Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samling i sande 14.3.2013

131 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samling i sande 14.3.2013

 1. 1. Strategien forungdomstrinnetHvor står vi nå? Samling om skolebasertkompetanseutvikling i Sande 14. mars 2013 3/15/2013 1
 2. 2. Footer Text 3/15/2013 2
 3. 3. Bakgrunnen Ulike tiltak for å gjøre opplæringen mer • praktisk og variert • motiverende, utfordrende og relevant Nasjonale støttetiltak • Pedagogiske ressurser • Skolebasert kompetanseutvikling • Tilrettelegging for bruk av nettverkFooter Text 3/15/2013 3
 4. 4. Innføring Økt Varierte av fleksibilitet arbeidsmåter valgfag Et mer praktisk og variert ungdomstrinn En egen strategi for gjennomføringFooter Text 3/15/2013 4
 5. 5. Skolebasert kompetanse Pedagogiske utvikling Tilrettelegging ressurser for bruk av nettverk Nasjonale støttetiltakFooter Text 3/15/2013 5
 6. 6. Skolebasert kompetanseutviklingSkolebasert kompetanseutvikling innebærer atskolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i enutviklingsprosess på egen arbeidsplass.Hensikten er å utvikle skolens samledekunnskap, holdninger og ferdigheter når detgjelder læring, undervisning og samarbeid.Footer Text 3/15/2013 6
 7. 7. Footer Text 3/15/2013 7
 8. 8. Prinsipper for skolebasert kompetanseutviklingKompetanseutvikling på Differensiert tilbud til Innsats over tid alle nivåer skolene Likeverdige tilbud i alle Kunnskapsutvikling på Lett tilgjengelig materielllærerutdanningsregionene alle nivå Footer Text 3/15/2013 8
 9. 9. Brev til kommuner og skoler 25.2.13• Om tiltakene- Klasseledelse, lesing, skriving, regning- pedagogiske ressurser og nettverk• Om forventninger til skoler og kommuner- skoleeier overordnet ansvar. Foreta analyse av behov- Skoleledelsen leder arbeidet- Alle nivåer deltar i nettverk• Videre- Ny pulje hver høst over 3 semestre- Juni 13: samling for skoleeier/leder- Staten finansierer kompetanseutviklingen for kommunene, ledere, ressurslærere og utviklingsveiledere, UH (Fordeles av Fylkesmannen) Footer Text 3/15/2013 9
 10. 10. Brev til kommuner fortsetter• Aktører, roller og ansvar- Prosjektleder GNIST (ut juni 14)- Utviklingsveiledere: 50 årsverk. Ansettes fra 1.1.14- 2017- NyGIV: Kommunale prosjektledere ut 2013 (bistå i arbeidet med satsingen)- NyGIV fylkeskommunale prosjektledere: Samarbeidspartnere i fylket for å sikre overgangen til vgo- Ressurslærere: Lærere med høy faglig kompetanse innen satsingsområdene. 1 ressurslærer på 4 skoler Footer Text 3/15/2013 10
 11. 11. Brev til kommuner ressurserFooter Text 3/15/2013 11
 12. 12. Hvordan ser dette ut i Vestfold? 1. Hva har kommunene gjort innenfor de fire satsingsområdene – • Innstilles til pulje 1: • Svelvik, Sande, Stokke og -lesing -skriving -regning -klasseledelse -(vurdering for læring) Larvik • Hva er deres behov? 2. Hvilke planer er lagt framover? 3. Hvordan kan ungdomstrinnsatsningen innpasses disse planene; fagområder og egnet tidspunkt? 4. Hvilke erfaringer har skolen/kommunen med skolebasert kompetanseutvikling fra tidligere? Hvordan er det jobbet med? • Samling på HiVe 22. april 5. Hvilke kompetansemiljøer har vært inne? • Samling for skoleeier/leder iSpørsmål om skolens organisering 1. Hvilken rolle har ledelsen i pedagogisk utviklingsarbeid? Har skolen en felles, omforent juni (Udir) • Analyse av ståsted plattform for det pedagogiske arbeidet? 