Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Els trasllats de residusBorsa de subproductes
Agència de Residus de CatalunyaASPECTES GENERALSL’Agència de Residus de Catalunya empresa pública del Departamentde Territ...
Cicle dels recursos
Normativa i planificacióLa normativa daplicació a Catalunya inclou:La normativa daplicació a Catalunya inclou:• El conjunt...
Normativa de trasllatsNormativa catalana de residuos• Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual saprova el text ...
Definició de residuDEFINICIONS DE RESIDU• “Allò que queda dun tot després de sostreure una o mésparts.”parts.”• “Matèria o...
Altres definicionsPRODUCTOR• Sentén per productor de residus “qualsevol persona física ojurídica lactivitat de la qual pro...
Classificació- DefinicionsRESIDUS MUNICIPALS• Residus generats en els domicilis particulars, els comerços, lesoficines i e...
Gestió de residusOBLIGACIONS PRODUCTOR / POSEÏDORDecret Legislatiu 1/2009• Gestionar els residus segons la llei• Fer-se cà...
Gestió de residusOBLIGACIONS PRODUCTOR / POSEÏDORLlei 22/2011 espanyola• Mantenir els residus emmagatzemats en condicions ...
Gestió de residusOBLIGACIONES PRODUCTOR / POSEEDORLlei 22/2011 espanyola• No barrejar ni diluir els residus perillosos amb...
Gestió de residusOBLIGACIONS PRODUCTOR / POSEÏDOROBLIGACIONS PRÀCTIQUES PRODUCTORS INDUSTRIALS• Estar donat dalta en el Re...
Gestió de residusResponsable de residusOBLIGACIONS PRÀCTIQUES PRODUCTORS INDUSTRIALS• El responsable de residus ha de teni...
Gestió de residusETIQUETAT DE RESIDUSSegons el Reial decret 833/1988 de residus perillosos, aquests han destar etiquetatsE...
Gestió de residusETIQUETAT DE RESIDUSModel detiquetatge de productes perillosos (Normativa espanyola633/1995 i 255/2003) a...
ESQUEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALESPRODUCTORGESTORREGISTREDE PRODUCTORSREGISTREDE GESTORSModels de gestióTRANSPORT...
Registres de models de gestióREGISTRE DE PRODUCTORS DE RESIDUSQUÈ ES- És el registre on sinclouen les dades didentificació...
Registres de models de gestióREGISTRE DE TRANSPORTISTES DE RESIDUSQUÈ ÉSQUÈ ÉS- És el registre català on sinclouen les dad...
REGISTRE GENERAL DE GESTORS DE RESIDUS DECATALUNYARegistres de models de gestióQUÈ ÉS- És el registre on sinclouen les dad...
Catàlegs de ResidusCATÀLEG EUROPEO DE RESIDUS (CER)Decisión de la Comisión 2001/118CE
GESTIÓ A CATALUNYADOCUMENTACIÓ NECESSÀRIADocumentació de gestió de residu
DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsFitxa d’acceptacióde residus (FA)Validesa: 5 anys
DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsFull de seguimentde residus (FS)
DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsFull de seguimentitinerantde residus (FSI)
DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsFitxa de destinació (FD)Validesa: 2 anys
DOCUMENTACIÓGESTIÓ A L’ESTAT ESPANYOLDocumentació de gestió de residuPRODUCTOR GESTORDecret 833/1988NOTIFICACIÓ PREVIA DCS...
DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsNotificació prèvia altrasllat de residusperillosos
DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsDocument deControl ySeguiment deresidusperillosos (DCS)
DOCUMENTACIÓGESTIÓ A LA UNIÓ EUROPEADocumentació de gestió de residuPRODUCTOR GESTORREGLAMENT (CE) 1013/2006-Sutilitza per...
DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsDocumentde notificacióper al transporttransfrontererde residus
DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsDocument de trasllattransfrontererde residus
Moltes gràcies per la vostraatencióAgència de Residus de CatalunyaC/ Dr. Roux, 8008017 BarcelonaTel. 93.567.33.00Fax 93.56...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Beatriu sanchez -ARC- Visió general dels trasllats de residus amb origen o destinació Catalunya i España o països UE. Procediments de notificació de trasllat.

792 views

Published on

12 de Diciembre de 2012. Jornada técnica sobre el comercio nacional e internacional de residuos.

