แผนคอมป.2

13,011 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,011
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
308
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนคอมป.2

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2545 จัดทำาโดย สำานักงานเขตพื้นการศึกษา สารบัญ หน้ากำาหนดการสอนหน่วยที่ 1 เรือง ่ โรงเรียนของฉัน จำานวน 5 ชั่วโมง 1 เรือง ข้อมูลใกล้ตัว……………….......................... แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรือง การเก็บรักษาข้อมูล…………………………. ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรือง ความสำาคัญของข้อมูล……………………… ่หน่วยที่ 2 เรือง ฮาร์ดแวร์ จำานวน 7 ชัวโมง ่ ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรือง ความหมายของฮาร์ดแวร์…………………… ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรือง ความสำาคัญของฮาร์ดแวร์………………….. ่
 2. 2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรือง อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหลักคอมพิวเตอร์.. ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรือง อุปกรณ์ตอพ่วงอื่น ๆ ...................…………… ่ ่หน่วยที่ 3 เรือง ซอฟต์แวร์ จำานวน 6 ชั่วโมง ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรือง ความหมายของซอฟต์แวร์……………….. ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรือง ซอฟต์แวร์มาจากไหน……………………. ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรือง ประเภทของซอฟต์แวร์..........……………. ่หน่วยที่ 4 เรือง ระบบปฏิบติการวินโดวส์ จำานวน 11 ชั่วโมง ่ ั แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรือง มารู้จักกับวินโดวส์กันเถอะ.....…………….. ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรือง ส่วนประกอบของ Desktop………………… ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรือง เริ่มต้นใช้ Windows กันเถอะ………………. ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรือง การจัดการกับหน้าต่าง……………………. ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง มารู้จกกับไฟล์และโฟลเดอร์กันเถอะ......... ัหน่วยที่ 5 เรือง การใช้โปรแกรมประยุกต์บนวินโดวส์ จำานวน 8 ชัวโมง ่ ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรือง ฝึกพิมพ์ด้วยโปรแกรม Notepad................. ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรือง ฝึกพิมพ์ด้วยโปรแกรม Notepad................. ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรือง การใช้เครืองคำานวณ Calculator................. ่ ่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรือง การใช้โปรแกรม ่Paint....................................... แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมPaint.......................................
 3. 3. กำาหนดการสอนกลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง ชือหน่วย ่ สาระการเรียนรู้ ( เวลา ชัวโมง ่ )หน่วยที่1 เรื่อง ข้อมูลใกล้ตัว 2โรงเรียนของฉัน การเก็บรักษาข้อมูล 2 ความสำาคัญของข้อมูล 2หน่วยที่2 เรื่อง ความหมายของฮาร์ดแวร์ 1ฮาร์ดแวร์ ความสำาคัญของฮาร์ดแวร์ 2 อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหลักคอมพิวเตอร์ 2 อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ 2หน่วยที่3 เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ ความหมายของซอฟต์แวร์ 2 ซอฟต์แวร์มาจากไหน 2 ประเภทของซอฟต์แวร์ 2
 4. 4. กำาหนดการสอนกลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง ชือหน่วย ่ สาระการเรียนรู้ ( เวลา ชัวโมง ่ ) 4หน่วยที่ เรื่อง มารู้จักกับวินโดวส์กันเถอะ 2ระบบปฏิบัตการวินโดวส์ ิ ส่วนประกอบของ Desktop 2 เริ่มต้นใช้ Windows กันเถอะ 2 การจัดการกับหน้าต่าง 3 มารู้จักกับไฟล์และโฟลเดอร์กันเถอะ 2 5หน่วยที่ เรื่อง ฝึกพิมพ์ด้วยโปรแกรม Notepad 2การใช้โปรแกรมประยุกต์บนวินโดว์ ฝึกพิมพ์ด้วยโปรแกรม Notepad 2 การใช้เครืองคำานวณ Calculator ่ 2 การใช้โปรแกรม Paint การใช้โปรแกรม Paint 2 รวม 40
