Successfully reported this slideshow.

Studiu gf k temax rezultate t1 2014

518 views

Published on

  • Be the first to like this

Studiu gf k temax rezultate t1 2014

  1. 1. Primul trimestru din 2014: Cel mai bun din ultimii patru ani Rezultatele GfK TEMAX® România pentru T1 2014 Bucure ti, 21 mai 2014 – Valoarea vânzărilor de pe pia a bunurilor deș ț folosin ă îndelungată din T1 2014 a crescut cu aproape 8% fa ă deț ț aceea i perioadă a anului 2013, atingând pragul de 386 milioane euro.ș În ceea ce prive te valoarea, T1 2014 a fost cel mai mare primș trimestru din ultimii 4 ani. Cea mai mare cre tere în valoare (aproximativ 33%) a fost generată deș sectorul Telecom care a atins 117 milioane euro, de inând astfel titlul deț cel mai mare sector. De un bun început de an au avut parte i pie ele deș ț electronice, electrocasnice mici i mari, acestea înregistrând rate deș cre tere pozitive comparativ cu aceea i perioadă a anului trecut. Pie eleș ș ț de echipamente foto, IT i imprimante, multifunc ionale i consumabile suntș ț ș singurele care au înregistrat scăderi comparativ cu T1 2014, cea mai mare fiind pentru pia a foto (aproape -40%).ț Evolu ia vânzărilor pentru bunurile de folosin ă îndelungată înț ț România Sursa: GfK TEMAX® România, GfK Telecom: produsele avansate tehnologic au contribuit semnificativ la cre terea sectoruluiș Piaţa telecom a men inut cre terea i în primul trimestru al lui 2014,ț ș ș valoarea nesubvenţionată a sectorului fiind cu aproximativ 33% mai mare comparativ cu acela i trimestru al anului trecut, ajungând la valoarea deș 117 milioane de euro. 1 21 mai 2014 Raluca Bob Tel. +40 21 205 55 00 Fax +40 21 205 55 05 raluca.bob@gfk.com GfK România Institut de cercetare de pia ăț Clădirea BOC Str. George Constantinescu 3 Etaj 6, sector 2, 020331 Bucure tiș România Tel +40 21 205 55 00 Fax +40 21 205 55 05 www.gfk-ro.com info.romania@gfk.com Directori generali: Andi Dumitrescu Doina Popescu Registrul comer uluiț J40/19289/1992
  2. 2. Segmentul smartphones a continuat să înregistreze creşteri considerabile de două cifre, în timp ce telefoanele mobile clasice pierd în continuare mult teren. Produsele care au contribuit semnificativ la creşterea pieţei de telecom au fost cele ce permit conexiuni 3G şi chiar 4G, cele care încorporează o cameră de minim 5MP şi cu dimensiuni mari ale ecranelor (mai mari de 4 inch). Urmând această tendin ă, phablet-urile continuă şi eleț să lupte pentru a atrage atenţia consumatorilor. Electrocasnice mari: un început de an încurajator Primul trimestru al anului a înregistrat o cre tere de aproape 11% pentruș pia a electrocasnicelor mari. Referitor la volumul pie ei, acesta este subț ț nivelul T1 2012. În ceea ce prive te valoarea însă, T1 a depă it primeleș ș trimestre din ultimii patru ani. Ratele de cre tere de două cifre pentruș categorii precum electrocasnice încorporabile, frigidere, congelatoare iș ma ini de spălat au ajutat la atingerea unui nivel de 65 de milioane de euroș pentru întregul sector. Frigiderele cu sistem No Frost i ma inile de spălat cu încărcare frontală deș ș 7kg+ au fost principalele produse ce au generat valoare în cadrul celor două pie e.ț Electrocasnice mici: în continuă cre tereș Pia a electrocasnicelor mici a înregistrat încă un trimestru de cre tere, cu oț ș rată de 7.9% în T1 2014 fa ă de T1 2013. Fiecare categorie a avut unț produs cheie care a contribuit la atingerea unei valori de 26 de milioane de euro. Înregistrând o rată de cre tere de două cifre, aparatele de tuns iș ș aparatele de bărbierit i epilatoarele au generat o evolu ie pozitivă înș ț segmentul de îngrijire personală. În plus, performan a remarcabilă aț storcătoarelor de fructe i citrice se încadrează în tendin a unui stil de via ăș ț ț sănătos. În cadrul categoriei destinate confortului gospodăriei, aspiratoarele i-auș men inut o pozi ie stabilă, în timp ce valoarea vânzărilor de fiare de călcatț ț a crescut. Electronice: noi trenduri cu poten ial de cre tereț ș Primul trimestru al anului a adus o cre tere de aproape 4% în sectorulș electronicelor. Vânzările totale au atins o valoare de 61 de milioane de euro. În cadrul sectorului de electronice, atât televizoarele cu ecran plat cât i consolele de jocuri au avut o evolu ie bună. În timp ce televizoarele cuș ț ecran plat au înregistrat o rată de cre tere de o cifră, consolele video auș avut o performan ă foarte bună, crescând cu o rată de două cifre,ț comparativ cu T1 2013. O explica ie a acestei cre teri poate fi dată deț ș lansarea unui nou model de consolă de jocuri în acest trimestru. De i multe sectoare din categoria electronicelor sunt în scădere, cele aflateș pe cre tere - precum televizoare cu diagonală mare, sisteme de andocareș i soundbars - oferăș o perspectivă bună pentru 2014. 2
