Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 45

Ozgur Uckan - bilisim verimlilik ve kurumsal inovasyon

1

Share

Download to read offline

Şirketlerde İş Üretkenliği ve Verimlilik Anahtarı "Bilişim" Paneli
7 Ekim 2010 Perşembe 13:30-16:30 - İnterexpo Salonu
CeBİT Bilişim Etkinlikleri

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ozgur Uckan - bilisim verimlilik ve kurumsal inovasyon

 1. 1. Bilişim, verimlilik ve kurumsal inovasyon Dr. Özgür Uçkan İstanbul Bilgi Üniversitesi Şirketlerde İş Üretkenliği ve Verimlilik Anahtarı "Bilişim" Paneli 7 Ekim 2010 Perşembe 13:30‐16:30 ‐ İnterexpo Salonu CeBİT Bilişim Etkinlikleri
 2. 2. kapsam • Paradigma dönüşümü • Bilgi ve ileNşim teknolojileri (BİT), verimlilik ve inovasyon • Kurumsal inovasyon (organizasyonel inovasyon) ve BİT Dr Özgür Uçkan
 3. 3. Paradigma dönüşümü Dr Özgür Uçkan
 4. 4. “yaraVcı yıkım” “Kapitalizm, doğası gereği bir ekonomik değişim biçimi ya da  yöntemidir... Asla, ama asla durağan olamaz. Yara?cı Yıkım  süreci kapitalizmin asli olgusudur.”  Joseph Schumpeter (“Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi”, 1950) Dr Özgür Uçkan
 5. 5. “yaraVcı yıkım” "ABD çelik endüstrisinin yaşadığı, yeni pazarların açılması ve  zanaatkar atölyesinden fabrikaya uzanan organizasyonel  gelişme gibi olgular, ekonomik yapıyı sürekli olarak içerden  devrime uğratan, eskisini yıkarken hep yeni bir yapı yaratan  endüstriyel mutasyonu gösteriyor... [Bu süreç] anlamını  yara?cı yıkımın hiç dinmeyen Kr?nasında bulur; süreğen bir  huzur dönemi hipoteziyle anlaşılamaz."  Joseph Schumpeter ( "The Process of CreaNve DestrucNon", 1942) Dr Özgür Uçkan
 6. 6. “yaraVcı yıkım” ve inovasyon Sistem içi değişim mekanizması olarak kapitalizm: temel itki, nüfus arVşı veya  sermaye birikimi gibi sistem dışı şoklardan değil, kapitalizmin yarabğı şu içsel  değişimlerden kaynaklanır: • Yeni tükeNm malları • Yeni üreNm ve ulaşım yöntemleri • Yeni pazarlar • Yeni örgütlenme biçimleri Bu inovasyonlar "yaraAcı yıkım süreci"ni teNkler: yeni ürünler eskilerini aVl kılar, yeni  bilgi eskisinin yerine geçer, vb. Schumpeter, durağan ve dinamik verimlilik arasındaki alış veriş ilişkisine vurgu yapar:  "Genellikle kapitalizmin mevcut yapıları nasıl yöneNği üzerinde durulur, oysa asıl  mesele bu yapıları nasıl yaraOğı ve yık?ğıyla ilgilidir." Dr Özgür Uçkan
 7. 7. “yaraVcı yıkım” ve inovasyon Scumpeter’in yaklaşımı, doğrudan ürün ve süreç inovasyonu  mekanizmalarıyla ilgili. Sürecin temeline teknolojik değişimi  yerleşNren bir görüş bu. Yeni ürün ve süreçler eskilerinin yerini alır, yeniden yapılanma  süreci tüm ekonomik akışlara nüfuz eder ve sistemik bir  çöküşü teNkleyerek yapısal bir dönüşüme neden olur. Çünkü  kesinNsiz inovasyon, paradigma dönüşümünün derin  taşıyıcısıdır.  Bugün olup biten de bu... Dr Özgür Uçkan
 8. 8. “kriz” mi, paradigma dönüşümü mü? Bu kriz bir "kriz" değil de, bir "paradigma dönüşümü"nün  işareN. Oyunun kuralları değişiyor. “YaraAcı yıkım” iş başında. Kriz "merkez"de patladı ve oradan küreye yayılıyor. Dolayısıyla  "sistemik“… Paradigma dönüşümü başladı ve durdurulamaz. Dr Özgür Uçkan