 5. 5. แผนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ) ชันประถมศึกษาปีที่ ้ 2หน่วยที่ 1 เรือง โรงเรียนของฉัน ่ เวลาเรียน 5ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรือง ข้อมูล ่ เวลาเรียน 1 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน…………………… ..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ … .มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสำาคัญ ข้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักเรียนบอกความหมายของข้อมูลได้ 2. นักเรียนบอกแหล่งที่มาของข้อมูลได้สาระการเรียนรู้ ความหมายของข้อมูลและแหล่งข้อมูลใกล้ตัวกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนรู้หรือไม่ว่าในห้องเรียนของเรามีนักเรียนทั้งหมดกีคนและเป็นผู้ชายกี่ ่ คนเป็นผู้หญิงกี่คน” 2. ครูถามเพื่อให้นกเรียนยกตัวอย่างว่า “ผู้ชายชื่ออะไรบ้าง” และ “ผู้หญิงชื่ออะไรบ้าง” ั 3. ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่า ตัวเลขที่ได้จากการนับจำานวน ที่เป็นตัวเลข หรือ ชือเพื่อน ๆ ที่นักเรียน ่ บอก เป็นตัวหนังสือทั้งหมดหมายถึงข้อมูล หรือ Data นั้นเอง ซึ่งหมายถึง ข้อเท็จจริงที่ใช้คาดคะเนตามหลักเหตุผลเพื่อหาความจริง 4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 4 กลุม ๆ ละ เท่าๆกัน โดยให้แต่ละกลุ่มสำารวจข้อมูลตามใบงานที่ ่ ครูมอบหมายให้ 5. สังเกตและเมินผลการปฏิบัติของนักเรียนสือ ่ /แหล่งการเรียนรู้ 1. ใบงานที่ 1 เรือง ข้อมูลใกล้ตัว ่ 2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 6. 6. การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด 1.1 สังเกตการ 1.1.1 การฟัง 1.1.2 การตอบคำาถาม 1.2 ตรวจใบงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - ใบงานที่ 1 เรือง ข้อมูลใกล้ตัว ่ - แบบประเมินผลการเรียนรู้ทคาดหวัง ี่ 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไปกิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ …………………………… .(……………….. ……….) ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถานศึกษา………… . ………../……………../……….
 7. 7. บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี ) มีสุข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปัญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .…ผู้สอน ลงชือ ……………………………… ่ (……………….. ……….) ตำาแหน่ง……………………………………………… ………../…………./…………. ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลใกล้ตัว (ชุดที่ 1)รายชือสมาชิกในกลุ่ม ่1. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่2. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่3. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่4. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่5. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่คำาชี้แจง ให้นักเรียนจดบันทึกรายชื่อต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นพร้อมบอกสถานที่ที่นำาข้อมูลมา
 8. 8. ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
 9. 9. ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. ใบงานที่ 1 เรือง ข้อมูลใกล้ตัว (ชุดที2) ่ ่รายชือสมาชิกในกลุ่ม ่1. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่2. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่3. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่4. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่5. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่คำาชี้แจง ให้นักเรียนจดบันทึกรายชื่อต้นไม้ที่เป็นประดับพร้อมบอกสถานที่ที่นำาข้อมูลมา………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
