Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เรื่องโครงสร้างอะตอม

137 views

Published on

โครงสร้างอะตอม

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เรื่องโครงสร้างอะตอม

  1. 1. บาากี 2 โต3๐สฮ้างอะตอบ 1. จอก่แ กอลตับ .บี-น่'รึด่".ขุ่ากจี๋เล๊เ`2เขุ่เเวจึนื่เ -. อิ้'.- -` =_- ' -'ด่ขึ้ .-ขุ่ด่สื้ ด่ "'ด่ด่ .ณิ ๐ วปร;` งื่บ`า`อื่ล๊น่าเดิ์ นื่เด่"'ธี"จ" เ1ยาชื่ =:ขุ่'ฐี:ล๊ ขุ่เเ"ขุ่ล๊วี่ 'เธุ์ขุ่;ล๊ขุ่ารเ""1 -.หู่'ขุ่`ล๊.ป.ายุ่.รเ กิ พี พี ' -- - อิ้บ่ .ขุ่- หิ ."`! -คี่. "ฮี ลื- สื้ -'.' --ด่' - วื-'-วี พี ด่ -รํ ย๊เ'ร์2บเหิวรู่าร_ขุ่เเ`.เด่ยา " อิ๋'างี้นขุ่อืเ'ปุ๋ 'เเ ๐จู๋`เ .งื บุ๋อื่เขุ่'เเ เ. ตุ๋`บ่'เ บ่"` รุ่งี้ ผุ้`ขุ่น่`จ้ายี้เผุ้อิ่ขุ่าร`กึ่า" กี พี' ". - -ธ์' ”`...ด่ด่ริ้' ขุ่ด่มื้-ขุ่ หิ`!พีริ ะ ซี ผึ้ป๋ หึ' ร์ลื่'.วุ บ่ยี่.ธี|"|ภี' ขุ่ใไผู้ว้ติ์1ปุ`;ย่'ด่๖ใงี้1เขุ่อี้โ'รู่"` วื1ภี'บ่สเ`บ่ใ"|ภ์ใ'ขุ่1.'อืยู่ใ'; 'ใกิ่ลื่"' .ว๊บ่"" น่.กึ่ใ"`โน๊บี่| จ๋ขุ่ ย๊เรริ้ย๊11เย๊วรารุ่จ็หู่อาขุ่บ่รึห่ป๋าว1วงิ้งี้ ว -"'ร็:เรู๊-1ด่ล๊าาเ`ร'ว' สื้"` ขุ่ก๊รี|ขุ่ขี้1งํก๊ป๋ใใ11;7เย๊1'บ่กิ๊"จิ'ฐ์'เบืปื่` 2. กอบฮับ ด่""`ว";ขุ่รกี๊ย๊วย่รึ่ล๊วธีเกาวิ้น่าไทํท้าบีอาก๋อืเบี`|นด่`อือษิวิ้าจิแผุ้ขุ่ด่ก: าวุบา".นิาาว;:'เ'ง้สื้`รขุ่ลุ้เ`วั่เา1า"เเฉื"อืย๊?' -เ' 1 . เ . ยี่ ด่ เ ษิ ยี่ พี ' ฮู ' - เาเย๊รึ ""ด่ธทํขุ่ า . _ 'า”= _โ คึ เ' อื"` จู๋_ ถี _ _"". "_ . ` _ _ '_ -"1ย๊1ยื้.ขุ่""เ`ด่.เเ|เ"` " ว๊'1 ใ2'ปื่วํใถปุ๋น่1ว๊1ขุ่อื่|ยี1'|วืล๊บ่ใ'ขุ่ าไใงี้11:- บี่ป ใา'ใวืลิ้"`บิ้โ`เใปวิ่.':"." ตุ๋บใ ' เ, ตื่ - อื .