Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Shilpa lesson plan hindi new

368 views

Published on

ict lesson plan

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Shilpa lesson plan hindi new

  1. 1. {ÉÉ`ö¬ªÉÉäVÉxÉÉ-13 UôÉjÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ EòÉ xÉÉ¨É : ʶɱ{ÉÉ ¶É¶ÉÉÆEòxÉ EòIÉÉ : IX ÊxÉ®úÒIÉhÉtÉÊ{ÉEòÉ EòÉ xÉÉ¨É : ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ VɪÉEÞò¹hÉÉ UôÉjɺÉÆJªÉÉ : 50 ºEÚò±É EòÉ xÉÉ¨É : VÉÒ.VÉÒ BSÉ.BºÉ.BºÉ.+ÉË]õMÉ±É iÉÉ®úÒJÉ : 03.08.15 Ê´É¹ÉªÉ : ʽþxnùÒ ºÉ¨ÉªÉ : 40 ʨÉxÉ]õ <EòÉ<Ç : xɽþÓ ¤ÉnÚÄùEò ¤ÉVÉÉBÄ ¤ÉÉĺÉÖ®úÒ EòɱÉÉÄ¶É : 6 {ÉÉ`ö : ʽþ®úÉäʶɨÉÉ |ÉÉäÊHò : EòÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ`ö EòÉ xÉÉ¨É : ʽþ®úÉäʶɨÉÉ EÖò±ÉEòɱÉÉÆ¶É : 6 {ÉÉ`ö¬SɪÉÉÇ =räù¶ªÉú : ªÉÖrù Eäò Ê´ÉxÉɶÉEòÉ®úÒ |ɦÉÉ´ÉÉå ºÉä +´ÉMÉiÉ Eò®úÉxÉÉ* EòÊ´ÉiÉÉ {É®ú +ɺ´ÉÉnùxÉ Ê]õ{{ÉhÉÒ Ê±ÉJÉxÉä EòÒ IɨÉiÉÉ ¤ÉgøÉxÉÉ* ªÉÖrù ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xɽþÓ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +´É¤ÉÉävÉ {ÉènùÉ Eò®úÉxÉÉ* EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ +ɱÉÉ{ÉxÉ Eò®úÉxÉÉ* {ÉÉ`ö¬´ÉºiÉÖ : ʽþ®úÉäʶɨÉÉ +YÉäªÉ
  2. 2. {ÉÉ`ö¬´ÉºiÉÖ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ : ʴɹɪÉ{É®úEò:- ªÉÖrù ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xɽþÓ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå UôÉjÉÉå EòÉä ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉÉ* : ºÉ¨ÉºªÉÉ{É®úEò:- ªÉÖr EòÉ +ºÉ®ú {ÉÒføÒiÉ®ú-{ÉÒføÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉÉ* +vªÉªÉxÉ IÉäjÉ : ªÉÖrù ½þ¨Éä¶ÉÉ Ê´ÉxÉɶÉEòÉ®úÒ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå "UôÉjÉÉå' EòÉä ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉÉ* ºÉ¨ÉºªÉÉ IÉäjÉ : ªÉÖrù EòÉ +ºÉ®ú {ÉÒføÒiÉ®ú-{ÉÒføÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉÉ* ={ɺɨɺªÉÉ : ªÉÖrù ¨ÉÉxÉ´É {É®ú ½þ¨Éä¶ÉÉ ¤ÉÖ®úÉ |ɦÉÉ´É b÷ɱÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉÉ* {ÉÚ´ÉÇvÉÉ®úhÉÉ : ªÉÖrù ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xɽþÓ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå UôÉjÉ YÉÉiÉ ½èþ*ú |ÉÊGòªÉÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ ´ÉɺiÉÊ´ÉEò|ÉÉCEòlÉxÉ +vªÉÉÊ{ÉEòÉ +ɴɶªÉEò ºÉ½þɪÉEò ºÉɨÉÊOɪÉÉå Eäò ºÉÉlÉ EòIÉÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉÒ ½èþ* +ʦɴÉÉnùxÉ- |ÉiªÉʦɴÉÉnùxÉ Eäò ¤ÉÉnù ÊMÉxÉiÉÒ ±ÉäEò®ú ¶ªÉɨÉ{É]õ EòɪÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉÚ´ÉÇYÉÉxÉú {ÉÚ´ÉÇYÉÉxÉ VÉMÉÉxÉä EäòʱÉB +tÉÊ{ÉEòÉ EÖòUô |ɶxÉ {ÉÚUôiÉÒ ½èþ* +É{É Ê½þ®úÉäʶɨÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÖxÉÉ ½èþ ªÉÉ xɽþÓ? +É{É "ºÉb÷ÉäEÚò' Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÖxÉÉ ½èþ ªÉÉ xɽþÓ?ú ú =kÉ®ú nåùMÉä ½þÉÄ =kÉ®ú nåùMÉä xɽþÓ