 10. 10. ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. ใบงานที่ 1 เรือง ข้อมูลใกล้ตัว (ชุดที3) ่ ่รายชือสมาชิกในกลุ่ม ่1. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่2. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่3. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่4. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่5. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่คำาชี้แจง ให้นักเรียนจดบันทึกเครืองมือเกี่ยวกับการทำาเกษตรพร้อมบอกสถานทีที่นำาข้อมูลมา ่ ่………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
 11. 11. ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
 12. 12. ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลใกล้ตัว (ชุดที่ 4)รายชือสมาชิกในกลุ่ม ่1. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่2. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่3. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่4. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่5. ชือ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………. ่คำาชี้แจง ให้นักเรียนจดบันทึกข้อมูลนักเรียนทั้งโรงเรียนว่ามีกี่ระดับชั้น มีกี่ห้อง และแต่ละ ห้องมีนักเรียนกี่คน………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
 13. 13. ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. แบบประเมินผลการเรียนรู้ทคาดหวัง ี่ สังเกตการปฏิบัติงาน ประเมินผลงาน รวม คะแนน ชือนักเรียน ่ 1 2 3 4 5 1 2 รวม รวม คะแนน 2 2 2 2 2 10 5 5 10 20แบบสังเกต 1. ความร่วมมือ 2. การแสดงความคิดเห็น 3. ความรับผิดชอบ 4. ความตั้งใจ 5. ความอดทนการประเมินผลงาน 1. ส่งงานตามกำาหนดถูกต้องและมีระเบียบ 2. การใช้พยัญชนะและตัวสะกดถูกต้อง
 14. 14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ………. แผนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ) ชันประถมศึกษาปีที่ ้ 2หน่วยที่ 1 เรือง โรงเรียนของฉัน ่ เวลาเรียน 5ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรือง การเก็บรักษาข้อมูล ่ เวลาเรียน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน…………………… ..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ … .มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสำาคัญ การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักเรียนบอกข้อดีและข้อเสียการจัดเอกข้อมูลแบบเอกสารได้ 2. นักเรียนบอกวิธีการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภทได้สาระการเรียนรู้ การจัดเก็บรักษาข้อมูลแต่ละประเภทและข้อดีขอเสียการจัดเก็บข้อมูลแบบเอกสาร ้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครูถามนักเรียนตามคำาถามต่อไปนี้ว่า ตัวหนังสือในกระดาษเป็นข้อมูลหรือไม่ ภาพถ่ายวิวสวย ๆ เป็นข้อมูลหรือไม่ วีดีโอซีดที่เราดูที่มีภาพและเสียงเป็นข้อมูลหรือไม่ ี เทปที่เราฟังเพลงเป็นข้อมูลหรือไม่ แล้วข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์จะเก็บอย่างไรนักเรียนอยากรู้หรือไม่ 2. ครูแบบกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อให้ศกษาใบความรู้และทำาแบบฝึกหัดจากใบความรู้ที่แจก ึ ให้นักเรียนศึกษา
 15. 15. 3. เมือนักเรียนศึกษาใบความรู้เสร็จให้นักเรียนทำาแบบฝึกหัด ่ 4. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่มและประเมินผลการทำางานเมื่อเสร็จสิ้นสือ ่ /แหล่งการเรียนรู้ 1. ใบความรู้ เรือง การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ่ 2. แบบฝึกหัด เรื่อง วิธีการจัดเก็บข้อมูล 3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด 1.1 สังเกตการ 1.1.1 การฟัง 1.1.2 การตอบคำาถาม 1.2 ตรวจแบบฝึกหัด 2. เครืองการวัดผลประเมินผล ่ - แบบฝึกหัด เรื่อง วิธีการจัดเก็บข้อมูล - แบบประเมินผลการเรียนรู้ทคาดหวัง ี่ 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไปกิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