งั"งี้ ยี้ร.ว`สี่วาเขุ่ป๋ร ร;1ว-ย๊าวั่:ย๊ =รู๊ขุ่๒,ขุ่ .ป๋าย๊เเ:ด่จ " ธีด่จิา'บ๊"นั้'รึ|7เว็าเด่'วุาร๊เ 1จู๋วิ่5 13` รึจิ2า1ม้-'บู๊`ร้งื่` ย๊วุเ:า ย๊;ร;`ผู้า 'จ๋_`ขึ้'น็ด่บ๊ย๊เเ:'จ็ทึ่จ็' 1;:า'ธีจู๋เเบิ๊เ`3อิ่าร๊เร;`ย๊เ .1ฐ์`วู๊" ฐิเฐิธีบ่;'จ๋ขุ่รษิน 1บี :1วุ้งีธี" หึวุขึ้"อืมื้ขึ้`ขื่ชื่ขื่ติ์ รงืด่ รุ๊ด่`-ธี'วื"วู๊ปื่ด่`ด่-" เา ขุ่เ.` เใ' .`| เ ร๊ |บ่วู๊` ร;` 2.1 ด่`จู๋ลพิร้าจิเเผุ้โด่กล๊ ร;` 2.2 าย๊อวุคว์เร๊เเผุ้โด่”=คึสั้ฉิด่3แปล๊1เกุ่ปิ๊า
  2. 2. 3. ใ'กลก่ฮโกบํ คัยํ;พั้ล๊รขื่';ฝั่จย๊กั้รัวสึเ.ยํใ"ร` :รี่อ.เ`ลึล๊าเด่ขุ่บึธี'าอาก์า'ขี า`เว่`อ'น่อู๋ภ`จหึบึปรเจุบาปี้บึรู๊รราลี่:าฉืฝั่บ่ย๊รปร;จุ ร`อบาจ'.บ่ธี วจี ก๋าใวู๊ก๋าร'เ;งืารขุ่วขุ่าเเา;ใก๋อ"ขึ้ภ'กั้บา`มึปว:วุเ-"าจัเปาะวุจ๋เย๊รอเอืด่วั่รอา` รีรุ่เริอขื่อเเจี้'จบ:รึนุ๊ว่` โปรกั้จู๋`ตื่ อ็าวุษิาว ใจิ๊รูป"3อฉว์าจึแพิโด่"ษิแ3: ปกรรนุ้รึร้าาธี'ตื่ามใฟฟ์าค่จู๋ใป'ล๊ ใ'หื่ด่'าวิ้:ผุ้อื:ธใาจามจิ๊วู๊ 1-2 ฮิ โ หิ ปุ๋ ญิ บ่- - หึ ` ขี .หิ ๒จั1`า: บิ' 3 เง1รขุ่ร2 ขุ่.`:'า เด่2 ` ฉใ;๐าวเร2'ล๊ขุ่':'า ฮูปุ่า ภัยี่ ._'_ "'ปี้"๓. ภี, พิ.อื 1. ถา.ลอ"`อุเาร:ส่อื:-`าอืเ'าบ.ขื่กุ่"า"เป.วเาขุ่ร`าเเ"าเวร`ด่รุ่'หู่ จ็:'เราร[`าร เกั้'ขื่ธีเ"` 1วุขุ่ รึบี้'เ."ป๋"'ง้ใ 1 ว้รสืวุ:.เเเรีเเฝั่ภ้--"เ-" ผุ ยี่. .^บ่,'”ยี่ `ถีปี้ฟื้บ่'หึ บ่ -" ารึ`เบ่-""'า สํ รวธํขุ่.;'ขุ่ซ:.ท: ;ด่'งี้`ภีาวเ`เเ.เหอก ` ยี่` ขุ่ บ่จ้ ปี้ ยี่ บ่ ' วหุ่ขุ่ า`รึ`เ"""`า 2 วุ: า' ว:าริ่` .เ-"'เ"ตุ๋จ้.