 9. 9. paradigma dönüşümü Bu, ölçek ekonomilerinin farklılaşması, esnek ve geçişken kapsam ekonomilerinin yükselişi,  temel ekonomik girdinin ham maddeden bilgiye dönüşmesi sürecidir.  Nasıl 1988 krizinden sonra 1995‐2007 arasında ABD ekonomisinde ileri teknoloji ürünlerinin  temsil elği katma değer imalat sektörü toplam katma değerinin %13,3'ünden %55'ine  orladıysa, nasıl bilgi ekonomisi ölçek ekonomisini yutarak büyümeyi sürdürdüyse, şimdi de  finans sektöründe benzeri bir gelişme yaşanacak. Bağımsız otoritelerin bağımsızlığının tarVşılacağı ve "finansal sıkıyöneHm" taleplerinin  yükseleceği yeni bir döneme giriyoruz.  Bu, liberalizmin yaralarını sarıp yeniden ivme kazanacağı bir "ara dönem" mi, yoksa yeni bir  "devlet kapitalizmi"nin doğuşu mu? Ama küresel finansal sistem, bilgiye dayalı emek, gayri‐maddi sermaye ve yeni teknolojilerin  ağ etkisi kapitalizmi öyle büyüqü ki, Ncaret ve sermayenin serbest dolaşımından, yani  liberalizmden vazgeçmesi düşünülemez. Devlet müdahalesinin borç çevrimini arVrarak krizi  öteleyip derinleşNrmekten başka işe yaramadığı ise görüldü. Devlet kapitalizminin hiç şansı yok. Dr Özgür Uçkan
 10. 10. yeni paradigma Küreselden ulusala doğru bir kurumsal değişim yaşanacak (IFC, IMF, WB, WTO, OECD,  OPEC, APEC, NAFTA, haqa bir “network devlet” olarak AB).   Yöne?şim derinleşecek. Küresel finansal sistem yeniden yapılanarak yüzünü "yeni" reel sektörlere dönecek;  geleneksel sanayi de ancak yeni teknolojilerle kurduğu ilişki ve yeni "realite"ye  dönüşme gücü sayesinde ayakta kalabilecek.  Dünyayı teknolojik inovasyon, enerji ve gıda yönlendirecek.  Önce hammadde devleri eridi, sonra askeri‐endüstriyel kompleksler, şimdi de sıra eski  ekonominin son kalesi finansta. Bunu yeni bir sistemik yapılanma izleyecek. Dünya  Finans Örgütü (WFO) geliyor...  İlk darbenin teNklediği BİT’nin ekonomik yükselişi doruğuna ulaşacak. Temel ekonomik  girdinin hammaddeden bilgiye dönüşümü süreci tamamlanacak. BİT ve ileri teknolojiler  ekonomik ve sosyal hayaLn bütününe “gömülü” hale gelecek.  Dr Özgür Uçkan
 11. 11. yeni paradigma ve BİT Kalite, hizmet, bilgi, güvenlik, proje, inovasyon, yaVrım, performans, risk ve deneNm yöneNminde yeni  yöneHşim kriterlerine uyum sorunu ancak BİT sektörünün gelişNreceği çözümlerle aşılabilecek. G20 zirvesi, küresel finansal sistemin risk yöneNmi ve performans deneNmi başta olmak üzere birçok konuda  yeni bir yöneNşim dönüşümü yaşayacağının işaretlerini verdi (Basel III). Finansal yapıdaki bu sistemik  dönüşüm reel sektörü kaçınılmaz olarak etkileyecek.  Basel II kriterleriyle başlayan ve orada durmayacağı belli olan yöneNşim yapılanması sadece büyük şirketleri  değil, KOBİ'leri ve kamu sektörünü de değişNrecek. Bu toplam dönüşüm ancak yoğun BİT kullanımıyla  mümkün olduğuna göre, sektörün önünde çok ciddi bir Prsat var demek?r.   Yöne?şim bir pazar ve bir sektör haline geliyor. BİT sektörünün yıllardır uğraşVğı KM, EMS gibi uygulamalar, iş  süreçlerin yöneNmine ilişkin her ürün ve hizmet, ve bu üreNmin ardındaki gelişNrme manVk ve dilleri için çok  daha net tanımlanmış ve küresel standartlara sahip bir playorm oluşuyor  Yani  BİT sektörü için, hem yeni iş alanları, hem finans sektörü, reel sektör ve kamu sektörüyle daha yoğun  bir entegrasyon, hem de "stratejik sektör" konumunun daha net bir biçimde tescil edilmesi PrsaL doğuyor… Dr Özgür Uçkan
 12. 12. “küresel ağ kapitalizmi” Yıkılan kapitalizm değil, bir üreNm tarzı.  Neo‐liberal paradigma bil, emperyal ulus‐devlet kapitalizminin sonu geldi.  YaraAcı yıkım işbaşında… Küresel ağ kapitalizmi geliyor! Bilgi ve ağ ekonomisinin küresel ekonominin özü haline geldiği bir dönemde teknolojik gelişmeyle  büyüyen "ağ etkisi" kapitalizmi dönüştürüyor. Bu paradigma dönüşümünün özünü, ağ yapılarıyla  birbirine bağlanan değer "hub" ve düğümlerinin baskın hale gelmesi, yani "ağ kapitalizmi"  oluşturuyor.  “Ulusların Zenginliği” yerini “Ağların Zenginliği”ne bırakıyor.  P2P ekonomisi (peer economy), "wikinomics", paylaşım ekonomisi, armağan ekonomisi, sosyal  ağlar, siyaseNn giderek teknoloji bağımlı hale gelmesi...  Hepsi bu dönüşümün bir sonucu. Dr Özgür Uçkan
