Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

studiu gf-k temax - 2014 t2

542 views

Published on

studiu gf-k temax - 2014 t2

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

studiu gf-k temax - 2014 t2

  1. 1. T2 2014: Rată de cre tere de două cifre pentruș pia a bunurilor de folosin ă îndelungatăț ț Rezultatele GfK TEMAX® România pentru T2 2014 Bucure ti, 18 august 2014 – Trimestrul al doilea din 2014 s-a încheiatș cu rezultate excelente pentru pia a bunurilor de folosin ă îndelungată,ț ț atingând valoarea de 420 de milioane de euro. Aceasta a crescut cu 17% comparativ cu aceea i perioadă a anului anterior.ș Cu excep ia segmentului Foto, toate categoriile au crescut în T2 2014.ț Totu i, ritmul de scădere al pie ei Foto s-a mic orat, ajungând la pu inș ț ș ț peste -18%. Cea mai mare cre tere în valoare (29%) a fost generată deș sectorul de Telecom, care a atins 128 de milioane de euro, acesta fiind cel mai mare segment din T2. Electronicele au avut o perioadă remarcabilă, crescând cu aproape 27%, urmate de electrocasnice mari, electrocasnice mici, IT i imprimante, func ionale i consumabile.ș ț ș Evolu ia vânzărilor pentru bunurile de folosin ă îndelungată înț ț România Sursa: GfK TEMAX® România, GfK Telecom: impulsul pozitiv al smartphone-urilor cu ecran mare a continuat Vânzările nesubven ionate de smartphones i telefoane mobile clasice auț ș depă it cu 29% performan a din T2 2013, atingând nivelul de 128 deș ț milioane de euro. Aceasta s-a datorat în principiu rezultatelor înregistrate de segmentul smartphone, cererea pentru telefoanele mobile clasice fiind din nou scăzută. 1 18 august 2014 Raluca Bob Ungureanu PR Specialist Tel. +40 21 205 55 00 Fax +40 21 205 55 05 raluca.bob@gfk.com GfK România Institut de cercetare de pia ăț Clădirea BOC Str. George Constantinescu 3 Etaj 6, sector 2, 020331 Bucure tiș România Tel +40 21 205 55 00 Fax +40 21 205 55 05 www.gfk-ro.com info.romania@gfk.com Directori generali: Andi Dumitrescu Doina Popescu Registrul comer uluiț J40/19289/1992
  2. 2. În cadrul categoriei de smartphone, s-a men inut tendin a de cre tereț ț ș pentru ecrane cu dimensiuni de 4 sau 5 inch. Cele cu dimensiuni foarte mari (5,6 – 7 inch) au avut o cotă de pia ă scăzută i stabilă comparativ cuț ș aceea i perioadă a anului trecut. De asemenea, produsele ce permitș conexiuni 4G sau încorporează o cameră de 12MP sunt în cre tere.ș Electronice: ve ti bune de la Cupa Mondială FIFA 2014ș În al doilea trimestru al anului vânzările de electronice au crescut cu 27%, atingând o valoare de 67 de milioane de euro. Trendul crescător a atins vârful în iunie, atunci când a înregistrat o cre tere semnificativă pentruș principalul sub-segment al electronicelor – televizoarele cu ecran plat - o performan ă ce a fost influen ată în mod pozitiv de Cupa Mondială FIFA.ț ț Chiar dacă televizoarele au fost în lumina reflectoarelor, alte produse precum consolele de jocuri – puternic influen ate de lansări recente – auț continuat cu o cre tere de două cifre, comparativ cu T2 2013. Ve ti buneș ș vin i din pia a audio care a reu it să oprească descre terea i să arateș ț ș ș ș semne promi ătoare în cadrul segmentului de soundbars.ț Electrocasnice mici: trendul pozitiv continuă Al doilea trimestru al anului 2014 a adus o cre tere de aproape 13% înș sectorul electrocasnicelor mici, cu o valoare de 27 de milioane de euro. Aproape toate categoriile au înregistrat rate de cre tere de două cifre, darș categoriile ce au crescut semnificativ au fost uscătoarele de păr iș storcătoarele de fructe. Principalele produse care au generat cre teri în cadrul aparatelor deș bucătărie au fost cele cu pre uri mai ridicate, precum: ma ini espressoț ș automate, robo i de bucătărie i storcătoare de fructe i legume. De oț ș ș evolu ie bună în cadrul categoriei destinate confortului gospodăriei s-auț bucurat i produsele de ni ă precum ma ini de călcat i aspiratoare robo i.ș ș ș ș ț Electrocasnice mari: cre tere de două cifre pentru T2 2014ș Sectorul electrocasnicelor mari a generat 83 de milioane de euro în al doilea trimestru al anului 2014, cu 12,5% mai mult decât în aceea iș perioadă a anului trecut. Cre terea a rămas puternic influen ată deș ț produsele de răcire i de ma inile de spălat, ce au însumat mai mult deș ș 50% din valoarea sectorului. În ciuda faptului că toate categoriile electrocasnicelor mari au crescut, pia a a fost influen ată de anumiteț ț segmente cheie: electrocasnice încorporabile, frigidere frost-free i ma iniș ș de spălat eco, ce au continuat să înregistreze rate de cre tere de douăș cifre. IT: desktop-urile recuperează teren Sectorul IT a înregistrat o cre tere de 7,5% în al doilea trimestru al 2014,ș comparativ cu aceea i perioadă a anului trecut. Toate categoriile din cadrulș sectorului au contribuit la atingerea nivelului de 93 de milioane de euro. După o perioadă lungă de evolu ie negativă, desktop-urile au înregistrat oț 2
