Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Cold War (Tagalog)

28,746 views

Published on

after 53 years, unlock of one's tensionated war of all time,

Published in: Education

The Cold War (Tagalog)

 1. 1. THE COLD WAR 1948 - 1991
 2. 2. Nang maganap ang paghaharap ng tatlong matatagumpay na pinunosa Yalta, Crimea na tinawag na Yalta Conference, pinag usapan nilaang magiging kinabukasan ng Europe. Si Churchill ay naglalayon ngisang Demokratikong Europe sa pamumuno ng Britain, Si Rooseveltnaman ay isang Demokratikong Mundo sa pamumuno ng U.S atpapataasin naman ni Stalin ang Kagamitang Pandigma ng U.S.S.Rupang walang makapasok dito.
 3. 3.  Nang matapos na ang laban, nagka bitak bitak ang mga bansang Allies lalo na ang ugnayang United States Of America – Union of Soviet Socialist Republics (Superpowers). Sa ganitong tensiyon namuo ang tinatawag na Cold War (Uri ng malamig na tensiyon sa pagitan ng superpowers) na nagsimula noong 1947 – 1991.
 4. 4. United States of Union of Soviet America Socialist Republics Harry Truman (1948)  Joseph Stalin (1948) John Kennedy (1960)  Leonid Brezhnev Richard Nixon (1970) (1970) Ronald Reagan  Mikhail Gorbachev (1980) (1985)  Boris Yeltsin (1991)
 5. 5.  Kurtinang Bakal - Sa pagsapit ng 1948, naging lubusan ang kapangyarihan ng mga komunista sa silangang Europe. Ang mga bansang ito ay tinawag na Soviet Satellites o mga bansang naimpluwensyahan ng U.S.S.R. - Ginamit ni Churchill ang salitang “Kurtinang Bakal” sa paglalarawan niya
 6. 6. sa kalagayang pulitikal ng Europe at ang pagkakahati nito. Doktrinang Truman - Ang talumpati ni Winston Churchill na “Iron Curtain” ay nagbunsad ng matinding debate sa U.S. Pinagusapan dito ang kontra ng U.S sa ginawa ng Soviet Union sa Silangang Europa.
 7. 7. Habang pinaguusapan nila iyon, nagpatulongnaman ang Britain sa U.S upang pangasiwaanang Turkey at Greece laban sa komunismo.Noong Marso 12, 1947 hiniling ni Truman saKongreso ito. Sa isang pahayag na tinawag na“Doktrinang Truman”, sinabi niya “Kailanganng U.S na simulan ang patakaran ng pagtulongsa mga bansang tumatanggi sa sapilitangpagtatangka ng mga armadong minoridadmula sa labas.”
 8. 8.  Marshall Plan - Bukod sa Greece at Turkey, maraming bansa din ang humihingi ng tulong. Si George Marshall, kalihim ng estado ay nangatwiran na ang U.S ay dapat kumilos ng mabilis. Noong June 1947, kanyang ipinakita ang Mar- shall Plan na tumulong sa mga bansa sa Europa na bumangon. Marshall
 9. 9.  Pagkakatatag ng mga Alyansa - Sa hidwaang nangyari, naisip ng mga superpowers na magtatag ng mga Alyansa.NATO (North Atlantic Treaty Organization)- ito ay binubuo ng 12 bansa kasama ang U.S, Great Britain, Denmark, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherland, Norway Belgium at Portugal. Sumama rin sumunod ang Turkey , Greece at Kanlurang Germany NATO
 10. 10. WARSAW PACT - Bumuo naman ang U.S.S.R noong 1955 ng sariling sistema na tinawag na Warsaw Pact. Binubuo ito ng Poland, Czechoslovakia, Silangang Germany, Romania, Hungary, Albania at Bulgaria. WARSAW PACT
 11. 11.  MGA KAGANAPANG SANGKOT ANG SUPERPOWERS1. Berlin Airlift (1948–1949)2. Korean War (1950–1953)3. Vietnam War (1959–1975)4. Cuban Missile Crisis (1962)5. Suez Crisis (1956)6. Korean Airlines Flight 007 incident (1983)
 12. 12.  Berlin Airlift (1948) - Ginawang unang pagsubok ito para makita ang determinasyon ng superpowers. Ang silangang Berlin ay napunta sa U.S.S.R habang ang kanluran ay napunta sa U.S. Isinara ni Stalin ang mga ruta papunta sa kanluran at ginawa ito bilang isang BLOCKADE. Bagama’t muntik nang magkaroon ng digmaan, inalis ni Stalin ang Blockade sa huli.
 13. 13.  Korean War (1950 – 1953) - Matapos ang WWII, inangkin ng U.S.S.R ang North Korea at ang South Korea naman sa Amerika, Simula pa noong 1949, tinangka nang tulungan ng Soviet ang N. Korea upang masakop nito ang buong peninsula. Noong Hunyo 25, 1950, tinawid ng North Korea ang 38th parallel at nagsagawa ng surprise attack ngunit hinarang naman ito ng UN sa pamumuno no D. McArthur. Sa huli, nagkasundo ang dalawang bansa sa isang “Ceasefire Agreement”.