ฝั่จ;1เ-"ลร รํ`เขุ่"ตี๋"'บู๊า 3 ว็รสึวุ:.เาเจ าธั'า'อ'า า หึขุ่. รั่บู๊' ปี้'เขุ่: 'หึ - ถี_ด่ จู ' _ ษิ บ่ ปี้วู๊ ยี่ ` บ่_เ' ผุ "ปี้" บ่ปี้ยี่.' ` ใ. บิใ .`1โโวี เนี .รีเรี'งิใ`ขุ่1สี:บี้ว๊.- ปุ.ใฮู้ใ` 'หึ `ธี งิ้ใว็`มึฮีเ รพั้ายเเ`หุ่ล๊บขื่เขุ่บ่รึ`ยขุ่ลอเเอุเธิ`ร:ส่จ๊รา าธํ"`าม .ใว-บ่-' ฿ป่ .วื รึ 1เ"งี่ใ|ใ ' ' ษิ ธ ยํ _ 'บ่ เ' ' ' งั ภี ` เ'ษ หึ หุ ขุ่ยี่ . -' าๆ เเด่"เกั้เ การ`สุ่ ว"อ าบ่-"ธีใ; "'ฝุ่เ`จ ;ขุ่เเร`รร' ากเ':ขุ่ออุเรึจุ้รณจ๊รา าล๊าเ'บ ยั-›`.าาาอยู` าเปื่ใ© 1ฐิ' รึ"เ.-"`เเ11 2" ฉื-เเ'ขุ่;เเว 2 1วุขุ่ รี"เ.-"$ฉี่ใ 1 เ.จะ 2 จ๋ รี้:' ล์'เเ"น์าเร ว นู๋. บ๊ลลีาเกบ 'ด่'ากทฑ'ว3ธีา"าธถ์า5ร:จ 'เย๊ร'เอี้กกี๊1อเเ เ"าจัเ ;ธ') ชั 13-อือื จุ3ย๊มบ๋ ตื่อ;ณิอืน่าใปนิ้านวธสื่านี๊ามา3 ป๋อารู๊เว็หึขุ่กั้รจุน วุ;.อ็ป๋เ"1"กัเ 9เ11 ชั 13-อื า :ขุ่ ' ฮั ด่ ฮั จ :ร๊า3อืาา `ใยื่กิ้ใใไ"ร๊}จึย็ใงี่ย๊โ"ร์ย๊:ขุ่ล๊ไ"'ยวกิ้1งั้"ใใ5ใ'.ใงิ้-ถ้'.'บ่ย๊ใภ์'ธี าาบาา ษิ"น๊ าอวอืเงู:'ดทึปลอเออกพั้าวุา`;.รึโ`นุ๊ก บ่` ปี้ ' _ ผุ ฯ ด่ ` งั ` ' จู๋ ฯ ษิ . ` บ่ ' ถี งั ร`รึ`เ"าาบ . หื่'. ซ๊ ฉื3อื จูสิยึฝีป๋โ1ยีกั้ใฝี `เล:วุ'กรึาว`หุ่ร`จอรด่':าธีาเา:วุ1อรึอ"อู๋ภา7ร์เขึ้ ธีล๊:ขุ่จลเเรึ`าเ ด่ข์งืบว'มจ"- ปื่ปีป งื ;จู๋6') กี๊ 1'3-*ธี ฐลอมเ บีาร๊-จุ้าธีบืงี้ด่`เเา" 1':ขุ่ง๊ยี่ 2าฐ์รู๊-๑มึม:อืเ"นื้"'.รึขื่ ๆ :มิ :.' 