 13. 13. “küresel ağ kapitalizmi” • Küresel yöneHşim: yeni kurumlar • Teknoloji (BİT, nanoteknoloji, biyoteknoloji, geneNk, enerji, çevre teknolojileri, vb.) • Doğrudan piyasa ileNşimi / networking • İşbirliği ağları • İnovasyon hub’ları: yeni “şehir devletleri” mi? • Ağırlıklı sektörler: BİT, gıda, enerji, çevre • Finans – ağ yöneHşimi • Dolara alternaNf küresel para birimi • Yeni küresel/yerel dengeler • “Ekonomik Havzalar”: yeni bölgesel kalkınma modelleri • Kümelenmeler…  Dr Özgür Uçkan
 14. 14. BİT, verimlilik ve inovasyon Dr Özgür Uçkan
 15. 15. BİT, büyüme ve verimlilik • BİT gelişimi ekonomik büyümeye doğrudan katkıda bulunur. Bu katkı bir yandan  yazılım ve hizmetler dahil toplam BİT üreHmi, öte yandan da ekonominin  genelinde BİT kullanımının sağladığı verimlilik arAşıyla gerçekleşir.  • Buna BIT kullanımının mümkün kıldığı “ağ etkisi”ni, özellikle de finans ve dış  Ncaret ağlarının küresel ekonomi üzerindeki belirleyiciliğini de eklemek gerekir.  Ayrıca BİT kullanımı ve ağ etkisi, ekonominin işleyiş dinamiklerini de  dönüştürerek, özellikle iş modellerinde verimlilik arAşı sağlayarak ya da üreHm  süreçlerini inovaHf bir tarzda iyileşHrerek ekonomik büyümeye dolaylı etkide  bulunur. • BİT'nin ekonomik büyümeye yapLğı etki, bir yandan sermayenin derinleşmesi  ve öte yandan gerek BİT üre?mi gerekse BİT kullanımı ile toplam verimlilik  katsayısında sağlanan arLş üzerinde temellenir.  Dr Özgür Uçkan
 16. 16. BİT, büyüme ve verimlilik • BİT'nin verimliliğe yapVğı önemli bir katkı da, yeni ürünlerin gelişNrilmesini ve  fiyatların düşmesini sağlayan BİT yaArımları sayesinde olur. Bu finansal yaVrımlar, işçi  başına düşen gerçek sermaye değerini arVrarak ve marjinal sermaye maliyeNni  düşürerek, BİT'ne bağlı sermaye derinleşmesini sağlar.  • Bu derinleşme hem işgücü verimliliğini hem de sermaye etkililiğini arVrır. Bu  bakımdan, daha yüksek sermaye yoğunluğuna sahip ülkelerin teknolojik gelişme  katsayısı da yüksekNr.  • Ekonomik büyüme, hem fiziksel sermayeyi hem insan sermayesini arLran teknolojik  gelişme katsayısına bağlıdır. Dr Özgür Uçkan
 17. 17. BİT, verimlilik ve inovasyon • Sermayenin her bir işçiye sağladığı hizmetler ve sermaye ile işgücünün birleşik verimliliği  anlamına gelen çoklu faktör verimliliğindeki hızlı arVş büyümeye doğrudan etkide  bulunmaktadır.  • BİT kullanımı firmaların sermaye ve işgücünün ortak verimliliğini arVrmasına imkan  vermektedir.  • Çoklu faktör verimliliğindeki hızlı arVş ise, BİT kullanımının geNrdiği ağ etkisine bağlı olarak,  işlem maliyetlerinin düşmesine ve daha hızlı bir inovasyon ivmesinin gerçekleşmesine neden  olmaktadır • BİT üreHmindeki arAş, ekonomik çıkV, isNhdam ve ihracat gelirlerinde arVşı sağlarken, BİT  kullanımı ise verimlilik, rekabet avantajı ve büyümeye katkıda bulunmaktadır. BİT sektöründe  her 18 ayda bir işlemci gücünün ikiye katlandığını ortaya koyan “Moore Yasası” ile ifade edilen  BİT performansındaki arAş ise, BİT sektöründe toplam faktör verimliliğindeki arVşın temel  nedenidir. Bu arVş, genel ekonomik verimlilik arVşına olumlu bir etkide bulunmaktadır.  Dr Özgür Uçkan
