Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gnist pdf

337 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gnist pdf

 1. 1. Prosjektskisse for skolebasert kompetanseutviklingBakgrunn, mål, roller, fremdriftsplan Høst 2012-Vinter 2014
 2. 2. Bakgrunn:Stortingsmelding 22 (2010-11) Motivasjon – Mestring – Mulighet setter fokus på ungdomstrinnet, og målet for de nasjonale myndigheteneer å forbedre elevenes resultater i lesing og regning, øke elevenes motivasjon samt at forskjellene i lesing mellom gutter og jenter skal blimindre.I arbeidet med å variere arbeidsmetodene på ungdomstrinnet, har KD laget en Strategi for ungdomstrinnet der klasseledelse, regning,lesing og skriving prioriterte satsingsområder. Sentrale tiltak er:  Skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving for lærere og skoleledere  Utvikling av beskrivelser for god klasseledelse og god undervisning i regning, lesing og skriving  Bistand og tilrettelegging for lokalt utviklingsarbeid  Nettverk for erfaringsutveksling og profesjonsfellesskapUtdanningsdirektoratet har utarbeidet Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling 2012-17 som bygger på Strategi forungdomstrinnet. Rammeverket informerer om rammer, prinsipper, roller og organisering av skolebasert kompetanseutvikling innenforde prioriterte områdene.Rammeverket ligger til grunn for en pilotering av skolebasert kompetanseutvikling i skoleåret 2012-13. Piloteringer foregår i 3kommuner i denne regionen, og det er Høgskolen i Vestfold som er tilbyder. NTNU har ansvar for koordinering og evaluering avpiloteringen.For å lykkes i utviklingen av ungdomstrinnet må det være et godt samarbeid, høy grad av tillit og god kommunikasjon på tvers av ogmellom nivåene og aktørene i skolen.Skolebasert kompetanseutvikling kan defineres på ulike måter. Direktoratet legger denne definisjonen til grunn:Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass.Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.
 3. 3. Hensikten er varig virkning og å videreutvikle skolen som organisasjon, slik at alle ledere og ansatte bedre kan støtte arbeidet medelevenes læring.Tilbud om skolebasert kompetanseutvikling vil være det mest omfattende tiltaket i forbindelse med satsingen på ungdomstrinnet.GNIST partnerskap i VestfoldGNIST er et partnerskap for en helhetlig lærersatsning. Satsningen startet i 2009 og er et 5 årig samarbeid mellomKunnskapsdepartementet og de sentrale partene innenfor skolesektoren i Norge.I Vestfold består GNIST partnerskapet av Utdanningsforbundet, Fylkeskommunen, KS, Høgskolen og Fylkesmannen.Høsten 2012 ble det opprettet midlertidige regionale GNIST stillinger primært for å styrke samarbeidet om implementeringen avungdomstrinnsatsningen. Tanken bak disse stillingene er at de skal styrke arbeidet i partnerskapet, for uten godt samarbeid er detvanskelig å få gode resultater i skolen.Organisering av GNIST partnerskapet i VestfoldArbeidsutvalg for oppvekst og opplæring har ansvar for samordning av kompetanseutvikling, utviklingsarbeid, erfaringsdeling ogtilbakemelding/ dialog med sentrale utvalg og etater. I dette AU sitter representanter fra en stor, mellomstor og liten kommune, KS, FMog FK. AU koordinerer arbeidet i Lederforum for oppvekst og opplæring. I Lederforumet møter skoleansvarlige fra alle kommunene,samt KS, FM, FK, Høgskolen og Utdanningsforbundet.
 4. 4. I Vestfold har vi valgt å ha GNIST partnerskapsmøter i forlengelsen av AU. AU ledes av en representant fra kommunene, og når GNISTmøtet overtar, inviteres UFb og Høgskolen. På Partnerskapsmøtene tas det opp saker av en overordnet karakter. Møtet koordineres ogledes da av prosjektleder for GNIST.Kommuner er organisert i nettverk med tanke på samarbeid, erfaringsutveksling og koordinering av strategien for ungdomstrinnet.Prosjektleder har en kontaktperson i hvert av nettverkene, og det legges opp til et samarbeid om både initiering og implementering avstrategien.Mål og visjonIdeen med GNIST er at det skal målrette og samordne innsatsen for å heve skolens kvalitet gjennom å bedre lærerens kompetanse ogbidra til god og stabil rekruttering til læreryrket.Et mål er å forankre en forståelse og engasjement for GNISTs intensjon på regionalt nivå. Hva er fokusområdet nå? Hvor langt er detmulig å nå? Hvordan kan Partnerskapet bidra til suksess innenfor GNISTs satsingsområder? Hva burde tas opp i en forlengelse?Ved å gå litt dypere inn i denne type problemstillinger kan det være mulig å trenge gjennom tradisjonelle «rolle»/ «part» forståelse, ogåpne opp for kollektiv læring.Vi tror det er viktig å konkretisere arbeidet i Partnerskapet og samarbeide om hvordan vår kompetanse på feltet skolebasertkompetanseutvikling kan heves og videreutvikles.Forslag: Partnerskapet jobber fram program til en fagkonferanse hvor det overordnede temaet er læring i organisasjoner og skolebasertkompetanseutvikling. Et konkret prosjekt, som det å utvikle innhold og komponenter i et program, vil løse litt opp i tradisjonelle roller,og kan bidra til konsolidering og videreutvikling i samarbeidet.Målgruppen for fagkonferansen kan være: Alle partnerne med sine aktuelle deltakere/medlemmer, skoleeiere (Kommune og fylke)skoleledelser (kommune og fylke), tillitsvalgte (på skolen og i kommunen), plangrupper, ressursmiljøer…Konferansen vil også ha en målgruppe nummer to, nemlig selve GNIST Partnerskapet, hvor målet er å ta av seg institusjonshatten ogtenke konstruktivt rundt samarbeidet om bedre læring for elevene i klasserommet.
