Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Név:Répa Mónika………….. Neptun Kód: KE0RDE
Kitöltendő óravázlat
Óravázlat fejrésze
ALAPADATOK
Iskola típusa (alsó, közép, fe...
Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenységek (időarány, módszer
eszközök, szemléltetés, számonkérés) különös teki...
7-
10
II. Motiváció
Mf./53.
Hallottad-e
közös olvasása,
majd válaszok
keretezése
új ellenség: a
török
Hunyadi János
online...
32-
42
ellenőrzés,
visszacsatolás Mf. 53/2.
Mf. 53/3.
Kérdések a vízi
csatáról
Magyar és
török sereg
jellemzői
Kooperatív
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Halozati fejlec oravzlat_u_erlap_v2

289 views

Published on

Remélem erre már kapok pontot, nem lesz töredezett

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Halozati fejlec oravzlat_u_erlap_v2

  1. 1. Név:Répa Mónika………….. Neptun Kód: KE0RDE Kitöltendő óravázlat Óravázlat fejrésze ALAPADATOK Iskola típusa (alsó, közép, felső, felnőtt): általános iskola, alsó tagozat Osztály: 3. Óra helye a tantervben: A történelmi olvasmányok sorában a Hunyadiak koráról szóló történelmi mondák egyike: Lengyel Dénes: Nándorfehérvár ostroma (részlet) Tantárgy: magyar irodalom, olvasás Téma, témakör: Száll a madár, ágról ágra… Óra típusa: új olvasmány feldolgozása Elsajátítandó fogalmak jegyzéke: monda fogalmának mélyítése,(Hunyadi János, Dugovics Titusz, Nándorfehérvár, önfeláldozás, török sereg, nemesi család) FEJLESZTÉSI CÉLOK Az ismeretek, ismeretkörök tudása: monda fogalma (Hunyadi János és Dugovics Titusz példái, Nándorfehérvári diadal jelentősége) A képességek, készségek: mintakövetés, ismeretszerző képesség, hangos olvasási készség, emlékező képesség, szövegtagolás a helyszínek alapján, csoportosítás, tartalommondás Az attitűdök, viselkedésbeli jellemzők: SZÁK (szociális és állampolgári kompetencia) AK(anyanyelvi kommunikáció) MÓDSZEREK ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁK Hagyományos osztálytermi módszerek: tanári bemutatás, szemléltetés, beszélgetés, magyarázat, differenciálás, kooperatív munka, munkáltató módszer, megbeszélés A számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: differenciált csoportmunka szósorok, szavak projektoros kivetítésével Tervezett hálózatalapú konnektivista tanulási módszerek: tartalommegosztás, aktivitás-kreativitás, alkotás- tevékenységközpontú feladatok, közösségi terek használata, közösségi tartalomfejlesztés FORRÁSOK ESZKÖZÖK Hagyományos források: APÁCZAI KIADÓ: Hétszínvirág olvasókönyv és munkafüzet Digitális források: SMART tananyag Tantermi eszközök: számítógép, digitális tábla Konkrét hálózati (közösségi média) eszköz: http://akupaktanacs.wordpress.com http://tudorindaegy.blogspot.hu http://hu.wikipedia.org/wiki/Hunyadi, http://express.smartech.com Tanulói szemléltető eszközök: wordpress-fórumozás a KUPAKTANÁCS 3M tanító által szerkesztett oldalán akupaktanacs.wordpress.com, wikipédia használata Tanári szemléltetőeszközök: wikipédia és SMART tananyag, Tudorinda 3. osztály-blogspot FELHASZNÁLT IRODALOM Hagyományos, papíralapú: - Elektronikus (offline, online): wikipedia online
  2. 2. Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenységek (időarány, módszer eszközök, szemléltetés, számonkérés) különös tekintettet a hálózatalapú módszerek alkalmazására Idő Tartalom Az órai tevékenység Gondolatmenet, részfeladat Adat, név, fogalom, jelenség Módszerei, tevékenységei formái (tantermi, offline, online) Eszközei http://www. Szemléltetés 0-7 I. Korábbi ismeretek Az előző órán olvasottak felelevenítése aktivizálása Kik voltak a magyarok ellenségei az 1240-es években? Kik támadtak országunkra? régebbi ellenség: tatárok beszélgetés OK. 78-80. o. részellenőrzés, Keresd ki és olvasd fel azokat a mondatokat, amely a tatárokról szól! veszedelmes ellenség borzalmas pusztítás munkáltató módszer kereső olvasás OK. 78. o. visszacsatolás / megerősítés házi feladat ellenőrzése Ki volt a második honalapítónk? Keresd ki és olvasd fel tetteit! házi feladat: Nándorfehérvár mai neve, elhelyezkedése Második honalapító: IV. Béla Újjáépítés, telepesek, kővárak, kőfal Online beszélgetés munkáltató módszer kereső olvasás Néhány tanulói prezentáció offline OK. 78. o. http://tudorindaegy.blogspot IV. Béla Google-ről a gyerekek által hozott rövid gyűjtések (pen- driven) kivetítése laptop és projektor segítségével kivetítés kivetítés
  3. 3. 7- 10 II. Motiváció Mf./53. Hallottad-e közös olvasása, majd válaszok keretezése új ellenség: a török Hunyadi János online http://hu.wikipédia.org/wiki/Hunyadi SMART tananyag online: http://express.smarttech.com Olvasókönyv és munkafüzet képek a Hunyadi családról - Hallottad-e - déli harangszó III. Új ismeretek feldolgozása Az új olvasmány feldolgozása 10- 32 célkitűzés, problémafelvetés gyakorlás Ma Hunyadi János egyik győztes csatájáról fogunk olvasni. Megfigyelési szempont: Milyen két fő helyszínen zajlott a harc? A monda közös elolvasása, idegen szavak értelmezése a lábjegyzet alapján Hangos olvasás gyakorlása Gyengék: bővülő szósorok olvasása Közepesek: válogató olvasás néma olvasással, szavak keresése Jók: Mf. 53/5. írói kifejezések keresése Dunán várban Bástya Bárka Birokra kelt Fürge csónak Utolsó erőfeszítés Új erőre kaptak tanári bemutatás megbeszélés Tanulói hangos olvasás csillagolvasással Megbeszélés offline Differenciálás Frontális, önálló munkaforma váltakoztatása OK. 80-81.o., Mf. 53/1. Laptop projektor OK. 81.o. Wágner S. : Dugovics Titusz önfeláldozása c. kép Szósorok és szavak kivetítése
  4. 4. 32- 42 ellenőrzés, visszacsatolás Mf. 53/2. Mf. 53/3. Kérdések a vízi csatáról Magyar és török sereg jellemzői Kooperatív páros munkával Munkáltató megbeszélés Ok. 80-81.o. 42- 45 IV. összefoglalás házi feladat feladása A csata animációjának megtekintése Házi feladat: olvasmány begyakorlása Mf. 53/7. a) (gyűjtőmunka) A vízi és a szárazföldi csata A nándorfehérvári győzelem jelentősége szemléltetés beszélgetés önálló SMART tananyag online: http://express.smartech.com http://akupaktanacs.wordpress.com online animáció kivetítése Feltöltés a tanító által működtetett (wordpress.com) honlapra: KUPAKTANÁCS 3M fórumozó oldalára

×