 18. 18. BİT, verimlilik ve inovasyon • BİT kullanımının toplam faktör verimliliğine yapVğı katkı,  • özellikle iş yapma tarzlarında yeni verimlilik modellerinin gelişNrilmesinden  kaynaklanmakta;  • ürün ve hizmetlerin üreHm ve dağıAm süreçleri BİT kullanımı sayesinde daha verimli hale  gelmekte;  • yeni pazarlar, yeni ürünler, yeni iş alanları ve yeni organizasyon biçimleri ortaya çıkmakta;  • işgücü kalitesi, yeni yaşamboyu öğrenim ve profesyonel eğiHm sistemleri sayesinde  artmaktadır.  • Makro ekonomik büyüme, BİT kullanımının iş organizasyon ve süreçlerine ge?rdiği inova?f,  yenilikçi dinamiklerden olumlu etkilenmektedir. Dr Özgür Uçkan
 19. 19. BİT “yasaları” • Moore Yasası: Bilgisayar gücü her 18‐24 ayda bir ikiye katlanır • Disk Yasası: Depolama her 12 ayda bir ikiye katlanır • Fiber Yasası: İleNşim her 9 ayda bir ikiye katlanır • Metcalfe Yasası: Ağın değeri ona bağlı aygıtların sayısının karesiyle oranVlı olarak artar • Topluluk Yasası: İçerik 2x oranında artar ve “x” ileNşimde bulunan insanları sayısını temsil eder Bu yasalar BİT gelişim eğilimlerinin üstel çarpanını gösterir. Bu açıdan bakıldığında, daha fazla  bilgisayar gücüyle, daha fazla depolama ve ile?şim kapasitesiyle sürekli değer kazanan  ağlarda oluşan topluluklar neredeyse sonsuz içerik yaratmakta ve bu durum insan  toplumunun sosyo‐ekonomik geleceğini belirlemektedir.  Dr Özgür Uçkan
 20. 20. ağ değeri • Ağ temelli verimlilik arAşı • Ağ temelli küreselleşme • Yüksek verimlilik, teknolojik inovasyon, networking, küreselleşme: "ağ ekonomisi" Dr Özgür Uçkan
 21. 21. bilgi, ağ, inovasyon ve ekonomi • “Bilgi Ekonomisi”: Bilgi en önemli ikNsadi girdi haline gelmişNr. Bilginin üreNmi,  işlenmesi, küresel ağlar üzerinde dolaşıma girmesi ve paylaşımının yarabğı ekonomik  değer üzerine kurulu olan ekonomik faaliyetlere “bilgi ekonomisi” denir.  • “Ağ Ekonomisi”: Bilgi ekonomisinin, BİT ve ağ temelli, sayısal ve elektronik ortamlarda  yürütülen mal, hizmet ve süreçlerle ilgili bölümü (Bilgi ekonomisinin en dinamik  kesimi)  • “İnovasyon Ekonomisi”: İnovasyon odaklı rekabet avantajı, verimlilik arVşı, üreNm  ilişkileri ve iş modellerinin, inovasyon ile açılan pazarların, kısacası inovasyon değer  zincirinin büyümenin temel dinamiği haline geldiği ekonomik faliyetlerin bütünü Dr Özgür Uçkan
 22. 22. Kurumsal inovasyon (organizasyonel inovasyon) ve BİT Dr Özgür Uçkan
 23. 23. inovasyon • İnovasyon, "girişimcilik ve yaraAcılığın hızla rekabet avantajı sağlayan fayda üreYği yenilik  yaratma eylemi" olarak tanımlanabilir.  • Ekonomide inovasyonun ağırlığı iki biçimde ölçülebilir: harekete geçirdiği kaynaklar, yani bütçe,  işgücü ve ekipmanın büyüklüğü, ve ekonomik faaliyetlere yapAğı etkinin büyüklüğü yoluyla…  • Sürekliliği bulunan, pazar yönelimli, bölgesel ve küresel bilgi stokunu paylaşan ve ona  katkıda bulunan bir inovasyon süreci, ağ ekonomisinde büyümenin ve rekabet avantajı  yaratmanın anahtarı haline gelmiş?r. ArVk rekabet avantajı, herkesin görece eşit erişim imkanı  bulunan küresel pazarlara standart ürünler sunmaktan değil, yeni ürün, hizmet ve süreçleri  yaratmak ve onları pazarlanabilir kılmaktan geçmektedir.  • İnovasyon, güçlü bir bilim ve teknoloji temeli üzerinde, temel ve uygulamalı araşLrma  alanlarını ilişkilendirebilme; araşLrma sonuçlarını yeni ürün, hizmet, süreç ve malzemelere  dönüştürebilme; bu yenilikleri hızla pazara sunabilme; bölgesel ve küresel araşLrma ve  inovasyon ağlarına bağlanabilme gücü anlamına gelir.  Dr Özgür Uçkan