  3. 3. IT: tabletele înregistrează în continuare cre teri, dar mai miciș Pentru sectorul IT, trimestrul întâi al lui 2014 a adus o scădere de mai bine de 6% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent, acesta însumând 97 de milioane de euro. Cea mai importantă scădere s-a înregistrat pentru piaţa calculatoarelor portabile, urmată de cele pentru desktop PC, mauşi şi camere web. În cadrul calculatoarelor portabile, doar computing tablets i desktop replacement au înregistrat creşteri, însăș ponderea lor în cadrul categoriei fiind mică, nu au reuşit să contrabalanseze scăderea segmentului. Piaţa de tablete a continuat să înregistreze creşteri, însă tendin a s-a maiț diminuat. În interiorul segmentului de tablete, cele de 10 inch au fost pe un val descendent în acest prim trimestru. Piaţa de imprimante, multifuncţionale i consumabile: men ine unș ț trend negativ Vânzările de imprimante, multifunc ionale i consumabile au înregistrat oț ș scădere de 8% în T1 2014 fa ă de aceea i perioadă a anului trecut,ț ș atingând valoarea de 14 milioane de euro. Toate categoriile au înregistrat scăderi, cele mai semnificative, de două cifre, fiind pentru segmentul de hardware inkjet, deopotrivă multifuncţionale şi single function. Scăderile mai mici ale categoriilor hardware laser şi consumabile (tonere şi cartuşe) au diminuat uşor efectul segmentului inkjet, întregul sector experimentând în continuare situaţii dificile. Foto: se anun ă o perioadă greaț Pia a foto a continuat să scadă, men inând tendin a din 2013. Aceasta aț ț ț atins o valoare totală de 5 milioane de euro în T1 2014, o performan ă cuț aproape 40% mai slabă decât în T1 2013. Atât camerele foto compacte cât i D-SRL-urile au înregistrat rate de scădere de două cifre, marcând astfelș primul declin serios al D-SRL-urilor din ultimele trimestre. GfK TEMAX® România: un început bun preveste te un an bunș După o perioadă destul de grea pentru pia a de bunuri de folosin ăț ț îndelungată, primul trimestru al 2014 a înregistrat o performan ă bună.ț Preferin ele consumatorilor pentru produsele premium au influen at pozitivț ț acest trend. Primul trimestru a fost cel mai mare în valoare din aceea iș perioadă a ultimilor patru ani. Cel mai probabil că restul anului va continua într-o perspectivă pozitivă. Sumar în format tabelar 3
  4. 4. Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q1 14 /Q1 13 M.EUR M.EUR M.EUR M.EUR +/-% Consumer Electronics (CE) 53 59 121 61 3,9% Photo (PH) 9 9 13 5 -39,8% Major Domestic Appliances (MDA) 74 95 114 65 10,9% Small Domestic Appliances (SDA) 24 27 39 26 7,9% Information Technology (IT) 87 99 160 97 -6,2% Telecommunication (TC) 99 115 169 117 32,9% Office Equipment & Consumables (OE) 13 15 19 14 -8,0% GfK TEMAX® Romania 358 418 636 386 7,9% Sursa: GfK TEMAX® România, GfK Studiul GfK Temax® este un indicator utilizat de GfK Retail and Technology pentru a monitoriza pie ele bunurilor de folosin ă îndelungată. Rezultatele suntț ț bazate pe studiile desfă urate regulat pe panelul de retail al GfK. Panelulș de retail cuprinde date de la peste 425,000 de puncte de vânzare la nivel mondial. Începând cu februarie 2009, GfK Retail and Technology calculează indicele GfK TEMAX® la nivel interna ional, în peste 30 de ări.ț ț Este primul indicator care include toate pie ele bunurilor de folosin ăț ț îndelungată în ări diferite. Toate rapoartele şi comunicatele de presă sunt,ț de asemenea, disponibile la www.gfktemax.com. Dacă sunt citate informa ii din prezentul comunicat de presă sau de peț www.gfktemax.com, GfK TEMAX® trebuie indicat explicit ca sursă. Grupul GfK GfK reprezintă sursa de încredere care oferă informa ii relevante despreț pia ă i despre consumatori i care ajută companiile să ia deciziiț ș ș inteligente. Peste 13,000 de exper i în cercetarea de pia ă îmbinăț ț pasiunea lor cu cei 80 de ani de experien ă GfK în tiin a datelor. Aceastaț ș ț permite GfK să ofere insight-uri globale importante, îmbinate cu expertiza locală, în peste 100 de ări. Prin utilizarea unor tehnologii inovatoare iț ș abilitatea de a lucra cu cifrele, GfK transformă datele din studii în insight-uri ac ionabile, care să permită clien ilor săi să- i îmbunătă ească avantajulț ț ș ț competitiv i să îmbogă ească experien ele i alegerile consumatorilor.ș ț ț ș Pentru mai multe detalii, vizita iț www.gfk.com sau urmări i GfK pe Twitter:ț www.twitter.com/gfk_group. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: GfK, Rela ii Publiceț Raluca Bob - George Constantinescu 3, Bucure tiș Tel. +40 (0)21 205 5500 raluca.bob@gfk.com 4

×