Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bedrijfshuisvesting Korset of Lingerie

1,293 views

Published on

De economische recessie is een feit. Het betekent de dood in de pot van de kantorenontwikkeling. Maar zijn er geen positieve kanten aan? Levert het geen kans tot een kwaliteitsslag op kantorengebied? Mogelijk, maar dan aan de hand van een uitgewogen partituur, meent architect en bedrijfskundige René Stevens. Op die manier ontstaan 'gebouwen met een ziel', zoals Peter Camp ze beschrijft in zijn gelijknamige boek.

20031001 Vastgoed - Ir. René P.M. Stevens MBA (www.atelier-v.nl)

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

Bedrijfshuisvesting Korset of Lingerie

  1. 1. Tekst Arie van der Ent . lllustrêtie Jan de With BEDRIJFSHUISVESTING Korset o{ De economische recessie een is feit. Het betekent waterdicht is vinden we logisch.Eigenlijk vin- om te zien.'Om verderte komen dan de lijstjes werd tien jaar geledenop genoemde den we die emotionele component ook bij dedood depot voordekantorenontwikkeling. in huisvesting.Het gebouwals imagebuilder. toen in dienst van prz initiatief van Stevens, Daarnaast je alswerkgever mensen je wil Zadelhoff,eenonderzoekgestartin samen- een Maar zijn ergeenpositievekanten Lwert aan? stimulerendeen samenbindende werkomge- werking met eBP,RGD de stichting en 'De ving bieden.Het gebouwals teambuilder. Bouwresearch. vraagwas:zijn er in plaats hetgeenkanstot eenkwaliteitsslag kantoren- op Hiervoor gaatmen gewoonlijk met elkaarde van al die harde push- en pullfactoren geen hei op. Maar aan teambuilding moet je dage- zachtefactoren?' gebied? Mogelijk, maardanaandehandvaneen lijks doen.Het Europese hoofdkantoor van Nike in Hilversum heeft eeneigensfeerter- B e d r i j f s li f e s t y l e p afgewogenartituur, nxeent d.rchitect bedrijfs- en wijl het toch eenhuurpand is. Medewerkers Er werden75o pasverhuisdebedrijven geën- zijn casualgekleeden er zijn sportfaciliteitenquêteerdmet als uitkomst dat het zeerwe1 kundigeRenë Steyen* diemanierontstaan Op in en om het gebouwwaaryanzij gebruik van mogelijk bleek de markt in te delen naar kan- kunnen maken.De medewerkers worden toororganisaties met eenvergelijkbarehuis- <<gebouwen een met ziel>>, Peter zld.ls Campze doordrenkt met het Nike-denken.' vesting.Je had bijvoorbeeldde Visualisten,de groepkantoorgebruikersdie aande snelweg beschrijft zijn gelijknamige in boek. De kantoorgebruiker anoniem,maareen zitten om zichin de picture te spelen. had is Je goedeprojectontwikkelaardenkt over doel- de Stationairen,dezegroep wil graagop groepenna. Dé kantoorgebruikerbestaatniet, openbaarvervoersknooppu zitten. Zo nten ook eenmarktconform kantoorgebouwniet. waren er vijf groepen.'Op dit moment bereidt oms vallen dingen samen.Zoalsde af- Stevens:'Net bij auto's. als Eenmarktcon- Atelier V eenonderzoekvoor met dezelfde forme auto bestaatniet. Paswanneerje het spraakmet architecten bedrijfskundige onderzoekstechnieken normaal worden die partner in Atelier V design& overhet topsegmentauto'shebt, krijg je er RenéStevens, gebruikt voor producten met eensterk emo- development(www.atelier-y.nl), te praten om eenbeeldbij. Het betekent datje onderzoek tionele lading, zoalsmode en cosmetica. overzljn visie op projectontwikkeling en de moet doen naardoelgroepen, waarbij we in de Stevens:'Mensen eenhokje stoppenis in verschijningvan het boek vastgoedsector kunnen leren van andere veel moeilijk. Tochhebbendezebranches veel 'Gebouwenmet eenziel' geldbesteed groepen kunnen benoe- branches.Natuurlijk is het moeilijk om men- om te senop éénhoop te gooien. van organisatiekundige men. Die techniekenwillen we gebruiken Het enemoment eetje eenMcDonalds-hamburger, een PeterCamp.Gespreken op voor de vastgoedbranche. is maar ro pro- Al andermomenteetje in eensterrenrestaurant. cent van de uitkomsten bruikbaar, dat is meer boek blijken in elkaarsver- Waarhoorje bij?' lengdete liggen. Zowel dan niets.' Stevens Campkiezen als voor gebouwen boven die Pijngrenzen Als het aanStevens ligtzalbedrijfslifestyle de middelmaat uitsteken De onderzoeken van de adviesbureaus komen eenbelangrijkefactor worden bij de ontwik- en zijn wars van de risico- niet verderdan <<push- volgensStevens en keling van kantoren.Bedrijfskundeen marke- loze gebouwenwaarvaner pulllijstjes>> het capaciteitsvraagstuk. en ting zullen eenbelangrijkeinput leverenbij 'Maar er komt nog iets andersbij. Om te de laatstetien jaar teveel het opzerten het programma van van eisen. zijn gebouwd. nooit.Alsje iets beginnenpasthuisvesting De bedrijfsidentiteit en positionering van her nieuws koopt of huurt, is het altijd te groot. bedrijf staan daarbijmedecentraal.Stevens gebruikt graagde mode alsmetafoor Jezult wel gekzijn om het te klein te kopen Stevens ziet dit alshet schrijvenvan eenpartituur. 