Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huisvestingsmanager als Edelsmid

2,365 views

Published on

Huisvestingsmanagement is als een lucifer. In potentie kun je er een inspirerend vuur mee ontsteken dat een wezenlijke bijdrage levert aan de organisatiedoelen. Net als bij een lucifer is er eerst een wrijving/weerstand te overbruggen om deze potentie te ontsluiten. Uiteindelijk komt elke verandering voort uit een persoon die zijn of haar intuïtie volgt en de moed heeft anders te zijn. We wisten vroeger allemaal intuïtief hoe je een hut moest bouwen. In de volwassen wereld van huisvestingsmanagement lijkt de intuïtie en weten wat je wilt niet meer aanwezig.

20061001 FMI nr. 10 - Auteur: Ir. René P.M. Stevens MBA (www.atelier-v.nl)

Published in: Real Estate
  • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Huisvestingsmanager als Edelsmid

  1. 1. De huisvestingsmanager edelsmid als Huisvestingsmanagement is als een lucifer. Je D e functie huisvestingsmanagement kan op verschillende manieren zijn ingebed in een organisatie. Het kan een onder- kunt er een inspirerend vuur mee ontsteken dat deel zijn van facility management of corporate real estate management. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat huisvestingsma- een wezenlijke bijdrage levert aan de nagement een specifieke functie is. Meestal is de bottomline bij huisvesten ‘wat kost het’ en ‘wat kan het organisatiedoelen. Net als bij een lucifer is er gebouw’. Door alleen een analytische ingenieursbenadering wordt het huisvesten te eenzijdig belicht. Vanuit het totaal bekeken zijn de eerst een wrijving/weerstand te overbruggen om huisvestingslasten met een aandeel van circa tien tot vijftien procent van de jaarbegroting ‘slechts’ betrekkelijk als je deze afzet tegen circa deze potentie te ontsluiten. Uiteindelijk komt elke 50-60% personeelskosten. verandering voort uit een persoon die zijn of haar Optimum uit huisvesting Je kunt je de vraag stellen of je als organisatie het optimum uit je intuïtie volgt en de moed heeft anders te zijn. huisvesting wilt halen of het potentieel van de medewerkers wilt ont- sluiten. Het zijn de medewerkers die voor de concurrentiekracht en de inkomsten zorgen. Aan de ondernemer de keuze om de focus te leggen op het reduceren van de huisvestingslasten of op het verhogen René Stevens van de inkomsten. Een meestal onderbelicht aspect is ‘wat doet het gebouw met jou als mens’. Huisvesting beïnvloedt de mensen die in het gebouw werkzaam zijn. Daarmee heeft huisvesting effect op hun productiviteit en dus op de gehele organisatie. Het gaat er echter niet om de ‘oppervlak- kigheid’ van de ratio te verruilen voor de ‘oppervlakkigheid’ van de emotie/beleving. Het gaat om de afstemming van beide tot een balans die bijdraagt aan het doel van de onderneming. Bij corporate real estate management en assetmanagement ligt de focus heel sterk op kosten en rendement van het vastgoed. 14 - FMI oktober 2006 huisvesting/vastgoedmanagement
  2. 2. Huisvestingsmanagement en facility manage- ment leggen daarentegen vooral de nadruk 2000 Communicatie en inspiratie op het dienstbaar zijn van de huisvesting aan het primaire proces van een organisatie en het faciliteren van de medewerkers. Zij werken Jaren ‘90 Comfort en representatie meer als een hotelbaas die het zijn gasten optimaal naar de zin probeert te maken. Het perspectief van de huisvestingsmanager Jaren ‘80 Uitstraling centraal moet zijn dat huisvesting een strategisch bedrijfsmiddel is dat grote invloed heeft op de vier hoofdaandachtsgebieden van de directie: Jaren ‘70 Efficiënt financiën, commercie & marketing, personeel & organisatie en operatie & logistiek. Jaren ‘60 Functioneel Evolutie in huisvesten De Amerikaanse psycholoog Maslow ziet de mens als een uniek gemotiveerd individu met Primaire Bestaans- Sociale Erkenning Zelfontplooiing behoeften zekerheid behoefte een brede waaier aan drijfveren. Om zichzelf als gezonde persoonlijkheid te kunnen