2.2.2. eljárási szabályzat 2012

294 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
294
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2.2.2. eljárási szabályzat 2012

 1. 1. Az ÖRT Etikai Ad Hoc Bizottságának eljárási szabályzata AZ ÖNSZABÁLYOZÓ REKLÁM TESTÜLET ETIKAI AD HOC BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.§.(1) Az Önszabályozó Reklám Testület etikai ad hoc bizottsága (a továbbiakban Bizottság) jár el aMagyar Reklámetikai Kódex (a továbbiakban Kódex) szabályainak megsértése esetén.(2) A Bizottság kérelemre állást foglal a Kódex konkrét, eseti értelmezésével kapcsolatban. 2.§.A Bizottság eljárására a jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 3.§.(1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önszabályozó Reklám Testület (a továbbiakbanÖRT) tagjaira és azon nem tag kérelmezőkre, akik panasszal, jogorvoslatért, vagy előzetesállásfoglalásért a Bizottsághoz fordulnak.(2) Az ÖRT támogatja, hogy az etikus reklámozás iránt elkötelezett tagjai a reklámokközzétételére, elkészítésére, megrendelésére vonatkozó szerződésükben az ÖRT illetékességét éseljárását elismerő kikötést tegyenek. Ezen kikötés alapján az ÖRT jogosult nem tag kérelmezettelszemben eljárni. 4.§.(1) A Bizottság eljárása kizárólag kérelemre indul.(2) A Bizottság 1.§. (1) bek. szerinti eljárása és 1.§.(2) bek. szerinti állásfoglalása azÖnszabályozó Reklám Testület tagjai számára díjmentes.(3) A Bizottság eljárását a nyilvánosság kizárásával folytatja le. II FEJEZET AZ ELJÁRÓ BIZOTTSÁG 5.§.(1) A Bizottságot az ÖRT Főtitkára jelöli ki a kérelem beérkezését követő 5 napon belül.(2) A Bizottság Elnökből és legalább 4 tagból áll.(3) A Bizottság elnöke az ÖRT elnöke. 1
 2. 2. Az ÖRT Etikai Ad Hoc Bizottságának eljárási szabályzata(4) A Bizottság tagjai:a) Egy szakértő az ÖRT szakértői listájának reklámszolgáltatói oldalrólb) Egy szakértő az ÖRT szakértői listájának reklám közzétevői oldalrólc) Egy szakértő az ÖRT szakértői listájának reklámozói oldalróld) A Bizottság Elnöke által kijelölt független jogi szakértőe) A Választmány által jóváhagyott ÖRT szakértői listáról minimum 2 fő független szakértőszükség szerint(5) A Bizottság kijelölése a főtitkár feladata, és úgy kell kijelölni, hogy tagjai birtokában legyenekaz adott témában a megfelelő szakértelemnek. 6.§.(1) Az eljáró Bizottságnak nem lehet tagja, akia) a kérelmező, és a kérelmezett, valamint a vele együtt jogosított vagy kötelezett személyb) az a) pont alá eső személy képviselője, vagy volt képviselője, ha az ügyben eljártc) az a) vagy b) pont alá eső személynek a hozzátartozójad) az ügyben tanúként vagy szakértőként részt vette) akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható(2) Az (1) bek. alkalmazásában hozzátartozó az egyenesági rokon és annak házastársa, azörökbefogadó és a nevelő szülő, az örökbefogadott és a nevelt gyerek, a házastárs, a testvér, azélettárs és a jegyes, a házastárs egyenesági rokona és testvére, a testvér házastársa, és a voltházastárs. 7.§.(1) Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt az ÖRT Elnökének bejelenteni. A kizárásiokra a kérelmező és a kérelmezett is egyaránt hivatkozhat.(2) Kizárási ok fennállása esetén az ÖRT Elnöke 3 napon belül köteles a kizárásról dönteni, ésegyúttal szükség esetén új bizottsági tagot kijelölni. III. FEJEZET AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA 8.§.A Bizottsághoz intézett kérelem benyújtására jogosult:a) akinek jogát vagy jogos érdekét a Kódex szabályaival ellentétes magatartás sértib) az ÖRT Választmányának tagjac) a Bizottság 1.§.(2) bek. szerinti eljárásában akinek az állásfoglalás érdekében áll. 9.§.(1) A kérelemnek tartalmaznia kell:a) a kérelmező cég nevét és székhelyét (nevét és címét)b) a képviselő nevét és címétc) az érdeksérelem valószínűsítését 2
