Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Repàs SantaBarbara                www.repas-santabarbara.blogspot.com tajudem a aprovar          ...
Repàs SantaBarbara                    www.repas-santabarbara.blogspot.com tajudem a aprovar      ...
Repàs SantaBarbara               www.repas-santabarbara.blogspot.com tajudem a aprovar           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Exercicis d'estadística 1r Batx IES F.Tarrega (Vila-real): Genètica

990 views

Published on

Exercicis resolts que corresponen als temes d'estadística de 1r de Batxillerat de l'Ies FTArrega de Vila-real.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exercicis d'estadística 1r Batx IES F.Tarrega (Vila-real): Genètica

 1. 1. Repàs SantaBarbara www.repas-santabarbara.blogspot.com tajudem a aprovar repas.santabarbara@yahoo.es EXERCICIS DESTADÍSTICA 1r BATXILLERAT IES F.TÀRREGA: GENÈTICA41. Un caràcter hereditari està regit per dos al·lels, un que procedeix de lamare i un altre del pare. Si els dos són iguals, es diu que lindividu éshomozigòtic per a aquest caràcter i si no que és heterozigòtic. Si elcaràcter únicament presenta dues formes (ser epilèptic o no, ser albí ono...), es parla dherència dominant quan una de les formes domina sobrelaltra i es representa la dominant amb un lletra majúscula i la recessivaper la mateixa lletra però minúscula. Per exemple, la miopia(A) domina sobre la visió normal(a), per tantúnicament els individus aa tindran una visió normal, mentra que els AA,Aa i aA seran miops. Saben que cadascú dels dos al·lels dun individu té lamateixa probabilitat de ser trasmés als seus descendents, calcula laprobabilitat que un home i una dona heterozigòtics per a la miopiatinguen un fill miop. Si és miop, quina és la probabilitat que sigahomozigòtic? Pare és heterozigòtic: Aa M: ser miop Mare és heterozigòtica: Aa Cal construir una taula dencreuaments La taula dóna els 4 casos per al Mare fill, que sols tindrà visió normal si hereta els caràcter aa, per tant: A a A AA Aa P(M)=casos favorables/casos totals Pare a aA aa P(M) = 3 / 4 (75%) Ara bé, si el fill es miop, quina probabilitat té el fill de ser homozigòtic? P(AA/M) = casos favorables / casos totals = 1 / 3 (33,3%)
 2. 2. Repàs SantaBarbara www.repas-santabarbara.blogspot.com tajudem a aprovar repas.santabarbara@yahoo.es42. La sordesa-mudesa és recessiva front a laudició normal. Una donasora-muda i un home no sord-mut i heterozigòtic per a aquest caràctervolen tindre tres fills. Quina és la probabilitat que al menys un siga sord-mut? Home heterozigòtic, no sord-mut: Ns N: audició normal Dona sord-muda: ss s: sordesa-mudesa La taula dóna els 4 casos per al Dona fill, que sols serà sord-mut si hereta els caràcters ss: s s N Ns Ns P(M)=casos favorables/casos totals Home s ss ss P(M) = 2 / 4 = 1 / 2 (50%) Cada fill nascut deste matrimoni tindrà una probabilitat del 50% de sersord-mut. Que passaria si tingueren 3 fills? Vegem-ho en una taula: Comb 1r Fill 2n Fill 3r Fill Prob. 1 0 0 0 (1/2)3 2 0 0 1 (1/2)3 3 0 1 0 (1/2)3 4 0 1 1 (1/2)3 5 1 0 0 (1/2)3 6 1 0 1 (1/2)3 7 1 1 0 (1/2)3 8 1 1 1 (1/2)3 0: audició normal 1: sordesa-mudesa X: nº de fills sord-muts P(x≥1)= 1 – P(0) = 1 – 1/8 = 7/8 També es pot calcular sumant les probabilitat de les combinacions 2 a 8 P(x1)= P(1) + P(2) + P(3) = 7 · (1/2)3 = 7 / 8 En aquest cas valdria calcular la probabilitat amb la llei de Laplace, ja que cada combinació es igual de probable (1/8) P(x≥1) = casos favorables / casos totals = 7 / 8
 3. 3. Repàs SantaBarbara www.repas-santabarbara.blogspot.com tajudem a aprovar repas.santabarbara@yahoo.es43. El daltonisme és una caràcter determinat per un gen recessiu situat enel cromosoma X (denominarem X el cromosoma en el qual aparegaaquest gen). Per això, per a que una dona siga daltònica aquest gen hadaparéixer en els dos cromosomes X, és a dir, únicament les dones XXsón daltòniques, mentre que les XX, XX i XX no ho són (encara que sónportadores). Els homes, com tenen un cromosoma X i un altre Y, serandaltònics si són XY i no ho seran si són XY. Un home daltònic i una donaportadora van a tenir un fill, però no saben encara quin en serà el sexe.Quina és la probabilitat que siga daltònic? Són independents per aaquesta parella els esdeveniments tindre un fill daltònic i tindre un fillvaró? Dona X X X XX XX Home Y YX YX D: ser daltònic V: fill varó P(V)= casos favorables / casos totals = 2 / 4 = 1 / 2 (50%) Casos favorables: YX ; YX P(D)= casos favorables / casos totals = 2 / 4 = 1 / 2 (50%) Casos favorables: XX ; YX Per a esta parella no és mes favorables tindre un fill o una filla per evitar que siga daltònic, tot és igual de probable. EXERCICIS DESTADÍSTICA 1r BATXILLERAT IES F.TÀRREGA: GENÈTICA

×