Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Heeft mijn huisvesting het juiste imago?

1,417 views

Published on

Imago houdt niet op bij de positionering van gebieden en terreinen. De uitstraling van de huisvesting ter plaatse is minstens zo relevant. Het is daarom belangrijk om na te gaan wat vastgoed moet uitstralen en hoe dat aansluit bij overige communicatie-uitingen. Bedrijventerrein-uitgever Elba Media verhuisde in april en greep die gelegenheid aan om de drietrapsraket locatie, gebouw, inrichting onder de loep te nemen. Imago houdt niet op bij de positionering van gebieden en terreinen. De uitstraling van de huisvesting ter plaatse is minstens zo relevant. Het is daarom belangrijk om na te gaan wat vastgoed moet uitstralen en hoe dat aansluit bij overige communicatie-uitingen. Bedrijventerrein-uitgever Elba Media verhuisde in april 2012 en greep die gelegenheid aan om de drietrapsraket locatie, gebouw, inrichting onder de loep te nemen. Imago houdt niet op bij de positionering van gebieden en terreinen. De uitstraling van de huisvesting ter plaatse is minstens zo relevant. Het is daarom belangrijk om na te gaan wat vastgoed moet uitstralen en hoe dat aansluit bij overige communicatie-uitingen. Bedrijventerrein-uitgever Elba Media verhuisde in april 2012 en greep die gelegenheid aan om de drietrapsraket locatie, gebouw, inrichting onder de loep te nemen.
(20120601 Elba Media BedrijvenTerrein BT03-2012) Ir. Rene P.M. Stevens MBA, ATELIER V real estate B.V. (www.atelier-v.nl)

Published in: Business
  • Be the first to comment

Heeft mijn huisvesting het juiste imago?

  1. 1. jaargang viii n o03 auteur rudi engel fotografie Een antwoord op drie niveaus HEEFT MIJN roelof pot * kort feature interview HUISVESTING thema zo werkt imago boomerang casa passende huisvesting HET JUISTE achtergrond onbenutte parelseffect herstructurering meer info column IMAGO? Imago houdt niet op bij de positionering van gebie- den en terreinen. De uitstraling van de huisvesting ter plaatse is minstens zo relevant. Het is daarom belang- rijk om na te gaan wat vastgoed moet uitstralen en hoe dat aansluit bij overige communicatie-uitingen. Bedrij- venterrein-uitgever Elba Media verhuisde in april en greep die gelegenheid aan om de drietrapsraket locatie, gebouw, inrichting onder de loep te nemen. pagina 32
  2. 2. STAP 1 kunnen zitten dan in onze nieuwe omgeving: het Soesterkwartier in media-afdeling. In de Wagenwerk- plaats vlak bij Amersfoort Centraal Amersfoort. Jeroen Osendarp, ar- daarentegen bevindt zich veel cre-Waar wil ik me vestigen? chitect bij ag nova architecten en atieve industrie – zoals (landschaps)Elba Media is een uitgeverij. Wij ma- onze nieuwe bovenbuurman, legt architecten – en de bedrijvigheidken magazines, zoals de Bedrijven- uit: ‘Het Soesterkwartier ligt hal- die daaromheen hangt.’terrein die nu voor u ligt. Elba heeft verwege de denkbeeldige lijn tus- Nu gaat het wat ver om Elba Me-daarbij een duidelijke focus: al onze sen het Oliemolenkwartier en de dia de verbindende factor tussenbladen passen links- of rechtsom in Wagenwerkplaats. In het Oliemo- die twee werelden – letterlijk enhet hokje ‘gebiedsontwikkeling’. En lenkwartier zijn veelal mediabedrij- figuurlijk – te noemen. Die tweearchitectuur komt daar vanzelfspre- ven gevestigd, en ook de nieuwe clusters waren er immers al en wijkend om de hoek kijken. Wat dat Hogeschool Utrecht die daar sinds hebben ons er pas later gevestigd.betreft hadden we bijna niet idealer een jaar is gevestigd bevat een Maar het komt wel érg mooi jaargang VIII * N o 03 * pagina 33
