Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงสร้างอะตอม

250 views

Published on

โครงสร้างอะตอม

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงสร้างอะตอม

  1. 1. บ1ากี 2 โต3๐สฮ้างอะตอบ 1. จอก่แ ถอลตับ .บี-น่'รึด่".ขุ่รกจี๋เล๊1`2เขุ่ะ|วจึนื่เ -. อิ้'.- -` =_- ' -'ด่ขึ้ .-ขุ่ด่สื้ ด่ "'ด่ด่ .ณิ ๐ วปร;` งื่บ`จุ๋`นื่;น่1งุดิ์ นื่บ่ด่"'ธี"จ" เ1ยรั่ชื่ =:ขุ่'ฐี:ล๊ ขุ่เเ"ขุ่ล๊วี่ 'เธุ์ขุ่;ล๊ขุ่าร1""1 -.หู่'ขุ่`ล๊.ป.ธียุ่.รเ กิ พี พี ' -- - อิ้บ่ .ขุ่- หิ ."`! -คี่. "ฮี ลื- สื้ -'.' --ด่' - วื-'-วี พี ด่ -รํ ย๊เ'ร์2บยื้หิวรู่าร_ขุ่1ย๊`.เด่ยว " อิ๋'}งี้นขุ่อืเ'ปุ๋ '1$ลล๊`1 .งื บุ๋อื่1ขุ่'1จ๋ เ. ขุ่`.'เ บ่"` รุ่งี้ ผุ้`ขุ่น่`จ้ายี้บ่ผุ้อิ่ขุ่าร`กึ่1" กี พี' ". - -ธ์' ”`...ด่ด่ริ้' ขุ่ด่มื้-ขุ่ หิ`!พีริ ะ ซี ผึ้ป๋ หึ' ร์ลื่'.วุ บ่ยี่.ธี|"|ภี' ขุ่ใไผู้ว้ติ์1ปุ`;ย่'ด่๖ใงี้1เขุ่อี้โ'รู่"` วื1ภี'บ่สเ`บ่ใ"|ภ์ใ'ขุ่1.'อืยู่ใ'; 'ใกิ่ลื่"' .ว๊บ่"" น่.กึ่ใ"`โน๊บี่| จ๋ขุ่ ย๊เรริ้ย๊11ยื้ย๊วรารุ่จ็หู่อาขุ่บ่รึห่ป๋าว1วงิ้งี้ ว -"'ร็:ลิ้รู๊-1ด่ล๊ว1นื้`ร'ว' สื้"` .ก๊วิ|ขุ่อี้1งํก๊ป๋ใงี11;7วุบ๊1'.กื้"จิ'ฐ์'1ธีปื่` 2. ทอบฮับ ด่""`ว";ขุ่รกี๊ย๊วย่รึ่ล๊วธีเกาวิ้น่าไทํท้วุบีอก๋อืเบี`|นด่`อือษิวิ้รจิแผุ้ขุ่ด่ก: ววุบว".นิวาว;:'เ'ง้สื้`โขุ่ลุ้1`วั่เว1า"11ฉื"อืย๊?' -เ' 1 . เ . ยี่ ด่ เ ษิ ยี่ พี ' ฮู ' - เรงี้ย๊รึ ""ด่ธทํขุ่ า . _ 'า”= _โ คึ เ' อื"` จู๋_ ถี _ _"". "_ . ` _ _ '_ "ด่1ย๊1พื้.ขุ่""นื้`ขุ่.เ1|เ"` " ว๊'1 ใ2'ปื่วํใถปุ๋น่1ว๊1ขุ่อื่|ยี1'|วืล๊บ่ใ'ขุ่ โใงี้1ใ1- บี่ป ใา'ใวืลิ้"`บิ้โ`1ใปวิ่.':"." ตุ๋บใ ' เ, ตื่ - อื .