Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creëer waarde met uw huisvesting

2,210 views

Published on

Is kantoorhuisvesting slechts een ruimte met een dak waar mensen van negen tot vijf werken of is huisvesting een middel dat kan bijdragen aan de bedrijfsstrategie? Dat laatste kan zeker het geval zijn, maar dan moet wel een aantal bedrijfskundige invalshoeken in acht worden genomen.

Nov. 2010 Facto Magazine - Ir. René P.M. Stevens MBA, www.atelier-v.nl

Published in: Real Estate, Business

Creëer waarde met uw huisvesting

  1. 1. Facto Magazine nummer 11 november 201032 1 2 K ent u als facility manager dat gefrustreerde gevoel om steeds een stap achter te lopen bij de veranderende huisvestingsbehoeften van uw organisatie? Hoe zou u het vinden om een stap voor te zijn in de vorm van het reduceren van kosten maar tegelijkertijd ook het voorstellen van huisvestingsoplossingen die in lijn zijn met de bedrijfsstrategie? Huisves- ting is meer dan overheadkosten. Het devies luidt dan ook: transformeer de huisvesting tot een belangrijke troef in de waardecreatie van een organisatie. Regenboog Huisvesting kan worden vergeleken met een regenboogspectrum. De zeven kleuren van de regenboog zijn altijd aanwezig in wit licht. Echter, alleen door de breking van het licht onder verschillende (invals)hoeken wordt het spectrum zichtbaar. Zo zie je de bijdrage die huisvesting aan de bedrijfs- strategie kan leveren ook alleen maar als je vanuit bedrijfs­­­­kun­dige invalshoe- ken naar de huis­vestingsopgave kijkt. Wees onderscheidend Organisaties proberen in het krachten- veld van de markt een onderscheiden- de concurrentiepositie in te nemen. Wat maakt uw organisatie uniek ten opzichte van de concurrentie? Het is de kunst om dat voor zowel de mede- werkers als de bezoekers zichtbaar en tastbaar te maken in de huisvesting. Kijk naar de supermarkten: zij verkopen allemaal dezelfde A-merken. Zij probe- ren zich niet alleen te onderscheiden met prijs en huismerken maar ook met de inrichting van hun huisvesting. Durf je te onderscheiden en laat een ‘me too’-huisvesting achterwege. Het streven naar een marktconforme huis- vesting is meestal alleen maar ingege- ven vanuit kosten. Bovendien staat ‘marktconform’ in de regel voor ‘marktuniform’. Zogenaamd markt- conforme gebouwen appelleren te wei- nig aan de beleving van de gebruiker. Zij richten zich op de grote midden- moot, zij zijn voor velen functioneel maar voor nagenoeg niemand onder- scheidend. Van prijs naar waarde Huisvesting vertegenwoordigt de tweede of derde kostenpost op de be- groting van een organisatie en heeft een grote invloed op de grootste kos- tenpost: het personeel. Het gebouw beïnvloedt gedrags- en procesaanpas- singen. Leg daarom de focus niet slechts op het reduceren van kosten maar ook op het verhogen van de waarde. Kijk niet alleen naar de hoog- te van de huur en de jaarlijkse exploi- tatiekosten, maar kijk ook naar de in- trinsieke waarde die de huisvesting biedt voor de organisatie. De intrin- sieke waarde is een persoonlijke (sub- jectieve) inschatting van de waarde voor de belanghebbende(n). De prijs is ‘slechts’ de marktprijs waarvoor iets kan worden gekocht. Kernvraag is niet: ‘wat is de prijs?’ maar veel eer- der: ‘wat is het effect van huisvesting op het gedrag van mensen en welke boodschap communiceert de huisves- ting naar de markt?’ En dus hoe levert Is kantoorhuisvesting slechts een ruimte met een dak waar mensen van negen tot vijf werken of is huisvesting een middel dat kan bijdragen aan de bedrijfsstrategie? Dat laatste kan zeker het geval zijn, maar dan moet wel een aantal bedrijfskundige invalshoeken in acht worden genomen. René P.M. Stevens * Creëer waarde met uw huisvesting huisvesting Huisvesting draagt bij aan bedrijfsstrategie Zeven bedrijfskundige invalshoeken om met huisvesting bij te dragen aan de bedrijfs- strategie. Waardoor het facilitair bedrijf of de corporate real estate-afdeling een stap voor is op organisatorische veranderingen. 1. Wees onderscheidend 2. Van prijs naar waarde 3. Imagebuilding 4. Integreren in plaats van coördineren 5. Teambuilding 6. Innovatie 7. Ontmoeten en samenwerken
