Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Studiu Gfk TEMAX T2 2013

623 views

Published on

Studiu Gfk TEMAX T2 2013

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Studiu Gfk TEMAX T2 2013

  1. 1. T2 2013: Al doilea trimestru de cre tereș Rezultatele GfK TEMAX® România pentru al doilea trimestru al lui 2013 Bucure ti, 19 august 2013 – Pia a bunurilor de folosin ă îndelungatăș ț ț din România a urmat tendinţa din primul trimestru, arătând o cre tereș de 4,7% în T2 2013 fa ă de acela i trimestru al lui 2012. Primele aseț ș ș luni ale anului au adus o cre tere de 4,3% fa ă de prima jumătate a luiș ț 2012, ajungând la o valoare de 699 milioane de euro. Cel mai mare sector din trimestrul al doilea 2013 a fost cel de Telecom, cu o valoare totală de 99 milioane de euro, fiind totodată sectorul care a generat cea mai mare cre tere de valoare, de 17% fa ă de T2 2012. O altăș ț cre tere notabilă a fost cea înregistrată de sectorul electrocasnicelor mari,ș de aproape 5% în valoare fa ă de T2 2012, precedentul trimestru deț cre tere pentru acest sector înregistrându-se în anul 2011. Pia a foto, careș ț a înregistrat o descre tere de 25,5%, împreună cu pia a de imprimante iș ț ș multifunc ionale (-8,8%) i pia a de electronice (-5,2%) au fost singureleț ș ț sectoare cu rezultate negative. Evolu ia vânzărilor pentru bunurile de folosin ă îndelungată înț ț România Sursa: GfK TEMAX® România, GfK Telecom: Segmentul de smartphone-uri î i continuă trendulș ascendent Al doilea trimestru al lui 2013 a adus o creştere pentru sectorul de telecom, de 17% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului anterior, valoarea nesubvenţionată totală fiind estimată la 99 milioane euro. 1 19 august 2013 Raluca Bob Tel. +40 21 205 55 00 Fax +40 21 205 55 05 raluca.bob@gfk.com GfK Romania Market Research Institute BOC Building 3 George Constantinescu Street.6TH Floor district 2, 020331 Bucharest Romania Tel +40 21 205 55 00 Fax +40 21 205 55 05 www.gfk-ro.com info.romania@gfk.com Managing Directors: Andi Dumitrescu Doina Popescu Commercial Register J40/19289/1992 350 349 566 387 335336 526 393 350348 463 357 318 330 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 Q1- 10 Q2- 10 Q3- 10 Q4- 10 Q1- 11 Q2- 11 Q3- 11 Q4- 11 Q1- 12 Q2- 12 Q3- 12 Q4- 12 Q1- 13 Q2- 13 M.EUR
  2. 2. Segmentul smartphone a fost principalul motor de creştere, în timp ce telefoanele mobile continuă să scadă. Electrocasnice mici: Sectorul de electrocasnice mici continuă trendul pozitiv Pia a electrocasnicelor mici a atins valoarea de 24 milioane euro în T2ț 2013, valoare cu 8,7% mai mare decât în T2 2012. Această evolu ieț pozitivă se reflectă i în vânzările din prima jumătate de an, în care s-aș înregistrat o cre tere de 4,7% fa ă de aceea i perioadă a anului trecut.ș ț ș În ceea ce prive te cea mai mare pia ă din acest sector, cea aș ț aspiratoarelor, atât modelele cu sac cât i cele fără sac au avut rate deș cre teri de două cifre în comparaţie cu T2 2012.ș Din cadrul aparatelor de îndepărtat părul, epilatoarele au cunoscut o evoluţie liniară, în timp ce segmentul de aparate de îndepărtare a părului pentru femei care folosesc tehnologia laser/IPL a crescut semnificativ. Ratele de cre tere de două cifre înregistrate de blendere, mixere de mânăș i robo ii de bucătărie cu motoare puternice au adus o evoluţie pozitivăș ț pie ei aparatelor pentru prepararea mâncării.