งั"งี้ ยี้ร.ว`สี่ว1ถื่ขุ่ป๋ร ร;1ว-ย๊ววั่:ย๊ =รู๊ขุ่๒,ขุ่ บ่ป๋วน๊ใรู๊งั'จิ " ธีด่จ1'งื"ริ้'รึ'รขุ่ว็วเด่'วุาร๊เ 1จู๋วิ่5 13`รึจ21นื้ม์-';`ริรุ่` ย๊วุเ:า ย๊;ร;`ผู้อุ่ 'จ๋_`ขึ้'น็ด่บ๊ย๊1จุ่:'จ็ทึ่จ็' 1;:า'ธีจู๋เเบิ๊1`3อิ่หุ่ร๊เร;`ย๊เ .1ฐ์`วู๊" ฐิเฐิธีบ่;'จ๋ขุ่รษิน 1บี :1วุ้งีธี" หึวุขึ้"อืมื้ขึ้`ขื่ชื่ขื่ติ์ รงืด่ รุ๊ด่`-ธี'วื"วู๊ปื่ด่`ด่-" ภั» ขุ่เ.` `ใ' .`| ร๊ |บ่วู๊` งี้;` 2.1 ด่`จู๋ลพิร้รจิเเผุ้โด่กล๊ ร;` 2.2 าย๊อวุคว์รร๊เเผุ้โด่”=คึสั้ฉิด่3แปล๊1เกุ่ปิ๊ว
  2. 2. 3. ใ'กลก่ฮโกบํ คัยํ;พั้ล๊รขื่';ฝั่จย๊กั้รัวสึเ.ยํใ"ร` :ซื้ปีขุ่1`ลิ๊ฐ์ให่ด่บ่หึจิ'วํบีวก้ใ'ขื่ วุ้`เว่`อ'น่อู๋ภ`จหึบึปรเจุบวปี้บึรู๊รราลี่:1ฉืฝั่บ่ย๊รปว;จุ ร`อบวจ'.บ่ธี วจี ถ้าใวู๊ก๋าร'เ:งือุ่รขุ่วขุ่า1ตื้าะใก้อ"ขึ้ภ'กั้บวด่มึปว:วุเ-"าจัเปวะวุจ๋1ย๊รอเอืด่วั่วอ1`รีรุ่เวี่อขื่อื1ฐีจี้'จบ:รึนุ๊ว่`โปรกั้จู๋`ผื่ อ็ววุษิ1ว ใจิ๊รูป"3อฉว์รจึแพิโด่"ษิแ3: ปกรรนุ้รึร้าธี'ตื่ามใฟฟ์วุค่จู๋ใป'ล๊ ใ'หื่ด่'1วิ้:ผุ้อื:ธใาจามจิ๊วู๊ 1-2 ฮิ โ หิ ปุ๋ ญิ บ่- - หึ ` ขี .หิ ๒จั1`า: บิ' 3 ;ปุ๋าซิ่ขุ่วิ้2 ขุ่.`:'1 เด่2 ` ฉใ;๐าวเะ2'ล๊ขุ่':'] ฮูปุ่า ภัยี่ ._'_ "'ปี้"๓. ภี, พิ.อื 1. ถา.ลอ"`อุเาร:ส่อื:-`าอื1'าบ.ขื่กุ่"ว"เป.ว11ขุ่ร`าเเ"1ตื้วร`ด่รุ่'หู่ จ็:'เราร[`าร เกั้'ขื่ธี1"` 1วุขุ่ รึบี้'ษ์ด่-""กุ่ง้ใ 1 ว้รสืวุ:.เ1ชื้รีเขึ้ฝั่ภ้--"เ-" ผุ ยี่. .^บ่,'”ยี่ `ถีปี้ฟื้บ่'หึ บ่ -" าร`เขุ่'ขุ่""1 สํ รวธํขุ่.;'ขุ่ซ:.ท: ;ด่'งี้`ภีาวร`เเ.เหอก ` ยี่` ขุ่ บ่จ้ ปี้ ยี่ บ่ ' วหุ่ขุ่ า`รึ`เ"""`1 2 วุ: า' ว:รริ่` .เ-"'บ่"ตุ๋จ้.