 24. 24. inovasyon ve firma • Mevcut ekonomik sistemin doğası gereği, ekonomik faaliyetlerin merkezinde “firma”  bulunmaktadır.  • Firmaların inovasyonda yetkinleşmesi ve bu yetkinliği sürdürülebilir kılması, ulusal inovasyon  sisteminin de temelini oluşturmaktadır.  • Bu bakımdan inovasyon aslında mikro ölçekte iş gören ve dönüştürücü bir ekonomik dinamik  olarak ortaya çıkmaktadır.  • İnovasyonun yayılması ise, temelinde yerel, mikro ekonomik bir fenomen olan inovasyonun  mezo ya da makro ekonomik bir boyut kazandığı mekanizmadır.  • Özellikle KOBİ’ler gibi ülkemizin ekonomik yaşamının temel dinamiklerinden birini oluşturan bir  kesimde, iş modeli ve süreç verimliliği sağlayacak BİT temelli inovasyon dinamiklerinin  yaraAlması, makroekonomik büyüme ve verimlilik arVşına azımsanamayacak katkılarda  bulunacakVr.  Dr Özgür Uçkan
 25. 25. inovasyon kategorileri Wheelen & Hunger -Strategic management and business policy, sf. 303 Dr Özgür Uçkan
 26. 26. inovasyon Npleri Maxwell - Managing Sustainable Innovation: The Driver for Global Growth, sf. 9 Dr Özgür Uçkan
 27. 27. inovasyon ortamının boyutları / Davenport et al, Strategic Management in the Innovation Economy, sf. 129 Dr Özgür Uçkan
 28. 28. kurumsal inovasyon ve değişim • "Teknolojik değişim hızı, değer yaraLmından değer elde etmeye, oradan da değerin sürdürülebilir  kılınmasına üç aşamalı bir düzen içinde etkisini gösterir.  • Daha fazla işlemci gücü, İnternet protokolüne dayalı networking, hiper‐depolama, genomik gibi inovasyonlar,  hemen her sektörde değer zincirini dönüştürüyor. Geçmişte bu değer zincirlerinin büyük kısmı ve endüstrinin  yapısı, dikey olarak bütünleşmiş şirketlerde sıkı korunan enformasyonla örülüydü. Bugün ise, bu teknolojik  inovasyonlar bilgiyi bol, her yerde hazır ve nazır, hızlı ve erişilebilir kılarak, şirketler ve sektörlerde inovaNf değer  yaraVmını, elde edilmesini ve sürdürülebilir kılınmasını mümkün hale geNriyor." • "Enformasyon ve bilginin her yerde hazır ve nazır olması (ubiquitous), muhtemelen kurumsal inovasyon ve  değişime yapılan en anlamlı katkıdır." • "Bugün, enformasyonun paylaşım ve kullanım maliyeN düştükçe, şirketler ve bağlı oldukları sektörler 'çözülme'  eğilimi içine giriyor... Çözülme eğilimi, İnternet ve şirketlerin daha fazla enformasyona ulaşmalarını sağlayan  hizmetlerle hızlanıyor. ArVk şirketler dünyanın herhangi bir yerindeki mal ve hizmet sağlayıcılarla çalışabiliyor. “ • “Etki: Enformasyon erişilebilirliğinin geNrdiği maliyet eşiği, arVk şirket veya sektör sınırlarıyla  tanımlanmıyor." (Davenport et al, Strategic Management in the InnovaSon Economy, sf. 16 ‐ 17) Dr Özgür Uçkan
 29. 29. kurumsal inovasyon ve değer • "İnovasyon yapma iNsi, hızlı bilgi paylaşımının oyuncuları sürekli olarak yenilenme ve uyum sağlamaya  ilği bugünün 'inovasyon ekonomisi"nde çok daha önemli hale gelmişNr. Bunun sonucu, ürün, hizmet,  süreç, iş modelleri ve yöneHm yaklaşımlarında sürekli inovasyonla kurulan endüstri değer zincirleridir.  • İnovasyon değer zinciri ‐bunu bir değer ağı, (kapsamı) arArılmış şirket, bir iş ekosistemi veya bir değer  konstelasyonu olarak da adlandırabiliriz‐ firmaların bütünleşik, kendine yeten iş yapma yaklaşımlarına  meydan okumaktadır." • "En etkili değer elde etme mekanizmaları bugün firmaların sınırları dışında işlemektedir. Aynı zamanda,  bir firmanın yaraZğı değer tüm iş ekosistemi için hayaH önem taşıyabilmektedir. Enformasyon  erişilebilirliği firmaların doğasını da dönüştürmüştür. Firmalar, kendine yeten değer yaratma ve elde  etme aygıtlarından, üyeleri sürekli olarak değer yaraVmı ve değer elde etme hakları için birbirleriyle  anlaşma sorumluluğu taşıyan, bir topluluğun karşılıklı bağımlı parçalarına dönüşmüştür." • "Bilgilerini dış dünyaya kapayan şirketler, kendilerini dış inovasyon kaynaklarına da kapatmaktadır.  Başarılı şirketler, enformasyonu değer yaratan bilgiye dönüştürebilen  ve bu bilgiyi inovasyon yapmak ve  fazladan kar elde etmek için saldırganca kullanan şirketlerdir. " (Davenport et al, Strategic Management  in the InnovaSon Economy, sf. 17) Dr Özgür Uçkan
