HU I S V E S T E N S Y M P OSIUM       Platform Duurzame Huisvesting opgericht         Duurzaamheid kost  ...
SYMPOSIUM HU I S V E S T E Nop de huurprijzen. Belangrijkste oor-   Duurzame gebouwen bekroondzaken van die structurele...
HU I S V E S T E N S Y M P OSIUM                          ‘Duurzame doelstellingen onhaalbaar’ ...
SYMPOSIUM HU I S V E S T E N Ook interessant                                 definiëren. ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Duurzaamheid kost geld maar levert meer op

1,078 views

Published on

De verduurzaaming van kantoorgebouwen prijkt bij de overheid en in het bedrijfsleven hoog op de agenda. Hoewel de knowhow en technieken aanwezig zijn, komen projecten echter in veel gevallen slechts moeizaam van de grond. Vooral bij de verbetering van bestaande kantoorgebouwen is nog ruime winst te boeken. Tijdens het symposium 'Duurzame huisvesting: wie is aan zet?' passeerde een aantal praktijkvoorbeelden de revue. De overheid en marktpartijen werden opgeroepen meer initiatief te tonen. (20110301 Facility Management Magazine)

Published in: Real Estate
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,078
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Duurzaamheid kost geld maar levert meer op

 1. 1. HU I S V E S T E N S Y M P OSIUM Platform Duurzame Huisvesting opgericht Duurzaamheid kost geld, maar levert meer op De verduurzaming van kantoorgebouwen prijkt bij de overheid en in het bedrijfsleven hoog op de agenda. Hoewel de knowhow en technieken aanwezig zijn, komen projecten echter in veel gevallen slechts moeizaam van de grond. Vooral bij de verbetering van bestaande kantoorgebouwen is nog ruime winst te boeken. Tijdens het symposium ‘Duurzame huisvesting: wie is aan zet?’ passeerde een aantal praktijkvoorbeelden de revue. De overheid en marktpartijen werden opgeroepen meer initiatief te tonen. TEKST: JACK VAN EEKELEN Het symposium, dat op 10 februari meer kansen krijgt. Daartoe moeten Revitaliseren plaatsvond in Bussum, was de kick- volgens de alliantie knelpunten wor- De leegstand van kantoorpanden is off voor het eind vorig jaar opge- den weggeruimd die het realiseren in Nederland een immens en struc- richte Platform Duurzame Huisves- van duurzaamheid in de weg staan. tureel probleem. Volgens ruwe schat- ting, een alliantie van elf branche-, Een van die knelpunten is het zoge- tingen staat momenteel 6,5 miljoen kennis- en koepelorganisaties in de heten split-incentiveprobleem waar- vierkante meter kantoorruimte onge- utiliteitsbouw. Doel van het Platform bij de gebruiker van een gebouw wel, bruikt. Naar verwachting neemt die is in vier jaar tijd de samenwerking maar de investeerder daarentegen leegstand de komende jaren nog ver- in de huisvestingsketen aan te jagen, niet of nauwelijks profiteert van een der toe. Een van de gevolgen van deze zodat verduurzaming van vastgoed lagere energierekening. ontwikkeling is een toenemende druk26 FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE | 188 | MAART 2011
 2. 2. SYMPOSIUM HU I S V E S T E Nop de huurprijzen. Belangrijkste oor- Duurzame gebouwen bekroondzaken van die structurele leegstand Agentschap NL heeft tijdens het symposium over duurzame huisvesting drie duur-zijn veroudering, slechte bereikbaar- zame projecten beloond met een Energielabelposter. Jo Daemen, manager utiliteits-heid en dito functionaliteit van de bouw bij Agentschap NL, reikte de prijzen uit aan DHV, voor de renovatie van het hoofdkantoor van deze organisatie, aan Aurelius Monumenten/Motonic, voor depanden en een beroerd imago. Het is verduurzaming van het Haagse gemeentelijke pand De Tempel, en aan SPF Beheer,reëel te veronderstellen dat een deel voor de verbouwing van het kantoor van FrieslandCampina in Amersfoort. Voor devan die gebouwen nooit meer een drie gebouwen is de status verhoogd tot energielabel A.gebruiker zal vinden.Niettemin zijn er mogelijkhedeneen groot aantal ‘slapende’ kantoren investeringen noodzakelijk. Belang- oordeelt Stevens. Maak huurdersnieuw leven in te blazen, door middel rijke vraag daarbij is: Komen deze bewust van hun huisvestingslastenvan (duurzame) revitalisering. Dat investeringen in duurzaamheid en niet uitsluitend van hun kale huur-was de