l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència...Agència de Residus. Generalitat de Catalunya
 
Logística M10 Uf3 nf3
Logística M10 Uf3 nf3Logística M10 Uf3 nf3
Logística M10 Uf3 nf3Maria_Vicenta
 

What's hot (20)

Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...
Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...
Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...
 
Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica
Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica
Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció, pr...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció, pr...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció, pr...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció, pr...
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...
 
Conclusions dels Grups de treball de la Jornada "Noves tendencies en Recollid...
Conclusions dels Grups de treball de la Jornada "Noves tendencies en Recollid...Conclusions dels Grups de treball de la Jornada "Noves tendencies en Recollid...
Conclusions dels Grups de treball de la Jornada "Noves tendencies en Recollid...
 
Informació sobre la subvenció de prevenció de residus industrials
Informació sobre la subvenció de prevenció de residus industrialsInformació sobre la subvenció de prevenció de residus industrials
Informació sobre la subvenció de prevenció de residus industrials
 
El nou paquet d’economia circular i de modificació d'objectius de Directives....
El nou paquet d’economia circular i de modificació d'objectius de Directives....El nou paquet d’economia circular i de modificació d'objectius de Directives....
El nou paquet d’economia circular i de modificació d'objectius de Directives....
 
Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels...
Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels...Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels...
Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels...
 
La cooperació l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència...
La cooperació l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència...La cooperació l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència...
La cooperació l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència...
 
Per què economia circular? La visió d'Europa
Per què economia circular? La visió d'EuropaPer què economia circular? La visió d'Europa
Per què economia circular? La visió d'Europa
 
La gestió de residus i la lluita contra el canvi climàtic al PRECAT20. France...
La gestió de residus i la lluita contra el canvi climàtic al PRECAT20. France...La gestió de residus i la lluita contra el canvi climàtic al PRECAT20. France...
La gestió de residus i la lluita contra el canvi climàtic al PRECAT20. France...
 
Penalitzar + Incentivar. Una suma que multiplica
Penalitzar + Incentivar. Una suma que multiplica Penalitzar + Incentivar. Una suma que multiplica
Penalitzar + Incentivar. Una suma que multiplica
 
Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus
Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residusPolítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus
Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus
 
Logística M10 Uf3 nf3
Logística M10 Uf3 nf3Logística M10 Uf3 nf3
Logística M10 Uf3 nf3
 
Els subproductes a l'economia circular
Els subproductes a l'economia circularEls subproductes a l'economia circular
Els subproductes a l'economia circular
 
Perquè reciclem l'orgànica?
Perquè reciclem l'orgànica?Perquè reciclem l'orgànica?
Perquè reciclem l'orgànica?
 
2. Jornada #ResiduTextileESS_ARC
2. Jornada #ResiduTextileESS_ARC2. Jornada #ResiduTextileESS_ARC
2. Jornada #ResiduTextileESS_ARC
 
Balanç de les dades estadístiques de residus municipals de l'any 2014
Balanç de les dades estadístiques de residus municipals de l'any 2014Balanç de les dades estadístiques de residus municipals de l'any 2014
Balanç de les dades estadístiques de residus municipals de l'any 2014
 

Similar to Ajut per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. Ens locals 2018

17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...
17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...
17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...Pojecte Life COR
 
23/03/2011 FACULTAT DE COMUNICACIÓ BLAQUERNA URL Què és el COR, Anna González
23/03/2011 FACULTAT DE COMUNICACIÓ BLAQUERNA URL Què és el COR, Anna González23/03/2011 FACULTAT DE COMUNICACIÓ BLAQUERNA URL Què és el COR, Anna González
23/03/2011 FACULTAT DE COMUNICACIÓ BLAQUERNA URL Què és el COR, Anna GonzálezPojecte Life COR
 
Jornada els residus i la comunicació Anna González
Jornada els residus i la comunicació Anna GonzálezJornada els residus i la comunicació Anna González
Jornada els residus i la comunicació Anna GonzálezPojecte Life COR
 
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrial
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrialConceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrial
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrialEmpresa i Emprenedoria Granollers
 