 30. 30. inovasyon ekonomisinin sekiz yönlendirici dinamiği 1. Zenginlik yaraLmının yeni küresel altyapısı: İnternet ve mobil ileNşimin mümkün kıldığı ağlar,  ekonomik faaliyet ve ilerlemenin temeli haline geliyor. Tıpkı demir yolları, yollar, enerji şebekeleri  ve telefonun endüstriyel ekonomideki dikey olarak bütünleşik şirketleri desteklemesi gibi... 2. Yeni değer kaynakları: İnovasyon ekonomisinde değer, fiziksel değerlerle değil, bilgi ve fikri  mülkiyet ile yaraVlır. Bu kaynaklar doğru kullanıldıklarında kar arVşı sağlar. Hizmet, süreç, iş  modelleri ve yöneNm yaklaşımlarındaki inovasyonlar, en az fiziksel ürünlerdeki inovasyonlar kadar  önemlidir. 3. Zenginliğin yeni mülkiye?: Endüstriyel ekonomide zenginlik güçlü bireyler ve grupların elindeydi.  Bugün bu zenginlik dağıldı ve özellikle yeni girişimcilerin eline geçN. 4. Yeni eği?m modelleri ve kurumları: Pedagoji ve bilgi edinme, arVk etkileşimli, dağıAk,  kendiliğinden ilerleyen öğrenmeye dönüşüyor. Fiziksel yerleşimin yerini öğrenen ileHşim ağlarının  düğümleri alıyor. Bilgi ve öğrenme arVk ayrı etkinlikler değil, tersine, bir iş sürecinin gömülü  parçaları haline geldi.  Davenport et al, Strategic Management in the Innovation Economy, sf. 19 Dr Özgür Uçkan
 31. 31. inovasyon ekonomisinin sekiz yönlendirici dinamiği 5. Yeni iş modelleri: Geleneksel dikey bütünleşik şirketler ve onların değer zincilerinin aracılara olan  ihHyacının ortadan kalkması, yepyeni bir iş modelleri çokluğunu yarab (değer yaraVmı, değerin  elde edilmesi ve değerin sürdürülebilir kılınmasına ilişkin yeni iş kavramlarını da). Değer  mühendisliği (manipülasyonu) değer inovasyonuna doğru yöneldi. 6. Güçlenmiş müşteriler: Bilgiyle güçlenen müşteriler bir çok sektör ve şirkeqe inovasyonun  yönlendiricisi haline geldi. Müşteriler, onlara hizmet eden şirketlerle birlikte inovasyonun ortak  yaraAcılarına dönüştü. Müşteri bilgi yöneHmi (CKM ‐ Customer Knowledge Management), (CRM'in  ötesinde) değer yaraVmının yeni kaynağı. 7. Küresel arz ve talep zincirlerinde kaldıraç etkisi: Dünya ekonomisinin küreselleşmesi ve arz‐talep  zincirlerinin ağ entegrasyonu, inovaNf değer kurgularını mümkün kıldı. Değer inovasyonu, marka  değeri gelişHrme odağı ile, arz zincirinden talep zincirine kaydı. 8. Yeni yöne?şim yapıları: Endüstri çağı bürokrasileri ağ yönelimli yöneHşim yapılarına dönüşüyor;  performans ölçümleri, bilgi, inovasyon ve sürdürülebilir değer yaraVmı / elde edilmesi odaklı ağ skor  tablolarıyla yer değişNriyor.  Davenport et al, Strategic Management in the Innovation Economy, sf. 19 Dr Özgür Uçkan
 32. 32. endüstriyel ekonomiden inovasyon ekonomisine... Davenport et al, Strategic Management in the Innovation Economy, sf. 21 Dr Özgür Uçkan
 33. 33. ... yeni müşteri ihNyaçlarının ışığında... Davenport et al, Strategic Management in the Innovation Economy, sf. 21 Dr Özgür Uçkan
 34. 34. ... değişen şirket modeli... Davenport et al, Strategic Management in the Innovation Economy, sf. 65 Dr Özgür Uçkan