 • Be the first to comment

Beatriu sanchez -ARC- Visió general dels trasllats de residus amb origen o destinació Catalunya i España o països UE. Procediments de notificació de trasllat.

 1. 1. Els trasllats de residusBorsa de subproductes
 2. 2. Agència de Residus de CatalunyaASPECTES GENERALSL’Agència de Residus de Catalunya empresa pública del Departamentde Territori i Sostenibilitat, creada a partir de la llei autonòmica dede Territori i Sostenibilitat, creada a partir de la llei autonòmica deresidus vigent, té competència sobre els residus que es generen aCatalunya i els que es gestionen en el seu àmbit territorial, siguinindustrials, municipals, sanitaris o agropecuaris, amb excepció de:- Els residus radioactius- Els residus que procedeixen dactivitats mineres- Els residus dexplotacions agrícoles i ramaderes que no siguinperillosos i sutilitzin exclusivament en el marc de lexplotació agrària- Els explosius desclassificats- Els explosius desclassificats- Les aigües residuals- Els efluents gasosos
 3. 3. Cicle dels recursos
 4. 4. Normativa i planificacióLa normativa daplicació a Catalunya inclou:La normativa daplicació a Catalunya inclou:• El conjunt de la legislació autonòmica• La normativa bàsica estatal• La normativa de la Unió Europea daplicació directaTerritorialmentTerritorialment• Les regulacions establertes a nivell de municipi
 5. 5. Normativa de trasllatsNormativa catalana de residuos• Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual saprova el text refós de la Lleireguladora dels residus• Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residusNormativa bàsica estatal• Ley 22/2011, del 28 de julio, de residuos y suelos contaminados• Real Decreto 833/1988 de residuos tóxicos y peligrosos• Projecte de Real Decreto de traslado de residuos en fase avanzadaNormativa europeaNormativa europea• Reglament (CE)1013/2006 del Parlament Europeu relatiu al trasllat de residus.
 6. 6. Definició de residuDEFINICIONS DE RESIDU• “Allò que queda dun tot després de sostreure una o mésparts.”parts.”• “Matèria obtinguda en una operació química, juntament ambel producte principal, o que queda després dun tractamentindustrial, duna transformació, etc.”• “Tot allò que es genera com a conseqüència no desitjadaduna activitat humana i, en general, de qualsevol ésser viu.”DEFINICIÓ LEGALDEFINICIÓ LEGAL• Sentén per residu “qualsevol substància o objecte del que elseu posseïdor es desprengui o tingui la intenció o obligacióde desprendres.
 7. 7. Altres definicionsPRODUCTOR• Sentén per productor de residus “qualsevol persona física ojurídica lactivitat de la qual produeixi residus...”jurídica lactivitat de la qual produeixi residus...”POSSEÏDOR• Sentén per posseïdor de residus “el productor o bé qualsevolpersona física o jurídica que els tingui en possessió i no tingui laconsideració de gestor de residus.”GESTIÓGESTIÓ• Es considera gestió “la recollida, el transport, el magatzematge, lavalorització, leliminació (disposició del rebuig) i la comercialitzacióde residus, inclosa la vigilància daquestes operacions...”
 8. 8. Classificació- DefinicionsRESIDUS MUNICIPALS• Residus generats en els domicilis particulars, els comerços, lesoficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració deresidus especials i que per la seva naturalesa o composició podenresidus especials i que per la seva naturalesa o composició podenassimilar-se als quals es produeixen en aquests llocs o activitats.RESIDUS COMERCIALS• Residus municipals generats per lactivitat pròpia del comerç,lhostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis.RESIDUS INDUSTRIALSRESIDUS INDUSTRIALS• Materials sòlids, gasosos o líquids resultants dun procés defabricació, transformació, utilització, consum o de neteja, elproductor del qual o posseïdor té la voluntat de desprendres i queno poden ser considerats residus municipals
 9. 9. Gestió de residusOBLIGACIONS PRODUCTOR / POSEÏDORDecret Legislatiu 1/2009• Gestionar els residus segons la llei• Fer-se càrrec dels costos de les operacions de gestió de residus quegeneren• Aplicar tecnologies que permetin la reducció de la producció deresidus• Aplicar les tecnologies més adequades per a eliminar les substànciesperilloses contingudes en els residus.perilloses contingudes en els residus.• Facilitar a lAdministració: la informació, inspecció, presa de mostres ila supervisió
