Bendova 258696 ukol_13

321 views

Published on

Zaverecny ukol KPI

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
321
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bendova 258696 ukol_13

  1. 1. Úkol 13:Argumentace:Jelikož studuji podnikovou ekonomiku a management, tak mě téma CSR zaujalo a pojala jsem jejjako aplikaci CSR na konrétní podnik.Anotace:Tato práce se zabývá konceptem společenské odpovědnosti podniku (ve zkratce CSR), kterýzkoumá, do jaké míry a jakým způsobem firma působí na prostředí, v němž podniká. Celá teoriek tomuto konceptu byla zeširoka rozepsána v několika publikacích, proto jsem si zvolila jejípraktickou aplikaci na podnik Nestlé ČR, ve kterém jsem pricipy CSR zkoumala.Klíčové slova:CSR, společenská odpovědnost podnikání, Nestlé ČR, ekonomický, sociální, environmentálnípilíř aktivit.
  2. 2. Společenská odpovědnost podnikáníSpolečenská odpovědnost podnikání (dále jen CSR neboli Corporate Social Responsibility) sedefinuje jako činnost podniku, „kdy integruje sociální a ekologické ohledy do podnikatelskéčinnosti firmy a to ve spolupráci se zainteresovanými stranami neboli stakeholdery.“1Všechny zodpovědné aktivity se řadí do tří rovin a to sociální, ekonomické a environmentální.Ekonomická činnost firmy v sobě zahrnuje několik faktorů, které se sledují. Většinou jsou tofaktory ve spojení s prezentací firmy na venek jako je například veřejný etický kodex, korektníhospodářská soutěž apod. Všechny činnosti v ekonomické oblasti ovlivňují investory, dodavatelea zákazníky. Sociální činnost firmy ovlivňuje na druhou stranu zaměstnance a místní komunity,proto mezi aktivity spadající pod tuto činnost patří vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, včetnězajištění bezpečnosti práce a dalších ochran. Místní komunity jistě potěší dobrovolnická afinanční podpora, která se v rámci tohoto faktoru sleduje. Environmentální činnost firmy popisujevšechny činnosti firmy v oblasti ochrany životního prostředí. Příkladem je spotřeba energií,materiálu, odpadní management apod.Společenská odpovědnost by nám ovšem byla k ničemu, pokud by podniku také nepřineslavýhody. Mezi tyto výhody patří například růst zisku, přístup ke kapitálu, snížení nákladů azvýšení hospodárnosti. Některé z nich si zde rozebereme.Snížení nákladů a zvýšení hospodárnostiVětšina aktivit CSR vyžaduje finanční prostředky podniku. Ovšem na druhé straně aktivity CSRvedou často k inovacím, které posléze pomohou podniku snížit náklady, resp. Zvýšithospodárnost. Tyto náklady mohou být explicitní jako například snížení produkce nákladůspotřeba vody, účelnější využívání energií, recyklace materiálu. Ale zároveň i implicitní, kterésouvisí s budoucím podnikáním jako například náklady na odstranění znečištěných ploch, soudníspory apod. Z dlouhodobého hlediska je tedy možné náklady snížit, i přesto, že se krátkodoběspíše zvyšují.2Způsoby měřeníJiž jsme si uvedli, že zodpovědné aktivity jsou pro firmu výhodné. Nyní je potřeba si uvést, jaklze tyto aktivity měřit. Nabízí se nám například možnost využít výroční zprávy.Metoda měření na základě výročních zpráv je na první pohled nejjednodušší, jelikož zdroje jsoulehce dostupné. Na druhou stranu musíme mít na zřeteli, že tyto zprávy nemají jasně danoumetodologii zpracování, čili se mohou od sebe velice lišit. Dalším problémem je subjektivnostzprávy, protože je to dílo samotného podniku a ne nezávislé instituce.1 STEINEROVÁ, Magdaléna, Andrea VÁCLAVÍKOVÁ a Radomír MERVART. Společenská odpovědnostfirem: Průvodce nejen pro malé a střední podniky. Business Leaders Forum [online]. s. 17 [cit. 2012-12-05].Dostupné z: http://www.csr-online.cz/wp-content/uploads/2012/11/BLF_Pruvodce_CSR.pdf2 ZIKMUND, Martin. CSR bez obalu – proč jej firmy dělají a proč by jej měly dělat. BusinessVize.cz [online]. 2010-2011 [cit. 2012-12-09]. ISSN 1805-0263. Dostupné z: http://www.businessvize.cz/komunikace/csr-bez-obalu-proc-jej-firmy-delaji-a-proc-by-jej-mely-delat
  3. 3. Mezi další metody patří meření indexů znečištění, měření poznatků z dotazníků, indexy hodnotícípověst, informace od ratingových agentur. 3Analýza CSR aktivit vybrané společnostiV této kapitole uvedu příklad firmy, která se aktivně podílí na rozvíjení CSR a výsledky těchtočinností shrnula do závěrečné zprávy o společenské odpovědnosti.Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé ČR za rok 2012Nestlé ČR je předním výrobcem potravinářských výrobků v České republice. Pro veřejnost jsouznámé cukrovinky značek Orion, JoJo a další výrobky jako cereálie Fitness apod. Nestlé sdílípřesvědčení, že základem podnikatelského úspěchu je dodržovat nejvyšší standardpodnikatelského chování a přísné požadavky udržitelnosti životního prostředí. Jejich záměrem jevšak jít dále a vytvářet hodnotu jak pro společnost, ve které působí, tak pro akcionáře. Tonazývají „vytvářením sdílené hodnoty“. Ve svých aktivitách se zaměřují na oblast výživy,hospodaření s vodou a rozvoj venkova.Ekonomický pilíř aktivitV rámci ekonomického pilíře bych vyzdvihla zejména zájem Nestlé na podpořekonkurenceschopnosti dodavatelů díky přísným nárokům na kvalitu, bezpečnost, ale také etiku audržitelnost. To má nepřímý kladný vliv na zaměstnanost a podporu tuzemské ekonomiky. Nestlévyrábí ve více než 440 závodech po celém světě a je významným odběratelem zemědělskýchsurovin. Na kvalitu dodaných surovin, materiálů, obalů i služeb je kladen velký důraz a jsouprováděny pravidelné audity kvality. Ročně jich proběhne v ČR a SR kolem 40, což vede kdůslednému uplatňování či zdokonalování systému zajištění kvality. Dále výrobní závody Nestlév Olomouci, Holešově a Prievidze splňují podmínky pro certifikaci o souladu systému řízení smezinárodními normami ISO.Sociální pilíř aktivitFirma se také věnuje rozvoji a vzdělávání svých zaměstnanců. Nabízí širokou škálu aktivit odmezinárodních odborných školení v zahraničí jako např. kurz Rive Reine International TrainingCentre ve Švýcarsku po specializované tréninky v tuzemsku. Velký význam je přikládán iproškolení v oblasti bezpečnosti práce a prevence úrazů. Samozřejmostí je výuka angličtiny.Firma dále poskytuje program spolupráce při rodičovské dovolené formou práce z domova. Naveřejnosti se Nestlé propaguje prostřednictvím spolupráce se školami, kterým nabízí pracovnístáže, konzultace anebo případové studie. Dále se věnuje i učňovským oborům, kdy nabízíodborný výcvik studentů oboru mechanik strojů a zařízení. V neposlední řadě firma podporujezdravý životní styl programem „Plus pro Vás od Nestlé“, který zajišťuje vzájemnou komunikacise spotřebitelem a poskytuje nutriční informace a další tipy z oblasti zdravého životního stylu. Vcharitativní oblasti bych chtěla zmínit partnerství s Nadací Terezy Maxové a „Společností přáteldětí z dětských domovů Úsmev ako dar.“ 43 PAVLÍK, Marek a Marek BĚLČÍK. Společenská odpovědnosti organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. 1.vyd. Praha: Grada, 2010, s. 106-108. ISBN 9788024731575.4 Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé v ČR a SR. In: Nestlé: Good Food, Good Life [online]. 2012[cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://www.nestle.cz/media/dokumenty#.UMUD2Kw5t8E
  4. 4. Environmentální dopadyhttp://infogr.am/Environmentalni-dopady-2012/Obrázek 1: Environmentální pilíř aktivitPramen: Autorka čerpáno z dokumentů Nestlé ČR
  5. 5. Použité zdroje:STEINEROVÁ, Magdaléna, Andrea VÁCLAVÍKOVÁ a Radomír MERVART. Společenskáodpovědnost firem: Průvodce nejen pro malé a střední podniky. Business Leaders Forum[online]. s. 17 [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://www.csr-online.cz/wp-content/uploads/2012/11/BLF_Pruvodce_CSR.pdfTento zdroj považuji za relevantní, protože: 1. je znám kolektiv autorů, zmíněný na konci 2. Je uvedena společnost, která je zodpovědná za vydání dokumentu, včetně kontaktů 3. Zdroj dokumentu je webová stránka, která je zcela věnována tématu CSR. 4. Původní webová stránka je věrohodná, jelikož je aktualizována, je tvořená seznamem autorů, kteří jsou uveden a podle jejich popisu jsou erudováí v tématu. 5. Autor ve svém článku používá odborné termíny, proto považuji zdroj za kvalitní.ZIKMUND, Martin. CSR bez obalu – proč jej firmy dělají a proč by jej měly dělat.BusinessVize.cz [online]. 2010-2011 [cit. 2012-12-09]. ISSN 1805-0263. Dostupné z:http://www.businessvize.cz/komunikace/csr-bez-obalu-proc-jej-firmy-delaji-a-proc-by-jej-mely-delat 1. zdroj textu je důvěryhodný a odborně orientovaný 2. zdroj textu není komerčně zaměřen. 3. je uveden autor textu Martin Zikmund 4. text je organizován pomocí nadpisů a odstavcům. 5. jsou uvedeny zdroje textu 6. v textu je používán odborný jazyk.PAVLÍK, Marek a Marek BĚLČÍK. Společenská odpovědnosti organizace: CSR v praxi a jak sním dál. 1.vyd. Praha: Grada, 2010, s. 106-108. ISBN 9788024731575. 1. autor Marek Pavlík je erudovaný v oblasti, jelikož je vysokoškolským profesorem VŠE 2. vydavatel Grada je známým vydavatelem odborných publikací 3. autor Marek Bělčík má velké zkušenosti z praxe strategického řízení i absolutoria postgraduálního studia. 4. kniha je psaná odborným jazykem, který stále zůstává čitelný 5. šířka tématu je dostatečná. 6. jsou uvedeny odkazy a použitá literatura.Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé v ČR a SR. In: Nestlé: Good Food, Good Life[online]. 2012 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z:http://www.nestle.cz/media/dokumenty#.UMUD2Kw5t8E 1. Stránka je důvěryhodná, jelikož je to pravá stránka společnosti 2. Dokument obsahuje konkrétní a podložené informace 3. Stránka je aktualizovaná. 4. Text je členěn pomocí nadpisů a odstavců. 5. Jsou používány odborné termíny.

×