ont- wikkelen moet volgens Maslow een aantal Figuur 2: Evolutie kantoorgebruik in relatie tot Maslow. fundamentele menselijke behoeften minimaal bevredigd zijn. Al deze fundamentele behoef- Het is echter ook zo dat elke situatie afhan- meling mensen met een gemeenschappelijk ten zijn aangeboren. Het komt erop neer dat kelijk van de doelstelling en het tijdstip een doel en gemeenschappelijke bedrijfscultuur. elk mens een bepaalde behoeftenopbouw, eigen behoefteprioriteit kent. Wat we ook Ontwikkelingen van individuen hebben daar- de zogenaamde Piramide van Maslow, door- doen, denken en voelen, onze ambities en door ook automatisch gevolgen voor een loopt. Maslow stelt dat je pas aan zelfont- normen zijn afhankelijk van plaats en tijd, organisatie. Wetenschappers zijn het erover plooiing toekomt als je aan alle ontberingsbe- omstandigheden en cultuur. eens dat slechts vijftien procent van een groep hoeften hebt voldaan. Je kunt een organisatie zien als een verza- overtuigd hoeft te zijn om een paradigmaver- andering tot stand te brengen die blijvende gevolgen heeft voor de gehele groep. Dit prin- Figuur 1: De behoeftepiramide van Maslow cipe geldt voor elke groep, dus zowel voor Behoeftenhiërarchie van Maslow de gehele samenleving of een bedrijfstak, als voor een specifiek bedrijf of instelling. Wij zijn van mening dat de tijdgeest en het ontplooiingsniveau van individuen ervoor zorgt dat organisaties aanvullende en steeds Zelf- hogere eisen stellen aan hun huisvesting. In ontwik- zekere zin onthult huisvesting veel over zijn keling gebruiker. De zienswijze van Atelier V is dat de evolutie van het kantoorgebruik grote overeenkomsten vertoont met de behoeftepi- Erkenning ramide van Maslow. Criteria die voor indivi- duen opgaan, gelden in zekere zin ook voor organisaties. Was het kantoor ooit primair bedoeld als een veilig en efficiënt onderko- Sociale behoefte men voor bureauarbeid, nu is het voor veel organisaties steeds meer een plaats voor actie- ve communicatie, ontmoeting en inspiratie. Tot en met de jaren ‘60 waren de kantoren Bestaanszekerheid primair functioneel. Met de verdere opkomst van de zakelijke dienstverlening in de jaren ‘70 werd er meer aandacht gegeven aan efficiency in de kantoren. In de jaren ‘80 kreeg corpora- te identity een vlucht waarmee de uitstraling Primaire biologische behoeften van gebouwen meer centraal kwam te staan. In de jaren ‘90 werd door de toenemende welvaart ook comfort en representatie belang- FMI oktober 2006 - 15
  3. 3. rijker gevonden. Het sickbuildingsyndroom en de emissie van stoffen uit materialen waren een hot item. Aan klimaatinstallaties werden steeds hogere comforteisen gesteld. In het huidige tijdgewricht van spirituali- teit, zingeving, waarden en normen, vor- men communicatie en inspiratie het cen- trale thema. Dit uit zich in meer aandacht voor het welbevinden van de medewerkers. Vernieuwende werkplekconcepten krijgen vaste grond onder de voeten. Organisaties bevinden zich niet allemaal in hetzelfde ontwikkelingsstadium. Het is van essentieel belang dat adviseurs, en bovendien organi- saties zelf, zich dat realiseren. Holistisch denken Het vak huisvestingsmanagement is de laatste jaren steeds verder opgedeeld in (deel)specialismen die ieder voor zich goed in de dagelijkse werkroutine, personen die om in de waan van de dag bij het blussen werk doen en soms zelfs nieuwe inzichten onderling of met zichzelf conflicten heb- van brandjes de hoofdkoers in het vizier te opleveren. Tot zover niets aan de hand. Het is ben, uitstraling van de huisvesting die niet houden. echter doorgeschoten. De vele specialismen overeenkomt met de gewenste identiteit, et Iedere afdeling levert daartoe de voorziene zijn vergelijkbaar met edelmetalen en edelste- cetera. In deze nieuwe zienswijze draagt elk beleidsconsequenties voor huisvesting als nen: ieder voor zich heel waardevol, maar er huisvestingsknelpunt dat zich voordoet, bij vast onderdeel van de jaarlijkse begroting