 3. 3. Az ÖRT Etikai Ad Hoc Bizottságának eljárási szabályzatad) a kifogásolt magatartás leírását, és az annak alapjául szolgáló tényeknek és azokbizonyítékainak leírásáte) a jogsértés bekövetkeztét, a tudomásszerzés időpontját, és annak valószínű indokaitf) a Bizottság döntésére irányuló határozott kérelmet.(2) A 8. §. B) pont szerinti kérelemnek a kérelmező nevén túl elegendő az (1) bekezdés d)-f)pontjaiban meghatározottakat tartalmaznia.(3) A fogyasztó panaszát kizárólag írásban, elsősorban az Önszabályozó Reklám Testülethonlapján (www.ort.hu) elérhető formanyomtatványon, az ott megjelöltek szerint, nyújthatja be.(4) Versenytárs panaszát és annak mellékleteit – választása szerint – benyújthatja azÖnszabályozó Reklám Testület honlapján elérhető formanyomtatványon, írásban vagy e-mailben.(5) E-mailben benyújtott panasz esetén ahol jelen eljárási szabályzat írásbeliséget ír elő ott az e-mailben teljesítés is elfogadható. 10.§.(1) A kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő a jogsértés bekövetkeztétől számított 15 nap.(2) Amennyiben a jogsértés kérelmezőnek később jutott tudomására, vagy a kérelemelőterjesztésében akadályozva volt, úgy a 15 napos határidő a tudomásszerzéssel, illetve azakadály megszűnésével veszi kezdetét.(3) Nincs helye a kérelem előterjesztésének a jogsértés bekövetkeztétől számított 3 hónapon túl.A határidő elmulasztását a Bizottság kérelemre veszi figyelembe. A határidő elmulasztása azérdemi eljárásnak és a határozathozatalnak nem akadálya, amennyiben a panaszlott magatartásfolyamatos, vagy az etikai normasértés súlya az eljárást indokolja, e kérdésben a Bizottság – apanasz elkésettség miatti elutasításával vagy érdemi határozatával - dönt.(4) A kérelmet az ÖRT Titkárságára, a Bizottságnak címezve kell benyújtani. IV. FEJEZET AZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁS 11.§.(1) Az ÖRT főtitkára a beérkezett kérelem alapján a következő intézkedéseket teszi:a) a Bizottság hatásköre hiányának megállapítása esetén a kérelmet elutasítjab) hiányosan előterjesztett kérelem esetén felszólítja a kérelmezőt, hogy a hiányokat 5 naponbelül pótolja, és figyelmezteti, hogy ha a kérelmet újra hiányosan adja be, vagy a hiánypótlásnaknem tesz eleget, a kérelmet elutasíthatja.c) A főtitkár a panasz érkezésétől számított 3 munkanapon belül a panaszlottat értesíti a panaszróld) Fogyasztói panasz esetén a panaszos adatainak védelme mellett felszólítja a panaszlottat apanaszra történő 5 napon belüli érdemi válaszadásrae) a Versenytársi panasz esetén 8. §. A) pontjában meghatározott kérelmező által előterjesztetthiánytalan kérelem megküldésével felhívja kérelmezett felet, hogy 5 napon belül kérelmezővelegyezséget kössön, és azt kérelmezővel együtt jóváhagyás végett terjessze a Bizottság elé, vagyérdemi válaszát juttassa el a Bizottsághoz(2) A főtitkár 15 napon belül tárgyalást tűz ki, amelyről értesíti a feleket, és egyben figyelmezteti,hogy a tárgyalás, illetve érdemi válaszadás elmulasztása a határozathozatalt nem akadályozza. 3