1')ธ( กรั:. อื รื่:' 9จ๋1 จริ:` ขุ่อื:บี อู๊วู๊' นุ๊ว็'ป๊ ชั ญั -)' “ธิ งู( ชี: 'ปุ๊ วื นุ๊นุ๊ งื" นุ๊ย็ 5. ธัท|ทอธํเว่๐ธํกขุ่ โกเกอธํ รเละบาธํสเถแ ยึ1อ"ติ์ภ`ร"เย๊จาวุ้"พ็เปฮ้รุ่ร้เ=เ"'กี๊วุอารึ"นุ๊เาา'วุ 'กั้เ:"อ"ขึ้ภากั้ลี่ร"'เ'มู่รื่ญ่ ` คั ๖ ยี่ ถี ยั หึ งิ2รใเบี้ใ`ฐ์จื้ใ'ปี่รึใ:รุ่-""':'ดิ์ใตื้ไ'ยุ้บิวิจิ้` เตื้าเน้' กั้ว็าา:เบาเ".เวุ'กขุ่เ"`ว.ส็เขุ่รเรว .เอื;"จ์อลิ้กิ ใ:ปุ๋"าเอ"ขึ้ภ'7'วุ;รึ;า'อเ'สั้จ๊บบา จาะ-'เ เจาธ`บริ.วณว 'ล๊า .เถ้"""1 อ ใ`จ็" 6. เลจอะกอบ รือ สื้ว'จด่1ท๊เ.ล๊ถรวํ`า'าเเ[ปววั่ย๊เเ 7. เลจบวล รือ เลรวมจ๋เ2ใจิ๊าเขึ้วเเนั้รธี2"`."กี๊;บึวรึาอ-" . ถี ผิ 8. โลใป๋ข'ทบํ จี่อื อะ:อมร่`าร" 'เอวราร`เจียา`-'จ๋ทึบึเอืาม:ลร`าอืกุ่จ๋ เจ๋เ'-'จ๋ รู๊ล๊ เล: 9. สัญูอักษณับึอเถล๊8ธํ วิรึเวีล๊"จ๋ เธรอ;รอขุ่เ'.วิางื่'มล`ารวิ้`เ ตื่ล:เอืา:`วล'.ว๊มุบบาขุ่วิ้`เรอาลั้บิยูรู๊กษรน๊ เถ์"` :รู๊6ฉื
  3. 3. 10. กา5จัถอิ่เล๊กถ5อบใแอะกธํบ เ งั 2:ขื่ล.จืยวจเ รํ`ขุ่เวปิ่"งุ่วานี๊ รุ่อืเลื้ฯ รรอเเรย๊เ|บึวเกิปี้จืฉี่ล๊ คือ รึริ่ารถีฑอิ๋ษาล๊'ดี้'ฯ รึรั:ปุ๋าอ าล๊าร-'ขึ้รี้2 งั -ด่ อั พ งีวู๊ปีใว๊งี `วู๊ `$|กใปี๋ไ`ใ- -' ยี่ ะ'คั ร-พ็`เ`ล๊'วเปี๋เ`รึจี"`จ้;จู๋'เ'บ่งิ้อ๊าขุ่ท'ข์`า เขุ่ล๊'าาเม2รุ่;ว'-'จ๋ กั้บืคว"มยาวยํลืเเ ขี่บู๊า - 763 เเ'งืเเเบ?ร เเจ็'าสึรฐ์-`1'หู่ `เเ'.เถบฮเปา?รับ ผุ 'ปุ๋เ ' ` ด่ ด่ บ่ บ่ เ ไยิใ'.วใ 'บ็เขุ่จี่ ร'วา เยื้าเกเ .วํฮีใ เใย๊สิยีวิ ขื่อืบ เเจร ฮู ร๊" ธี ๆ` . ยี่ `จ๊'ขุ่ยี่ชุ่ธี ซี'หึ ล . .อุ่บุ๊ .'- ธั `ชุ่.ชุ่ แขุ่1 ยี่าา .`รึาว มเเวดลเเย๊"า1ฐี'ขื่'เปุ๋มคด่า.`วฐี'าลู0เเองับ คาาาาขุ่ฐี .อืด ฮู อื .__ ยี่ กุ ` ถียี่”`_ กี'พี ฮู สี่_ด่ชื้ปุ่`_ "' `_ สี่ ฮู น๊ดืใ แคว `ปี'ว `มยาวรึ`จเขุ่.มา `โโจุ"เ [ขุ่'ด่ฟิซึ .