ฝั่จ;1เ-"ลร รํ`เขุ่"ตี๋"'บู๊1 3 ว็รสึวุ:.เ1ตื้จ วธั'1ขุ่อ'ว1 หึขุ่. รั่บู๊' ปี้'เขุ่: 'หึ - ถี_ด่ จู ' _ ษิ บ่ ปี้วู๊ ยี่ ` บ่_เ' ผุ "ปี้" บ่ปี้ยี่.' ` ใ. บิใ .`1โโวี เนี .รี|รี'งิใ`ขุ่1สี:บี้ว๊.- ปุ.ใฮู้ใ` 'หึ `ธี งิ้ใว็`มึฮีเ ว็นุ้ใย๊11`จุ๊ฮู้ปุ๊คีใ'บ่รียขุ่สีป๋ใบ่ฮู1วั`ปี๋:ฝุ่ฤใโ รธํ"`าม .ใว-บ่-' ฿ป่ .วื รึ 1เ"งี่ใ|ใ ' ' ษิ ธ ยํ _ 'บ่ เ' ' ' งั ภี ` เ'ษ หึ หุ ขุ่ยี่ . -' วๆ เขึ้ด่"เกั้เ การ`สุ่ ว"อ รบ่-"ธีใ; "'ฝุ่บี`จ ;ขุ่แเร`รร' าก1':ขุ่ออุเรึจุ้รณจ๊รา วล๊1ตื้'บ ภั-›`.าาาอยู` 1ตื้ปื่ใ© 1ฐิ' รึ"เ.-"`เน่11 2" ฉื-เเ'ขุ่;11ว 2 1วุขุ่ รี"เ.-"ใฉี่ว็ 1 เ.จะ 2 จ๋ รี้:' กิ้'เเ";ข1ใ ว นู๋. บ๊ลลี1เกั้บ 'ด่'ากทฑ'ว3ธี1"าธถ์า5ร:จ '|ย๊ร'เอี้กกี๊1อ1เ เ"าจัเ ;ธ') ชั 13-อือื จุ3ย๊มบ๋ ตื่อ;ณิอืน่าใปนิ้านวธสื่านี๊1มว3 ป๋อรู๊เว็หึขุ่กั้วิ้จุน วุ;.อ็ป๋เ"1"กัเ 9โ11 ชั 13-อื า :ขุ่ ' ฮั ด่ ฮั จ :ร๊ว3อื1ว `ใ1กี๊ใงีไ"รึขื่จิยึใวู๊ยิร-'ร์ยีง้ขุ่ล๊$"'ยวจึ1วั"1ไ:ใ'.ใว่-กื้'บ่'บ่ย๊ใกิ้-ว าาบวา ษิ"น๊ รอวอื1งู:'ดทึปลอเออกพั้าวุา`;.รึโ`นุ๊ก บ่` ปี้ ' _ ผุ ฯ ด่ ` งั ` ' จู๋ ฯ ษิ . ` บ่ ' ถี งั ร`รึ`เ"าาบ . หื่'. ซ๊ ฉื3อื จูสิยึฝีป๋โ1ยีกั้ใฝี `1สิจุ๊ใ'กั้รึโว๊"วิ[สิ่อืว็"1โจิใเวํ:วุ1อืใบิ"จู๋กั้โรึใยี้ ธีล๊ไขุ่ซึสึเ1วั`$| ด่ข์งืบว'มจ"- ปื่ปีป งื ;จู๋6') กี๊ 1'3-*ธี ฐลอมเ บี1ร๊-จุ้าธีบืงี้ด่`1ด่รั่" 1':ขุ่ง๊ยี่ :1ฐีนั้'จมึม:อืเ"อิ๋"'.รรู่ ๆ :มิ :.' 