 16. 16. ลงชื่อ …………………………… .(……………….. ……….) ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถานศึกษา………… . ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี ) มีสุข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปัญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชือ ……………………………… ่ .…ผู้สอน (……………….. ……….) ตำาแหน่ง……………………………………………… ………../…………./…………. ใบความรู้ เรื่อง การเก็บรักษาข้อมูล เมือมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ต้องหาวิธีการเก็บรักษาเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายไป และในขณะ ่เดียวกันต้องสามารถค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีวิธีการจัดเก็บแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 17. 17. 1. เก็บเป็นแฟ้มเอกสาร เป็นวิธีการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นกระดาษ แล้วรวบรวมใส่แฟ้มแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ข้อดี จัดเก็บได้ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีมากนัก ข้อเสีย การค้นหาข้อมูลใช้เวลานาน เอกสารอาจสูญหายหรือฉีกขาดได้ง่าย เมื่อเก็บ นาน ๆ กระดาษจะเก่าทำาให้ข้อความเลอะเลือนอ่านไม่ได้ การขนย้ายเอกสาร ทำาได้ยากเพราะมีจำานวนและนำ้าหนักมาก2. เก็บเป็นไม่โครฟิล์ม ในสมัยก่อนยังไม่มีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอย่างที่ใช้ในปัจจุบัน มีวิธีการนำาเอกสารจำานวนหลาย ๆ หน้ามาเรียงกัน แล้วใช้กล้องถ่านเป็นฟิล์มขนาดเล็กมาก เรียกว่า ไมโครฟิล์ม สามารถเก็บหรือซุกซ่อนไว้ได้ง่าย เมื่อนำาไปใช้จะต้องใช้กล้องขยายเพื่ออ่านข้อความ หรือฉายออกมาเป็นภาพ
 18. 18. 3. เก็บในเทปบันทึกเสียง เครืองบันทึกเทป สามารถบันทึกข้อมูลเป็นเสียงต่าง ๆ ได้ เช่น เสียงพูด เสียง ่เพลง เสียงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เสียงลมพัด เสียงฝนตก เป็นต้น3.4 การเก็บภาพถ่าย โดยใช้กล้องถ่ายภาพ สามารถเก็บภาพถ่ายและข้อมูลที่สำาคัญต่าง ๆ ไว้ใช้ในการค้นคว้า อ้างอิงต่าง ๆ กล้องถ่ายภาพสามารถบันทึกเป็นแผ่นภาพ หรือเป็นภาพดิจิตอล นำาไปเก็บในคอมพิวเตอร์ได้3.5 เก็บเป็นวีดิทัศน์ (Video) กล้องถ่ายวีดิทัศน์ หรือวีดีโอ ซึ่งการการบันทึกนี้สามารถบันทึกภาพและเสียง บันทึกภาพเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันที และยังกำาหนดเวลาในการถ่ายทำาได้ เช่น ขั้นตอนการงอกของเม็ดถั่วเขียว ถ่ายทำาเมื่อเริ่มเพาะเมล็ดจนถึงการเจริญเติบโตที่มีรากและใบได้
 19. 19. 3.6 เก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนรู้จกอุปกรณ์ ัคอมพิวเตอร์มาแล้ว เช่น แผ่นดิสเก็ต เป็นแผ่นบันทึกข้อมูลขนาดเล็กที่พกพาไปได้สะดวก แต่มีความจุหรือเก็บข้อมูลได้น้อย ฮาร์ดดิสก์ เก็บข้อมูลเหมือนแผ่นดิสเก็ตแต่มีขนาดใหญ่กว่าและนำ้าหนักมากว่า ดังนั้นจึงถูกเก็บไว้ในตัวเครื่องเพื่อเก็บข้อมูลโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งเคลื่อนย้ายไปทีอื่นได้ยาก ่ - แผ่นซีดี หรือ ซีดี รอม เก็บข้อมูลได้มากกว่าแผ่นดิสเก็ตหลายเท่า แต่การจัดเก็บต้องใช้เครื่องขับที่ -สามารถเขียนได้ เนื่องจากซีดี รอม มีแบบที่อ่านได้อย่างเดียว (CD-ROM) อ่านและเขียนได้(CD-R) และอ่าน เขียน และลบได้ (CD-RW)
 20. 20. แบบฝึก เรือง การเก็บรักษาข้อมูล ่ -ชือ สกุล……………………………………………… เลขที่… ่ .. ... ชันประถมศึกษาปีที่ ้ .........คำาชี้แจง จากการศึกษาใบงานเรื่อง การเก็บรักษาข้อมูลจงตอบคำาถามต่อไปนี้เพื่อให้ได้ ความทีถูกต้องและสมบูรณ์ ่1. การเก็บรักษาข้อมูลแบบใดไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. การเก็บรักษาข้อมูลแบบ ไมโครฟิล์ม มีวิธีการจัดเก็บและวิธีการดูอย่างไร............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. การจัดเก็บข้อมูลภาพลงคอมพิวเตอร์ตองเป็นภาพถ่ายแบบใด ้......................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. การจัดเก็บข้อมูลวีดทัศน์เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบใด ี......................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. จงบอกข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บข้อมูลแบบเอกสาร