ใขุ.น้ ใ ไล"เ ลื่สิยัฟิ ข์ว๊วิใ "` ใจุปื ' 'ขุ่ . บ ภี' ฟื้'_ขุ่ 'ปี้"”'ง่"='หึ"บี้,ขื่ใ ปี้ ตื่ ณี ล๊ |ว๊ ท`2ใร๊ด่ จ๊วุบใใ ฑสิ่ใใร็'งํบ่เ บ่กั้อื'กุ่`รู๊_`เงี อือืเว็วิ ใวี่.เ ไบี้ดํบี้จ๊วใงื่ กั้ย๊ว็ว๊ปี๋กั้ผุ้งืวโมกั้ไย๊ใกั้สีใสื้ใสื้ใยี้ ยี = ทลัววาาขึ้ วูล'|3| ๖ = ร"ารึรุ่รี่าอร“ลัาต้ บืธี"า ธ,6:5 ยี่นื่1 1บื-อืยี่ จูลวิเเด่'หึ "]:ย๊ บ = กั้า"มถี่าอารึรึ่เ"เม'เ"งิ้จ็ก'.ห่ขื่ก๊-เ ':฿1 6 = กั้ว"บเอิ๊วา21กั้จี๋"'หู้อิ๋ขุ่เว'ลิ้าไหห้า'.เเธุญญาสี่า? ะ 3จู๋อวุ'ขื่ 1บื`ปิ๊ น๊ป๋ขุ่จ๋: ภิ = กั้า-ร์มยาวดาจี่เขุ่ 'มั๊)' "1"`างื่ด่"เบกร .า"ากับ 10-อื ;ขุ่วั่ร| ยั ยี่ ทลววาเเ ๔ รึวามถ ๔ วั่ ถื่ หิว-มย๊ใปิกสิ่าเ ฮเปกั้โขุ่3ฮโพิป เฐิา'.?รีอรรือธ่าาด่รัเเเเจล๊เปกกั้วัมา2รุ่.เล๊:ด่ด่าว หื่ล:?รววเสิ้เเสเปเร์รร้บ'บ่ด่อาธจ๋- เรา"เผา ด่ 1 คี่ เ . เ - ' บ่ ษ ปี้ ` ยี่ ปี้ . 'หึ จารา10ลอาใยื้ลวรวู๊เเโรึ`รมวุมลว`เเารภ.: ถรธีาล๊อรเเามาเเ ฉื:ฮ๊ตก์ เเร:ล๊าร` ระ บ่อบา'ธอวเ`าร"งี่ภลี่2บ เเาต่เเมา บาเเขุ่รจ็ วใาา ฝั่ฮึวเสี่ ธี สึาอ าเปอื ว'เท ตื่ล:ใด่บิ้จ็เปเใภ จ็ว๊รึ เ`ปั้ลั้วเา รึ สึาอ าเลิ๊เเฉี่วี่นื้'กิ่ รุ่รึ:` 1. สึาอวเปจ:'.ทํ ""รึอเฮ้เเล๊หู่ญ์นื่?รั:บ่ ขุ่จื0วุากส่:"ล๊งื่ญี่เเโจา'; 11๐: +บี ใาตื้ล๊ารปาะฯย๊เรบึกุ๊'เงีเเหึ บ่ยุ่ 2ขุ่ ร'-'.เอ่ล;`.บึกุ๊` ม.ล๊'ทั่ล๊เปอืกั้ว๊บเปิ้"`รู๊กษ:ซึ่1จทา:ภัว'เบ`ริ่าจัเเ อ้ด่'บฒร3รากุ่ลิ๊นอืนํด่"3วิ้มจืรมื้`ยื่ฮมฉ้ถีฒพา:'ลึา ". ยี่ ขึ้จ็รึ`ยี่ขุ่รึ`ด่ -ขุ่ฟ็:-ด่วิ'ย่ขุ่ -5.กทาเ`กึ๋าบีธีาเา`ธุ เสใตื้ล๊เขุ่ยิวโโเ'ช่1ตื้งี่ใ"เ.