1')ธ( กรั:. อื รื่:' 9จ๋1 จริ:` ขุ่อื:บี อู๊วู๊' นุ๊ว็'ป๊ ชั ญั -)' “ธิ งู( ชี: 'ปุ๊ วื นุ๊นุ๊ งื" นุ๊ย็ 5. ธัท|ทอธํเว่๐ธํกขุ่ โก|ภอธํ ร1ละบาธํส|ถแ ยึ1อ"ติ์ภ`ร"เย๊จววุ้"พ็เปฮ้รุ่ร้เ=ตื้"'กี๊วุอวุรึ"นุ๊เาา'วุ 'กั้เ:"อ"ขึ้ภากั้ลี่ร"'เ'มู่รื่ญ่ ` คั ๖ ยี่ ถี ยั หึ งิ2รึ่วเบี้ใ`ฐ์จื้1'กี่รึใ:รุ่-""':'ขึ้ใงํา'หู่บิวนี๊` ใ1ใใขุ่' กั้วิ่ใงิบ๊เบ่ในื้".฿โ'ปีขุ่1"`ว๊.สื้ก์ว้1รีใ .เอื;"จ์อลิ้กิ ร:งี"า1อ"ขึ้ภ'ร'ริ้;ล๊;า'อ1'สี่จ๊บบา าว;-'1เจารึนุ๊บริ.วณว 'ล๊า.เถ้"""1ย๊ ใ`จ็" 6. ลจอะกอบ รือ สื้ว'จขื่1หิเ.ล๊ถววํ`เ'วะเ[ปวรุ่ย๊1วั่ 7. ลจบวล รือ เลรวมจ๋ม่ย๊วจิ๊า1ขึ้วเตื้นั้รวั่ย๊"`.ขุ่อุ่กิ;ฑีวรึรอ-" . ถี ผิ 8. โอใป๋ข'ทบํ จี่อื อะ:อบร่`าร" 'บ่ย๊วรวุร`เจียว`-'จ๋ทึบึเอื1ม:ลร`รอืกุ่จ๋ เจ๋ตื้'-'จ๋ รู๊ล๊ หื่ล: 9. สัญูอักษณับึอถล๊8ธํ วิรึเวีล๊"จ๋ เธรอ;รอขุ่เ'.วิ1งื่'มล`ารวิ้`เ ตื่ล:เอืร:`วล'.วืมุบบ1ขุ่วิ้`เรอาลั้จยูรู๊กษรึน๊ เถ์"` :รู๊6ฉื
  3. 3. 10. ถา5จัถอิ่เล๊ภถ5อบใแอะกธํบ เ งั 2:ขื่ล.จืยวจเ รํ`ขุ่เวปิ่"งุ่ว1นี๊ รุ่อืเลื้ฯ รวอเเรย๊เ|บึวเกิปี้จืฉี่ล๊ คือ รึริ่ารถีฑอิ๋ษาล๊'ดี้'ฯ รรั:ปุ๋าอ วล๊าร'กุ่วุรี้2 งั -ด่ อั พ งีวู๊ปีใว๊งี `วู๊ `$|กใปี๋ไ`ใ- -' ยี่ ะ'คั ะ-พ็`เ`ล๊'วเปี๋1`รึจี"`จ้;จู๋'เ'บ่งิ้อ๊าขุ่ท'ข์`า เขุ่ล๊'วา1ม2รุ่;ว'-'จ๋ กั้บืคว"มยาวยํลื1เ ขี่บู๊อุ่ - 763 1|'งื1|เบ?ร เเจ็'1สึรฐ์-`1'หู่ `เ1'.เถบฮเปรึ?รับ ผุ 'ปุ๋เ ' ` ด่ ด่ บ่ บ่ เ ไยิใ'.วใ 'บ็เขุ่จี่ รสู่ว11ตื้าเกั้วั่.รย๊วเาขื่ลอวขื่อืบ เเจร ฮู ร๊" ธี ๆ` . ยี่ `จ๊'ขุ่ยี่ชุ่ธี ซี'หึ ล . .อุ่บุ๊ .'- ธั `ชุ่.ชุ่ แขุ่1 ยี่วว .`รึอุ่ว ฝ้ฐ์1วศิสิใงํยี"งิใสู'1 'เงิ บคด่า.`วฐี. าฐี0 เเองับ ควรา1ขุ่ฐี .อืด ฮู อื .__ ยี่ ดุ ` ถียี่”`_ กี'พี ฮู สี่_ด่ชื้ปุ่`_ "' `_ สี่ ฮู น๊ดืใ แคว `ปี'ว `ฝ้ยใวรึ`ว๊ใขุ่-ใ `โโจุ"} [ขุ่'ด่ฟิซึ .