in. ontbreekt in de regel een edelsmid die er een aan de oplossing om organisaties succesvoller Hierdoor ontstaat een beter geïntegreerde geïntegreerd juweel van maakt. te maken. Zoals klagende klanten in zekere visie op hoe huisvesting bijdraagt aan de vier Daarvoor is verbeelding nodig, door Einstein zin een zegen zijn, omdat zij fouten in het hoofdaandachtsgebieden van de directie. ooit de sterkste kracht in het universum product of de dienst aan het licht brengen. Moraal van het verhaal genoemd. Kijk op een andere manier naar de Talenkennis dagelijkse dingen, zoals de twee steenhouwers De meeste mensen hebben hun doel verlegd die door een voorbijganger worden gevraagd Holistische huisvestingsmanagers proberen van wat er toe doet naar wat werkt. Naarmate wat ze aan het doen zijn. De eerste antwoordt: hun collega’s, terwijl zij alle frustraties over mensen zich verder ontplooien zal in plaats ‘Ik hak stenen.’ De tweede steenhouwer ant- hun huisvestingsknelpunt het hoofd bieden, van de vraag ‘hoe kan ik het meeste geld ver- woordt: ‘Ik bouw een kathedraal.’ te helpen oog te hebben voor wat echt belang- dienen’ steeds vaker de vraag worden gesteld In alle beroepen komen positieve veranderin- rijk is in hun functioneren. Als iemand zich ‘zal dat wat ik doe een bijdrage leveren aan gen voor een belangrijk deel mede tot stand niet houdt aan het cleandeskbeleid kijkt de mijn leven en van de wereld een betere plek door gesprekken tussen progressief denken- huisvestingsmanager niet alleen of de spelre- maken’. Bestaat er een manier om dit te doen de individuen die streven naar verdieping gels voldoende bekend en duidelijk zijn of dat in overeenstemming met het juiste gebruik van in hun werk. In de holistische geneeskunst de beschikbare archiefruimte voldoende is. hulpbronnen, eerlijke winst en het welzijn van is men ervan overtuigd dat ware genezing Hij kijkt ook naar het onderliggende bedrijfs- het geheel? Deze ontwikkeling maakt dat de zich alleen voordoet als we de wortels en kundige principe waarom er überhaupt is mensen effect hebben op organisaties en dus oorzaak van een ziekte bekijken in het licht gekozen voor cleandesk. Hij helpt de oorzaak op de huisvesting waarin zij werkzaam zijn. van iemands totale leven. Wij zien dat men in en de effecten die dat heeft op het functio- Door huisvesting holistisch te bekijken, huisvestingsmanagement tot het besef komt neren van de medewerker bespreekbaar te beschouw je een ‘probleem’ als een deel van dat het belang van het individu en dat van de maken. een groter geheel. Realiseer je als huisves- organisatie één geheel vormen. Bij holistisch In dit kader is het van belang dat je als huis- tingsmanager dat jij de edelsmid bent. Een rol huisvestingsmanagement is het dan niet lan- vestingsmanager de taal van de bedrijfskun- met veel verantwoordelijkheid die het grotere ger toereikend alleen te kijken naar hoe (ad dige spreekt. Om de essentie van huisvesting geheel steeds in het vizier moet hebben en hoc) huisvestingsknelpunten opgelost kun- te combineren met de bedrijfskundige visie daarmee huisvesting kan integreren tot een nen worden. Vind de dieper liggende oor- binnen het bedrijf, dient huisvesting goed te juweel voor de organisatie. zaak. Wanneer je het lek niet ontdekt, kun je zijn ingebed binnen de beleidsplannen. Een het niet repareren. huisvestingsparagraaf in het jaarlijkse beleids- Ir. René P.M. Stevens MBA is directeur van Help jouw organisatie te kijken naar de plan is essentieel en werkt als een kompas ATELIER V uit Amersfoort (www.atelier-v.nl). Dit bedrijfskundige conflicten die in een huis- om tijdig met de huisvesting te anticiperen bedrijf ontwikkelt en implementeert strategieën vestingsknelpunt manifest worden. Zoals een op gewenste organisatieontwikkelingen. Het voor huisvesting, vastgoed en stedelijke onvoldoende inbedding van beleidskeuzes wordt daarmee een managementhulpmiddel ontwikkeling. rene.stevens@atelier-v.nl FMI oktober 2006 - 17

×