Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Division updating asian history and economics

1,190 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Division updating asian history and economics

 1. 1. Division Updating Seminar Asian History and Economics November 16-17, 2012 Diosdado Macapagal High School
 2. 2. Relihiyon at Pilosopiya sa Asya Presentor: REMY C. DATU Justino Sevilla High School Cluster 4 Arayat
 3. 3. Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Naipapamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa bahaging ginagampanan ng sinaunang kabihasnan sa paghubog at pag-unlad ng pagkakakilanlang Asyano
 4. 4. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) Ang mga mag-aaral ay nakapagsasagawa ng pag-susuri sa bahaging ginagampanan ng sinaunang kabihasnan sa paghubog at pag-unlad ng pagkakakilanlang Asyano
 5. 5. Mga kakailanganing pag-unawa para sa aralin: Ang mga pilosopiya at relihiyon ay nagsisilbing gabay/pamantayan sa paghubog at pag-unlad ng pagkakakilanlang Asyano
 6. 6. Nauunawaan ng mga mag-aaral ang: Pilosopiya at Relihiyon sa Asya  Mga Pilosopiya Taoismo, Cofucianism, Legalismo  Relihiyon Budismo, Islam, Kristyanismo, Judaismo, Jainismo, Zoroastriyanismo , Hinduismo
 7. 7. Mahalagang Tanong (Essential Question) Paano nakatulong ang mga pilosopiya at relihiyon sa paghubog at pagunlad ng pagkakakilanlang Asyano?
 8. 8. Ang mga mag-aaral ay: Nakapagsasagawa ng pagsusuri sa bahaging ginagampanan ng pilosopiya at relihiyon sa paghubog at pag-unlad ng pagkakakilanlang Asyano Nakapagbibigay halaga sa bahaging ginagampanan ng pilosopiya at relihiyon sa paghubog at pagunlad ng pagkakakilanlang Asyano
 9. 9. Question no. 1 Siya ang tinaguriang Buddha o ang naliwanagan na nagtatag ng Buddhismo. A. Kutam Mohammad B. Siddharta Gautama C. Lao Tzu D. Abraham
 10. 10. Question no. 2 Ang estado ng pagkawala sa tanikala ng reinkarnasyon at pakikiisa kay Brahman. A. Samsana B. Moksha C. Dharma D. Nirvana
 11. 11. Question no. 3 Siya ang propeta ni Allah. A. Kutam Mohammad B. Siddharta Gautama C. Lao Tsu D. Abraham
 12. 12. Question no. 4 Ito ay ang banal na aklat ng Hinduismo. A. Koran B. Bibliya C. Vedas D. Torah
 13. 13. Question no. 5 Ang unang tao na nilikha ni Brahman ayon sa paniniwalang Hinduismo. A. Manu B. Abraham C. Adan D. Brahmin
 14. 14. Question no. 6 Ang pagdarasal ng Muslim ng limang beses sa isang araw. A. Hajj B. Zakah C. Sawm D. Salat
 15. 15. Question no. 7 Ito ang aklat na sinulat ni Lao Tzu na nagging sandigan ng Daoismo. A. Tao Te Ching B. Analect C. Ulpanishad D. Limang libro ng K’ing
 16. 16. Question no. 8 Ang una sa apat na banal na katotohanan ayon kay Buddha. A. Ang sanhi ng pagdurusa ay paghahangad B. Ang buhay ay puno ng pagdurusa C. Maaring mawala ang pagdurusa D. Nawawala ang pagdurusa sa pamamagitan ng pagsunod sa walongtamang daan
 17. 17. Question no. 9 Ang pangunahing paniniwala ng Jainismo na iba sa Hinduismo at Buddhismo. A. Ang mga Vedas ay hindi banal na aklat B. Ang Ahimsa o pagiging sagrado ng buhay C. Ang paggawa ng Dharma D. Ang Karma
 18. 18. Question no. 10 Ang tradisyonal na pagsamba ng mga Hapon sa kalikasan. A. Jainismo B. Buddhismo C. Shintoismo D. Daoismo
 19. 19. Pilosopiya Ang pilosopiya ay ang mapagkilatis na pag-aaral sa mga pinakamalalim na katanungan na maaaring itanong ng sangkatauhan.
 20. 20. Pilosopiya Nagmula ang salitang Pilosopiya sa mga salitang griyego na "Philo" at "Sophia". Ang "Philo" ay nangangahulugang "Pagmamahal" at ang "Sophia" naman ay "Karunungan". Kung pagsasamahin, ito ay "Pagmamahal sa Karunungan". Kung kaya't ang Pilosopiya ay palagiang nagtatanong sa mga bagay-bagay upang magbigay-linaw, mag-alay ng kasagutan at magdagdag ng karunungan sa nagtatanong.
 21. 21. Relihiyon Ang relihiyon o pananampalataya ay isang kalipunan ng mga sistemang paniniwala, mga sistemang kultural at pananaw sa daigdig na nag-uugnay ng sangkatuhan sa espiritwalidad at minsan ay sa moralidad