ใขุ.น้ ใ ไล" ลื่สิยัฟิ ข์ว๊วิใ "` ใจุปื ' 'ขุ่ . บ ภี' ฟื้'_ขุ่ 'ปี้"”'ง่"='หึ"บี้,ขื่ใ ปี้ ตื่ ณี ล๊ |ว๊ ท`2ใร๊ด่ จ๊วุบใใ ฑสิ่ใใร็'งํบ่เ บ่กั้อื'กุ่`รู๊_`เงี อือืเว็วิ ใวี่.เ ไบี้ดํบี้จ๊วใงื่ กั้ย๊ว็ว๊ปี๋กั้ผุ้งืวโมกั้ไย๊ใกั้สีใสื้ใสื้ใยี้ ยี = ทลัววา1ขึ้ วูล'|3| ๖ = ร"ารึรุ่รี่าอร“ลัาต้ บืธี"า ธ,6:5 ยี่นื่1 1บื-อืยี่ วู๊ลิว๊$&"หึ "]:ย๊ บ = กั้ว"มถี่1อรรึรึ่1"เม'เ"งิ้จ็ก'.ห่ขื่ก๊-` ':฿1 6 = กั้ว"บเอิ๊วว21กั้จี๋"'หู้อิ๋ขุ่เว'ลิ้าไหห้า'.1ตื้ธุญญาสี่า? ะ 3จู๋อวุ'ขื่ 1บื`ปิ๊ น๊ป๋ขุ่จ๋: ภิ = กั้ว-ร์มยาวดอุ่จี่1ขุ่ 'มั๊)' "1"`างื่ด่"พั้บกร .า"ากับ 10-อื ;ขุ่วั่ร| ยั ยี่ ทลววา1ตื้ ๔ รึว`มถ ๔ วั่ ถื่ หิว-มย๊ใปิกสิ่ด่ ฮเปกั้โขุ่3ฮโพิป เฐิ1'.?รีอรรือธ่าวด่รัเเเเจล๊เปกกั้วัม12รุ่.เล๊:ด่ด่าว หื่ล:?รววเสิ้เ|สเปรึร์รร้บ'บ่ด่อาธจ๋- 1ธอุ่สี่เผา ด่ 1 คี่ เ . เ - ' บ่ ษ ปี้ ` ยี่ ปี้ . 'หึ จารา10ลอาใยื้ลวรวู๊1นื้โรึ`รมวุมลว`ข|ารภ.: ถรธีอุ่ล๊อรรึเ1ม11บ่ ฉื:ฮ๊ตก์ เเร:ล๊าร` :ะ บ่อบร'ธอวกั้`าร"งี่ภลี่2บ 1เาต่เเมา บ1เเขุ่โจ็ วใาา ฝั่ฮึวเสี่ ธี สึรอ รเปอื ว'เท ตื่ล:ใด่บิ้จ็เปรึใภ จ็ว๊รึ เ`ปั้ลั้วเา รึ สึ1อรเลิ๊ะ|ฝั่วี่นื้'กิ่ รุ่รึ:` 1. สึรอวเปจ:'.ทํ ""รึอเฮ้1ตื้ล๊หู่ญ์นื่?รั:บ่ ขุ่จื0วุากส่:"ล๊งื่ญี่1โจว'; 11๐: +บี ใ1ตื้ล๊1รประฯย๊เรบึกุ๊'1งี1|หึ บ่ยุ่ 2ขุ่ ร'-'.เอ่ล;`.บึกุ๊` ม.ล๊'ทั่ล๊เปอืกั้ว๊บเปิ้"`รู๊กษ:ซึ่1จทา:ภัว'เบ`ริ่าจั1เ อ้ด่'บฒๆ3รอุ่กุ่ลิ๊นอืนํด่"3วิ้มจืรมื้`ยื่ฮมฉ้ถีฒพา:'ลึว ". ยี่ ขึ้จ็รึ`ยี่ขุ่รึ`ด่ -ขุ่ฟ็:-ด่วิ'ย่ขุ่ -5.กทา1`กึ๋บีธี$า`ธุ เจ๊1นื้ล๊เด่อวว1เ'ช่1เงิา-ดุเ.