 21. 21. ข้อดี ..............................................................................คือ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ข้อเสีย ..............................................................................คือ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ แบบประเมินผลการเรียนรู้ทคาดหวัง ี่ สังเกตการปฏิบัติงาน ประเมินผลงาน รวม คะแนน ชือนักเรียน ่ 1 2 3 4 5 1 2 รวม รวม คะแนน 2 2 2 2 2 10 5 5 10 20แบบสังเกต 1. ความร่วมมือ 2. การแสดงความคิดเห็น 3. ความรับผิดชอบ 4. ความตั้งใจ 5. ความอดทน
 22. 22. การประเมินผลงาน 1. ส่งงานตามกำาหนดถูกต้องและมีระเบียบ 2. การใช้พยัญชนะและตัวสะกดถูกต้องข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ………. แผนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ) ชันประถมศึกษาปีที่ ้ 2หน่วยที่ 1 เรือง โรงเรียนของฉัน ่ เวลาเรียน 5ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรือง ความสำาคัญของข้อมูล ่ เวลาเรียน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน…………………… ..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ … .มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสำาคัญ ความสำาคัญของข้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักเรียนบอกการนำาข้อมูลมาใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 2. นักเรียนบอกวิธีการใช้ข้อมูลเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้สาระการเรียนรู้ การจัดเก็บรักษาข้อมูลแต่ละประเภทและข้อดีขอเสียการจัดเก็บข้อมูลแบบเอกสาร ้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครูถามนักเรียนว่า บ้านใครมีไฟฟ้า นำ้าประปา และโทรศัพท์ รู้ไหมว่าการไฟฟ้า ต้องเสียค่าไฟฟ้าด้วย นำ้าประปาก็ตองเสีย โทรศัพท์กต้องเสีย ้ ็
 23. 23. 2. ครูถามนักเรียนต่อไปว่า เมือเราเสียค่าไฟฟ้าแล้ว เราต้องได้รับใบเสร็จ และครู ่ ถามนักเรียนต่อว่า ใบเสร็จมีความสำาคัญอย่างไร เพือให้นักเรียนรู้จกเก็บเอกสาร ่ ั ครูบอกนักเรียนว่า เพือเป็นหลักฐานว่าเราจ่ายแล้ว ่ 3. ครูถามนักเรียนว่า แล้วข้อมูลใบเสร็จมีความสำาคัญอย่างไร เช่น ค่าไฟฟ้า 100 บาท ในเดือน เมษายน เมื่อถึงเดือน พฤษภาคม จ่ายเพียง 80 บาท สรุปว่า เรามีการ ประหยัดการใช้ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าก็เลยจ่ายน้อยลง เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องช่วย พ่อแม่ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดนำ้าประปา เพื่อจะได้จ่ายน้อยลง ไม่สูญเสียทรัพยากร ธรรมชาติมากด้วยสือ ่ /แหล่งการเรียนรู้ 1. แบบทดสอบประจำาหน่วย 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด 1.1 สังเกตการ 1.1.1 การฟัง 1.1.2 การตอบคำาถาม 1.2 ตรวจแบบทดสอบ 2. เครืองการวัดผลประเมินผล ่ - แบบทดสอบ - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไปกิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
 24. 24. บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ …………………………… .(……………….. ……….) ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถานศึกษา………… . ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี ) มีสุข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปัญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .…ผู้สอน ลงชือ ……………………………… ่ (……………….. ……….) ตำาแหน่ง………………………………………………
 25. 25. ………../…………./…………. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์การให้คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุง ให้ 0เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชือ ่ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ การสนใจในการตอบคำาถาม ความกระตือรือร้น การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ถึงว่าผ่านข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ………. แบบทดสอบ -ชือ สกุล……………………………………………… ่ ..เลขที่…..ชั้นประถมศึกษาปีที่……….คำาชี้แจง ให้นักเรียนทำาเครืองหมาย ่ X ทับข้อที่ถกที่สด ู ุ