L’economia circular traça el camí cap a sistemes eficients en l´ús de matèrie...
L’economia circular traça el camí cap a sistemes eficients en l´ús de matèrie...L’economia circular traça el camí cap a sistemes eficients en l´ús de matèrie...
L’economia circular traça el camí cap a sistemes eficients en l´ús de matèrie...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
Impuls a l'Economia Verda i Circular: l'economia verda com a factor de reacti...
Impuls a l'Economia Verda i Circular: l'economia verda com a factor de reacti...Impuls a l'Economia Verda i Circular: l'economia verda com a factor de reacti...
Impuls a l'Economia Verda i Circular: l'economia verda com a factor de reacti...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamenta...
Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamenta...Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamenta...
Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamenta...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 

Similar to Ajut per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. Ens locals 2018 (18)

Pla Residus
Pla ResidusPla Residus
Pla Residus
 
Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus
Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus
Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus
 
17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...
17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...
17 I 18/12/2012 SEMINARI EUROPEU CLOENDA LIFE COR. Presentació del projecte L...
 
Hàbits sostenibles i reducció de consums
Hàbits sostenibles i reducció de consumsHàbits sostenibles i reducció de consums
Hàbits sostenibles i reducció de consums
 
L'economia verda i circular a Catalunya
L'economia verda i circular a CatalunyaL'economia verda i circular a Catalunya
L'economia verda i circular a Catalunya
 
140613_Pilar Chiva_ ARC_Agència de Residus de Catalunya
140613_Pilar Chiva_ ARC_Agència de Residus de Catalunya140613_Pilar Chiva_ ARC_Agència de Residus de Catalunya
140613_Pilar Chiva_ ARC_Agència de Residus de Catalunya
 
Catalunya: marc estratègic i actuacions destacades per l'impuls de l'economia...
Catalunya: marc estratègic i actuacions destacades per l'impuls de l'economia...Catalunya: marc estratègic i actuacions destacades per l'impuls de l'economia...
Catalunya: marc estratègic i actuacions destacades per l'impuls de l'economia...
 
Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels...
Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels...Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels...
Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels...
 
23/03/2011 FACULTAT DE COMUNICACIÓ BLAQUERNA URL Què és el COR, Anna González
23/03/2011 FACULTAT DE COMUNICACIÓ BLAQUERNA URL Què és el COR, Anna González23/03/2011 FACULTAT DE COMUNICACIÓ BLAQUERNA URL Què és el COR, Anna González
23/03/2011 FACULTAT DE COMUNICACIÓ BLAQUERNA URL Què és el COR, Anna González
 
Balanç de les dades estadístiques de residus municipals de l'any 2015
Balanç de les dades estadístiques de residus municipals de l'any 2015Balanç de les dades estadístiques de residus municipals de l'any 2015
Balanç de les dades estadístiques de residus municipals de l'any 2015
 
Jornada els residus i la comunicació Anna González
Jornada els residus i la comunicació Anna GonzálezJornada els residus i la comunicació Anna González
Jornada els residus i la comunicació Anna González
 
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrial
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrialConceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrial
Conceptes bàsics: Economia verda i circular, el marc de la simbiosi industrial
 
L’economia circular traça el camí cap a sistemes eficients en l´ús de matèrie...
L’economia circular traça el camí cap a sistemes eficients en l´ús de matèrie...L’economia circular traça el camí cap a sistemes eficients en l´ús de matèrie...
L’economia circular traça el camí cap a sistemes eficients en l´ús de matèrie...
 
Compostarc 2013: 20 anys de gestió de la FORM
Compostarc 2013: 20 anys de gestió de la FORMCompostarc 2013: 20 anys de gestió de la FORM
Compostarc 2013: 20 anys de gestió de la FORM
 
Programa complet d' A.MUN Montcada. Eleccions muncipals 2015.
Programa complet d' A.MUN Montcada. Eleccions muncipals 2015.Programa complet d' A.MUN Montcada. Eleccions muncipals 2015.
Programa complet d' A.MUN Montcada. Eleccions muncipals 2015.
 