 10. 10. Gestió de residusOBLIGACIONS PRODUCTOR / POSEÏDORLlei 22/2011 espanyola• Mantenir els residus emmagatzemats en condicions adequades• Mantenir els residus emmagatzemats en condicions adequadesdhigiene i seguretat mentre estiguin en el seu poder. La durada delemmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de produccióserà inferior a dos anys quan es destinen a valorització i a un anyquan es destinen a eliminació. En el cas dels residus perillosos, entots dos suposats, la durada màxima serà de sis mesos• Realitzar el tractament dels residus per si mateix o a través d’unnegociant, o una entitat o empresa, tots ells registrats conformeestableix la Llei i acreditar-ho documentalment.estableix la Llei i acreditar-ho documentalment.• Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida deresidus, incloses les entitats deconomia social, per al seutractament i acreditar-ho documentalment.
 11. 11. Gestió de residusOBLIGACIONES PRODUCTOR / POSEEDORLlei 22/2011 espanyola• No barrejar ni diluir els residus perillosos amb altres categories de residus• No barrejar ni diluir els residus perillosos amb altres categories de residusperillosos ni amb altres residus, substàncies o materials.• Emmagatzemar, envasar i etiquetar residus perillosos en el lloc deproducció abans de la seva recollida i transport conforme a les normesaplicables.• Subministrar als gestors de residus la informació necessària per aladequat tractament i eliminació• Informar immediatament a lAdministració Pública competent en cas de• Informar immediatament a lAdministració Pública competent en cas dedesaparició, pèrdua o fuga de residus perillosos.• Els productors de residus perillosos estaran obligats a elaborar i remetrea la Comunitat Autònoma un estudi de minimització comprometent-se areduir la producció dels seus residus
 12. 12. Gestió de residusOBLIGACIONS PRODUCTOR / POSEÏDOROBLIGACIONS PRÀCTIQUES PRODUCTORS INDUSTRIALS• Estar donat dalta en el Registre de productors de residus industrials• Estar donat dalta en el Registre de productors de residus industrials• Designar un responsable de residus• Utilitzar transportistes autoritzats quan sigui preceptiu• En cas de residus perillosos: informar al transportista dels riscos i dela forma dactuació en cas daccident• Portar els residus a un gestor de residus autoritzat• Utilitzar la documentació de gestió de residus oficial• Mantenir un registre de residus• Mantenir un registre de residus• Efectuar un declaració anual de residus• Envasar i etiquetar correctament els residus perillosos• Realitzar un estudi de minimització de residus perillosos
 13. 13. Gestió de residusResponsable de residusOBLIGACIONS PRÀCTIQUES PRODUCTORS INDUSTRIALS• El responsable de residus ha de tenir els coneixements necessaris peral desenvolupament de les seves funcions.• Controlar el recorregut des de lorigen fins a la seva gestió• Vigilar el compliment de les disposicions aplicables a la gestió delsresidus, controlant especialment el centre de producció, informant delsdefectes observats i formulant propostes sobre les mesures persolucionar-los• Promoure la utilització de tecnologies netes i laplicació de principis de• Promoure la utilització de tecnologies netes i laplicació de principis deminimització i valorització de residus• Fer dinterlocutor amb l’ARC• Realitzar les anotacions en el registre de residus de lempresa
 14. 14. Gestió de residusETIQUETAT DE RESIDUSSegons el Reial decret 833/1988 de residus perillosos, aquests han destar etiquetatsEn letiqueta haurà de figurar:a) El codi didentificació dels residus queconté, segons el sistema didentificació que esdescriu a lannex I.b) Nom, adreça i telèfon del titular delsresidus.c) Dates denvasament.d) La naturalesa dels riscos quepresenten els residus.presenten els residus.La grandària de letiqueta ha de tenir com amínim les dimensions de 10 cm
 15. 15. Gestió de residusETIQUETAT DE RESIDUSModel detiquetatge de productes perillosos (Normativa espanyola633/1995 i 255/2003) adaptat a residus Codi de les taules del•Q: Com es genera el residu•D/R: Operació de gestió•(L,P,S,G): Estat residu + tipusgenèric de residu•C: Constituent/el que li dóna elcaràcter de perillós•H: Característica de perillositat•A: Activitat productora•B: Procés generador633/1995 i 255/2003) adaptat a residusDades del residu (codi, descripció, dataenvasat, dades de gestió)Codi de les taules delDecret 833/1988Q_//D_//(L,P,S,G)_//C_//H_//A_//B_Dades del Productorde residus