กี๊ใเกทฐีปิถืเร์ล`ฯ1ด่'1 เฑาธีรู่จ เร์ปวอืปี้ 1 1 . กาธกืกษว|ร็องสเบํกกธับอองฮา5กธีลฮลง6ากุ จ็รุเลุ้ใร๊ว`า ฮู ยี่.= 'ษ งั .ตื้'ปุ๋ งั งั ยี่_นี้ ธี' '“. .= . ฉื' อิ๋`อ2เธีสี่?รอเขึ้.'ร'รบทลวาา"จ๋ จรบ่เขึ้น์อล๊ไ"เระยํบ'ก์ลาาาด่'เาเอูร'เเขึ้ าวุใ`น่1อ;รอ.บ ;.เจ๊ฮยร 2เลจรุ่รอเตื้วุาคาย ทจ็าวาาเ.าาจงื่ทอืาาาากเ .ถร1เเา๒ “จ'. "๓ร"เ"ธวุ้าเกั้าอย๊เจตุ้ธูเเเรูปเย๊ .กั้จ".ขุ่ขุ่เน่ อืจเทกั้า ปุ่นื่ากบู่นื้"เธํเเฉื'พั้-ขุ่ขุ่` ร“พี เ ผุ `ยี่ งั งั . ะ บ่ 'ยี่ ฮั งั ยี่ปุ๋ ฮั - าาารน์จยเเร;รึฉืบทอรวาเารอรย๊เลรึ`รรษิ"วั่อาวุ.บภารตื่ฉยาเรา:สู่ราเ'0 3จู๋ อืเลื้จวั่รอเเ'.เเาะคัเวั่กั้รู๊11าาเร่"วุ;'รอยู'.าลั้ม็วเกั้จึล๊ล๊ ฐ์ ร:ถับทล้าว`าขุ่รโาอลู่""-เาจัานี๊ตั้บารึ`กว'าระคัเทรู๊รราเเสูา ร;คับทรู๊ววาาตื้อืาสู'ะงื"`วุ:ยึวอยูรีภกัเา:ขุ่ากรีบ
  4. 4. ๓ บ็ ฆั ฉั รี บี ปี้งั. จี๋เพุ ` บ่สู่ หิ ธี -} จูบ่ ด่`ปุ๋ ซี บ่ เบบ่ ฮึ" 3 เ . บ่ บูด่ ส บี บูด่ ติ์ บ่ บ่ ปิ บ่บ่ ' ถี ขุ่ . . _' จ้ หู่ บ่ อื - งู ._ เ" ใปูสื้ว๊มึ1-":บ่จึจืยบีพั้ปี่ใ"1ไ" -ขุ่'ว๊'เ1ใ'ใบู๊ฐิ|ปงืล๊คํใใ""๖' 1 นึ ด่ ' ' . ข์.' ปี้หึปี้ = .หึ า าย๊วจาว.รขุ่ะ';`ขุ่ขื่`รย๊เธีวาย๊"จ๋ด่ย่ จืวขุ่'เเวิ`ลอ*"เ'ขุ่`ธี`ร` เย๊;รนิ้ บ""'ร'ด่ล๊ก`บ ฐิรี่ฐิ |'ปุ๋ ใ.ฐิ ร เ;รึธ;เอือืบแ;;จ๋าล๊ ธีาฮี้:'1ธีมแบบรั่ง่าาฝั่ขุ่ เ ฮั 13. เาลังงาแโอออโบเขจับ (|2) คึย๊ ขื่บ่"จัาา""บริ:สู่':พุ่'กุ่`ย๊ล๊"วุลุวั่ภ์จี่ายี่ด่`เ'งี่ฐิ`อี้กร`วล๊เบ่"`จกั้อย๊รา'กอ;ร`ฝั่บิารึ่'ขุ่เเ อืหู่ถ าเเ:ร์ ด่`ตี๋ธี ฿ไบู๊รุ๊' หึ ย๊1 ริ่ ณั'1รู่| ซี 6 ๒'ขุ่ร็;' ษิ นึ รุ่ ณั-รธูวู๊' ด่ อ จ ปุ๋ . ยั . ธั ยี่ ยี่ ` = ' = ปี้ หึ . หึ ฑฮ๊ใใใผุ้ใธีรู๊รู๊ใน๊ฉ้ปี๋ปิ้'ตื่วืใด่ใปู้'ยี่ไจ็บู๊$ .