 5. 5. Prosjektleders rolleProsjektlederens rolle er å sikre tid og ressurser til arbeidet med ungdomstrinnstrategien i GNIST- partnerskapet i Vestfold.Hovedoppgavene blir arbeid som følger av:  Gjennomføringsstrategien for ungdomstrinnet  Oppgaver knyttet til rekruttering, omdømmebygging og videreutdanning  Andre spesifiserte oppgaver med GNIST- relevansForslag fra Sentral GNIST er følgende:  Bistå i kartlegging og analyse av kommunens behov for kompetanseheving  Bistå i kartlegging og analyse av tilbudet (Hva finnes på Høgskolen i Vestfold?)  Bistå i å utarbeide og koordinerte og langsiktige planer for gjennomføringen i Vestfold  Være kjent med pedagogiske ressurser i de nasjonale sentrene og Utdanningsdirektoratet  Følge piloteringen i Stokke, Askim og Røyken  Bistå i oppstarten av den skolebaserte kompetanseutviklingen i Vestfold H 2013Prosjektleder har kontakt med alle partnerne, og er i dialog med nettverk på Høgskolen som er relevant i forhold til skolebasertkompetanseutvikling. Prosjektleder prioriterer høyt å sette GNIST og ungdomstrinnstrategien på dagorden i de ulike nivåene iskolesektoren i Vestfold.GNIST- partnerskapets rolle  En felles visjon og målsetning for GNIST i Vestfold  Snakke varmt om Ungdomstrinnstrategien og skolebasert kompetanseutvikling i sine møter med egen organisasjon/ institusjon  Samordning av og samarbeid om planer  Utvikling av en fagdag om skolebasert kompetanseutvikling
 6. 6.  Bidra med kunnskap, roller eller påvirkningsmulighet for at planene kan bli mest hensiktsmessige, og kan implementeres på en god måte  Nettverksarbeid som støtter utviklingsarbeidetSkoleeiernivå (Kommunen):  Legge til rette for utviklingsarbeidet og for samarbeid  Foreta en kartlegging av behov for kompetanseheving innen mars 2013  Ta stilling til når den skolebaserte kompetansehevingen skal skje, og hvor lenge den enkelte skolen skal delta i kompetansehevingen  I samarbeid med skolelederne velger hva som skal satses på (lesing/skriving, regning, klasseledelse)  Ta stilling til hvem det skal samarbeides med (i kommunen eller mellom kommuner)  Lage samordnede og langsiktige planer for den skolebaserte kompetanseutviklingenSkolenivå (Rektor)  Hvordan skal kompetansehevingen gjennomføres på skolen?  Utvikle lokal plan for den skolebaserte kompetanseutviklingen på skolen (God og tydelig informasjon til alle ansatte, elever og foreldre, forankring i planer på alle nivå, eierskap hos lærerne til utviklingsarbeidet)Høgskolen i Vestfold  Kartlegge egne ressurser i forhold til satsingen  Utarbeide langsiktige planer for hvordan de skal «levere» tjenester i Gnistsatsingen. Hvordan kan Strategien for ungdomstrinnet og Rammeverket for skolebasert kompetanseutvikling bidra til strategisk utviklingsarbeid i lærerutdanningen?