 16. 16. ESQUEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALESPRODUCTORGESTORREGISTREDE PRODUCTORSREGISTREDE GESTORSModels de gestióTRANSPORTISTAREGISTREDE TRANSPORTISTESDECLARACIÓANUALCATÀLEGDE RESIDUOS DOCUMENTS
 17. 17. Registres de models de gestióREGISTRE DE PRODUCTORS DE RESIDUSQUÈ ES- És el registre on sinclouen les dades didentificació dels productors de residus industrials iels productors de residus no industrials que produeixin més de 10 tones/any de residusperillossos.- Cada productor té assignat un codi de productor identificatiu amb el format P.#####.#QUI S’HA DINSCRIURE- Han dinscriures els productors de residus industrials, els quals són considerats com a talsen funció del CNAE (CCAE) de lactivitat que desenvolupen i els que amb altres activitatsgenerin més de 10 tones/any de residus especials.generin més de 10 tones/any de residus especials.
 18. 18. Registres de models de gestióREGISTRE DE TRANSPORTISTES DE RESIDUSQUÈ ÉSQUÈ ÉS- És el registre català on sinclouen les dades didentificació dels transportistes i els seusvehicles- Cada transportista té assignat un codi identificatiu amb el format T-####QUI S’HA DINSCRIURES- Han dinscriures els transportistes de residus industrials, excepte si es transporten:- petites quantitats que tinguin recollida no itinerant- subproductes- subproductes- residus que van a aplicació agrícola
 19. 19. REGISTRE GENERAL DE GESTORS DE RESIDUS DECATALUNYARegistres de models de gestióQUÈ ÉS- És el registre on sinclouen les dades didentificació dels gestors de residus- Cada gestor té assignat un codi identificatiu amb el format E- ###.##QUI S’HA DINSCRIURES- Han dinscriures totes les empreses lactivitat principal de les quals sigui el magatzematge,el reciclatge, la valorització o la disposició del rebuig de residus- La inscripció afecta a les empreses que gestionen residus de tercers i les que gestionenresidus propis en instal·lacions externes al centre on són produïtsresidus propis en instal·lacions externes al centre on són produïts- Queden excloses les empreses receptores de subproductes
 20. 20. Catàlegs de ResidusCATÀLEG EUROPEO DE RESIDUS (CER)Decisión de la Comisión 2001/118CE
 21. 21. GESTIÓ A CATALUNYADOCUMENTACIÓ NECESSÀRIADocumentació de gestió de residu
 22. 22. DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsFitxa d’acceptacióde residus (FA)Validesa: 5 anys
 23. 23. DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsFull de seguimentde residus (FS)
 24. 24. DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsFull de seguimentitinerantde residus (FSI)
 25. 25. DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsFitxa de destinació (FD)Validesa: 2 anys
 26. 26. DOCUMENTACIÓGESTIÓ A L’ESTAT ESPANYOLDocumentació de gestió de residuPRODUCTOR GESTORDecret 833/1988NOTIFICACIÓ PREVIA DCSDecret 833/1988-Sutilitza per al trasllat de residusentre Comunitats Autònomes-Per a residus perillosos-El transportista ha destar registrat-El gestor ha destar autoritzat per laComunitat Autònoma de destinació
 27. 27. DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsNotificació prèvia altrasllat de residusperillosos
 28. 28. DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsDocument deControl ySeguiment deresidusperillosos (DCS)
 29. 29. DOCUMENTACIÓGESTIÓ A LA UNIÓ EUROPEADocumentació de gestió de residuPRODUCTOR GESTORREGLAMENT (CE) 1013/2006-Sutilitza per al trasllat de residusentre països de la UENOTIFICACIÓ TRASLLATentre països de la UE-Per a residus de les llistes:-Verda per a eliminació-TaronjaEl gestor ha destar autoritzat pelpaís destinatari
 30. 30. DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsDocumentde notificacióper al transporttransfrontererde residus
 31. 31. DOCUMENTS DE GESTIÓModels de documentsDocument de trasllattransfrontererde residus
 32. 32. Moltes gràcies per la vostraatencióAgència de Residus de CatalunyaC/ Dr. Roux, 8008017 BarcelonaTel. 93.567.33.00Fax 93.567.33.05Fax 93.567.33.05www.arc.cat

×