  3. 3. |ÉÊGòªÉÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ ´ÉɺiÉÊ´ÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ 1 +vªÉÉÊ{ÉEòÉ UôÉjÉÉå EòÉä nù±ÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄ]õiÉÒ ½èþ* Ê¡ò®ú +vªÉÉÊ{ÉEòÉ "ºÉb÷ÉäEÚò' {ÉIÉÒ EòÉ ÊSÉjÉ ÊnùJÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò ºÉƤÉÆvÉ EÖòUô |ɶxÉ {ÉÚUôiÉÒ ½èþ* VÉèºÉä:- +É{É Eò¦ÉÒ <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉIÉÒ EòÉä näùJÉÉ ½èþ ªÉÉ xɽþÓ? CªÉÉ +É{É <ºÉ ÊSÉjÉ EòÉ xÉÉ¨É ¤ÉiÉÉ ºÉEòiÉä ½èþ? ªÉ½þ {ÉIÉÒ ½þ¨Éå EòÉä<Ç ºÉÆnäù¶É näùiÉÉ ½èþ? MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ 2 Ê¡ò®ú +vªÉÉÊ{ÉEòÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ªÉÖrù Eäò ºÉƤÉvÉ BEò EòÊ´ÉiÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÉ`ö¬{ÉÖºiÉEò ¨Éå ½èþ* =ºÉEòÉ xÉÉ¨É ½èþ ʽþ®úÉäʶɨÉÉ* Ê¡ò®ú +vªÉÉÊ{ÉEòÉ {É´É®ú {ÉÉä<x]õ uùÉ®úÉ ªÉÖrù Eäò ºÉƤÉÆvÉ EÖòUô ÊSÉjÉ ÊnùJÉÉiÉÒ ½èþ* nù±ÉÉå ¨Éå SÉSÉÉÇ Eò®úEäò ÊSÉjÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ʱÉJÉxÉä EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ* ÊxÉζSÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ näùiÉÒ ½èþ* UôÉjÉ uùÉ®úÉ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ±ÉäJÉxÉ EòÉ |ɺiÉÖiÉÒEò®úhÉ Eò®ú´ÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉºªÉÉ oùføÒEò®úhÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ oùføÒEò®úhÉ EäòʱÉB +vªÉÉÊ{ÉEòÉ {É´É®ú {ÉÉ<x]õ Eäò WÉÊ®úB ÊnùJÉÉiÉÒ ½èþ* =kÉ®ú nåùMÉä xɽþÓ =kÉ®ú nåùMÉä ºÉb÷ÉäEÚò =kÉ®ú nåùMÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É
  4. 4. |ÉÊGòªÉÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ªÉÖrù ½þ¨Éä¶ÉÉ Ê´ÉxÉɶÉEòÉ®úÒ ½èþ* ¤ÉäEòºÉÚ®ú ±ÉÉäMÉ <ºÉEäò ʶÉEòÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþèþ* ªÉÖrù ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xɽþÓ ½èþ* {ÉÖxÉ®ú´É±ÉÉäEòxÉ {ÉÖxÉ®ú´É±ÉÉäEòxÉ EäòʱÉB EÖòUô |ɶxÉ {ÉÚUôiÉÒ ½èþ* ªÉÖrù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +É{ÉEòÒ ®úÉªÉ CªÉÉ ½èþ? ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÉfø EòÉ xÉÉ¨É CªÉÉ ½èþ? +xÉÖ¤ÉÆvÉEòɪÉÇ ªÉÖrù Ê´ÉxÉɶÉEòÉ®úÒ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå BEò Ê]õ{{ÉhÉÒ Ê±ÉÊJÉB* +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ ´ÉɺiÉÊ´ÉEò =kÉ®ú nåùMÉä ªÉÖrù Ê´ÉxÉɶÉEòÉ®úÒ ½èþ* =kÉ®ú nåùMÉä ʽþ®úÉäʶɨÉÉ

×