 35. 35. ... değişen inovasyon ortamı... Shane, The Handbook of Technology and Innovation Management, sf. 117 Dr Özgür Uçkan
 36. 36. inovasyon trendleri • Tekno‐ekonomik paradigma dönüşümü • "Ulusal inovasyon sistemleri"nden mikro, derine nüfuz eden ve "gömülü" inovasyon sistemlerine  geçiş (organizasyon içinde inovasyon) • İnovasyon poliHkaları ‐ hükümetlerin rolü • inovasyon yöneHmi, ağ yapılanması ve yöneHşimi • İnovasyonun ağ‐mekanı • Ar‐Ge'nin gayri merkezileşmesi • İnovasyon hub'ları ve kent ekonomiler • İşbirliği ağları • İnovasyon kümelenmeleri • İnovasyonun küreselleşmesi • İnovasyon dışalımı (outsourcing) • Açık inovasyon • Açık şirket (Şirket 2.0) Dr Özgür Uçkan
 37. 37. yeni inovasyon paradigması • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde inovasyonu belirleyen tekno‐ekonomik  paradigma köklü bir biçimde dönüşüyor.  • Bu değişimden önce inovasyon daha çok kitlesel üreNm, ölçek ekonomileri ve ağırlıklı  olarak kurumsal Ar‐Ge kavramları etraonda biçimleniyordu.  • 20. Yüzyılın son otuz yılında bu durumun yerini, geniş ölçüde kapsam ekonomileri,  bağlı olmanın yaraZğı fayda, esnek üreHm sistemleri ve Ar‐Ge’nin gayri‐ merkezileşmesi aldı. Esneklik, bağlı olmak ve işbirliği, araşVrma çeşitliliğini ve  işbirliğine dayalı disiplinler arası yaklaşımları kolaylaşVran BİT üzerinde temelleniyor. Dr Özgür Uçkan
 38. 38. yeni inovasyon paradigması • Ulusal "bilim‐teknoloji poliHkaları" ve öngördükleri "ulusal inovasyon sistemleri"  hızla dönüşen pazar koşulları taraondan aşıldı. İnovasyon mikro düzeylere nüfuz edip,  firma, küme, bölge gibi ölçeklerde gelişNrilerek sektörel sinerji adaları yaratmaya  başladı.  • Sektörler özelinde, üniversite‐iş dünyası‐devlet işbirlikleri ve yerel dinamiklerle mikro  düzeyde gelişHrilen hızlı, esnek ve kolay ölçeklenebilir gayri merkezi sistemlerin  kurulması öncelik kazandı.  • İnovasyon ve rekabetçilik arasındaki ilişkilerin kümelenme ve yöneHşim modelleri  çerçevesinde mikro düzeyde gelişHrilmesi ve "hub"lar halinde küresel ağa entegre  edilerek değerlendirilmesi, inovasyon alanında yeni bir sistemik mekanizmanın  doğmakta olduğunu gösteriyor. Dr Özgür Uçkan
 39. 39. yeni inovasyon paradigması • Giderek güçlenen ‘’açık kaynak’’ eğilimini özellikle gelişNriciler arasında bir paylaşım  ekonomisi yaratacak bir tarzda entegre eden ‘’açık inovasyon’’ yapıları Avrupa başta  olmak üzere ön plana çıkıyor.  • Bilgi, üreNm ve hizmetlerin, firmaları ve özellikle de tükeNcileri kapsayan çevrimiçi  topluluklar arasında paylaşımı inovasyonun geleceğini belirleyecek. • Bir başka önemli trend de inovasyonun küreselleşmesi. 1990’ların başından iNbaren  çokuluslu şirketler, Ar‐Ge alanındaki sınır‐ötesi yaVrımlarını gelişen ülkelerde  konumlanmış Ar‐Ge merkezlerini de içerecek bir biçimde arbrdı.  • Yerel, bölgesel ve giderek küresel pazarlar için birer teknoloji gelişNrme odağına  dönüşen bu araşVrma merkezleri arasında hızla gelişen entegrasyon, küresel  inovasyon ağlarının doğuşuna tanıklık ediyor Dr Özgür Uçkan