 26. 26. ข. เพือเป็นหลักฐาน ่1. 12546 เป็นข้อมูลหรือไม่ ค. เก็บไว้สะสม ก. ไม่เป็นเพราะเป็นตัวเลข 8. เราจะทราบได้อย่างไรว่ามีการประหยัด ข. เป็นเพราะเป็นข้อมูลตัวเลข ไฟฟ้าได้ ก. ไม่ใช้มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ค. ไม่เป็นเพราะไม่มีความหมาย ข. ถามคนที่มีเก็บเงิน2. การเก็บข้อมูลแบบใดไม่ตองใช้ ้ เทคโนโลยี ค. ดูจากข้อมูลเดือนก่อน ๆ ก. เอกสาร 9. ถ้าเราประหยัดไฟฟ้าจะช่วยอะไรได้บ้าง ข. ไมโครฟิล์ม ก. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในบ้าน ค. ภาพถ่าย ข. ทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น3. การเก็บข้อมูลภาพในคอมพิวเตอร์ ค. ถูกทุกข้อ เป็นข้อมูลแบบใด 10. ข้อใดคือการนำาข้อมูลไปใช้ได้ถูกต้อง ก. แบบแผ่นภาพ ก. ทำาระเบิด ข. แบบดิจตอล ิ ข. ทำาสถิตการใช้เงินของตนเอง ิ ค. แบบฟิล์ม ค. ทำาปืน4. อุปกรณ์ใดเก็บข้อมูลได้น้อยที่สุด ก. ซีดี-รอม ข. ฮาร์ดดิสก์ ค. ดิสเก็ต5. ซีด-รอมแบบใดเก็บข้อมูลลงแผ่นไม่ได้ ี ก. CD-ROM ข. CD-R ค. CD-RW6. ถ้าต้องการเก็บเสียงฝนตกต้องใช้ อุปกรณ์ใด ก. เครืองบันทึกเทป ่ ข. กล้องถ่ายภาพ ค. แผ่นซีดี7. เราเก็บใบเสร็จค่าไฟฟ้าเพื่ออะไร ก . เก็บไว้เฉย ๆ
 27. 27. เฉลย 1.ข 2.ก 3.ข 4.ค 5.ก 6.ก 7.ข 8.ค 9.ค 10.ค แผนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ) ชันประถมศึกษาปีที่ ้ 2หน่วยที่ 2 เรือง ฮาร์ดแวร์ ่ เวลาเรียน 7 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรือง ความหมายของฮาร์ดแวร์ ่ เวลาเรียน 1 ชัวโมง ่
 28. 28. สอนวันที่…………เดือน…………………… ..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ … .มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสำาคัญ ฮาร์ดแวร์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักเรียนบอกความหมายของฮาร์ดแวร์ได้ 2. นักเรียนสามารถแยกได้ว่าอะไรคือฮาร์ดแวร์สาระการเรียนรู้ ความหมายของฮาร์ดแวร์กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนรู้จกแป้นพิมพ์หรือไม่ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร” ั แป้นพิมพ์หรือภาษาอังกฤษเรียกกว่า Keyboard 2. ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนรู้จกเมาส์ หรือไม่ มีวิธีการใช้งานอย่างไร” ั (เมาส์ มีวิธีการใช้งาน คือ ใช้สำาหรับ คลิก เพื่อเลือก และ ใช้สำาหรับ ดับเบิ้ลคลิก เพือสั่งให้ ่ ทำางาน) 3. ครูถามนักเรียนว่า ถ้าเราจะดูภาพเราดูจากอะไร นั่นคือ จอภาพหรือ Monitor ซึ่งหมายถึง ข้อเท็จจริงที่ใช้คาดคะเนตามหลักเหตุผลเพื่อหาความจริง 4. ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่า สิ่งที่นักเรียนพูดมาทั้งหมด สามารถมองเห็น และสัมผัสได้ ทังหมดนี้เรียก ้ ว่า ฮาร์ดแวร์ ซึ่งหมายถึง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ทต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์สามารถสัมผัสจับต้องได้ ี่ 5. ครูให้นักเรียนทำาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์สือ ่ /แหล่งการเรียนรู้ 1. แบบฝึกหัด เรื่อง ฮาร์ดแวร์ 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด 1.1 สังเกตการ 1.1.1 การฟัง 1.1.2 การตอบคำาถาม 1.2 ตรวจแบบฝึกหัด
 29. 29. 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึกหัด เรื่อง ฮาร์ดแวร์ - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไปกิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ …………………………… .(……………….. ……….) ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถานศึกษา………… . ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี ) มีสุข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 30. 30. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปัญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชือ ……………………………… ่ .…ผู้สอน (……………….. ……….) ตำาแหน่ง……………………………………………… ………../…………./…………. แบบฝึก เรื่อง ฮาร์ดแวร์ -ชือ สกุล……………………………………………… เลขที่… ่ .. ... ......... ชันประถมศึกษาปีที่ ้คำาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไร……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..จงยกตัวอย่างฮาร์ดแวร์ที่นักเรียนรู้จักมา 4 อย่าง