ț Remarcabilă este i evolu ia filtrelor de cafea i a expresoarelor, din cadrulș ț ș căreia principalele subcategorii, precum expresoarele fullautomate i celeș cu capsule, au înregistrat rate de cre teri de două cifre.ș Electrocasnice mari: Evolu ie pozitivă a sectorului de electrocasniceț mari În cel de-al doilea trimestru al lui 2013, pia a electrocasnicelor mari a arătatț o cre tere de aproape 5% fa ă de T2 2012, ajungând la o valoare de 73ș ț milioane de euro. De asemenea, comparând prima jumătate a lui 2013 cu aceea i perioadă a anului 2012, vânzările de electrocasnice mari auș crescut cu 1,7%. Principalii factori de cre tere de pe această pia ă rămân electrocasniceleș ț incorporabile precum cuptoarele i plitele, dar i ma inile de spălat vase,ș ș ș hotele i congelatoarele, segmente ce au înregistrat rate de cre teri deș ș două cifre în acest trimestru fa ă de cel corespunzător anului precedent.ț Valoarea de pe pia a totală a fost ridicată i de evolu iile pozitive în ceeaț ș ț ce prive te valoarea vânzărilor a segmentelor de frigidere i ma ini deș ș ș spălat rufe, chiar dacă acestea au scăzut din punct de vedere al volumului. Acest lucru se datorează faptului că s-au vândut modele cu caracteristici îmbunătă ite: mai mult de un sfert din valoarea pie ei de frigidere apar ineț ț ț modelelor cu sistem No Frost incorporat i mai mult de un sfert din pia a deș ț ma ini de spălat rufe apar ine modelelor din clasele energetice A++ i A++ș ț ș +. De cealaltă parte, pia a cuptoarelor cu microunde a înregistrat o evolu ieț ț plată, iar aragazurile continuă pe un trend descendent. 2
  3. 3. IT: Încă un trimestru bun pentru tabletele media Piaţa IT a înregistrat o uşoară creştere în al doilea trimestru al anului 2013, de 2,7% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului anterior, însumând 88 milioane de euro. Tabletele media au reuşit, prin oferta diversificată, să câştige teren în cadrul sectorul IT, în piaţă existând o gamă de produse cu specificaţii care să mulţumească toate categoriile de consumatori. Dacă în valoare acest segment de produse aproape s-a dublat, în volum a crescut mai mult de trei ori. Calculatoarele portabile au înregistrat o uşoară scădere în al doilea trimestru al lui 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cu excepţia tastaturilor (în continuare în creştere) şi a mauşilor (care au stagnat), celelalte categorii IT - calculatoarele desk, monitoare şi camerele web - au suferit scăderi considerabile de două cifre. Electronice: Declinul pie ei continuăț În ansamblu, pia a de electronice a suferit un declin de peste 5% înț termeni de valoare în T2 2013 în compara ie cu acela i trimestru al anuluiț ș precedent, ajungând la o valoare de 52 milioane de euro. T2 2013 a fost primul trimestru din ultimii doi ani care a adus o scădere de 3% în valoare pentru pia a de televizoare cu ecran plat. În timp ceț segmentul de televizoarele cu ecran LCD a rămas stabil în valoare i aș scăzut în volum, segmentul de televizoare cu plasma a scăzut mult, atât în unită i cât i în valoare, contribuind la declinul general al pie ei deț ș ț televizoare. Cel mai mare segment de pe pia a televizoarelor LCD, format din cele cuț diagonala ecranului de 32 inch, a rămas stabil în valoare; în timp ce segmentul celor cu diagonala ecranului de 40-42 inch, al doilea segment ca mărime, a arătat o evolu ie negativă. Vestea bună este că, per ansamblu,ț pre ul a crescut cu aproape 5% pe pia a de LCD-uri, acest lucru fiindț ț determinat de dinamica pozitivă a vănzărilor de televizoare cu ecrane mari. Totu i, în cadrul segmentelor premium pre ul a înregistrat o rată deș ț descre tere de două cifre.