 4. 4. Az ÖRT Etikai Ad Hoc Bizottságának eljárási szabályzata 12.§.(1) A tárgyaláson a Bizottság megvizsgálja a reklámot, meghallgatja a feleket, és megvizsgálja azelőterjesztett bizonyítékokat.(2) Bizonyítékként bármi értékelhető, ami alkalmas arra, hogy valamely tényt a Bizottság előttigazoljon. A Bizottság szükség szerint tanúkat és külső szakértőket is meghallgat.(3) Versenytársak által előterjesztettekre a felek a tárgyalás bármely szakaszában észrevételekettehetnek.(4) A Bizottság a reklámot elsősorban a felek által előterjesztett bizonyítékok alapján vizsgálja,szükség esetén további bizonyítékokat szerezhet be. Lehetőség van a reklám állítás alátámasztásaérdekében olyan független kutatócég megbízására, amelyet a felek közösen és egyetértésbenmegjelölnek, és amelynek költségéről a felek megállapodtak. A költségeket, megállapodáshiányában, a kérelmezett viseli, amennyiben a panasznak a Bizottság helyt adott, a kérelmezőviseli, amennyiben a panaszt a Bizottság elutasította, a felek egymás között egyenlő aránybanviselik. Amennyiben a panasszal kapcsolatos egyezségüket a Bizottság jóváhagyta, és a felekarányosan viselik a költségeket, amennyiben a Bizottság a panasznak részben helyt adott.(5) A Bizottság a felek által előterjesztettek után a tárgyalást berekeszti, és érdemi határozatothoz. Különösen indokolt esetben a tárgyalás egy ízben legfeljebb 10 nappal elhalasztható. 13.§.(1) A Bizottság eljárást lezáró határozatábana) Amennyiben a panaszlott reklámot az eljárás során a kérelmezett fél megváltoztatta vagybefejezte, és kötelezettséget vállal arra, hogy azt a jövőben sem folytatja, a panaszeljárásmegszüntethető,b) Versenytársi panaszok esetén a panaszosok megállapodását a bizottság jóváhagyjac) az alaptalan kérelmet elutasítjad) a megalapozott kérelemnek helyt ad, és a Kódex megsértett rendelkezésének megjelölésévelmegállapítja a normasértéste) szükség esetén kötelezi kérelmezettet a normasértő reklám megváltoztatásáraf) szükség esetén kötelezi kérelmezettet a reklám megjelenési helyének megváltoztatásárag) szükség esetén kötelezi kérelmezettet a normasértő tevékenység abbahagyására, és az eredetiállapot helyreállításárah) szükség esetén megkeresi a határozatával érintett reklámozót (közzétevőt, reklámszolgáltatót)és felhívja a határozatának megfelelő magatartásrai) szükség esetén megkeresi a közzétevő médiát és felhívja a normasértő reklám közzétételénekmegtagadására vagy megszüntetésérej) határozatát nyilvánosságra hozzak) szükség esetén a Bizottság a határozatának végrehajtását akadályozó tényeket és körülményeketnyilvánosságra hozza(2) A Bizottság eljárást lezáró határozatában döntését írásban indokolni köteles, hivatkozva azelfogadott és a mellőzött bizonyítékokra, megjelölve az elfogadás és a mellőzés indokait.(3) A Bizottság határozata a kézbesítéssel tekintendő közöltnek. A Bizottság határozatát afelekkel rövid úton (e-mail vagy telefon) is közli. 4
 5. 5. Az ÖRT Etikai Ad Hoc Bizottságának eljárási szabályzata V. FEJEZET JOGORVOSLAT 14.§.(1)A Bizottság határozata ellen eljárási szabálysértés esetén a felek fellebbezéssel élhetnek.(2)A fellebbezést a határozat rövid úton közlésétől számított 8 napon belül az ÖRT Elnökénekcímezve, az ÖRT Titkárságán kell benyújtani. A fellebbezési határidő elmulasztása eseténigazolásnak helye nincs. 15.§.(1)A fellebbezést az ÖRT Elnöke és két jogi szakértő együttesen eljárva bírálja el, a fellebbezésihatáridő lejártát követő 8 napon belül.(2)Az Elnöka) az alaptalan fellebbezési kérelmet elutasítjab) az alapos fellebbezési kérelemnek helyt ad, megállapítja az eljárási hibátc) súlyos eljárási szabálysértés esetén a Bizottságot új eljárás lefolytatására utasítja 5