 7. 7. Forutsetninger for utviklingsarbeid 1. Strukturer for bistand 2. Tilrettelegging 3. NettverkMål: En skole som gir elevene og lærerne motivasjon, mestring og muligheterDet forutsetter:  Lærende nettverk  Koordinering regionalt  God dialog mellom regionalt og nasjonalt nivåSkolebasert kompetanseutviklingMål for Vestfold: Kommer….  På skoleeiernivå (delmål, kjennetegn på måloppnåelse)  Skoleledernivå (delmål, kjennetegn på måloppnåelse)  Lærernivå (delmål, kjennetegn på måloppnåelse)
 8. 8. Framdriftsplan for gjennomføringsstrategien for ungdomstrinnetEn forutsetning for å lykkes med Strategiarbeidet er støtte til utvikling og bistand fra skoleeier, samt forankring og eierskap påskoleledernivå og lærernivå. Det forutsetter robuste kompetansemiljøer i UH sektoren samt både samlinger og veiledning for skoleeierog skoleleder i det å initiere, implementere og institusjonalisere utviklingsarbeid.Tid Aktivitet Mål Evaluering09.10.12 Informasjonsmøte for skoleeier om  Utveksling av informasjon om Skolefaglig ansvarlig sender en strategiplanen og kommunenes status på skolefeltet kort redegjørelse status i Rammeverket for skolebasert  Videreutvikle samarbeid om skoleutvikling kompetanseutvikling skoleutvikling23.10.12 GNIST-partnerskapsmøte  Gjennomføre en dialog med GNIST partnerskap og prosjektleder om roller, forventninger og mandat01.11.12 Utvidet lederforum for oppvekst og  Informasjon og dialog om Prosjektleder koordinerer innspill opplæring (OO) gjennomføringsstrategien for og følger opp dette i samarbeid ungdomstrinnet med kommunene  Innspill til nyttige nettverk16.11.12 GNIST partnerskapsmøte  Avholde regionale Prosjektleder tar opp regionale inf informasjons/dialogssamlinger om samlinger med skoleeier. strategiplanen og rammeverket Prosjektleder følger opp arbeid  Dialog om kartlegging av kommunenes med fagdag behov for kompetanseheving Dialog med skoleeier om  Arrangere fagdag om skolebasert kartlegging kompetanseutvikling i Vestfold?Okt/nov/ Regionale nettverksgrupper  Ide- og erfaringsutvekslingdes samarbeider om strategien.  Samarbeid om kompetanseheving Prosjektleder deltarJanuar Regionale informasjonssamlinger  Spre informasjon i ulike nivå Prosjektleder og skoleeier og for skoleeier, skoleledelse,  Skape arenaer for deling og eventuelt andre aktører fra tillitsvalgte, ressurslærere profesjonsutvikling partnerskapet
 9. 9. Kartlegging av behov for  Koordinere tilbud og etterspørsel Skoleeier i samarbeid med kompetanse prosjektleder  Erfaring fra pilotskolene og fra Høgskolen Midtveismøte i piloteringen av prosjektgruppa på Høgskolen skolebasert kompetanseutvikling  Informasjonsarbeid og rekruttering av Prosjektleder Utdanningsmesse i Sandefjord lærerstudenter  Skolering av skoleeier og skoleledere Utdanningsdirektoratet GNISTkonferanse piloteringFebruar Kartlegging av behov for  Koordinere tilbud og etterspørsel Skoleeier i samarbeid med kompetanse prosjektleder kartlegger behov i kommunen Mediekurs for Regional GNIST  Skolering v/kampanjeleverandør GNIST sekretariatMars Nettverkssamling Regional GNIST  Erfaringsutveksling usikker på tema KD GNIST sekretariatProsjektleder har jevnlig møter med Høgskolen hvor Ungdomstrinnstrategien og videre- og etterutdanning er tema. Høgskolensrepresentant i Partnerskapet er dekanen på lærerutdanningen. Prosjektleder inviteres til å informere og være i dialog medHøgskolesektoren i deres forberedelse for skolebasert kompetanseutvikling i stor skala.
 10. 10. Utdanningsforbundet har også invitert prosjektleder til samling for sine hovedtillitsvalgte. Fylkesstyret i Utdanningsforbundet ønskerogså å ha drøftinger og dialog om ungdomstrinnstrategien i samarbeid med prosjektleder.17.-18.10 var den første samlingen for Regional GNIST på Gardemoen i regi av KD og Udir.I november har det vært flere samlinger i nasjonal regi.12.-13.11 var det konferanse for UH sektoren om skolebasert kompetanseutvikling i regi av Udir.19.11 var det samling om pilotering av GNIST i regi av NTNU.20.11 var det en årlig GNIST konferanse på Lærernes Hus i Oslo i regi av Sentral GNIST (KD).Regional GNIST prosjektledere har organisert «GNIST i Øst». Det er et mindre forum hvor vi drøfter saker av overordnet karakter, oghvor vi deler erfaringer knyttet til utviklingsarbeidet.RammerDet er bevilget 1 000 000 fra KD til den Regionale GNIST- stillingen.UH sektoren vil få stimuleringsmidler fra staten. Størrelsen er klar i mars 2013.Skoleeier vil få stimuleringsmidler fra staten. Størrelsen er klar i mars 2013.Informasjon  Nyhetsbrev
 11. 11.  Generell informasjon på www.gnistweb.no Kommunikasjon og kontakt gjennom mail, telefon, møter, osv Relevant informasjon om ungdomstrinnstrategien legges ut på http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/ Egen GNIST Vestfold facebookside

×