 14. 14.  Vietnam War (1959 – 1975) - Hinati ang Vietnam sa 17th parallel. Sa hilaga ang komunistang pamahalaan ni Ho Chi Minh at ang France – U.S sa timog sa pamamahala ni Ngo Dinh Diem. Nagkaroon ng Coup at napatay si Diem.Nakita nila ang tagumpay ni Ho na banta sa Asta kaya naman nagpadala ng tropa ang Amerika. Naging popular ang Viet Cong Guerillas dahil na sinuportahan ng mga komunista upang sakupin ang Timog. Napilitan ang United States na umatras at naging isang komunistang bansa ang Vietnam sa huli.
 15. 15.  Cuban Missile Crisis (1962) - Ito ang tinatawag na October Crisis sa Cuba na tumagal ng 13 araw na kompronatsyon sa paglalagay ng mga Missile sa Cuba na ang tatamaan ay ang mga estado sa U.S. ito ang pangyayari na maglulunsad sa isang nukleyar na paglalaban. Sa huli, di na tinuloy ng U.S.S.R ang kanilang layunin.
 16. 16.  Suez Crisis/Tripartite Agression (1956) - Ito ang pinagsamang diplomatiko at armas na pakikipaglaban ng Egypt at Britain France at Israel, U.S, U.S.S.R, at U.N para mapasuko ang Britain, France at Israel.
 17. 17.  Korean Airlines Flight 007 incident (1983) - isang eroplano ng Korean Airlines na napabagsak ng Soviet interceptor Su-15 na piniloto ni Major Gennadi Osipovich noong Huwebes, Setyembre 1, 1983. lahat ng opisyal at pasahero ng nasabing eroplano ay patay.
 18. 18.  Marso 10, 1985 – ang mga kasapi ng Politburo o ang sangay ng partido komunista na nagangasiwa sa lahat ng mga mahahalagang desisyon ay lihim na nagpulong sa loob ng Kremlin. Mikhail Gorbachev – hinirang na General Secretary ng partido.
 19. 19.  Dahilsa bagong patakaran ni Gorbachev ay bumaba ang pandaigdigang tensiyon. Noong Disyembre 14, 1987, siya ang kauna – unahang bumisita sa Estados Unidos sa loob ng 14 taon. Si Reagan at si Gorbachev ay gumawa ng paglagda ng Intermediate Nuclear Forces (INF).
 20. 20.  Noong 1986, si Gorbachev ay nagpakilala ng isang bagong patakaarn na tinawag na Glasnost o Openess. Ito ang naghikayat sa mga mamamayan na makilahok at magpahayag ng mga paraan upang muling buhayin ang ekonomiya at lipunan.
 21. 21.  Batidni Gorbachev na kailangang baguhin ang di – mabisang sistema sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang bagong programa na tinawag na Perestroika o economic restructuring upang pasiglahin ang ekonomiya.
 22. 22.  Noong 1988, siya ay nagpasimula ng panibagong patakaran na tinawag na Demokratizatsiya o Demoocratization, na siyang maglilipat ng kapangyarihan ng partido sa estado. August Coup - Dahil sa pangamba na mawala ang kanilang kapangyarihan, ay nangunang opisyales ng KGB ay nagplano na patalsikin si Gorbachev.
 23. 23.  Naganap ang August Coup noong Agosto 18, 1991. Habang nasa bakasyon si Gorbachev, isnagawa ng State Committee ang kudeta ng bansa upang sapilitang pagbitiwin si Gorbachev. Sa kabilang banda, si Boris Yeltsin na karibal ni Gorbachev sa eleksyon, ay tumutol sa nagaganap na kudeta ng State Committee. Inutusan ng State Committee ang Alpha Group na dakpin si Yeltsin.
 24. 24.  Subalit ang mga ito ay tumanggi at dahil dito na nagwakas ang Coup. Naging bahagi ang ang naganap na kudeta sa mabilis na pagkakawatak – watak ng Soviet Union. Bago ito, idineklara na ng Estonia at Latvia ng Kasarinlan. Noong Setyembre 6, 1991, opisyal na ipinagkaloob na ng Soviet ang kanilang kalayaan.
 25. 25.  Ang ginawa ng mga baltic states ay ginaya din ng iba pang republika. Sa unang bahagi ng Disyembre, labing apat na republika na ang nagpahayag na kalayaan.Tinanggap naman ng Soviet Union ang resulta. Lahat sila ay umayon sa pagkakatatag ng Commonwealth of Independent States (CIS) ngunit ang Georgia at Baltic States ay hindi sumama.
 26. 26.  Ang pagkakabuo ng CIS ang hudyat ng pagbagsak ng Soviet Union. Si Gorbachev ay nagbitiw sa puwesto noong Disyembre 1991 at napalitan ang pangalan ng Soviet Union bilang Russia na kilala sa kasalukuyan. ______WAKAS______
 27. 27.  Mabuting Epekto1. Nagkaroon ng Kalayaan ang mga bansa sa Europa.2. Naayos na ang sistemang pulitikal ng Russia.3. Nagkaroon na rin ng kalayaan ang mga bansa sa mundo. Masamang Epekto1. Ginamit ang Nukleyar bilang sandata.2. Naangkop ng ibang bansa ang Komunismo.

×