 6. 6. Az ÖRT Etikai Ad Hoc Bizottságának eljárási szabályzata VI. FEJEZET AZ ELŐZETES KONTROLL 16.§.Az előzetes kontrollt az ÖRT titkársága és az Etikai Ad Hoc Bizottsága (a továbbiakban:Bizottság) végzi az alábbiak szerint:(1)Az ÖRT titkársága a beérkezett kérelmeket megvizsgálja,a) az Bizottság állandó tagjai döntenek arról, hogy a kérelmet szükséges-e a Bizottság eléterjeszteni,b) a Bizottság állandó tagjainak egyhangú álláspontja esetén az állásfoglalást elkészítik,c) Nem egyhangú döntés esetén a kérelmet a titkárság a Bizottság elé terjeszti(2) A Bizottság indokolt döntésével megállapítja, hogy az elé terjesztett rekláma) etikai normát sértb) etikai normát nem sértc) nem elbírálható, ebben az esetben az előterjesztőt az elbírálás akadályáról tájékoztatja(3) Az 1.§. (2) bek. szerinti állásfoglalást a Bizottság a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított8 napon belül kiadni köteles. Kivételes esetben ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 8 nappalmeghosszabbítható.(4) A Bizottság minden tagja és az Önszabályozó Reklám Testület köteles a titoktartás szabályaitbetartani.(5) A Bizottság az előzetes állásfoglalásához – változatlan tényállás mellett - az esetleges későbbi1.§. (1) bek. szerinti eljárásban is kötve van. A későbbi eljárásban az előzetes normakontrollsorán hozott állásfoglalás kiadható.(7) A Bizottság tagjai:a) állandó tagok: az ÖRT főtitkára vagy elnöke és egy független jogászb) nem állandó tagok: egy-egy az ügy szempontjából független tag az ÖRT tagjai közül areklámozó, reklám szolgáltató és a reklám közzétevő oldalról VII. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 17.§(1) Napon általában a naptári napot kell érteni. Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszünetinap, a határidő a következő munkanapon jár le.(2) Különösen súlyos normasértés a jogerős bizottsági határozat végrehajtásának elmulasztása,vagy amit az eljáró bizottság az eset összes körülményeinek figyelembe vételével annak ítél. 6
 7. 7. Az ÖRT Etikai Ad Hoc Bizottságának eljárási szabályzata VIII. Fejezet A TÁRSSZABÁLYOZÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA 18.§(1) A társszabályozás keretében indult eljárásokban jelen eljárási szabályzatot nem kellalkalmazni, az esetben a Médiatanáccsal kötött közigazgatási szerződés mellékletét képező különeljárási szabályzat szerint kell eljárni.(2) A Médiatanáccsal kötött közigazgatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben apanaszeljárásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. 19.§(1) Az ÖRT főtitkára a társszabályozás keretében érkezett panasz esetében intézkedik annakelkülönített kezeléséről és a továbbiakban a Médiatanáccsal kötött közigazgatási szerződésmellékletét képező eljárási szabályzatnak megfelelően jár el.(2) A társszabályozás keretében érkezett panaszt és az eljárás során keletkezett valamennyinyomtatott és elektronikus iratot elkülönítve kell kezelni. Az elkülönítés során a társszabályozáskeretében keletkezett iratokat fizikailag is elkülönítve, külön iktatási rendben és külön tárolva kelltartani.(3) Amennyiben nem állapítható meg, hogy a beérkezett panasz a társszabályozás vagy azönszabályozás keretében történt-e, az ÖRT főtitkára felhívja a kérelem előterjesztőjétnyilatkozattételre.(4) Amennyiben nem állapítható meg, hogy a panasz a társszabályozás keretében érkezett, úgyazt nem társszabályozás keretében beérkezettnek kell tekinteni és a továbbiakban azönszabályozásra vonatkozó eljárási szabályzatot kell alkalmazni. 7