boodschap van René Stevens, alleen ten goede aan de huurder? prijs per vierkante meter. Kortom,algemeen directeur van ATELIER V Volgens de participanten in Re-vitaal maak de kosten transparant, waar-real estate, tijdens zijn presentatie is dat niet het geval. ‘Het kan een door een stevig draagvlak kan ont-op het symposium. ATELIER V real win-winsituatie zijn’, meent Stevens. staan voor een nieuw huurcontract.estate maakt deel uit van een samen- De huurder betaalt minder service-werkingsverband met de naam Re- kosten, maar draagt wel een iets Duurzaam onderhoudsplanvitaal. De andere partners in dit ver- hogere huur af. Het toegenomen wel- Een van de aspecten van verduur-band zijn Ballast Nedam Beheer, bevinden van de gebruikers, bijvoor- zaming die tijdens het symposiumImtech en Troostwijk Real Estate. beeld door een beter binnenklimaat, werden belicht was het onderhoudRe-vitaal heeft tot doel ‘vastgoed te vertaalt zich verder in lager ziekte- van gebouwen. ‘Met een traditioneelrevitaliseren en gebouwen te laten verzuim. Voordeel voor de verhuur- onderhoudsprogramma zonder toe-aansluiten bij de (duurzaamheid)-eisen van zittende of potentiëlehuurders of gebruikers binnen de ‘Een villa in een krottenwijk is mindereconomische randvoorwaarden vande eigenaar’. waard dan een krot in een villawijk’Om kantoorpanden te revitaliseren,zijn niet alleen fysieke aanpassin-gen in het gebouw zelf geboden. der is dat hij een hogere huur kan komstvisie wordt een gebouw gereedBelangrijk is een goede uitstraling vragen, en dat de levensduur van het gemaakt voor de sloop.’ Deze stellingen een omgeving die aanspreekt. object wordt verlengd en de beleg- poneerde Mauk de Wildt van de‘Een villa in een krottenwijk is min- gingswaarde stijgt. Goede communi- Grontmij tijdens zijn presentatie.der waard dan een krot in een villa- catie tussen eigenaar en huurder is Volgens De Wildt gaat het bij nieuw-wijk’, zo drukte Stevens zich uit. Vol- een essentiële voorwaarde om dit bouw overigens in de bestekfase algens hem is het uitgangspunt van de verhaal tot een succes te maken, ‘mis’. ‘In het bestek worden hele sim-integrale aanpak dat zowel de huur-der/gebruiker als de eigenaar/beleg- Innovaties en onderzoek vormenger ervan moet profiteren. ‘De motie- draagvlak voor duurzaam huisvesten.ven om te kiezen voor de duurzaam-heid zijn bij belegger en huurdernogal verschillend’, constateerde hij.‘De belegger wil rendement consoli-deren door duurzame cashflow. Hijwil zijn concurrentiepositie verbete-ren en minimaal de waarde van hetgebouw behouden. De huurder op zijnbeurt kijkt nauwlettend naar zijnimago en de voordelige effecten vanmaatschappelijk verantwoord onder-nemen. Verder heeft hij baat bij geïn-spireerde medewerkers die zich inhet gebouw thuis voelen. De huurderwil duurzamere huisvesting bij maxi-maal gelijke huisvestingskosten.’Win-winsituatieOrganisaties kunnen stappen makendoor te besparen op huisvestingslas-ten, energieverbruik, waterverbruiken onderhoud. Daarvoor zijn extra FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE | 188 | MAART 2011 27
 3. 3. HU I S V E S T E N S Y M P OSIUM ‘Duurzame doelstellingen onhaalbaar’ Jan Terlouw Nederland gaat haar duurzaamheiddoelstellingen voor 2020 niet halen. Zowel het streven om 20 procent minder CO2 uit te stoten (dan in 1990) als de doel- stelling binnen enkele jaren de energievoorziening sterk te verduurzamen is onrealistisch. Dat betoogde Jan Terlouw, voorzitter van het Platform Energie- transitie Gebouwde Omgeving, tijdens het symposium in Bussum. Een van de belemmeringen is het stilliggen van projecten voor ondergrondse opslag van CO2. Volgens Terlouw bestaat nog wel de mogelijkheid tot een forse energiebe- sparing. De overheid dient de verduurzaming van vastgoed naar zijn opvatting een duw in de rug te geven, onder meer door de verplichting aan gebouweige- naren die een pand kopen om het energielabel te verbeteren. Terlouw pleitte ervoor subsidies van de overheid te verruilen voor de invoering van een duur- zaamheidplicht. pele dingen over het hoofd gezien. van een duurzaam meerjarenonder- heid kost immers geld, maar op ter- Het ontwerp laat op het gebied van houdsplan (MJOP). Zodoende vermin- mijn gaan deze maatregelen zich