กี๊รเกั้ทอูอย๊เรล๊`งี่1ขุ่'} เฑนุ๊ธีรู่จ เร์ปวอืปี้ 1 1 . ถาธกืถษว|ร็องสเบํกถธับอองฮา5ธธียํฮอง6ากุ จ็รุเลุ้ใร๊ว`า ฮู ยี่.= 'ษ งั .ตื้'ปุ๋ งั งั ยี่_นี้ ธี' '“. .= . ฉื' อิ๋`อ2เธีสี่?รอเขึ้.'ร'รบทลว1วุ"จ๋ จรบ่1ขึ้น์อล๊ไ"วั่ระยํบ'ก์ลร1าด่'วั่ร1อูร'ด่1ขึ้ ล๊วุใ`น่1อ;รอ.บ ;.เจ๊ฮยร 2เลจรุ่รอ1ตื้วุาคาย ทจ็1วาะวั่.าาจงื่ทอื1ราะก .ถร1เ1า๒ “จ'. "๓ร"เ"รวุ้า1กั้าอย๊ตุ้จตุ้ธูเ1เรูป1ย๊.กั้จ".ขุ่ขุ่เน่ อืจเทกั้า ปุ่นื่ากบู่นื้"เธํ1ตื้ฉื'พั้-ขุ่ขุ่`ร`ขุ่ เ ผุ `ยี่ งั งั . ะ บ่ 'ยี่ ฮั งั ยี่ปุ๋ ฮั - รึซุ่ารน์จย1งร;รึฉืบทอรวาเป๋วอรย๊เลรึ`รรษิ"วั่อาวุ.บภารตื่ฉยะงรา:สู่า1|'0 3จู๋ อืเลื้จ วั่รอ1อิ้'.1เระคัเวั่กั้ลัร1าเชื้รํ"วุ;'โอยู'.าลั้น็วเกั้จึล๊ล๊ ฐ์ ร:ถับทล้วว`ขขุ่รโาอลู่""-`าจั1นี๊ตั้บารึ`กว'าระคัเทรู๊รรา1จ๋สูร ร;คับทรู๊ววา1ตื้อืรสู'ะงื"`วุ:ยึวอยูรีภกั1วั่:ขุ่ากรีบ
  4. 4. ๓ บ็ ฆั ฉั รี บี ปี้งั. จี๋เพุ ` บ่สู่ หิ ธี -} จูบ่ ด่`ปุ๋ ซี บ่ บ่บบ่ ฮึ" 3 | . บ่ บูด่ ส บี บูด่ ติ์ บ่ บ่ ปิ บ่บ่ ' ถี ขุ่ . . _' จ้ หู่ บ่ อื - งู ._ เ" ใปูสื้ว๊มึ1-":บ่จึจืยบีพั้ปี่ใ"1ไ" -ขุ่'ว๊'เ1ใ'ใบู๊ฐิ|ปงืล๊คํใใ""๖' 1 นึ ด่ ' ' . ข์.' ปี้หึปี้ = .หึ า 1ย๊วจาว.รขุ่ะ';`ขุ่ขื่`รย๊เธีวาย๊"จ๋ด่ย่ จืวขุ่'เเวิ`ลอ*"เ'ขุ่`ธี`ร` เย๊;รนิ้ บ""'ร'ด่ล๊ก`บ ฐิรี่ฐิ |'ปุ๋ ใ.ฐิ ร เ;รึธ;เอือืบแ;;จ๋าล๊ ธีวฮี้:'1ธีมแบบรั่ง่าวฝั่ขุ่ เ ฮั 13. ยุ่ลังงาแโอออโบขจับ (|2) คึย๊ ยุ้บ่"จ๊1ใ""ม่รปื่`-งีพุ่-"ย๊ล๊"โกุ๊ริ}กี๊โปี๋"ดื้'วุอืเอี้กั้7ขุ่ใล๊ใบ่-ด่`จืกั้ย๊ย๊วัใ'ฬิย๊17ด่'บิ1งุ่'ขุ่ใฉี่ อืหู่ถ าะเ:ร์ ด่`ตี๋ธี ฿ไบู๊รุ๊' หึ ย๊1 ริ่ ณั'1รู่| ซี 6 ๒'ขุ่ร็;' ษิ นึ รุ่ ณั-รธูวู๊' ด่ อ จ ปุ๋ . ยั . ธั ยี่ ยี่ ` = ' = ปี้ หึ . หึ ฑฮ๊ใใใผุ้ใธีรู๊รู๊ใน๊ฉ้ปี๋ปิ้'ตื่วืใด่ใปู้'ยี่ไจ็บู๊$ .