ș În ceea ce prive te restul de dispozitive electronice - audio, video, jocuri iș ș dispozitive de naviga ie - evolu iile au fost mai degrabă negative.ț ț Piaţa de imprimante şi multifuncţionale: Multifunc ionalele laserț echilibrează scăderea sectorului Pia a de imprimante i multifunc ionale a înregistrat o scădere de aproapeț ș ț 9% fa ă de aceea i perioadă a anului trecut, atingând valoarea de 6ț ș milioane de euro. 3
  4. 4. Segmentul care a echilibrat trendul descendent al sectorului a fost acela al multifuncţionalelor laser care a înregistrat stagnare. Produsele inkjet î iș continuă trendul descendent. Foto: Lovitură grea în această vară Cre terea vânzărilor de aparate de fotografiat, vizibilă în ultimii doi ani iș ș care a atins vârful în timpul campaniei Black Friday i de Crăciun din 2012ș s-a oprit brusc în T2 2013 – în total, sectorul foto a scăzut cu 25,5% în T2 2013. Aparatele foto compacte entry level, puternic afectate de smartphone-uri, au înregistrat o rată de descre tere de două cifre. Chiar i compactele deș ș top i DSLR-urile au contribuit la declin, vânzările acestor tipuri de camereș înregistrând scăderi. Sumar în format tabelar Sursa: GfK TEMAX® România, GfK Studiul GfK Temax® este un indice utilizat de GfK Retail and Technology pentru a monitoriza pie ele bunurilor de folosin ă îndelungată. Rezultatele suntț ț bazate pe studiile desfă urate regulat pe panelul de retail al GfK. Panelulș de retail cuprinde date de la peste 390,000 de puncte de vânzare la nivel mondial. Începând cu Februarie 2009, GfK Retail and Technology calculează indicele GfK TEMAX® la nivel interna ional, în peste 30 de ări.ț ț Este primul indice care include toate pie ele bunurilor de folosin ăț ț îndelungată în ări diferite. Toate rapoartele şi comunicatele de presă sunt,ț de asemenea, disponibile la www.gfktemax.com. Dacă sunt citate informa ii din prezentul comunicat de presă sau de peț www.gfktemax.com, GfK TEMAX® trebuie indicat explicit ca sursă. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Raluca Bob, tel: +40 21 205 55 00, raluca.bob@gfk.com 4
  5. 5. Grupul GfK GfK este una dintre cele mai mari companii de cercetare de pia ă din lume,ț cu mai mult de 12,000 de exper i care lucrează pentru a descoperi noiț informa ii despre cum oamenii trăiesc, gândesc i cumpără, în peste 100ț ș de pie e, în fiecare zi. GfK inovează constant i utilizează cele mai noiț ș tehnologii i cele mai inteligente metodologii pentru a le oferii clien ilor săiș ț cea mai clară în elegere despre cei mai importan i oameni din lume: clien iiț ț ț lor. În 2012, vânzările GfK au fost de 1,51 miliarde EUR. Pentru mai multe detalii, vizita iț www.gfk.com sau urmări i GfK pe Twitter:ț www.twitter.com/gfk_group. 5
  6. 6. Grupul GfK GfK este una dintre cele mai mari companii de cercetare de pia ă din lume,ț cu mai mult de 12,000 de exper i care lucrează pentru a descoperi noiț informa ii despre cum oamenii trăiesc, gândesc i cumpără, în peste 100ț ș de pie e, în fiecare zi. GfK inovează constant i utilizează cele mai noiț ș tehnologii i cele mai inteligente metodologii pentru a le oferii clien ilor săiș ț cea mai clară în elegere despre cei mai importan i oameni din lume: clien iiț ț ț lor. În 2012, vânzările GfK au fost de 1,51 miliarde EUR. Pentru mai multe detalii, vizita iț www.gfk.com sau urmări i GfK pe Twitter:ț www.twitter.com/gfk_group. 5

×