  2. 2. 33Facto Magazine nummer 11 november 2010 3 4 5 » de huisvesting toegevoegde waarde voor de organisatie? Imagebuilding Een organisatie besteedt bij de marke- ting van haar producten of diensten veel aandacht en zorg aan het creëren van een strategische en onderscheiden- de concurrentiepositie. Zij stemt com- municatie-uitingen (zoals brochures, website, (personeels)advertenties en huisstijl op elkaar af om een congru- ente, gewenste boodschap te commu- niceren. Afhankelijk van het type bedrijf kan een organisatie ook de ves- tigingslocatie, inrichting en buitenkant van haar kantoorgebouw inzetten bij de communicatie. De wijze waarop men gehuisvest is, zegt immers veel over de organisatie; net zoals kleding iets zegt over de persoon die haar draagt. Kleding is naast functioneel vooral een communicatiemiddel. Er is daarbij sprake van ‘dresscodes’. Denk aan slogans als ‘dress for success’ of ‘dress to impress’. Met zijn kledingkeuze geeft de drager impliciet aan met welke groep hij wil worden geassocieerd. Het kantoor is een visitekaartje dat het ge- wenste beeld kan bevestigen of in dui- gen kan laten vallen. Weet dus wat u uitstraalt en wilt uitstralen. Huisvesting is daarmee veel meer dan een ‘functioneel onderdak, ze is ook een podium in de huidige belevenis- economie. Huisvesting maakt tastbaar waar je als organisatie voor staat. Zie ook de site www.officestyles.nl. Integreren in plaats van coördineren Huisvesting kan worden gezien als een verzameling vierkante meters met een bepaalde gebruikskwaliteit en prijs. In die huisvesting worden bedrijfsproces- sen uitgevoerd door medewerkers. Deze componenten kunnen ieder voor zich gecoördineerd worden. We kunnen deze componenten echter ook vergelij- ken met edelstenen en edelmetalen: heel waardevol, maar nog waardevoller als we ze integreren in een juweel. Het integreren van mensen, bedrijfsproces- sen en huisvesting zal ook leiden tot meerwaarde op alle onderdelen. Huis- vestingskeuzen worden dan per defini- tie afgewogen in de bedrijfskundige kaders van de organisatie. Teambuilding Gebouwen worden gecreëerd voor mensen om toegevoegde waarde-activi- teiten in te verrichten, als medewerker of als klant. Het zijn vooral de zoge- naamde ‘zachte’ huisvestingsaspecten die het verschil maken bij verder tech- nisch en functioneel gelijkwaardige ge- bouwen. Aspecten die iets met je doen als mens. Die emoties oproepen. Emo- ties zoals je veilig voelen, je op je ge- mak voelen, trots zijn, geaccepteerd zijn, er samen voor gaan. Zij maken het verschil tussen ‘marktconforme’ doorsneehuisvesting en authentieke huisvesting die de bedrijfsidentiteit van huisvesting Huisvesting is net als een regenboog: het geheel is meer dan de som der delen.
  3. 3. huisvesting 6 7 meer dan de som van locatie, vierkan- te meters, kwaliteit en kosten. De zeven bedrijfskundige invalshoe- ken laten zien hoe huisvesting kan bijdragen aan de bedrijfsstrategie en hoe u een stap voor blijft. ‹‹ verleiden tot het gewenste gedrag en kan zelf het ‘korset’ zijn om de nood- zakelijke veranderingen af te dwingen. Ontmoeten en samenwerken Een gebouw kent natuurlijke netwerk- knooppunten zoals de parkeergarage, fietsenstalling, entree, de wachtruimte voor de lift, de lift zelf, trappenhuizen, toiletten, koffiecorners, kantine/ bedrijfsrestaurant, vergaderruimten, print/kopieerplekken, rookruimte. Op deze knooppunten, waar mensen van verschillende afdelingen elkaar te- genkomen, zijn quick wins te behalen door ze zo in te richten dat ze (prikke- lend) uitnodigen voor een spontaan (introductie)gesprek. De kans op een vervolggesprek op de werkplek, in een vergaderruimte of het bedrijfsrestau- rant neemt daarmee toe. Onderlinge communicatie tussen medewerkers bevordert samenwerking. Moraal Een regenboog is meer dan de som van zeven kleuren. Zo is huisvesting een organisatie bevestigt en versterkt. Zachte aspecten hebben met de bele- ving van het gebouw te maken. Je ziet ze in de regel niet, maar je merkt ze wel. De beleving van de ruimte kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de manier waarop medewerkers met el- kaar (ver)binden. Om de teamspirit te versterken en om als aantrekkelijke werkgever gezien te worden. Het ge- bouw als employee benefit dus. Innovatie Voor veel organisaties is innovatie de enige mogelijkheid om te overleven in de huidige veranderende markt. Inno- vatie ontstaat doordat mensen de conventionele kennis of de dominante logica uitdagen. Huisvesting kan deze uitdaging maxi- maal stimuleren door een omgeving te bieden die de dominante logica (bij- voorbeeld marktconformiteit) uit- daagt. In deze veranderende omgeving kunnen noodzakelijke reorganisaties of herschikkingen aan de orde van de dag zijn. Huisvesting is een middel om te * ir. René P.M. Stevens MBA is algemeen directeur van Atelier V real estate, Amers- foort (www.atelier-v.nl), bureau voor huis­ vesting, vastgoed en stedelijke ontwikkeling (rene.stevens@atelier-v.nl)

×