 22. 22. Activity 2 PAMILYAR KA BA SA MGA SUMUSUNOD NA SIMBOLO?
 23. 23. Simbolo ng Judaism STAR OF DAVID
 24. 24. SIMBOLO NG HINDUISM OM
 25. 25. SIMBOLO NG CONFUCIANISM
 26. 26. Simbolo ng Taoism YING - YANG
 27. 27. SIMBOLO NG ZOROASTRIANISM
 28. 28. Simbolo ng Buddhism DHARMA WHEEL
 29. 29. Simbolo ng Kristiyanismo KRUS
 30. 30. SIMBOLO NG LEGALISM
 31. 31. ANG MUNDO NG KABANALAN SA ASYA
 32. 32. ANG KAPAYAPAAN AY SUMAIYO KAPATID!
 33. 33. Ang relihiyon ay naging bahagi na ng buhay ng mga tagasunod nito at dito na rin nila ibinabatay ang kanilang mga ikinikilos at ginagawa. May kani-kaniyang mga aral, doktrina at paniniwalang sinusunod.
 34. 34. Sa Asya, isinilang ang lahat ng pangunahing relihiyon sa mundo gaya ng Kristiyanismo,Hinduismo, Buddhismo, at Islam. Marami silang taga-sunod at malawak din ang teritoryong pinaglaganapan nila.
 35. 35. Dahil maraming naranasang mapangwasak na kalamidad, pang-aapi ng kapwa, karalitaan at sakit ang mga asyano kung kaya’t naghanap sila ng matibay na pananalig na magbibigay sa kanila ng kaligtasan at gagabay sa mga kilos at gawain nila. Ito ang sanhi kung bakit maraming relihiyong asyano
 36. 36. Pagbabahagi ng Aralin Ang mga Relihiyon sa Asya Mga Relihiyong Nagsimula sa India Mga Relihiyong Nagsimula sa Tsina Mga Relihiyong Nagsimula Malapit sa Silangang Asya
 37. 37. Mga relihiyong nagsimula sa Asya Ang mga relihiyong ito ay ang Hinduismo, Buddhismo at Jainismo na nagmula sa India; ang Hudaismo, Kristiyanismo at Islam na nagmula naman sa malapit na silangang asya; at Confucianismo, Daoismo at Shinto na nagmula naman sa Tsina at Hapon.
 38. 38. Ang prinsipal na relihiyon sa Asya ay Hinduismo, Islam at Buddhismo, samantalang ang ibang relihiyon o sektang di-gaanong laganap ay ang Sikhs
 39. 39. Mga Dapat Tandaan
 40. 40. Ang prinsipal na relihiyon sa Asya ay Hinduismo, Islam at Buddhismo, samantalang ang ibang relihiyon o sektang di-gaanong laganap ay ang Sikhs, Parsis at Jains sa India. Ang Kristiyanismo naman ay laganap sa Pilipinas.
 41. 41. Ang Hinduismo ay walang kinikilalang iisang indibidwal na tagapagtatag, samantalang si Sidharta Gautama o Buddha ang nagtatag ng Buddhismo at si Mahavira naman ang nagtatag sa Jainismo.
 42. 42. Si Abraham ang kinikilalang tagapagtatag ng Hudaismo, samantalang si HesuKristo ang nagtatag sa Kristyanismo at si Kutam Mohammed naman ang nagtatag sa Islam.
 43. 43. Ang Confucianismo ay nagmula sa turo ni Kung Fu Tsu o Confucius si Lao Tzu naman ang sinimulan ng Taoismo. Ang Shintoismo ay nagmula sa paggalang ng mga Hapon sa kalikasan
 44. 44. Ang mga relihiyon na nagmula sa India ay may karakter na pilosopikal, panloob at sumasaliksik sa natura ng realidad. Ang mga relihiyon namang nagmula sa Gitnang Silangan ay may pagka moralista; at naniniwala sa relasyong tao at Diyos, sa kaligtasan at pagiging optimistiko.
 45. 45. Graphic Organizer Belief System/ Religion Animism Confucianism Daoism Hinduism Buddhism *Shintoism *Legalism Geography Where is it?Location Founder/ Key people Book/ Sacred Text Major Beliefs/ Laws Vocabulary
 46. 46. Plants are shaped by cultivation and men by education. .. We are born weak, we need strength; we are born totally unprovided, we need aid; Everything we do not have at our birth and which we need when we are grown is given us by education. (Jean Jacques Rousseau, Emile, On Philosophy of Education)
 47. 47. Excellence is an art won by training and habituation. We do not act rightly because we have virtue or excellence, but we rather have those because we have acted rightly. We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit. Aristotle   
 48. 48. Confidence comes from discipline and training.  Robert Kiyosaki   
 49. 49. People do not decide their futures, they decide their habits and their habits decide their futures. ~ FM Alexander Quotes
 50. 50. Mga Sangunian: Project EASE Araling Panlipunan II Teaching Guide Slide Share Google Chrome

×