Impuls a l'Economia Verda i Circular: l'economia verda com a factor de reacti...
Impuls a l'Economia Verda i Circular: l'economia verda com a factor de reacti...Impuls a l'Economia Verda i Circular: l'economia verda com a factor de reacti...
Impuls a l'Economia Verda i Circular: l'economia verda com a factor de reacti...
 
Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamenta...
Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamenta...Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamenta...
Pla d’acció de l’Estratègia catalana d’ecodisseny. Comissió interdepartamenta...
 
Educació ambiental
Educació ambientalEducació ambiental
Educació ambiental
 

More from Agència de Residus. Generalitat de Catalunya

More from Agència de Residus. Generalitat de Catalunya (10)

La DARIG per als gestors de VFU
La DARIG per als gestors de VFULa DARIG per als gestors de VFU
La DARIG per als gestors de VFU
 
La gestió de la fracció orgànica en grans productors
La gestió de la fracció orgànica en grans productorsLa gestió de la fracció orgànica en grans productors
La gestió de la fracció orgànica en grans productors
 
Vilablareix, pagament per participació
Vilablareix, pagament per participacióVilablareix, pagament per participació
Vilablareix, pagament per participació
 
Nous Sistemes de Pagament per Generació: Experiència de Riudecanyes
Nous Sistemes de Pagament per Generació: Experiència de RiudecanyesNous Sistemes de Pagament per Generació: Experiència de Riudecanyes
Nous Sistemes de Pagament per Generació: Experiència de Riudecanyes
 
Els canvis a la recollida selectiva a Barcelona. Experiència de recollida por...
Els canvis a la recollida selectiva a Barcelona. Experiència de recollida por...Els canvis a la recollida selectiva a Barcelona. Experiència de recollida por...
Els canvis a la recollida selectiva a Barcelona. Experiència de recollida por...
 
Nou enfoc de la recollida selectiva a Lleida
Nou enfoc de la recollida selectiva a LleidaNou enfoc de la recollida selectiva a Lleida
Nou enfoc de la recollida selectiva a Lleida
 
Annex de RAEE a la Declaració Anual de Residus Industrials de Gestors, 2017
Annex de RAEE a la Declaració Anual de Residus Industrials de Gestors, 2017Annex de RAEE a la Declaració Anual de Residus Industrials de Gestors, 2017
Annex de RAEE a la Declaració Anual de Residus Industrials de Gestors, 2017
 
Presentació del comité estratègic del Projecte Ecowaste 4 Food
Presentació del comité estratègic del Projecte Ecowaste 4 FoodPresentació del comité estratègic del Projecte Ecowaste 4 Food
Presentació del comité estratègic del Projecte Ecowaste 4 Food
 
El Projecte Ecowaste 4 food
El Projecte Ecowaste 4 foodEl Projecte Ecowaste 4 food
El Projecte Ecowaste 4 food
 
La experiencia de Cataluña en la gestión de residuos. Recogida de la materia ...
La experiencia de Cataluña en la gestión de residuos. Recogida de la materia ...La experiencia de Cataluña en la gestión de residuos. Recogida de la materia ...
La experiencia de Cataluña en la gestión de residuos. Recogida de la materia ...
 