 8. 8. Az ÖRT Etikai Ad Hoc Bizottságának eljárási szabályzata AZ ÖNSZABÁLYOZÓ REKLÁM TESTÜLET ETIKAI AD HOC BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 1. számú melléklet Eljárási szabályok a versenyjogi szabályok érvényesítése érdekébenAz Önszabályozó Reklám Testület tagvállalatokból álló szakmai szervezet. Több olyan tagja isvan, melyek egymásnak versenytársai, akár a horizontális (helyettesíthető termékek gyártói vagyforgalmazói), akár vertikális (azonos kereskedelmi lánc, különböző szintjein tevékenykednek)verseny szempontjából. 1.§ Általános szabályok(1) Az Önszabályozó Reklám Testület valamennyi formális és informális eljárásában, rendezvényein, így különösen az Ad Hoc Bizottság előtti eljárásban, a versenyjogi szabályok szem előtt tartásával kell eljárni. Így különösen tilos minden olyan megállapodás vagy összehangolt piaci magatartás, amely alkalmas arra, hogy a versenyt kiiktassa, korlátozza vagy torzítsa.(2) Az Önszabályozó Reklám Testület eljárásában, rendezvényein való részvétel önkéntes, egyetlen tagvállalt sem részesülhet hátrányban azért, mert ezeken nem tud vagy nem kíván részt venni.(3) Tilos üzletileg érzékeny információkat a versenytársakkal megosztani vagy megvitatni, ilyenek különösen: a. Árinformációk, például az aktuális, számlázott vagy kifizetett árak, vagy az árazási politika, illetve bármi, aminek köze van költségekhez, engedményekhez, vagy visszatérítésekhez; b. Promóciós megállapodások vagy tevékenységek; c. Termelési volumenek vagy kapacitások; d. Kereskedelmi megállapodások részletei; e. Termék vagy üzleti tervek; f. Beszállítókra vagy vevőkre vonatkozó nem nyilvános információk, ilyen például az, hogy a tagok melyik vevővel kereskednek, milyen kondíciókkal kereskednek, illetve milyen tárgyalásokat folytatnak g. nem nyilvános piaci részesedési adatok h. nem nyilvános eladási adatok (mennyiségben és értékben)(4) Az Önszabályozó Reklám Testület valamennyi eljárása a Testület valamely tagjának jelenlétében történik. Az Önszabályozó Reklám Testület valamennyi tagja, képviseletében eljáró személy köteles az általa, az Önszabályozó Reklám Testület tevékenységével összefüggésben, megismert és üzletileg érzékeny információt titokban tartani. 8
 9. 9. Az ÖRT Etikai Ad Hoc Bizottságának eljárási szabályzata(5) Az Önszabályozó Reklám Testület valamennyi eljárásáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben jelen eljárási szabályok megismertetését rögzíteni kell.(6) Ha bármely jelenlévő vagy érintett úgy ítéli meg, hogy a tevékenység elfogadhatatlan tartalmú, akkor kérelmére az Önszabályozó Reklám Testülte eljárását, tevékenységét szüneteltetni kell a jogi tanácsadó véleményének beszerzéséig. A kérelemben meg kell jelölni annak indokát, a jogi vélemény beszerzéséhez szükséges mértékben. A kérelmet elutasítani nem lehet. 2.§ Az Előzetes Kontroll különös szabályai(1) Az Önszabályozó Reklám Testület Etikai Ad Hoc Bizottságának valamennyi tagja, ideértve az állandó és eseti szakértőket is, köteles az általa, az Önszabályozó Reklám Testület tevékenységével összefüggésben, megismert és üzletileg érzékeny információt titokban tartani.(2) A Bizottságnak nem lehet az ügy szempontjából érintett versenytárshoz kötődő tagja, erről a napirend ismeretében, valamennyi Bizottsági tag nyilatkozik. A nyilatkozat megtörténtét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.(3) Összeférhetetlenségét jelző Bizottsági tagot az érintett napirendi pont tárgyalásából ki kell zárni. 3.§ Az Etikai Ad Hoc Bizottság eljárásnak szabályaiA kérelmező és a kérelmezett vagy bármely jelenlévő kifejezetten kérheti, hogy az általaBizottság felé közölt információt a Bizottság a másik féllel és/vagy versenytárssal ne ossza meg.A kérelmet nem kell indokolni és a Bizottság köteles ennek megfelelően a másik fél és/vagy aversenytárs távollétében megismerni az adatot. 9

×