2. Hvordan deles ideer/erfaringer fra eksterne kurs i personalet? 3. Hvordan samarbeider skolen med fagmiljø i kommunen og lokalmiljø for øvrig? 4. Endringskapasitet: Hva er skolens styrker og utfordringer med tanke på å gjennomføre forbedringer i undervisningen? • Drøfte organisering og nettverk 5. Hvordan er skolehverdagen organisert med tanke på felles planleggingstid til team og utviklingsarbeid? 6. Hvordan følges resultatene fra elev- og lærerundersøkelsen opp i organisasjonen?Spørsmål angående kompetanse 1. Hvordan vurderer skolen behovet for kompetanse i et 5 års perspektiv? 2. Hvilke forventninger har dere til Høgskolen i Vestfold? Footer Text 3/15/2013 12
 13. 13. Hva vil være lurt? Hvilke muligheter ser vi?• Hvordan skal • Aktørene: utviklingsarbeidet - samme mål, avklare forventninger og retning merkes i vår - Rolleavklaringer organisasjon og i - Snakke samme språk klasserommet? • Rektorene gode• Hva er kjennetegnene prosjektledere på at det har skjedd • Være utprøvende og prosessorienterte endringer i • Alle må se seg selv som organisasjonen og i subjekt undervisningen etter • skreddersydd plan for kompetanseutviklingen utvikling ? • Endring av praksis i klasserommet må ses Footer Text 3/15/2013 13
 14. 14. Footer Text 3/15/2013 14
 15. 15. Ressurser for lærere• God leseopplæring• Lesing som grunnleggende ferdighet• Eksempler på god praksis• Hvordan kan leseopplæring bli alle læreres ansvar? En rektors perspektiv Footer Text 3/15/2013 15
 16. 16. God klasseledelse og nettressurs om utviklingsarbeidFooter Text 3/15/2013 16
 17. 17. OrganisasjonslæringFooter Text 3/15/2013 17
 18. 18. Hva er i det for oss? Hvor står vi? Hva trenger vi?Footer Text 3/15/2013 18
 19. 19. Drøfting 1• Hvordan legge til rette for utviklingsarbeid hos oss? Hva er lurt? Footer Text 3/15/2013 19
 20. 20. Drøfting 2• Hva er «våre» styrker og utfordringer med tanke på å gjennomføre forbedringer i undervisningen og i vår organisasjon?• Hvordan ønsker vi at HiVe og andre ressurser bidrar til at vi kan løse utfordringene? Footer Text 3/15/2013 20
 21. 21. Drøfting 3• Hvordan bidra til å forankre arbeidet på vår skole?• Hvordan skape utvikling «nedenfra»• Hvordan kan leseopplæringen bli alle læreres ansvar? Footer Text 3/15/2013 21
 22. 22. Drøfting 4• Hva er kjennetegnende på at det har skjedd endringer i vår organisasjon og i undervisningen etter kompetansehevingen?• Hvordan kan gode erfaringer fra NY GIV videreføres, og hvordan kan NY GIV metodikk spres/videreutvikles i det videre arbeidet med ungdomstrinnstrategien? Footer Text 3/15/2013 22
 23. 23. 6 faktorer med positiv innvirkning på læreres profesjonelle utvikling• Utvikling over en lengere tidsperiode• støtte av eksterne eksperter• sterkt involverte/engasjerte lærere• Utfordre læreres forestilling om læring• deltakelse i et profesjonelt praksisnettverk• støtte fra skoleledelsenFra Rammeverket for skolebasert kompetanseutvikling Footer Text 3/15/2013 23
 24. 24. Takk for i dag, vel hjem!Footer Text 3/15/2013 24

×