'Het eersteconceptmoet doordrenkt zijn van of te huren. Dus waar blijf je met huisves- om zijn denkbeelden duidelijk te maken. 'We praten bij bedrijfsgebouwen vooral over tings-kengetallen. komt er een Vervolgens marketing, de financiëlehaalbaarheiden de de functionele component:vierkantemeters, periodedat het heel evenaande norm vol- productiewijze.Pasdan gaje op zoek naar een aantalparkeerplaatsen topkoeling. Bij kle- of doet, dan volgt eenlange periodedat het te architect.'Op dezewijzewerkt men bij Atelier ding hebbenwe het hoofdzakelijk over de klein of opnieuw te groot is. Pasnadat vele V aande (re)stylingvan de kantoren van een multinational. 'Dit bedrijf heeft de behoefte pljtgrenzen zij n overschreden emotioneleelementen: erbij willen horen het wordt het en het imago versterken. initiatief genomennaar anderehuisvesting Dat eenregenjas om de look and feel van haar producten ook OKTOBER 2OO3
  2. 2. K o r s e to f l i n g e r i ê vAsTG oE DMA NAG EM ENT gevallenalleeneenzwembroek.Bij gebouwen kun je ook op die manierdenken.Ik heb het voorbeeldvan Interpolis uitgekauwd. gerichtin om Da t zet men huisvesting de bedrijfsfilosofie uiting te bren- tot gen.De facilitairedirecteurvan Interpolis heeft ooit gezegd:<<Watwij willen bereikenis dat onzemensenin lichte verwarringzijn alsze's ochtends binnenl<omen.Zewetefl waarze die niet daggaanzitten. Een lichte verwarring en daardoorveelalerter>>.' Bij Interpolis is de huisvestingte vergelijken met sexylingerie.Niet alleenzijn de mede- werkersalerter,ze worden verleid tot veel meer,zo blijkt uit het boek van Camp,waar- in - naastzo'n veertigandere bedrijfsgebou- - de huisvesting Interpolisuitge- van wen breid aande orde komt. Hij haalt eenonder- zoek aannaarde effectenvan het Interpolis (IKc)- eenopenconcept met KantoorConcept centrale open ruimtes met vergadertafels, faciliteiten, concentratieplekken vergader- en ruimtes- waaruitblijkt hoegroot de invloed is: op de medewerkers r. Er is meerzelfstandigheid meermotiva- en tle, z.Dehorizontale en verticalecontactenbin- zijn toegenomen. nen eenetage 3. Het rrc heeft eennivellerendeffectop sta- tusverschillen. niveau 4. De leidinggevenden operationeel op moetennieuwe vaardigheden ontwikkelen. 5. Iedereen er trots op te werkenvoor is Interpolis. Kwaliteitsslag Eengebouwdoetietsmet mensen. het nu Of verleidt, zoalsde sexylingerie van Interpolis, of wanneerhet werkt als eenkorset,zoalsbij nieuwehuisvesting moet eenfusiewanneer voelbaarte maken. in haar bedrijfsgebouwen leiden tot het creërenvan éénenkelenieuwe Maar zonderdat dit blijvend aande gebou- cultuur.Dat komt omdatzo'n gebouween wen gebakkenzit.' ziel heeft. merszijn er mededebetaan.De afnemers Bij het doorlezen het boekvan Peter van haddenkritischermoetenziin. Men heefthet Middensegment Campzal de lezer ontdekkendat de auteur gewoongepikt.' Er is nietsmis met bouwenvoorhet midden- het resultaatbeschrijft van de manier van vindt Stevens. is immersde Dat segment, voorstaat.Geslaagde werken die RenéStevens groepgebruikers.'Maar té groot grootste Sexy lingerie een gebouwen, zoalsde voorbeelden Campin die In de afgelopentijd heeft Stevens aantal een aantalbeleggers op safespelenen kiest wil zijn boek geeft, zljn speciaal ontwikkeld voor presentaties gehouden zijn visiete venti- om voor marktconform. enehuurder eruit, de De leren.In die presentatie Stevens preg- Stevens naar..gebou- wil eenopdrachtgever. op laat andereerin. Maar bij eenoveraanbod werkt wen met eenziel>> die gewoongehuurd toe nante wijze zien dat vastgoed vergelijkenis te het tegenje.Dan kan de huurder het ene kunnen worden.Gebouwen, de identiteit die kantoorgewoonvoorhet huid. met mode.Vastgoed tweede als marktconforme van de gebruikersuitstralen. Dat moet moge- verwisselen. dat soortgebouwen Vastgoed korset of vedeidelijkelingerie. als Bij andere en kun je alleennog op prijs concurreren. lijk zijn. Misschien wordenontwikkelaars Het gaatdaarbijonder andereom identiteit. Door 'Maaf',zo stelt Stevens,'wat tijden beleggers dezedonkereeconomische in men onderschat eenverkeerdsoort marktconform denkenzijn gedwongenom anders,meer doelgroepge- is de invloed die eengebouwheeft op de men- marktuniforme gebouwengerealiseerd die sendie erin vertoeven. voeltje prettig in je richt te gaandenkenen kunnen wejuist door alskeurslijf werken.Nu kunnen voor velen Je kleren, ze zitten lekker.Bij sommigegelegen- recessie kwaliteitsslag een de economische we de ontwikkelaars,beleggers makelaars en hedentrek je eengalapak maken.r aanen in andere geven,maar de afne- hiervah wel de schuld 2OO3 OKTOBER

×