duurzaamheid een underperfor- deren organisaties hun afhankelijk- dubbel en dwars uitbetalen. Gebruik mance zien, in vergelijking met wat heid van (stijgende) energieprijzen. je in je onderhoud standaardoplos- je had kunnen bereiken. Oplever- Door slecht onderhoud wordt 25 tot singen, dan werk je in feite naar de protocollen zijn slecht vastgelegd of 30 procent extra energie verbruikt, sloop toe van je pand.’ worden niet goed nageleefd. De becijferde hij. Ook bij een gefaseerde matige kwaliteit wordt in de hand renovatie zijn er kansen op verduur- Blokkades gewerkt door de huidige aanbeste- zaming van gebouwen. Voorbeelden Volgens De Wildt blokkeert een tra- dingscultuur, waarbij tegen bodem- van die momenten zijn: de vernieu- ditioneel onderhoudsplan duurzame prijzen adviseurs worden ingehuurd.’ wing van de dakbedekking (isolatie), oplossingen. ‘Iedere stap kan een De gevolgen zijn, zo stipte de advi- het vervangen van een lekkende blokkade opleveren’, zo stelde hij. seur van de Grontmij aan, een slech- verwarming (Lage Temperatuur Ver- ‘Een van die blokkades betreft onge- ter binnenklimaat, hoger energiever- warming), nieuwe vloeren (vloerver- plande, onvoorziene vervangingen. bruik en eerdere slijtage van onder warming) en de vervanging van de Stel: je ketel gaat kapot en je moet meer installaties. ketel (WKK-installatie). ‘Toegegeven: snel overgaan tot vervanging. Die De Wildt pleitte voor het hanteren je moet extra investeren, duurzaam- snelheid staat het nadenken over28 FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE | 188 | MAART 2011
 4. 4. SYMPOSIUM HU I S V E S T E N Ook interessant definiëren. Maar de haalbaarheid De nieuwbouw in de kantorenmarkt stagneert. Er is behoefte aan duur- van al die maatregelen mag niet uit zame en flexibele oplossingen. Het toepassen van een flexibel of demontabel het oog worden verloren. Blijf wel concept voor een kantoorgebouw voorkomt milieubelasting en kapitaalver- met beide benen op de grond.’ nietiging. In ‘Tijdelijk Duurzaam Huisvesten 1’ wordt beschreven hoe een Wat kost duurzaamheid me en wat juiste conceptkeuze kan worden gemaakt en in welke huisvestingssituaties levert het me op? – die vraag blijft demontabele concepten succesvol kunnen worden ingezet. U kunt het boek online bestellen in de shop. ook bij beleggers en gebruikers van Ga naar www.fmm.nl/magazine03-2011 FMM.NL utiliteitsgebouwen de komende jaren rondzingen. Hoezeer verduurzaming van vastgoed, ook voor gebouweige-duurzame oplossingen in de weg. houdsactie dient een stap te zijn in naren, kan lonen, blijkt uit eenAls we te gehaast vervangen, heb- de richting van de gedroomde eind- onlangs gepresenteerd onderzoekben we het beschikbare budget ver- situatie. De volgorde behoort te wor- van de Universiteit van Maastricht enspeeld en daarmee de mogelijkheid den afgestemd op snel rendement. de Erasmus Universiteit, in opdrachtom te verduurzamen.’ De Wildt Voor iedere ongeplande vervanging van DTZ Zadelhoff en Agentschapwees op de noodzaak van het voorafuitgebreid in kaart brengen van hetmeerjarenonderhoudsplan en het Door slecht onderhoud wordt 25 totdaarin consequent een relatie leggenmet duurzaamheid. ‘Denk bijvoor- 30 procent extra energie verbruiktbeeld al vroeg na over het gebruikvan duurzame warmtebronnen. Alsje dat doet, word je in elk geval niet moet in de organisatie een plan NL. Minder zuinige kantoren, zotussentijds verrast.’ klaarliggen dat past binnen de eind- maakt dit onderzoek duidelijk, bren-De Wildt presenteerde tien stappen situatie. Verder is het van belang dat gen gemiddeld 6,5 procent mindervoor een duurzaam MJOP. In de eer- organisaties zich voorbereiden op huur op dan zuinige kantoren (metste plaats moet er een plan komen nieuwe energiebronnen. een groen energielabel). Het is eenvoor ‘de ideale eindsituatie van een Ten slotte is jaarlijkse monitoring en signaal in de richting van beleggersgebouw’. De onderdelen daarvan bijstelling van de plannen een must, dat duurzaamheid ook voor hen kandienen gekoppeld te worden aan het voegde De Wildt toe. ‘Het is van renderen.geplande onderhoud. Iedere onder- belang dat organisaties hun ambities FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE | 188 | MAART 2011 29

×