 40. 40. açık bilim / açık inovasyon • Açık inovasyon eğiliminin yanı sıra ve bununla birlikte, “açık bilim” eğilimi de bilim insanları  ve araşVrmacılar arasında hızla yayılıyor. Benzeri ve/veya ilişkili alanlarda çalışan bu kişiler,  interneNn, özellikle de “web 2.0”ın ve “wiki” türü bilgi paylaşım ortamlarının sağladığı  olanaklarla, daha önce hiç olmadığı kadar entegre bir biçimde çalışıyor ve çevimiçi  topluluklar oluşturuyorlar. Bu açık ağ yapılarıyla, bu insanların çalışVkları kurumlar, başta  üniversiteler olmak üzere çeşitli araşVrma kurum ve kuruluşları arasındaki bilgi paylaşımı ve  teknoloji transferi de daha kapsamlı ve derinlikli bir boyut kazanıyor.  • İnovasyon, bilim ve teknolojideki bu gelişmeler, üniversiteler, teknoloji gelişNrme bölgeleri,  bilim ve teknoloji parkları, araşVrma parkları ve teknoparkların konumunu da etkiliyor. Bu  yapılar sadece üniversite‐sanayi işbirliğinin arayüzü olmakla kalmıyor, farklı disiplinlerden  ve farklı playormlardan (üniversite, özel sektör, kamu vb.) bilim insanları ve araşVrmacıların  bilgi, teknoloji, araç ve kaynak paylaşım ortamı haline geliyor. Söz konusu yapılanmalar bu  nitelikleriyle birer açık bilim ve açık inovasyon ortamı kimliği kazanıyor.  • Bu yapılanmada açık ağ yöneHşimine bağlı bilgi yöneHmi bir koşul haline geliyor... Dr Özgür Uçkan
 41. 41. açık inovasyon • Bilgi tekellerinin sonu • Yeni bir inovasyon manVğına doğru • AraşVrmanın yeni rolü: Bilgi üreNminin ötesinde bağlanVlı üreNm • Risk sermayesinde yeni perspekNfler • Açık inovasyon ve fikri mülkiyet (IP) yöneNmi • İç rekabet: Bilgi metabolizmasını hızlandırmak • İç Ar‐Ge mimarisini gelişNrmek • Yeni bir iş mimarisi kurmak • Açık kaynak inovasyonu: özgür yazılım ve açık kaynak trendleri Dr Özgür Uçkan
 42. 42. yeni bir “iş manVğı” • “Wired dergisi editörü Kevin Kelly, ‘doğmakta olan yeni ekonomik düzenin üç ayırdedici  karakterisNği olduğunu’ söylüyor: ‘Bu düzen küreseldir; gayrimaddi değerleri ‐ fikirler, bilgi  ve ilişkiler‐ öne çıkarır; ve yoğun bir biçimde bağlanAlıdır.’ Kelly, elektronik ağların,  ‘teknolojik bir matriks içerisinde yeni organik davranış örgüleri’ ortaya çıkardığını gözlemler.  Ama ona göre gerçek değişim teknolojiyle değil, ileNşimle ilgilidir. Kelly'ye göre, doğmakta  olan dünyada ‘ileHşim ekonomidir’. “ • “Yeni ekonomi ileNşimi devrimci bir biçimde dönüştürdüğüne göre, derinlemesine dinlemeyi  de mümkün kılabilir. O halde yeni bir iş manAğının doğduğunu söyleyebiliriz: firmaların  nasıl değer yaraZğını yeniden düşünmekle işe başlayıp, ‘müşteri’, ‘çalışan’, ‘sağlayıcı’ ve  nihayeHnde şirkeHn kendisini yeniden tanımlamaya başlayan bir manAk...”  • “Bu yeni bir müşteri odaklılığı ortaya çıkarır: Müşteriden değer elde etmek kadar müşteriye  değer götürmeyi de kapsayan bir odaklılık... Müşteri değerin ortak yaraAcısı haline  gelmişNr.” (Davenport et al, Strategic Management in the InnovaSon Economy, sf.. 42) Dr Özgür Uçkan
 43. 43. değişen stratejik zihinsel yapı ve yöneNm odağı • Davenport et al, Strategic Management in the InnovaSon Economy, sf.. 133 Dr Özgür Uçkan
 44. 44. açık şirket / şirket 2.0 • “Firmalar, kendine yeten değer yaratma ve elde etme aygıtlarından, üyeleri sürekli  olarak değer yara?mı ve değer elde etme hakları için birbirleriyle anlaşma  sorumluluğu taşıyan, bir topluluğun karşılıklı bağımlı parçalarına dönüşmüştür.  Bilgilerini dış dünyaya kapayan şirketler, kendilerini dış inovasyon kaynaklarına da  kapatmaktadır. Başarılı şirketler, enformasyonu değer yaratan bilgiye dönüştürebilen  ve bu bilgiyi inovasyon yapmak ve fazladan kar elde etmek için saldırganca kullanan  şirketlerdir.” (Davenport) • Bu sınırları geçirgenleşmiş, dışa açık şirket yapıları, “açık şirket” veya “şirket 2.0”  olarak adlandırılıyor ve giderek güçlenen bir trend olan “açık inovasyon”un en etkin  aktörleri haline geliyor. • Yani inovasyon yapmak ve değer yaratmak için önce kendinizi inove etmeniz  gerekiyor… Dr Özgür Uçkan
 45. 45. Teşekkürler... Dr Özgür Uçkan

×