 31. 31. 1.……………………………………………………………………………………………2.……………………………………………………………………………………………3.……………………………………………………………………………………………4.…………………………………………………………………………………………… แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์การให้คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุง ให้ 0เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชือ ่ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผ่าน ไม่ผ่าน
 32. 32. เกณฑ์ การสนใจในการตอบคำาถาม ความกระตือรือร้น การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ………. แผนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ) ชันประถมศึกษาปีที่ ้ 2หน่วยที่ 2 เรือง ฮาร์ดแวร์ ่ เวลาเรียน 7ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรือง ความสำาคัญของฮาร์ดแวร์ ่ เวลาเรียน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน…………………… ..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ … .มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสำาคัญ ความสำาคัญของฮาร์ดแวร์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนบอกหน้าที่และความสำาคัญของฮาร์ดแวร์แต่ละส่วนได้
 33. 33. สาระการเรียนรู้ หน้าที่และความสำาคัญในแต่ละส่วนของฮาร์ดแวร์กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครูทบทวนฮาร์ดแวร์อีกครั้งเพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าฮาร์ดแวร์คืออะไร 2. เมือนักเรียนตอบคำาถามว่า ฮาร์ดแวร์คออะไร ครูอธิบายหน้าที่ของแต่ละส่วนให้นักเรียนเข้าใจอีก ่ ื ครั้ง 3. แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด เป็นส่วนสำาคัญในการรับข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ ถ้า ไม่มี เราก็ไม่สามารถพิมพ์อะไรเข้าไปในเครื่องได้ 4. เมาส์ ก็เป็นอุปกรณ์ที่สำาคัญอย่างหนึ่ง ถ้าไม่มีเมาส์ ในการสั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำางาน จะสั่ง ได้ยากมากต้องใช้คำาสั่งจากแป้นพิมพ์ ซึ่งทำายาก 5. จอภาพ เมือเราสั่งงานแล้ว เราก็จะไม่รถ้าไม่มีจอภาพสำาหรับดู ่ ู้ 6. ตัวเครื่อง หรือ ซีพียู จะเป็นตัวควบคุมการทำางานของแต่ละส่วน 7. ครูให้นักเรียนทำาแบบฝึกหัด เรือง หน้าที่และความสำาคัญของฮาร์ดแวร์ ่สือ ่ /แหล่งการเรียนรู้ 1. แบบฝึกหัด เรื่อง หน้าที่และความสำาคัญของฮาร์ดแวร์ 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด 1.1 สังเกตการ 1.1.1 การฟัง 1.1.2 การตอบคำาถาม 1.2 ตรวจฝึกหัด 2. เครืองการวัดผลประเมินผล ่ - แบบฝึกหัด เรื่อง หน้าที่และความสำาคัญของฮาร์ดแวร์ - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 34. 34. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ …………………………… .(……………….. ……….) ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถานศึกษา………… . ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี ) มีสุข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปัญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
 35. 35. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชือ ……………………………… ่ .…ผู้สอน (……………….. ……….) ตำาแหน่ง……………………………………………… ………../…………./…………. แบบฝึก เรื่อง หน้าที่และความสำาคัญของฮาร์ดแวร์ -ชือ สกุล……………………………………………… เลขที่… ่ .. ...ชันประถมศึกษาปีที่ ้ .........คำาชี้แจง ให้นักเรียนบอกหน้าที่และความสำาคัญของอุปกรณ์ต่อไปนี้1.…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..2.…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
 36. 36. 3.…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..4. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์การให้คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุง ให้ 0เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชือ ่ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

×