  3. 3. jaargang viii uit. Osendarp zag die clusters let- met een mix van woningen en bij- gen die met een gerichte aanpak te n o03 terlijk voor zijn ogen ontstaan. Wat zondere, industriële gebouwen. Het verbeteren zijn. Vervolgens hebben auteur maakte de omgeving zo bijzonder is een kwestie van tijd voordat deze we twaalf architectenbureaus uit de rudi engel dat de creatieve sector erop af- gerenoveerd worden. Dat soort om- omgeving uitgenodigd om ieder fotografie kwam? ‘De mogelijkheden. In 1998 standigheden trekt bepaalde groe- zo’n plek aan te pakken. We weken roelof pot vestigde ag nova architecten zich pen aan. Osendarp onderscheidt er ons daarbij los van concurrentiege- * in de kerk waar we nu nog steeds vier, in chronologische volgorde: voelens en randvoorwaarden, want kort feature interview zitten. Zelf ben ik in 2001 in het Soesterkwartier komen wonen. In 1 De kunstenaars en krakers vinden zo’n gebied uiterma- die tijd was de wijk nog heel erg te interessant. Het werkt inspirerend als het goed is voor de stad is het goed voor iedereen. Wij bieden nu een podium, doen belangrijke con- thema afgeschermd, het was een soort en er is nog veel mogelijk. tacten op en plukken daar later wel zo werkt imago boomerang casa dorp in de stad. Eén tunneltje naar het centrum, that’s it. En qua bewoners ook. STRATEGISCH HUISVESTING MODEL 2 De creatives volgen die groep, in dit geval veel ar- De wijk was vanaf chitectenbureaus. weer de vruchten van. De rest is nu even niet zo belangrijk.’ passende huisvesting FIGUUR 1: achtergrond onbenutte parels 1902 aangelegd om NS-medewer- kers te huisvesten, het was moeilijk SALES & MARKETINGwil- FINANCIALS 3 Dat trekt vervolgens onder- nemers aan die daarbij om daar als buitenstaander binnen len horen. Denk bijvoorbeeld aan STAP 2effect herstructurering meer info te komen. Qua bebouwing daar- adviseurs als DHV en Arcadis. ORGANISATIEDOELEN Welk gebouw past bij mij? column entegen is het van oudsher juist heel divers, want NS-personeel 4 Uiteindelijk, als zo’n gebied eenmaal hot is, komt de van allerlei gradaties woonde er.’ mainstream eropaf. Meestal haken ‘Locatie, locatie, locatie’. Iedereen kent de uitdrukking wel. Maar dat vertelt niet het hele verhaal, vindt De architect werd dan ook door groepen 1 en 2 dan weer af, want René Stevens, directeur van vast- zijn makelaar EFFICIENCY in die vinden het dan niet meer inte- afgeraden zich IMAGE goedfacilitator Atelier V. Zo koos ORGANISATIEDOELEN het Soesterkwartier te vestigen. ressant. ORGANISATIEDOELEN Elba Media doelbewust voor een ‘Een groot kruis zette hij erdoor- karakteristieke kerk. Stevens: ‘Wij heen op de kaart. Nieuwland, dat En heb je je eenmaal in zo’n ge- noemen onszelf altijd de McKinsey was de plek die hij dik omcirkelde. bied gevestigd, dan moet je er HUISVESTING van het vastgoed, onze insteek is Toch gingen mijn vrouw en ik in het natuurlijk ook gebruik van maken. bedrijfskundig. Het is logisch dat Soesterkwartier kijken – we werden Dat doet ag nova architecten dan je eerst objectief naar je vraagstuk positief verrast. We kochten er di- ook. Osendarp: ‘Vooral in deze tijd kijkt: hoeveel vierkante meter, wel- rect een huis, want TEAMontwik- EFFECTIVENESS dat er is het uitermate belangrijk om el- ke locatie, wanneer beschikbaar, kelingen zouden komen, dat was kaar op te zoeken. Daarom hebben wat voor prijscategorie, hoeveel wel duidelijk.’ wij een nieuw project in het leven parkeerplaatsen, et cetera. Maar geroepen, wat we “stadsacupunc- uiteindelijk zijn het de emotionele Waarom dat zo duidelijk was? Er tuur” noemen. Daarbij hebben we criteria zoals identiteit die de door- hoefde maar weinig te gebeuren om in samenwerking met de gemeente slag geven, want alle alternatieven ORGANISATIEDOELEN er een goed ontsloten gebied van Amersfoort de bewoners aange- op de shortlist voldoen min of te maken, plus: het was al een wijk moedigd om plekken aan te dra- meer aan je rationele criteria. Maar HUMAN RESOURCES OPERATIONS dat is ook logisch. Als je verliefd bent, ga je toch ook niet naar de FIGUUR 1 huisarts om vast te stellen wat er mis is? En je gaat dan toch ook niet UITLEVEN VAN EMOTIES (EXTROVERT) eerst beoordelen of ze kan koken Stedelijke voordat je iets met haar begint? Als specialisten je verliefd worden (alleen) rationeel Extraverte trendsetters Maatschappelijke benadert, zouden ze je voor gek dienstverleners verklaren. Waarom zou je het dan GROEP ANONIMITEIT wel met je huisvesting doen?’ EGO IDENTITEIT Ingetogen conservatieven Stevens bepleit tijdens het gesprek keer op keer dat je vastgoed iets uitstraalt, en je dus maar beter kunt bedenken wát dat vastgoed moet uitstralen en hoe dat past Sobere bij de overige communicatie- verkooporganisaties uitingen van je bedrijf. Daar- Bureaucratische bij haalt hij inspiratie uit andere Statusgevoelige functionelen professionals markten. Een logische is de win- CONTROLE VAN EMOTIES (EXTROVERT) kelmarkt. ‘Wil je een Aldi of een Albert Heijn zijn? Zeeman straalt Bron: Atelier V uit: wij zijn goedkoop dus wees snel, anders is het op.’ Maar nog pagina 34
  4. 4. Het begint met het bedrijfskundig uiteenzetten van de organisatie, inclusief de doelen die men voor ogen heeft. Daarna is het zaak om de organisatie in te delen in een van de zogenoemde ‘Office Style- segmenten’ (zie figuur 1), een in- deling op basis van bedrijfsstijlen (cultuur en leiderschapsstijl). Om tot een keuze te komen, houdt Ste- vens zijn klanten vervolgens een aantal mood boards voor met daar- op verschillende elementen, zoals de kledingstijl van de werknemers en het type auto dat daarbij hoort. ‘En vervolgens gaan we zeven. We gooien enkele tientallen moge- lijke panden in de bovenste zeef, waarop de panden die niet aan de harde, objectieve criteria voldoen uit beeld verdwijnen. Dan blijven er bijvoorbeeld zeven gebouwen over, waar we de zachte gevoels- criteria op toepassen. Zo kom je uiteindelijk op het gebouw uit dat het beste aan je rationele én emo- tionele criteria voldoet.’ En dat klinkt nu heel eenvoudig, maar dat kan een flinke strijd ople- veren, geeft Stevens aan. ‘Je hebt in de praktijk vaak te maken met verschillende afdelingen binnen een bedrijf die elk iets anders voor ogen hebben. Het is mijn taak om daar de ideale middenweg in te vin- den. Zo deed ik voor vakbond CNV eens een voorstel voor een pand dat niet per se aan hun eisen vol- deed, maar ik had ze inmiddels le- ren kennen en was ervan overtuigd dat het wel degelijk bij ze past. Dat gebouw is uiteindelijk hun hoofd- kantoor in Utrecht geworden.’ STAP 3De sfeer van je huisvesting beïnvloedt je imago. Vraag je dus altijd af wát je wilt communiceren. Reflecteert de inrichtingmeer haalt hij inspiratie uit de wél dag in dag uit in die omge-mode- en de auto-industrie. Ste- ving werkt. Die kun je mede door mijn gewenste imago?vens: ‘Mensen hebben moeite om de sfeer van het gebouw een be- En dan ben je er. Verfje op de mu-aan te geven met welk type huis- paalde richting op laten lopen. Dat ren, vloertje erin en klaar is Kees.vesting ze zich willen uiten, maar heeft effect op hoe jij je dag be- Toch? Nee, want dan komt Renierze weten wel direct te vertellen gint, of je gemotiveerd bent. DatMeuwissen, eigenaar/directeur vanwelke auto bij ze past. Want die gaat uiteindelijk over harde euro’s.’ Back BV, bij je op bezoek om overauto geeft je een bepaalde iden- de inrichting te praten. Zijn verhaaltiteit mee. “Kijk, dat is er zo een.” Goed, maar welk gebouw past komt in grote mate overeen met dat“Maar,” zeggen veel ondernemers dan bij je? Stevens verwijst an- van Stevens – het is de emotioneledan tegen me, “wij krijgen toch bij- dermaal naar de auto-industrie, kant die uiteindelijk de doorslagna geen klanten over de vloer, dus waar bedragen met veel nullen geeft. Meuwissen: ‘Op een werk-dat speelt voor ons niet.” Vergeet worden geïnvesteerd in schemati- plek zijn mensen dag in dag uitechter niet dat je eigen personeel sche weergaves van de doelgroep. bezig met specifieke handelin- jaargang VIII * N o 03 * pagina 35
  5. 5. jaargang viii gen, dus dat moet je zo optimaal n o03 mogelijk ondersteunen met je inde- auteur ling. Het gaat erom welke sfeer er rudi engel gecreëerd wordt. Die sfeer is veel fotografie meer sturend voor het gedrag dan roelof pot de praktische inrichting zelf.’ * kort Meuwissen vertelt direct vol enthou- siasme verder: ‘Het interieur is een feature 3D-vorm waar de sfeer in gevangen interview zit. Bij binnenkomst proef je die thema sfeer gelijk en heb je meteen een zo werkt imago beeld bij het bedrijf en haar werkne- boomerang casa mers. Net als dat je bij het betreden passende huisvesting van een restaurant al direct proeft achtergrond of je een leuke avond gaat heb- onbenutte parels ben, wat er op het menu staat, hoeeffect herstructurering duur het ongeveer zal zijn en welke meer info kleding gewenst is. Sfeer communi- column ceert iets, dus vraag je altijd af wát je wilt communiceren. Daar kun je een analyse en vervolgens een ma- terialisering op loslaten. Daardoor kun je bedrijven echt beter laten draaien, het heeft invloed op de (economische) prestaties.’ Een voorbeeld? Back heeft ooit een analyse gemaakt voor de 65 vestigingen van autoschadebedrijf Care. ‘Het was een soort pitch, waarbij de meeste ontwerpers dachten in termen van “mooi” en “niet mooi”. Wij hebben het omge- draaid en hebben alleen maar vra- gen gesteld. Wat bleek: het groot- ste probleem was dat 5 procent van de klanten klaagde. Dat zijn er De Henricuskerk in Amersfoort is tegenwoordig half kerk, half kantoren. 