พั้วื'ใบู๊.11ฮ่ไปิ7งืใ-"ธี.กั้รี`1 สิ่ปี๋ใรื้:ปุ๋จิโ-`จุ้รึเบู๊ขุ่ย๊ . ปี้ ง่ - งั - = ยี่ ' ยั ' ปี้งั หึ -_ หึ'กั้ป๋ย๊"" `1บิ7วู๊ใรั่สี่1ธีปืใโให่ .ใใ'1บ๊เลึกั้กี๊ใย๊ใงํโป๋-"ร๊กั้ย๊ย๊คี .ป่โบ่ใ1เใกั้.รึเวํ1'1ว๊ 7กั้ปืจูจิโ`จ๊ใงํอิ๋ฐ์รึเ ปี้ -เ'ผิ รึ" ขื่บ่"าจ๊า ร'าเ"3 อ อ'เเา "ปิ๊`ขุ่เขุ่ .ฟี่ขุ่เเ"'.` ฌฝั่'ปุ๋โ`เเขุ่ ร รา จ๊ร' ร ขื่จวู๊พั้ อื.ลิ้` - วบิเ". ปี้ . - กี ตื่ ' ตื่ . - 2 1จ๋. ฝั่จาแวบอเลกก5อบาาฝ้กบากบ่าสุกไบาเถละธ=กบเาลงงาแ - 2| ม่ย่บ่ อื' รรึร3""เเขึ้ว:กับทลัวว`เ'อืฯวี่ล๊จ๋ก'บ่3รุ่พั้`รขุ่`อื;รารึ` .รึย`:'า เวเ5นรํฐิเอี้ด่'จวิ้ธีน `ปุ๋. ชื่ -- ฿ลิ้ รปุ๋ด่ารวัฝั่ร`เรึฐ์ รอื.จื้กร`: ถี' เเขุ่บิ้เ|:91รึ 1ธิษิ:วุ้จิ'เกู้' หา หึ 1' 1 5' เ:บบจําลองอะกอบ|เบบกลุ่บกบอก จ็วุเอุ่"ส็:า งั วุเด่กั้เอึเลิ้กรึาบิเเ :สํ รําเ"'เ"บู๊ร-าาวุ้` เ` ลิ๊ พุ ยี่ รี่ . สี ' ขุ่ด่ขุ่ _ '.ขุ่. _ _ .. จึโใเจิสิบิว้ฉี่ว็-ย่ยึใยึ.จึจ๊งี่วีฉี่-กุ่`รี่ขุ่ปวื จิ-' ใ."'กิ่ค่บิใฉี่ 1ย๊รึ'รีเ.ทล๊ไ'ษิ`ใกั้ ' ' ปี้ งั ฆัค่ ณี งั ษิ 2ฆ์ โย๊"ย๊ห็า;`ธํขุ่เ".จื้ร-รย๊"`ขุ่ด่'..เ-จ;รุ่;รึขื่เ`^ล๊วร`เซี.พั้เ"รุ่ร`ย๊าเกาเเ"`กับจิ๊าเขุ่วาเฐิขุ่ รึรรย๊เเ .เกี๊:ร:จัเหจัาา""'เย๊ใ ย่ `ญิ สี่ ด่ ล๊ล๊ล๊พั้"กว-ย๊เล๊ารึ ย๊"รุ่-'ไ เ) เบด่ ธํ ฑา' 1 ใ `บ่ ฉั. รี ฐ์บ่ ธี ใ'งุ . ศ กี ปื. ขุ่ ฐี. บ่บ่”. ธั 1 ธี `ขุ่ฮ่ ภิ ' ' บ่ หิ › 11 หึบ่ `า ฉื] บืห จ๊1า""ล๊า ชุ่

×