  3. 3. cre tere de două cifre. Monitoarele i perifericele i-au men inut trendulș ș ș ț crescător. În cadrul pie ei de calculatoare portabile, laptop-urile au rămasț stabile, în timp ce computing tablets i desktop replacement au continuatș să crească. Piaţa de imprimante, multifuncţionale i consumabile: imprimanteleș cu laser i tonerele au fost produsele cheieș Pia a de imprimante, multifunc ionale i consumabile a înregistrat oț ț ș cre tere de aproape 7% în T2 2014, comparativ cu aceea i perioadă aș ș anului trecut, ajungând la 14 milioane de euro. În segmentul de imprimante, cererea pentru cele cu laser a crescut, ca rezultat al performan ei bune a multifunc ionalelor, chiar dacă vânzărileț ț pentru imprimante cu cerneală au scăzut. Consumabilele au avut o performan ă pozitivă, tonerele i cartu ele cuț ș ș cerneală oferind un impuls bun vânzărilor. Foto: tendin a negativă s-a diminuatț După un început foarte greu în 2014, al doilea trimestru a continuat cu un trend negativ mai mic. Astfel, sectorul foto a scăzut cu peste 18%, pia aț ajungând la 7 milioane de euro – 2 milioane de euro mai pu in decât înț aceea i perioadă a anului trecut.ș D-SRL-urile au avut o cre tere u oară de o cifră, în timp ce camerele fotoș ș compacte au suferit o scădere de două cifre, reu ind astfel să tragă pia aș ț în jos. GfK TEMAX® România: viitorul sună bine Trendul pozitiv din T1 a fost men inut i în T2 2014, cu o cre tere de 17%ț ș ș comparativ cu aceea i perioadă a anului precedent. Luând în considerareș această primă jumătate a anului este foarte probabil ca valul ascendent să continue. Sumar în format tabelar Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q2 14 /Q2 13 Q1-2 2014 Q1-2 14 /Q1-2 13 M.EUR M.EUR M.EUR M.EUR +/-% M.EUR +/-% Consumer Electronics (CE) 59 121 61 67 26,6% 129 14,7% Photo (PH) 9 13 5 7 -18,3% 12 -29,4% Major Domestic Appliances (MDA) 95 114 65 83 12,5% 148 11,8% Small Domestic Appliances (SDA) 27 39 26 27 12,6% 52 10,3% Information Technology (IT) 99 160 97 93 7,5% 190 0,0% Telecommunication (TC) 115 169 117 128 29,1% 245 30,9% Office Equipment & Consumables (OE) 15 19 14 14 6,8% 28 -1,1% GfK TEMAX® Romania 418 636 386 420 17,1% 805 12,5% Sursa: GfK TEMAX® România, GfK 3
  4. 4. Studiul GfK Temax® este un indice utilizat de GfK Retail and Technology pentru a monitoriza pie ele bunurilor de folosin ă îndelungată. Rezultatele suntț ț bazate pe studiile desfă urate regulat pe panelul de retail al GfK. Panelulș de retail cuprinde date de la peste 425,000 de puncte de vânzare la nivel mondial. Începând cu Februarie 2009, GfK Retail and Technology calculează indicele GfK TEMAX® la nivel interna ional, în peste 30 de ări.ț ț Este primul indice care include toate pie ele bunurilor de folosin ăț ț îndelungată în ări diferite. Toate rapoartele şi comunicatele de presă sunt,ț de asemenea, disponibile la www.gfktemax.com. Dacă sunt citate informa ii din prezentul comunicat de presă sau de peț www.gfktemax.com, GfK TEMAX® trebuie indicat explicit ca sursă. Grupul GfK GfK reprezintă sursa de încredere care oferă informa ii relevante despreț pia ă i despre consumatori i care ajută companiile să ia deciziiț ș ș inteligente. Peste 13,000 de exper i în cercetarea de pia ă îmbinăț ț pasiunea lor cu cei 80 de ani de experien ă GfK în tiin a datelor. Aceastaț ș ț permite GfK să ofere insight-uri globale importante, îmbinate cu expertiza locală, în peste 100 de ări. Prin utilizarea unor tehnologii inovatoare iț ș abilitatea de a lucra cu cifrele, GfK transformă datele din studii în insight-uri ac ionabile, care să permită clien ilor săi să- i îmbunătă ească avantajulț ț ș ț competitiv i să îmbogă ească experien ele i alegerile consumatorilor.ș ț ț ș Pentru mai multe detalii, vizita iț www.gfk.com sau urmări i GfK pe Twitter:ț www.twitter.com/gfk_group. Responsabil de presă GfK, Rela ii Publiceț Raluca Bob Ungureanu George Constantinescu 3 Bucure tiș Tel. +40 (0)21 205 5500 raluca.bob@gfk.com 4

×