200.000 per jaar, 10.000 klachten verdeeld over een stuk of 20 op- drachtgevers die dus allemaal zo’n KENNISL AB VOOR URBANISME 500 klachten per jaar indienen. Dan WORDT DÉ PLEK VOOR URBANISTEN heb je het over een hele fte voor het oplossen ervan. De oorzaak van In de kerk van Elba Media is niet alleen de uitgeverij gehuisvest, die klachten lag veelal in het feit maar ook het Kennislab voor Urbanisme. Voor eigenaar Edgar van dat monteurs hun werk doen, maar Eekelen is dat een logische keuze. ‘De studenten van het lab en de weinig communiceren, waardoor de partners die het lab ondersteunen zijn de eerste stap, ik wil dat dit dé klant moeilijk een inschatting kan plek voor urbanisten wordt. Iedereen in Nederland die bezig is met maken van de kosten. Nu ging ik vernieuwende stedebouw is bij ons welkom. Op onze officiële bijeen- daar eens langs om polshoogte te komsten die we in eigen huis gaan organiseren, maar ook als je zelf nemen, en terwijl ik 5 klanten ge- iets wilt doen rond het thema urbanisme. En als de partners van het ïrriteerd op hun stoel zag wippen lab of klanten van de uitgeverij even een paar uur een werkplek nodig omdat ze niet geholpen werden, zat hebben in Amersfoort, kunnen ze natuurlijk altijd bij ons aanschuiven.’ iemand achter de balie de krant te Voor Van Eekelen is het uiteindelijke doel een hot spot te worden lezen. Hij had lunchpauze, maar leg op het gebied van stedelijke vitaliteit. ‘Ik geloof erin dat we onze dat maar eens uit…’ steden alleen verder krijgen met onverwachte allianties. Bij ons kom je Om een lang verhaal kort te maken: mensen tegen die je verder helpen. Soms is dat een georganiseerde Meuwissen liet de balies weghalen ontmoeting, soms toevallig, maar altijd interessant.’ en ontwierp de zogenoemde iCare, waar de klanten zich kunnen melden. Elba Media, Paulus Borstraat 41, 3812 TA Amersfoort: Het resultaat: ‘De klachten zijn met http://j.mp/adreselba 35 procent afgenomen en per vesti- ging kon een fte worden geschrapt. pagina 36
  6. 6. Bovendien steeg de klantenwaarde-ring van een 5 naar een 9.’Terug naar de kerk van Elba Media.Meuwissen: ‘Jullie hebben een groteopen ruimte waardoor je kunt ho-ren wat er op de andere afdelingengebeurt. Je kunt de intonatie vanje collega’s horen. Je weet bijvoor-beeld dat er in jullie Kennislab voorUrbanisme nieuwe ideeën ontstaan.Of als die studenten stil zijn, weet jedat ze iets aan het bedenken zijn. Die“loop” die ik wil creëren, die is es-sentieel voor het nieuwe werken. Endat kan in de kleinste dingen schui-len. Waarom op elke afdeling eeneigen kapstok en koffiezetapparaat?Laat de medewerkers maar mengenmet elkaar. Trek de boel uit elkaar.Altijd op 1 plek zitten is niet goed.’Om af te sluiten zet Meuwissen eenaantal tips voor het nieuwe werkenop een rij:• Ga op zoek naar symbolen die samenhangen met de sfeer die je wilt uitdragen.• Maak geen onderscheid in hiërar- chie. Iedereen moet bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de vergaderplaats.• Denk er ook niet te moeilijk over. Het is een mentaliteitsveran- dering, geen compleet nieuwe manier van werken. Sinds de meubels eeuwen geleden zijn uit- gevonden, zijn er ook nooit meer nieuwe bijgekomen; er zijn enkel accenten veranderd.• Druk de veranderingen in je inte- rieur er van bovenaf door. Anders ga je gegarandeerd na een aantal dagen weer op de oude voet ver- der. Laat het visueel verankeren door de directie.• Aansluitend op de vorige: anders werken kun je beter stimuleren door de vorm te veranderen dan door te vertellen hoe het anders moet. Het materiële is daarbij wel weer ondergeschikt aan de sfeer.Maar een van de allerbelangrijkstelessen bewaart Meuwissen voor hetlaatst: ‘Doorbreek de perfectie. Jekunt nog zo gezellig een kopje theedrinken met een mooi gekapte vrouwin een net mantelpakje, maar daarga je geen wilde nacht mee beleven.Perfectie is totaal onpraktisch.’ jaargang VIII * N o 03 * pagina 37

×