Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quimica 1r batx_iesf_tarrega_dissolucions

6,917 views

Published on

Exercicis de química resolts. Corresponen a 1r de batxillerat de l'IES Francesc Tarrega (Vila-real). Exercicis de dissolucions.
Més exercicis en http://www.repas-santabarbara.blogspot.com/

  • Be the first to comment

Quimica 1r batx_iesf_tarrega_dissolucions

  1. 1. Repàs SantaBarbara www.repas-santabarbara.blogspot.com tajudem a aprovar repas.santabarbara@yahoo.es EXERCICIS DISSOLUCIONS 1r BATXILLERAT IES F.TÀRREGA Els nombres exercicis corresponen al T3 Dissolucions entregats per la professora RosaMª1. Es prepara una dissolució amb 5g dhidròxid de sodi (NaOH) amb 25gdaigua destil·lada. Si el volum final es de 27,1cm3, calcula la concentracióde la dissolució en: a) Percentatge en massa. % massa = g NaOH / g totals · 100% = 5 / (5 + 25) · 100 = 16,7% b) Grams per litre. [g/L] = 5 g NaOH / 27,1 cm3 · 1000cm3 / 1 L = 184,5g/L c) Molaritat M = nNaOH / Ldissolució = 0,125 mols / 27,1 cm3 · 1000cm3 / 1 L = 4,6M nNaOH = 5g NaOH · 1mol NaOH / (23 + 16 +1) = 0,125 mols NaOH d) Fracció molar de solut nNaOH / ntotal = 0,125 / 1,514 = 0,083 , on ntotal = 0,125 + 25g H2O · 1mol / (2 + 16)g = 1,514 mols2. En 100 cm3 duna dissolució dàcid clorhídric (HCl) hi ha 6g daquestàcid. Calcula: a) La quantitat desta substància en mols 6 g · 1mol Hcl / (1 + 35,5) g = 0,164 mols dHCl b) La molaritat de la dissolució M = nHCl / Ldissolució = 0,164 mols HCl / 0,1 L = 1,64M
  2. 2. Repàs SantaBarbara www.repas-santabarbara.blogspot.com tajudem a aprovar repas.santabarbara@yahoo.es4. Quina quantitat dàcid sulfúric (H2SO4) pur hi ha contesa en 100cm3 dedissolució 0,2M? n / 0,1 L = 0,2M ---> n = 0,2 · 0,1 = 0,02 mols · 98g / 1 mol = 1,96g prèviament has de calcular PM = 2·1 + 32 + 4·16 = 98g5. Per preparar la dissolució del problema anterior disposàvem de H2SO4comercial del 96% i 1,84g/cm3. Calcula el volum dàcid que es va ferservir per obtindre els 100 cm3 de dissolució. 1,96 g purs · 100g dissol/ 96 g purs · 1cm3 / 1,84g = 1,11cm3 Resultat: per obtindre els 100cm3 0,2M, necessitem 1,11cm3 de la dissoluciódàcid concentrada, als que afegirem 98,9cm3 daigua destil·lada fins completar els100cm3 de dissolució.15. Una dissolució aquosa dàcid fosfòric conté 300g daquest àcid perlitre de dissolució. La densitat és 1,153g/cm3. Calcula: a) La seua concentració en tant per cent en massa màcid / mdissolució · 100% = 300g / 1153g · 100% = 26% si considerem 1L de dissolució tenim que: solut : 300g dàcid dissolució: 1000cm3 · 1,153g / 1cm3 = 1153g b) La molaritat: làcid fosfòric també es conegut com làcid ortofosfòric,és a dir, que en la seua formulació afegeix 3 molècules daigua a lòxid de fosforformat, en compte duna, com sol ser habitual. És, per tant, un cas especial i calque ho recordes. Vegem com es formula. P+5 O-2 --> P2O5 --> P2O5 + 3H2O --> H6P2O8 --> H3PO4 podem calcular el pes molecular (PM) a partir de la seua fórmula, PM = 3·1 + 31 + 4·16 = 98g/mol Molaritat --> M = n / L = 3,061 mols / 1L = 3,061 ≈ 3M ja que, 300g H3PO4 · 1 mol / 98g = 3,06
  3. 3. Repàs SantaBarbara www.repas-santabarbara.blogspot.com tajudem a aprovar repas.santabarbara@yahoo.es26. Uns pocs centímetres cúbic dun líquid orgànic foren evaporats a 75ºCen un matràs de 250cm3 amb un tap perforat dorifici fi. Desprésdevaporat tot el líquid, es gelà el matràs i es pesà amb el líquidcondensat, trobant-se que el pes del líquid fou de 0,502g. La pressióbaromètrica era de 748mmHg. Troba el pes molecular del líquid. Un enunciat un poc enrevessat, veritat? Simplement diu que es va evaporarun líquid, aquest líquid una volta convertit en gas ocupà tot el volum del matràs auna determinada temperatura i pressió. Si pensem que aquest gas es comportacom un gas perfecte podem determinar-ne el nombre de mols que hi havia allítancats o directament el seu pes molecular (PM). Recorda que: P=pressió (atm) recorda que 1atm = 760mmHg V = volum (L) 1L = 1000 cm3 P·V=n·R·T on n = nº mols = m(g)/PM(g/mol) T= temperatura en graus K (+273) R=0,082 atm·L / (mol·K) Substituint queda: (748/760 atm) · (0,25 L) = (0,502g/PM) · 0,082 · (75 + 273K) si aïlleu PM: PM = 0,502 · 0,082 · 348 · 760 / (748 · 0,25) = 58,2g/mol30. El percentatge en volum de diòxid de carboni (CO2) en la atmosfera esde 0,0314%. Tenint en compte que la densitat de laire esaproximadament 1,29g/L i que la densitat del CO2 es de 1,96g/L, encondicions normals totes dues, calcula el seu percentatge en massa en laatmosfera. Expressa el percentatge en ppm. Si parteixes de 100cm3 daire trobarà que: mCO2: 0,0314 cm3 CO2 · 1L / 1000cm3 · 1,96g/1L = 6,1544 · 10-5 g maire: 100cm3 · 1L/1000cm3 · 1,29g/1L = 0,129g El percentatge en massa del diòxid de carboni serà: mCO2 / maire · 100% = 6,1544 · 10-5 g /0,129g ·100% = 0,0477% En parts per milió: pots fer una regla de 3: Si 100% ------> 0,0477% 106 ------> PPM PPM = 0,0477·106 / 100 = 447ppmEXERCICIS QUÍMICA 1r BATXILLERAT IES F.TÀRREGA: DISSOLUCIONS

×