พั้วื'ใบู๊.11ฮ่ไปิ7งืใ-"ธี.กั้รี`1 สิ่ปี๋ใรื้:ปุ๋จิโ-`จุ้รึ}บู๊ขุ่ย๊ . ปี้ ง่ - งั - = ยี่ ' ยั ' ปี้งั หึ -_ หึ'กั้ป๋ย๊"" `1บิ7วู๊ใรั่สี่1ธีปืใโให่ .ใใ'1บ๊฿ลึกั้กี๊ใย๊ใงํโป๋-"ร๊กั้ย๊ย๊คี .ป่โบ่ใ11ใกั้.รึ1วํ1'1ว๊?กั้ปืจูจิโ`จ๊ใงํอิ๋ญิรึ ปี้ -เ'ผิ รึ" ขื่บ่"หุ่จ๊า ร'รี้1"3 อ 2'1ใ"'ขิ`1ใขุ่"บ่เ฿"'.` ฌฝั่'ปุ๋โ`1เขุ่ ร าว จ๊ร' ร ขื่จวู๊พั้ อื.ลิ้` - วบิ1". ปี้ . - กี ตื่ ' ตื่ . - 2 1จ๋. ฝั่จาแวบอลกก5อบบ่ฝ้กบากบ่บ่สุกไบเถละธ=ถบเม่ลงงาแ - 2| ม่ย่บ่ อื' รรึร3""เ1ขึ้ว:กับทลัวว`1'อืฯวี่ล๊จ๋ก'บ่3รุ่พั้`รขุ่`อื;รารึ` .รึย`:'า เวเ5นรํฐิเอี้ด่'จวิ้ธีน `ปุ๋. ชื่ -- ฿ลิ้ รปุ๋ด่ารวัฝั่ร`เรึฐ์ รอื.จื้กร`: ถี' 11.บิ้1|:91รึ1จ็ษิ:วุ้จิ'เกู้' หา หึ 1' 1 5' |:บบจําลองอะกอบ|เบบกลุ่บบุ๊บอก จ็วุเอุ่"ส็:า งั วุเด่กั้เอึเลิ้กรึวบิเอิ๋ :สํ รํา๖"'อุ่"บู๊ร-วาวุ้` เ` ลิ๊ พุ ยี่ รี่ . สี ' ขุ่ด่ขุ่ _ '.ขุ่. _ _ .. จึโใ฿จิสิบิว้ฉี่ว็-ย่ยึใยึ.จึจ๊งี่วีฉี่-กุ่`รี่ขุ่ปวื จิ-' ใ."'กิ่ค่บิใฉี่ 1ย๊รึ'รี|.ทล๊ไ'ษิ`ใกั้ ' ' ปี้ งั ฆัค่ ณี งั ษิ 2ฆ์ โย๊"ย๊ห็า;`ธํขุ่เ".จื้ร-ะย๊"`ขุ่ด่'..เ-จ;รุ่;รึขื่เ`^ล๊วร`1ซี.พั้เ"รุ่ร`ย๊1|ก1มื้1"`กับจิ๊า1ขุ่วะเฐิขุ่ รึรรย๊1นี๊ .เกี๊:ร:จัเหจัวา""'บ่ย๊ใ ย่ `ญิ สี่ ด่ ล๊ล๊ล๊พั้"กว-ย๊เล๊รรึ ย๊"รุ่-'ไ เ) เบด่ ธํ ๓1' 1 ใ `บ่ ฉั. รี ฐ์บ่ ธี ใ'งุ . ศ กี ปื. ขุ่ ฐี. บ่บ่”. ธั 1 ธี `ขุ่ฮ่ ภิ ' ' บ่ หิ › 11 หึบ่ `ษ ฉื] บืห จ๊1า""ล๊ว ชุ่

×