Ajut per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. Ens locals 2018

 • 1. 1 de Juny de 2018
 • 2. 1. Els nous objectius 2. La matèria orgànica 3. L’ordre d’ajuts per la orgànica Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
 • 3. • Objectius de reciclatge cada any més ambiciosos • Normes més estrictes per al càlcul dels índex de reciclatge • Reducció de la quantitat de residus municipals depositats en abocadors per sota del 10 % de la quantitat total de residus domèstics municipals generat, d’aquí al 2035 3 Objectiu Any 55 % 2025 60% 2030 65 % 2035 1.- Nous objectius Paquet Economia Circular 22 /05/ 2018 Aprovació definitiva
 • 4. • Recollides selectives obligatòries Residus domèstics perillosos , abans de 2022 Residus biològics, abans de 2023 Residus tèxtils, abans de 2025 4 Paquet Economia Circular 22 /05/ 2018 Aprovació definitiva 1.- Nous objectius
 • 5. • La nova legislació preveu un major us d’instruments econòmics eficaços i altres mesures de recolzament a la jerarquia de residus. • Responsabilitat ampliada del productor. Els productors tenen un paper molt important en aquesta transició, se’ls fa responsables dels seus productes quan aquests es converteixen en residus. 5 Paquet Economia Circular 22 /05/ 2018 Aprovació definitiva Taxes d'abocament i incineració Pagament per generació PXG 1.- Nous objectius
 • 6. PRECAT 20 Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya Objectius quantitatius:  Reduir un 50% el malbaratament alimentari domèstic i comercial, respecte el 2010.  Recollida Selectiva: 60% en pes de la fracció orgànica al 2020 (50% cadascun dels municipis individualment) Objectius de qualitat:  Menys de 10 % d’impropis en la fracció orgànica al 2020 1.- Nous objectius
 • 7. 2020 60% 50% PRECAT20ObjectiusOn volem arribar  Estancats al 40 % 1.- Nous objectius
 • 8. 8 Composició dels residus Municipals 23/10/2014 29,6% Restes alimentaris 7,7% Fracció vegetal i poda 2.- La matèria orgànica • El 80% dels municipis de Catalunya tenen el servei de recollida selectiva de la fracció orgànica • El servei cobreix al 95% de la població i el restant 5% tenen accés a l'auto- compostatge
 • 9. 923/10/2014 1/3 comerços i serveis (hotels, restaurants, distribució) 2.- La matèria orgànica 2/3 ciutadans • 1/3 del total de matèria orgànica generada es recull selectivament (385.000 t/any)
 • 10. Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals 3.- L'ordre d’ajuts
 • 11. Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals 1. Dades bàsiques 2. Tipus de projectes 3. Quantia 4. Actuacions subvencionables 5. Criteris de valoració 6. Alguns consells
 • 12. Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals Dades bàsiques 1. Objecte Foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d’una perspectiva de la economia circular 2.- Pressupost Import total màxim estimatiu 2.000.000 € 3.- Beneficiaris Ens locals (75%) del pressupost Plataforma EACAT Comerços i serveis (25%) del pressupost Canal Empresa 4.- Termini per presentar sol·licituds 2 mesos des de la data de publicació 5.- Termini màxim per executar i justificar 2 anys des de la data de la resolució d’atorgament NOVETAT: Sol·licituds de Pròrroga MÍNIM 3 mesos abans de la finalització del termini
 • 13. Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals Projectes tipus A Projectes de nova implantació o ampliació de l’àmbit de la recollida selectiva de la fracció orgànica i projectes d’autocompostatge com a via de gestió exclusiva de la FORM. Es disposa d’un bon coneixement de la situació actual de la recollida d’orgànica i dels plans de futur: Diagnosi? SI El servei de recollida arriba a tots els habitants i grans productors? NO
 • 14. Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals Projectes tipus B Projectes de millores de la recollida selectiva de la fracció orgànica, la fracció vegetal i projectes d’autocompostatge com a via de gestió complementària de la FORM. Es disposa d’un bon coneixement de la situació actual de la recollida d’orgànica i dels plans de futur: Diagnosi? SI El servei de recollida arriba a tots els habitants i grans productors? SI
 • 15. Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals Es disposa d’un bon coneixement de la situació actual de la recollida d’orgànica i dels plans de futur: Diagnosi? NO Projectes tipus C Diagnosis del servei públic de recollida selectiva i plans d’actuació per a la nova implantació, ampliació o millora de la recollida selectiva adscrita al servei públic. Qualitat Recollida selectiva total < 40% RS d’orgànica < 100 g/hab i any RS d'orgànica > 10% impropis Quantitat Resultats  Aconsellable pels Ens Locals amb resultats de recollida selectiva per sota la mitjana catalana
 • 16. Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals Diagnosis de la recollida selectiva i plans d’actuació per a la nova implantació, ampliació o millora de la recollida selectiva. Ha d’incloure: • Evolució de la recollida selectiva en el municipi i breu descripció de la situació actual del municipi en la recollida, la gestió i el tractament dels residus, diferenciat l’àmbit de la ciutadania i l’àmbit dels grans productors. • Principals dificultats conegudes per al desenvolupament del servei de recollida selectiva i per l’assoliment dels nivells quantitatius i qualitatius desitjables. • Objectius quantitatius i qualitatius fixats i pla d’actuacions per assolir-los. Valoració dels costos i pressupost. • Indicació detallada dels recursos humans que s’involucraran en la realització de la diagnosi i dels mitjans d’informació i tipologia d’informació que es disposa.
 • 17. Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals Es disposa d’un bon coneixement de la situació actual de la recollida d’orgànica i dels plans de futur: Diagnosi + Projectes D Projectes singulars d’interès general que fomentin la gestió de la fracció orgànica dels residus municipals dins d’un model d’economia circular en l’àmbit municipal. Recollida selectiva total > 40% RS d’orgànica > 100 g/hab i any RS d'orgànica < 10% impropis Quantitat Qualitat Resultats
 • 18. Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals Elements de difusió i informació de la bioeconomia circular Materials i elements de difusió (apps, webs) elegibles: Els que facilitin la connexió entre uns agents i altres del cicle de la FORM. Activitats que connectin • els generadors de residus orgànics • els sistemes de recollida • les instal·lacions de tractament • els usuaris del compost • els consumidors d’aliments o empreses de jardineria Cal incloure també: - dades quantitatives i qualitatives, - indicadors de malbaratament, energètics i de consum i estalvi de recursos
 • 19. Projectes A i B: Noves implantacions i millores Percentatge màxim de finançament 75% Imports màxims segons el núm. d'habitants involucrats en el projecte Imports màxims per compostador Inversió i equips per a la recollida i gestió de la FV < 50% de l’import total Projectes C: Diagnosis Percentatge màxim de finançament 100% Imports màxims segons el núm. d'habitants involucrats en el projecte Projectes D: Projectes Economia circular Percentatge màxim de finançament 75% Quantia Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
 • 20. • Diagnosi de la recollida selectiva i plans d’actuació • Cubells airejats i per la via pública (PaP) • Bosses compostables (paquets de bosses domèstiques, nansa, secció, fundes GP,...) • Contenidors • Campanyes d’informació i comunicació, • Compostadors i formació compostaires • Millora Gestió FV (saques poda, trituradores,...) • Sistemes identificació d’usuari • Sistemes de tancament i limitació d’accés als contenidors Actuacions subvencionables Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
 • 21. Projectes A i B: Noves implantacions i millores 10 % Diagnosi 25 % Pla d’actuació 25 % Implantació models més eficients 10 % Implicació ciutadana 15 % Estudi econòmic 15 % Subvencions anteriorment atorgades Projectes C: Diagnosis 25 % Descripció situació actual i implicació en la millora de resultats 30 % Potencial de millora 25 % Ofertes/Pressupostos 20 % Subvencions anteriorment atorgades Projectes D: Projectes Economia circular 25 % Diagnosi 40 % Pla d’actuació 25 % Implicació ciutadana 15 % Estudi econòmic Criteris de valoració Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals
 • 22. • Executar les subvencions ja atorgades per l’ARC, el Ministeri, etc. • Analitzar molt bé la situació actual: dades pròpies, dades de l’ARC, comparatives, etc  Mesurar  Diagnosticar  Planificar  Sol·licitar suport (ajuts/assistència)  Implementar canvis • Actualització de la Declaració d’Estat Actual i Planificació (DEAP) Consells previs Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals Consells post • Modificacions del projecte sol·licitat s’ha de comunicar prèviament (base 20.b) • Sol·licituds de Pròrroga MÍNIM 3 mesos abans de la finalització del termini (base 18.1)
 • 23. Moltes gràcies per l’atenció!! Teresa Guerrero Departament Foment de la Recollida Selectiva Per a consultes tècniques: Departament Foment de la Recollida Selectiva Nora San Sebastián, Naiara Comas i Elisabet Vinyes Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals