Dicionarionavalgalego

6,684 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,684
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
131
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dicionarionavalgalego

 1. 1. Recopilatorio léxico de construción naval en galego, con traducións a castelán, portugués e inglés. Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos Cofinanciado pola Cosellería de Presidencia da Xunta de Galicia Delegación en Galicia
 2. 2. DICIONARIO GALEGO DE CONSTRUCIÓN NAVAL Colegio O cial de Ingenieros Navales y Oceánicos Delegación en Galicia
 3. 3. Dicionario Galego de Construción Naval. Primeira edición: abril de 2008. Colegio O cial de Ingenieros Navales y Oceánicos, Delegación en Galicia, 2008. Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Xunta de Galicia. Equipo técnico Autores: Teresa Fagúndez Díaz Gustavo Luca de Tena Primitivo González López Manuel Andrés Picallo Chao María Jesús Piñeiro Domínguez Mª do Carmo Souto Negrete Revisión Técnica: Guillermo Gefaell Chamochín Consultoría e Tecnoloxía: 3.14 Financial Contents, SL Maquetación: Proxectos Grá cos Aldine Ferrol, SL Deseño da cuberta Proxectos Grá cos Aldine Ferrol, SL Agradecementos Barco Boniteiro de Burela (Burela): D. Nolo Abad. Estaleiros Armón Burela (Burela): D. Carlos López, D. Juan Pernas. Estaleiros Baladiño (Cabana de Bergantiños): D. Martín Senande. Estaleiros Barreras (Vigo): D. Enrique Pérez. Estaleiros Lojo (Rianxo): D. Ángel Lojo. Navantia (Ferrol): D. Fernando Álvarez, D. Rafael Saura, D. Guillermo Varela. Taller Fra Rico (Cervo): D. Francisco Fra. Depósito Legal: C-1110-2008. I.S.B.N.: 978-84-933198-4-7. Esta obra está baixo unha licenza Creative Commons 2.5 ES: Recoñecemento-Compartir.
 4. 4. DICIONARIO GALEGO DE CONSTRUCIÓN NAVAL Autores: Teresa Fagúndez Díaz Gustavo Luca de Tena Primitivo González López Manuel Andrés Picallo Chao María Jesús Piñeiro Domínguez Mª do Carmo Souto Negrete
 5. 5. LIMIAR É de sobrado coñecemento a extensa -e intensa- relación de Galicia co mar e todas as actividades a el vinculadas. Unha ollada á nosa literatura e artes plásticas danos unha idea da fonda pegada que o mar, a navegación, os bar- cos e as súas xentes deixaron na nosa conciencia colectiva; nomeadamente nos dous últimos séculos cando os galegos redescubriron o mar e con el a súa concepción de pobo cunha cultura, unha historia e un territorio singu- lares. Así nos últimos anos temos lido os poemas de “De catro a catro” de Manuel Antonio, a “Profecía do mar” de Bernardino Graña, ou gozado coas particulares visións mariñas de Castelao, Laxeiro ou Urbano Lugrís, por nomear algúns dos máis destacados persoeiros da nosa cultura recente. Sen embargo o mar, o mar galego, ademais dunha fonte de gozo inesgotable representa un importante recurso económico e comercial, que tivo nos anos 70 o seu punto álxido nos estaleiros de Ferrol coa botadura do buque Ar- teaga. Con esta efeméride, acontecida na primavera de 1972, Galicia con- vertíase nun referente mundial dentro do mapa da construción náutica e algúns portos como os de Vigo, Ferrol e Fene en paradas obrigatorias nas Autoestradas do Mar. Hoxe, máis de trinta anos despois desta época dou- rada, e a pesar da paulatina perda de dinamismo que se viviu no sector, a in- dustria naval segue sendo vital para Galicia e para o día a día dos galegos. Así o demostran a recente creación do Centro Tecnolóxico do Naval Galego, que pretende ser líder en investigación, innovación e coñecemento no ám- bito da enxeñería naval; de Exponav, a exposición permanente para o fo- mento da construción naval e as actividades marítimas; ou citas tan destacadas como Navalia, a Feira Internacional da Industria naval, que en maio deste ano abrirá as súas portas en Vigo por segundo ano consecutivo. Tampouco esquezamos que na actualidade un estaleiro de Marín está in- merso na construción do que será o veleiro máis grande do mundo, o Sea Cloud Hussar, de cento trinta e seis metros de eslora, e que o sector naval
 6. 6. Limiar 8 nos últimos anos alcanzou cotas elevadísimas de pedidos e empregos, des- tacando dentro do territorio do Estado. Neste contexto, e como é lóxico, tiña que nacer este Dicionario Galego de Construción Naval, unha obra na que o Colexio O cial de Enxeñeiros Na- vais e Oceánicos de Galicia pretende compilar e recuperar unha importan- tísima parte do noso léxico. Nas pouco máis de dúas mil achegas que se recollen ao longo deste volume tradición e lingua únense para formar unha obra de referencia no campo da construción naval. De aí o apoio incondi- cional que desde a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia lle prestamos co n de difundir un anaco máis da nosa cultura pasada, presente e futura. Xosé Luís Méndez Romeu Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Xunta de Galicia
 7. 7. PREÁMBULO Cando neno, a miña familia adoitaba pasar os veráns na parroquia viguesa de Coruxo, preto do areal do Vao, na casa dos nados Ramón e Filomena, unha parella de ben de labregos–pescadores que tiñan tres llos cos que aínda temos unha boa relación de amizade. Ramón e Filomena tiñan unha pre- ciosidade de gamela (Coruxeira, é claro!) no areal da Fontaíña, da que xa non me lembro nin do nome nin do tamaño, aínda que a min parecíame in- mensa. Ás veces, e co beneplácito do noso pai, enxeñeiro naval e grande afeccionado ao mar, Ramón levábanos con el a pescar luras, fanecas, polbos e nécoras entre os areais e a illa de Toralla. De Ramón e a súa familia apren- dín o galego (a nosa familia non era galegofalante) e, deste xeito, as miñas primeiras verbas nesta lingua de reis-poetas foron as relacionadas coa pesca e coas partes dunha embarcación. O que hoxe presentamos é un pouco produto daquela nenez e dunha longa es- tadía posterior en terras portuguesas, xa casado e cos meus propios llos. En Portugal dinme conta da grande riqueza do léxico naval e de como estaba estudado dentro do seu idioma e, pola contra, observei a penuria que se vivía en Galicia. O grande in uxo do castelán na nosa costa, a aplicación doutros materiais alén da madeira xunto co desenvolvemento das súas téc- nicas construtivas, o feito de que a maioría dos profesionais da enxeñería, do deseño e da inspección naval non sexan galegofalantes, sumado ao declínio das carpinterías de ribeira, das que xa quedan pouco máis dunha ducia en ac- tivo, contribuíron á diminución progresiva na nosa terra daquel léxico pro- pio da construción naval. O Colexio O cial de Enxeñeiros Navais e Oceánicos pretende agora, con este Dicionario Galego de Construción Naval, colaborar ao esforzo colectivo de recuperación deste riquísimo léxico, poñelo en valor e acompasalo ao devir dos tempos. Esta primeira versión do Dicionario, apoiada con entu- siasmo pola Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia, é só unha pri-
 8. 8. Preámbulo 10 meira aproximación ao estudo e divulgación deste campo especí co da nosa lingua que, sen dúbida, precisa dun maior e máis continuado esforzo, así como de novas achegas dende outros ámbitos. Pouco máis de dous mil termos, vocábulos e acepcións, coas súas traducións ao castelán, portugués e inglés, foron incorporados nesta primeira versión, mais aínda queda unha inxente tarefa por diante. Uns cincocentos termos máis non saíron á luz nesta edición porque non se tiña a su ciente certeza sobre a súa corrección lexicográ ca. Igualmente, o lector notará que falta por incorporar outra terminoloxía da que non temos aínda coñecemento (sobre todo as variantes de cada acepción que se dan ao longo da costa), aqueles termos ou acepcións que, por desgraza, perdéronse para sempre, ou tamén aqueles provenientes das novas técnicas que aínda non teñen tradu- ción ao noso idioma. Sobre todo isto haberá que seguir traballando, para ver a forma de recuperalos e de introducilos no Dicionario. Pretendemos, por tanto, que este sexa un documento en continua evolución, aberto ao perfeccionamento continuado. Para iso estaremos totalmente abertos á colaboración doutros axentes sociais e especialistas e, por outra banda, dotamos ao Dicionario cunha presenza en Internet que non só faci- lite ao máximo a súa consulta e utilización (acompáñase dun tradutor en liña), senón tamén dende a que se poidan facer novas achegas e comentarios. Poderán atopalo en http://dicionarionavalgalego.ingenierosnavales.com. No capítulo dos agradecementos, o meu recoñecemento ao Conselleiro de Presidencia, D. Xosé Luís Méndez Romeu, quen dende o primeiro mo- mento mostrou un decidido apoio ao proxecto; ao xornalista e bo amigo do mar Gustavo Luca de Tena, quen colaborou nesta singradura con sabedoría e cariño; ao enxeñeiro naval Primitivo González López e á súa esposa, a profesora de lingua e literatura galegas Mª do Carmo Souto Negrete, pola revisión nal; e, moi especialmente, a Teresa Fagúndez Díaz, tradutora, Ma- noel Andrés Picallo Chao e María Xesús Piñeiro Domínguez, lólogos, ca- pitaneados por Manoel Míguez da empresa 3.14, sen cuxa labor empeñada –e ás veces ingrata– este Dicionario non tivera sido posible. Guillermo Gefaell Chamochín Decano Territorial Colegio O cial de Ingenieros Navales y Oceánicos. Delegación en Galicia
 9. 9. LISTA DE ABREVIATURAS Relación de abreviaturas empregadas neste Dicionario: adv. adverbio adx. adxectivo Esp. español f. feminino Ing. inglés loc. locución m. masculino pl. plural Port. portugués Sin. sinónimo. v. i. e pr. verbo intransitivo e pronominal v. i. e tr. verbo intransitivo e transitivo v. i. verbo intransitivo v. pr. verbo pronominal v. tr. e pr. verbo transitivo e pronominal v. tr. verbo transitivo v. tr., i. e pr. verbo transitivo, intransitivo e pronominal
 10. 10. GUÍA DE USO As entradas aparecen en orde alfabética e están resaltadas en negriña. A in- formación que conteñen está estruturada da forma seguinte: - Entrada - Categoría gramatical - De nición - Sinónimos - Traducións Exemplo: Notas: - As categorías gramaticais distínguense coas abreviaturas correspondentes (adx., v., etc.), excepto no caso dos substantivos, nos que aparece directa- mente o xénero: m. ou f. - Se as entradas teñen máis dunha acepción, márcanse con números, e pro- porciónase a tradución e os sinónimos correspondentes. - As remisións indícanse coa palabra ‘Véxase’. Por exemplo: forquilla f. Véxase: forquita.
 11. 11. DICIONARIO GALEGO DE CONSTRUCIÓN NAVAL
 12. 12. A a bordo loc. Estar no buque ou abalo m. Preamar. Situación máis dentro do buque. alta do mar durante a carreira da Esp. a bordo marea. Sin. marea alta, preamar. Port. a bordo Esp. pleamar Ing. on board Port. preamar á sirga loc. Navegar a remolque Ing. high tide mediante unha sirga ou corda lan- abandeirar v. tr. Rexistrar ou ma- zada desde unha embarcación ou tricular unha embarcación baixo a desde a costa. bandeira dun país determinado. Esp. a la sirga Sin. inscribir. Port. à sirga Esp. abanderar Ing. tracking Port. embadeirar aba f. Beira ou marxe dun río ou do Ing. register mar. Sin. costa, ladeira, beira. abanear v. i. e tr. Mover un guin- Esp. costa dastre en círculos ou arcos hori- Port. aba zontais. Sin. abalar. Ing. coast Esp. oscilar abadernar v. tr. Suxeitar con ba- Port. balançar dernas. Ing. swing a derrick Esp. abadernar abarloar v. tr. Achegar unha em- Port. abadernar barcación a outra, quedando as Ing. fasten dúas xuntas en paralelo. Sin. ache-
 13. 13. abastecemento - acochar A 18 gar, abordar. dun tubo dándolle forma de bu- Esp. abarloar cina. Sin. anchear, ampliar. Port. atracar Esp. abocinar Ing. put alongside Port. alargar abastecemento m. Conxunto de Ing. are accións para prover a un navío de acalumar v. tr. e pr. Ir unha embar- todo o necesario para unha trave- cación ao fondo da auga. Sin. sía. Sin. aprovisionamento, for- afondar, afundir. necemento. Esp. hundir Esp. abastecimiento Port. afundar Port. abastecimento Ing. submerge Ing. supply acanaladura f. Estría, greta ou abicar v. tr. Dar forma de bico, agu- fendedura que se produce na su- zar. Sin. aguzar, embicar. per cie dun corpo. Sin. estría, Esp. aguzar suco. Port. aguçar Esp. acanaladura Ing. sharpen Port. canelura abita f. Véxase: bita. Ing. groove abitón m. Madeiro ou ferro posto aceiro m. Aliaxe de ferro e carbono verticalmente á cuberta para ama- en diferentes proporcións que, so- rrar a el cabos. metido ao tempero, adquire unha Esp. abitón maior elasticidade e dureza. Port. abita, cabeço Esp. acero Ing. kevel head, mooring bitt Port. aceiro aboiar v. i. Manterse sobre a auga Ing. steel sen afundir. Sin. otar. achicador m. Elemento que serve Esp. otar para extraer a auga dunha embar- Port. aboiar cación menor. Sin. tangarte, briol. Ing. oat Esp. achicador abordaxe f. Colisión entre dúas Port. achicador naves de forma intencionada ou Ing. bailer accidental. achicar v. tr. Extraer completa- Esp. abordaje mente a auga dalgunha cousa ou Port. abordagem lugar que quedaron anegados. Ing. collision Empréganse bombas e outros ob- abrigar v. tr. Protexer un buque e xectos. Sin. baldeirar, desaugar. defendelo do vento ou das ondas. Esp. achicar Sin. protexer. Port. achicar Esp. abrigar Ing. pump out, bail out Port. abrigar acochar v. tr. Unir os fíos dun Ing. shelter cabo. abucinar v. tr. Ensanchar a boca Esp. corchar
 14. 14. 19 A acoirazado - agulla Port. cochar adega superior f. Adega que Ing. lay ocupa o espazo comprendido acoirazado m. Buque de guerra entre os vaos da bodega e a cuberta blindado e de grandes dimensións, máis baixa. protexido con fortes chapas blin- Esp. bodega superior dadas na súa estrutura e cunha Port. porão superior gran potencia de fogo. Ing. upper hold Esp. acorazado adrizar v. tr. Véxase: drizar. Port. couraçado aduxa f. Cada unha das voltas me- Ing. dreadnought diante as cales se recollen os cabos, acreditación f. Recoñecemento as cadeas, os cables, etc. Sin. volta. o cial de persoa ou de entidade Esp. aduja para determinados efectos profe- Port. rolo sionais ou legais. Ing. coil Esp. acreditación aduxa de cornamusa f. Método Port. acreditação de amarre da aduxa a unha corna- Ing. accreditation musa, empregado para asegurar acumulador m. Aparello de fun- unha driza aduxada á súa corna- cionamento electrolítico que musa. transforma a enerxía eléctrica en Esp. aduja de cornamusa enerxía química para reconvertela Port. rolo de cunho novamente en enerxía eléctrica. Ing. cleat looping Sin. batería. aduxa de estiba f. Xeito de aduxar Esp. acumulador un cabo cando ten que estibarse Port. acumulador xunto co resto do aparello. Ing. accumulator Esp. aduja de estiba adega f. Espazos adecuados para Port. rolo de estiva acomodar a carga no interior dos Ing. stowage looping buques, que abarcan desde a cu- aduxar v. tr. Enrolar un cabo ou berta ata a quilla. Poden estar sub- cadea facendo voltas ou aduxas. divididos en andares chamados Sin. enrolar. entrepontes. Sin. cava, bodega. Esp. adujar Esp. bodega Port. enrolar Port. porão Ing. coil Ing. hold aduxar ao dereito loc. Aduxar adega principal f. Espazo con dando voltas á dereita e no sentido máis capacidade de carga no do cabo. buque, situado debaixo do zapón Esp. adujar al derecho principal. Port. enrolar à direita Esp. bodega principal Ing. coil Port. porão principal agulla f. Barra metálica ou de ma- Ing. main hold deira que forma parte dalgúns ins-
 15. 15. agulla de bitácora - al estra A 20 trumentos de precisión, como o abre ao longo da quilla, roda e co- compás, e que serve para medir daste, e que serve para encaixar as ángulos, graos, o tempo, etc. Este táboas da aparadura na parte baixa nome tamén se lle aplica ao com- dos costados dos buques feitos de pás usado na navegación. Sin. madeira. compás. Esp. alefriz Esp. aguja Port. alefriz Port. agulha Ing. rabbet Ing. compass needle aleta f. Parte curvada posterior do agulla de bitácora f. Compás. buque que remata na popa. O Instrumento utilizado para indicar barco ten dúas aletas: aleta de es- o rumbo dunha nave. Sin. agulla tribor e aleta de babor. No mesmo náutica. caso que as amuras, indican direc- Esp. aguja de bitácora ción. Sin. ala, á. Port. agulha de bitácula Esp. aleta, ala Ing. binnacle compass Port. alheta aixola f. Ferramenta que serve para Ing. quarter desbastar a madeira; consta dunha aleta da caderna f. Peza que coitela de ferro a ada que vai forma a caderna posterior e vai unida a un mango perpendicular- unida ás extremidades dos xugos. mente. Sin. desbastador. Esp. aleta de cuaderna Esp. azuela Port. alheta da caverna Port. enxó Ing. frame rib Ing. adze aleta de caída f. Aletas que se co- alargamento m. Deformación locan coas súas caras paralelas á producida pola extensión forzada volta horizontal do xugo, e levan efectuada nun corpo. Modi ca- o seu pé ao alefriz do codaste. ción realizada nun buque para Esp. aleta de caída alongar a súa eslora. Sin. dilata- Port. alheta de caída ción, extensión. Ing. bee Esp. alargamiento aletas do bauprés f. pl. Pequena Port. alargamento plataforma por cada banda, perfo- Ing. elongation, lengthening rada por un buraco, por onde alcatruz m. Cada un dos recipien- pasan os estais do masteleiro. tes de ferro que forman parte das Esp. aletas del bauprés dragas de rosario que extraen os Port. alheta do gurupés obstáculos que obstrúen o fondo Ing. bee block das augas. al estra f. Ollo que ten no extremo Esp. cangilón posterior a cana do temón da Port. alcatruz dorna e dalgunha outra embarca- Ing. bucket ción e no que entra a parte alta da alefriz m. Rañura ou sura que se táboa que dá dirección á nave.
 16. 16. 21 A alicates - amantillo de verga... Esp. ori cio alta mar f. Lugar lonxe da costa Port. al estra onde navegan e pescan os grandes Ing. hole buques. alicates m. pl. Utensilio en forma Esp. alta mar de tenaces con puntas chatas ou Port. alto-mar redondas que serve para suxeitar Ing. high sea pezas pequenas, tronzar fíos, ca- alternador m. Xerador de corrente bles, etc. que transforma a enerxía mecánica Esp. alicate en corrente eléctrica alterna. Port. alicate Esp. alternador Ing. pliers Port. alternador alidada f. Dispositivo que leva a Ing. alternator maxistral para tomar marcacións. altura do codaste f. Medida en Esp. alidada vertical tomada desde o extremo Port. alidada, alidade superior do codaste ata a quilla. Ing. alidade Esp. altura del codaste alimentación de enerxía f. Pro- Port. altura do cadaste ceso consistente en proporcionar Ing. stern frame height enerxía a unha máquina. aluamento m. Corte curvo da Esp. alimentación de energía parte inferior da vela das gabias Port. alimentação de energia para evitar que roce. Ing. feeding Esp. alunamiento alimentador m. Parte ou peza Port. arqueamento dunha máquina que lle propor- Ing. roach ciona o combustible para o seu alxibe m. Embarcación deseñada funcionamento. Sin. fornecedor. para o transporte de auga doce. Esp. alimentador Esp. aljibe Port. alimentador Port. algibe, navio cisterna Ing. feeder Ing. tank vessel alimentador eléctrico m. Sistema amante m. Cable que serve para que fornece de enerxía eléctrica a suspender a carga; cabo groso un circuíto. atado por un extremo a un pau, e Esp. alimentador eléctrico polo outro a un aparello. Port. alimentador elétrico Esp. amante Ing. electric feeder Port. amante alixeiramento m. Acción de ali- Ing. cargo runner xeirar ou aliviar unha embarcación amantillo de verga de gabia m. ou un compoñente dela quitándo- Cabo que suxeita a gabia á verga. lle peso. Sin. descarga. Esp. amantillo de verga de gavia Esp. aligeramiento Port. amantilho de verga de gávea Port. aligeiramento Ing. main topsail lift Ing. lightening amantillo de verga de perico m.
 17. 17. amantillo de... - amplitude da... A 22 Cabo que suxeita a vela de perico á no seu lugar xunto ao peirao ou súa verga. pantalán e xalo con cabos. Sin. Esp. amantillo de verga de perico atar, suxeitar. Port. amantilho de verga de vela Esp. amarrar Ing. mizzen topgallant lift Port. amarrar amantillo de verga de xoanete Ing. moor m. Cabo que suxeita a vela de xo- amarre m. Acción e efecto de ama- anete á súa verga. rrar un buque con cabos ao peirao Esp. amantillo de verga de juanete ou a outro sitio para evitar que se Port. amantilho de verga de joa- mova. Sin. amarradura. nete Esp. amarre Ing. topgallant lift Port. amarradura amantillo de verga maior m. Ing. mooring Cabo que corresponde á verga amorear v. tr. Amontoar as cargas maior. dun buque. Sin. amontoar. Esp. amantillo de verga mayor Esp. amontonar Port. amantilho de verga maior Port. amorear Ing. main lift Ing. pile up amantillo de verga seca m. amortecedor m. Dispositivo que Cabo correspondente á verga seca. se emprega para illar os golpes e as Esp. amantillo de verga seca perturbacións causadas polo Port. amantilho de verga seca ruído, o movemento ou por ou- Ing. mizzen lift tros motivos. amantillos m. pl. Cada un dos Esp. amortiguador cabos que manteñen as vergas ho- Port. amortecedor rizontais. Ing. shock-absorber Esp. amantillos, obenques amplitude da crecente f. Dife- Port. amantilhos renza de altura entre a marea baixa Ing. topping lifts e a chea consecutivas nunha marea amarra f. Corda, cabo, cable ou crecente. cadea que serve para amarrar os Esp. amplitud de la creciente buques ao porto e para suxeitalos Port. amplitude da crescente ao fondo das augas, especialmente Ing. rising tidal range cunha áncora. A amarra de proa tí- amplitude da marea f. Diferenza rase desde a proa e a amarra de de altura entre a marea baixa e a popa tírase desde a popa. Sin. marea alta. cadea. Esp. amplitud de la marea Esp. amarra Port. amplitude da maré Port. amarra Ing. tidal range Ing. mooring rope amplitude da onda f. Distancia amarrar v. tr. Atar, facer rme, vertical entre o seo e a crista da anoar un cabo. Colocar un barco onda.
 18. 18. 23 A amplitude de... - áncora otante Esp. amplitud de la ola áncora de barlovento f. Áncora Port. amplitude da onda que traballa na dirección de onde Ing. wave amplitude procede o vento. amplitude de descenso f. Dife- Esp. ancla de barlovento renza de altura entre a marea chea Port. âncora de barlavento e a marea baixa consecutivas Ing. windward anchor nunha marea descendente. áncora de capa f. Tipo de áncora Esp. amplitud de la bajante utilizada en embarcacións e botes Port. amplitude da descida salvavidas, que reduce o abate- Ing. falling tidal range mento do bote e permanece pró- amurada f. Prolongación do cos- xima á zona do sinistro que sufriu tado do buque, por riba do tranca- o barco. nil, para evitar o acceso da auga á Esp. ancla de capa cuberta. Port. âncora de capa Esp. amurada Ing. drogue Port. amurada áncora de fungo f. Áncora pouco Ing. bulwark convencional que ten forma de amuras f. pl. Zona curva na parte fungo e que carece de uñas; o seu da proa nos costados do buque, peso concéntrase no disco cón- desde onde o casco se a na cara a cavo que hai ao nal da cana, que proa. Existe a amura de estribor e é o que lle dá a aparencia de fungo. a de babor. Emprégase para ancorar en augas Esp. amuras tranquilas, con fondos lamacentos, Port. amuras ou tamén para ancorar permanen- Ing. bows temente. Sin. áncora mushroom. áncora f. Instrumento de ferro ou Esp. ancla de hongo aceiro, de formas variadas, que Port. âncora de fungo serve para suxeitar a embarcación Ing. mushroom anchor ao fondo do mar por medio dun áncora de sotavento f. Áncora cable, cabo ou cadea. Hainas de que está tendida na dirección con- varios tipos: do Almirantado, de traria á que sopra o vento. cepo, fungo, rizón, Danforth, Esp. ancla de sotavento Benson, etc. Sin. rizón. Port. âncora de sotavento Esp. ancla Ing. leeward anchor Port. âncora áncora do Almirantado f. Án- Ing. anchor cora que imita ás antigas, e que áncora Danforth f. Áncora de leva un ori cio na cabeza por onde uñas moi longas e con cepo na pasa un cepo cilíndrico de ferro. cruz. Esp. ancla de Almirantazgo Esp. ancla Danforth Port. âncora do Almirantado Port. âncora Danforth Ing. Admiralty anchor Ing. Danforth anchor áncora otante f. Elemento que,
 19. 19. áncora Hall - ángulo vertical... A 24 tirado pola borda cara á popa, frea Port. ondada o avance do barco. Ing. swell Esp. ancla otante anguía f. Cada un dos madeiros pa- Port. âncora utuante ralelos á quilla que constitúen a Ing. oating anchor base sobre a cal o buque se bota á áncora Hall f. Áncora que ten auga. Este conxunto de madeiros unha cruz de aceiro e que forma ou anguías levan o buque por riba, corpo cos brazos, os cales están en sobre unhas pistas xas inclinadas paralelo á cana. e ensebadas chamadas imadas. Sin. Esp. ancla Hall base de lanzamento. Port. âncora Hall Esp. anguila Ing. Hall anchor Port. trilho de lançamento ancoradoiro m. Lugar na costa Ing. sliding way para fondear e para ancorar as em- ángulo de calado m. Nome que barcacións. Sin. fondeadoiro. recibe nas máquinas alternativas Esp. fondeadero de vapor o ángulo formado polo Port. ancoradouro virabrequín cticio e o virabre- Ing. anchorage quín do motor. ancoraxe f. Acción de ancorar. Esp. ángulo de calado Lugar adecuado para fondear. Port. ângulo de calado Esp. anclaje Ing. draught angle Port. ancoragem ángulo de deriva m. Diferenza Ing. anchorage entre o rumbo teórico e o rumbo ancorel m. Pedra que vai pendu- real. rada nunha boia, e que lle serve de Esp. ángulo de deriva áncora para que non se poda Port. ângulo de deriva mover no mar. Ing. drift angle Esp. ancorel ángulo de rumbo m. Ángulo que Port. pedra de bóia forma a proa coa liña norte-sur. Ing. buoy anchor Esp. ángulo de rumbo ancorote m. Áncora pequena e li- Port. ângulo de rumo xeira utilizada para algunhas ma- Ing. direction angle nobras do buque; esta áncora pode ángulo do temón m. Ángulo que levarse lonxe do buque para corri- forma a pa do temón coa liña de xir a súa traxectoria ao fondear. proa-popa. Sin. rizón. Esp. ángulo del timón Esp. anclote Port. ângulo do timão Port. ancorote Ing. rudder angle Ing. grapnel ángulo vertical de seguridade andana f. Ondas que chegan unha m. Ángulo que debe formar a base tras doutra. Sin. ondada. e o cumio dun obxecto para man- Esp. oleaje terse un buque a determinada dis-
 20. 20. 25 A ánodo de sacri cio - aparello tancia do mesmo. aparato de goberno m. Con- Esp. ángulo vertical de seguridad xunto de elementos capaces de Port. ângulo vertical de seguridade mover a pa do temón integrada ao Ing. security vertical angle sistema. ánodo de sacri cio m. Peza, xe- Esp. aparato de gobierno ralmente de cinc, que se coloca Port. aparelho de governo preto das partes metálicas somer- Ing. steering gear xidas do barco, para que contra- aparella f. Especie de travesa de rresten a acción galvánica madeira que se introduce no bu- producida na auga e que non oxi- raco do pau da dorna. Sin. travesa. den. O potencial destas pequenas Esp. traviesa pezas longas é máis baixo que o do Port. travessa metal que compón a quilla ou a Ing. crossbar hélice e, deste xeito, corróense con aparellado adx. m. Dise do buque anterioridade, protexendo á quilla que está preparado para saír a na- e ás outras pezas. Sin. ánodo fun- vegar. xible. Esp. aparejado Esp. ánodo de sacri cio Port. aparelhado Port. ânodo de sacrifício Ing. rigged-up Ing. sacri cial anode aparellar v. tr. Dotar ao barco de anteparos m. pl. Construcións ver- todos os elementos necesarios para ticais ou tabiques que forman as a navegación. Sin. armar. paredes dos compartimentos de a Esp. aparejar bordo. Sin. tabiques. Port. aparelhar Esp. mamparos Ing. rig Port. anteparas aparello m. 1. Conxunto de paus, Ing. bulkheads cordames e velames dun barco que anteporto m. Lugar á entrada dos serven para empurralo coa forza portos onde os barcos encontran do vento. Sin. arreo. momentaneamente abrigo. Sin. Esp. aparejo abrigo. Port. aparelho Esp. antepuerto Ing. rig Port. anteporto 2. Máquina que dispón dun sis- Ing. forebay tema de poleas que permiten mul- aparadura f. Primeira la de cha- tiplicar a forza e vencer grandes pas ou de táboas de madeira que resistencias. encaixa no alefriz a continuación Esp. aparejo da quilla. Sin. táboa de apara- Port. mecanismo dura. Ing. tackle Esp. aparadura 3. Conxunto de utensilios para Port. tábua de resbordo pescar Ing. garboard strake Esp. aparejo
 21. 21. apopar - armamento A 26 Port. aparelho Port. arvorar Ing. equipment Ing. rig apopar v. i. Situación na que o árbore f. Pau vertical situado en buque presenta a popa ao vento, á perpendicular á quilla, e que sos- corrente ou á marea. Calar dema- tén as velas da embarcación. A ár- siado de popa. Colocar pesos ou bore mestra é o pau máis alto efectos na popa. dunha embarcación Sin. mastro. Esp. empopar Esp. árbol Port. apopar Port. mastro Ing. trim by the stern Ing. mast aproar v. i. e tr. Levar pesos cara a arfada f. Movemento vertical da proa. Poñer o barco de proa ao proa do navío. Cabeceo dunha vento, corrente ou lugar determi- embarcación Sin. cabeceo. nado. Calar demasiado a proa. Esp. arfada Esp. aproar Port. arfada Port. aproar Ing. pitching Ing. head towards arfar v. i. Acción de facer move- aquillado adx. m. Dise do barco mentos de proa; levantar a proa que ten quilla e non é aplanado por causa do mar. Sin. cabecear. por baixo. Esp. arfar Esp. aquillado Port. arfar Port. aquilhado Ing. pitch Ing. keel-shaped arganeo m. Argola de ferro situada aquillar v. i. Dar forma á quilla. no extremo superior da cana da Esp. aquillar áncora. Sin. argola. Port. aquilhar Esp. arganeo Ing. build the keel Port. arganéu araña f. Peza de madeira que evita Ing. anchor ring que se enrede a vela cos cabos que armador m. 1. Persoa ou sociedade gornecen os paus. que se dedica a dotar aos barcos de Esp. araña todo o necesario para a súa nave- Port. aranha gación. Sin. navieiro, fretador. Ing. crowfoot Esp. armador arboradura f. Conxunto de paus Port. armador ou mastros que ten unha embarca- Ing. shipowner ción. 2. Persoa ou sociedade que se de- Esp. arboladura dica á explotación dunha ou varias Port. mastreação embarcacións. Ing. masting Esp. armador arborar v. tr. Dotar de mastros Port. armador unha embarcación. Sin. erguer. Ing. shipowner Esp. arbolar armamento m. 1. Acción de armar
 22. 22. 27 A arnés - arracamento un barco, dotándoo de todo o ne- arpón m. Arte de pesca que con- cesario para a navegación. siste nun pau longo que remata Esp. armazón nunha punta de ferro con ganchos Port. armadura que se emprega para pescar. Ing. rig Esp. arpón 2. Fase nal da construción dun Port. arpão barco comprendida entre a bota- Ing. harpoon dura e a entrega aos propietarios. arqueo m. 1. Acción de medir o vo- Esp. armamento lume hábil para a carga dos barcos. Port. armamento Sin. tonelaxe. Ing. out tting Esp. arqueo arnés m. Elemento de seguridade Port. arqueio da indumentaria dos tripulantes, Ing. tonnage measurement formado por correas que se cinxen 2. Volume e capacidade do navío. ao corpo, e unido fortemente á Esp. arqueo embarcación co obxecto de evitar Port. arqueação que a persoa caia da mesma. Ing. tonnage Esp. arnés arqueo neto m. O que se obtén Port. arnês restando do arqueo total os espa- Ing. harness zos necesarios para servizos do aro m. Peza de madeira, ferro ou buque, dotación, cámaras de má- calquera outro material que se uti- quinas e caldeiras, etc. liza como reforzo para determina- Esp. arqueo neto das cousas que necesitan Port. arqueio neto resistencia. Serve tamén como Ing. net tonnage xunta e unión. Sin. argola, elo. arqueo total m. Volume do buque Esp. zuncho comprendido desde o plan do Port. aro mesmo ata a cuberta alta con todos Ing. zoop os espazos cerrados sobre esta cu- aro salvavidas m. Aro macizo de berta. Sin. arqueo bruto. material otante que serve para Esp. arqueo total manterse a ote unha persoa. Port. arqueio total Esp. aro salvavidas Ing. gross tonnage Port. bóia de salvação arquitectura naval f. Arte e o - Ing. life ring cio de deseñar o casco, a estrutura arpeo m. Instrumento de ferro con e a disposición dos navíos, de garfos que serve para rastrear o acordo coa súa función. fondo ou para aferrar un barco a Esp. arquitectura naval outro. Port. arquitetura naval Esp. arpeo Ing. naval architecture Port. arpéu arracamento m. Anel que suxeita Ing. grapnel as vergas aos seus paus ou maste-
 23. 23. arraigamento - asegurador A 28 leiros, para que poidan correr fa- Ing. brace cilmente por eles. arrombar v. tr. Arranxar a embar- Esp. racamento cación. Sin. arranxar, arrumar. Port. anel de mastaréu Esp. arreglar Ing. parrel Port. arrumar arraigamento m. Extremo de Ing. get ready todo cabo feito rme en calquera arrufe m. Curvatura que forman as parte. Sin. extremidade. cubertas do buque e outros ele- Esp. arraigado mentos respecto á auga, de modo Port. amarração que a popa e a proa quedan máis Ing. dead end elevadas que o centro. arrastre m. Técnica empregada na Esp. arrufo pesca que consiste en arrastrar Port. arrufo unha rede polo fondo das augas e Ing. sheer tirar dela. Arte de pesca. arsenal m. Conxunto de instala- Esp. arrastre cións situadas á beira do mar que Port. arrasto se dedican á construción e mante- Ing. trawling mento dos buques de guerra e que arriar v. tr. Baixar as velas ou ban- inclúen un porto, estaleiros, talle- deiras que estaban izadas ou des- res, almacéns e peiraos. pregadas. Afrouxar ou soltar un Esp. arsenal aparello, cabo, liña ou cadea. Sin. Port. arsenal recoller. Ing. naval dockyard Esp. arriar artes f. pl. Utensilios que se empre- Port. arriar gan para a pesca. Cada un dos mé- Ing. lower todos que se utilizan para pescar. arribada f. Acción de chegar unha Sin. aparellos. embarcación ao porto ao nal da Esp. artes viaxe. Dise tamén do fondeadoiro Port. artes, aparelhos que realizan os barcos nun lugar Ing. shing gears distinto ao habitual por motivos as de guía m. Nó mariñeiro que xusti cados, para evitar un perigo serve para soportar grandes pesos ou por outras necesidades. ou tensións e que pode desfacerse Esp. arribada facilmente despois. Faise for- Port. arribada mando unha gaza non corrediza Ing. arrival no chicote dun cabo. Pódese facer arriostar v. tr. Poñer riostas aos tamén arredor dun obxecto xo. paus. Asegurar algo mediante rios- Esp. as de guía tas que impidan a deformación Port. lais de guia dunha estrutura. Sin. riostrar. Ing. bowline Esp. arriostrar asegurador m. Persoa física ou xu- Port. vigar rídica que asume a cobertura dos
 24. 24. 29 A asento - atracar riscos pactados. Sin. garante, a- Ing. trim by the stern dor, mantedor. asocar v. tr. Apertar o cabo. Sin. Esp. asegurador apertar. Port. segurador Esp. azocar Ing. underwriter Port. apertar asento m. Diferenza de calado Ing. tighten entre proa e popa; este factor de- atalingar v. tr. Asegurar o chicote penderá da carga, da forma do dun cabo ou cadea ao arganeo da buque, da velocidade ou doutros áncora. aspectos. Se o calado é maior pola Esp. entalingar popa, dise que o asento é pola Port. assegurar popa; se o calado é maior pola Ing. bend proa, fálase de asento pola proa. atlas hidrográ co m. Colección Sin. trimado, asentamento. encadernada de cartas náuticas e Esp. asiento de planos. Port. assentamento Esp. atlas hidrográ co Ing. trim Port. atlas hidrográ co asento dun eixe m. Parte do eixe Ing. hydrographic atlas que está en contacto cunha chu- atlas náutico m. Conxunto de car- maceira. tas náuticas encadernadas. Esp. asiento de un eje Esp. atlas náutico Port. assento dum eixo Port. atlas náutico Ing. bearing Ing. nautical atlas asento nal m. Asento que ten o atoar v. tr. Arrastrar, levar un navío buque ao rematar a carga. con sirga. Sin. arrastrar. Esp. asiento nal Esp. atoar Port. assentamento nal Port. atoar Ing. nal trim Ing. tug asento inicial m. O asento que ten atochar v. tr. e pr. Quedar un cabo o buque antes da carga. suxeito entre dous obxectos. Esp. asiento inicial Esp. atochar Port. assentamento inicial Port. atochar Ing. initial trim Ing. get caught asento negativo m. Aquel no que atracadoiro m. Lugar onde poden o calado é maior á proa. atracar as embarcacións. Sin. pei- Esp. asiento negativo rao de atracada, desembarca- Port. assentamento negativo doiro. Ing. trim by the bow Esp. atracadero asento positivo m. Aquel no que Port. atracadouro o calado é maior á popa. Ing. mooring place Esp. asiento positivo atracar v. tr. Achegarse unhas em- Port. assentamento positivo barcacións ás outras, ou achegarse
 25. 25. atraque - axente marítimo A 30 ao peirao e amarrar. Sin. amarrar. desde o punto de vista de aforro de Esp. atracar combustible e, polo tanto, de eli- Port. atracar minación de emisións contami- Ing. berth, dock nantes de efecto invernadoiro. Sin. atraque m. Acción de achegarse autoestradas marítimas. unha embarcación a outra, á terra Esp. autopistas del mar ou a un atracadoiro ou peirao. Sin. Port. auto-estradas do mar atracada. Ing. motorways of the sea Esp. atraque autonomía f. Distancia en millas Port. atracação que un buque pode navegar a unha Ing. mooring velocidade concreta, cando sae á atuneiro m. Barco pesqueiro em- mar co máximo combustible. pregado para a pesca do atún. Esp. autonomía Esp. atunero Port. autonomia Port. atuneiro Ing. cruising radius Ing. tuna boat avaliar v. tr. Determinar a valía, augada f. Provisión ou cantidade valor ou prezo dalgunha cousa. de auga potable que leva unha em- Sin. calcular, considerar, determi- barcación. nar. Esp. aguada Esp. evaluar Port. aguada Port. avaliar Ing. watering Ing. evaluate augas xurisdicionais f. pl. Zona avante adv. Cara a adiante. Dian- marítima preto da costa, sobre a teira do navío. Parte da cuberta que os estados teñen plena sobera- que ca ao lado da proa. Sin. nía. Augas que bañan as costas adiante. dun estado e están suxeitas á súa Esp. avante xurisdición. Sin. augas territo- Port. avante riais. Ing. ahead Esp. aguas jurisdiccionales aviar v. tr. e pr. Preparar unha cousa Port. águas jurisdicionais de forma axeitada para unha reali- Ing. territorial waters zación posterior. Sin. compoñer, autoestradas do mar f. pl. Ruta preparar. marítima que xurde a consecuen- Esp. aviar cia de acordos entre diferentes es- Port. aviar tados, portos e empresas para Ing. arrange establecer un transporte regular de axente marítimo m. Axente co- mercadorías, equipos, etc., co ob- mercial que contrata fretes maríti- xectivo, entre outros, de alixeirar mos e representa buques para o transporte terrestre, substituín- tramitar amarres e despachar do- doo por transporte marítimo que, cumentos. en liñas xerais, é máis económico Esp. agente marítimo
 26. 26. 31 A axiómetro Port. agente marítimo que mide o ángulo formado pola Ing. shipping agent quilla do barco e a roda do temón. axiómetro m. Instrumento com- Esp. axiómetro posto por unha parte dun círculo Port. axiómetro graduado cunha agulla xiratoria Ing. axiometer
 27. 27. B babor m. A banda ou costado es- emprega para asegurar a cana do querdo do barco mirando de popa temón. a proa. Esp. baderna del timón Esp. babor Port. baderna do timão Port. bombordo Ing. rudder rope Ing. port badernón m. Baderna moi longa e baderna f. Pequeno cabo que se ancha que serve para facer unha emprega para suxeitar o cabo de eslinga ou para traballar con gran- tracción no cabrestante ou cana do des pesos. temón, para protexer a base dos Esp. baderna mastros ou para outros usos. Port. baderna Esp. baderna Ing. rope Port. baderna baixamar f. Nivel máis baixo das Ing. rope-nipper augas durante a carreira da marea; baderna do cabrestante f. retroceso das augas durante o Anaco de cabo usado para suxeitar tempo que dura a marea. Sin. o virador cando se move o cabres- marea baixa. tante. Esp. bajamar Esp. baderna del cabrestante Port. baixa-mar Port. baderna do cabrestante Ing. low tide Ing. capstan rope baixel m. Embarcación. Navío. Sin. baderna do temón f. Cabo que se navío.
 28. 28. baixo cuberta principal - baliza B 34 Esp. bajel regatas, costeira e de pequenas di- Port. baixel mensións, aparellada cun só mas- Ing. vessel tro e un bauprés. baixo cuberta principal f. Cu- Esp. balandro berta secundaria situada baixo a Port. balandro cuberta principal. Ing. cutter Esp. bajo cubierta principal balcón m. Estrutura que vai na Port. baixo coberta principal popa a modo de galería. Ing. below deck Esp. balcón balance m. Inclinación e move- Port. varanda, balcom mento dun buque de babor a estri- Ing. balcony bor ou á inversa. Sin. bambeo, balde m. Recipiente que se emprega balanceo. para transportar e conter auga. Sin. Esp. balance caldeiro, baldeira, tina. Port. balanço Esp. balde Ing. roll Port. balde balancín m. 1. Peza que transmite Ing. bucket o movemento a unha máquina baldear v. tr. Tirar baldes de auga principal e o regula. polas cubertas dos barcos para Esp. balancín limpalas. Sin. lavar. Port. balancim Esp. baldear Ing. rocker Port. baldear 2. Cabos que penden da entena da Ing. sluice nave e serven para poñela no baleeiro m. 1. Embarcación pes- medio, ou para chamala cara al- queira destinada á captura de ba- gunha das bandas. leas. Esp. balancín Esp. ballenero Port. cabo Port. baleeira Ing. outrigger Ing. whaling ship balandra f. Pequena embarcación 2. Barco medieval empregado para dun só pau con velas de coitelo e a piratería. cuberta que se empregaba antiga- Esp. ballenero mente para a pesca e o transporte Port. baleeira de cabotaxe. Ing. whaler Esp. balandra baleiro m. Situación na que a pre- Port. balandra sión do uído, sexa gas ou vapor, é Ing. sloop menor que a presión atmosférica. balandro m. 1. Balandra pequena. Sin. baldeiro. Esp. balandro Esp. vacío Port. balandro Port. valeiro, vazio Ing. cutter Ing. vacuum 2. Embarcación construída para as baliza f. Sinal que indica perigo ou
 29. 29. 35 B baliza... - balizamento lateral a situación dun obxecto somer- esférica empregada para sinalar as xido, dunha rede no mar, ou que augas navegables e as situacións marca as características dunha especiais. zona pola que se navega. Sin. boia, Esp. baliza esférica marco. Port. baliza esférica Esp. baliza Ing. spherical buoy Port. baliza baliza xa f. Baliza que está si- Ing. beacon tuada no fondo do mar e pode baliza cilíndrica f. Baliza con estar formada por mastros de ma- forma de cilindro, que se utiliza deira, mastros metálicos ou cons- nas marcas de babor, nas de canal trucións en forma de torre. principal a estribor e nas marcas Esp. baliza ja especiais. Port. baliza xa Esp. baliza cilíndrica Ing. xed beacon Port. baliza cilíndrica baliza otante f. Baliza que está Ing. cylindrical buoy fondeada e pintada e pode estar baliza cónica f. Sinal de baliza- dotada de sinais luminosos. mento de forma de cono, empre- Esp. baliza otante gado nas marcas de estribor, nas de Port. baliza utuante canal principal a babor, e nas mar- Ing. oating beacon cas especiais. baliza radar f. Baliza que é capaz Esp. baliza cónica de re ectir os sinais de radar de Port. baliza cônica maior intensidade. Ing. conical buoy Esp. baliza radar baliza de castelete f. Baliza que Port. baliza radar ten forma de castelete, cunha base Ing. radar re ector buoy redonda máis ampla, e cun corpo balizamento m. Sinalización de central cilíndrico incrustado nela. perigos ou da situación dun ob- Emprégase en case todos os tipos xecto somerxido por medio de ba- de marcas: laterais, cardinais, espe- lizas. ciais, etc. Esp. balizamiento Esp. baliza de castillete Port. balizamento Port. baliza de andaime Ing. buoyage Ing. pillar buoy balizamento cardinal m. Sistema baliza de espeque f. Baliza que que indica ao navegante a situa- ten forma de panca ou de pau ción da nave segundo os puntos longo e estreito. Utilízase en case cardinais. todas as marcas de balizamento. Esp. balizamiento cardinal Esp. baliza de espeque Port. balizamento cardinal Port. baliza de espeque Ing. cardinal buoyage Ing. spar buoy balizamento lateral m. Sistema baliza esférica f. Baliza de forma que indica a situación dos perigos
 30. 30. balizar - banzo B 36 da navegación na ruta seguida. bancada f. 1. Banco feito de táboas Esp. balizamiento lateral de madeira situadas transversal- Port. balizamento lateral mente, onde se sentan os remeiros Ing. lateral buoyage nos botes. Sin. banco. balizar v. tr. Sinalar con balizas a Esp. bancada presenza dalgún perigo nas augas Port. banco navegables ou de obxectos somer- Ing. cross thwart xidos. Sin. demarcar, sinalar. 2. Véxase: grada. Esp. balizar banco de carpinteiro m. Utensi- Port. abalizar lio imprescindible para os carpin- Ing. beacon teiros que na parte posterior leva ballestrinque m. Nó mariñeiro un canal estreito no que se colocan que se forma con dúas voltas de as serras, serrotes e outras ferra- cabo e cruzando os chicotes arre- mentas con mango. dor dun obxecto xo; emprégase Esp. banco de carpintero para asegurar unha amarra a unha Port. banco de carpinteiro bita ou a un pau. Sin. nó cruzado. Ing. joiner's bench Esp. ballestrinque bandazo m. Movemento brusco e Port. nó violento dunha embarcación con- Ing. clove hitch tra babor ou estribor, por causa balsa f. Conxunto de madeiros for- das ondas ou do vento. Sin. vi- temente unidos que forman unha raxe. prancha e que se emprega para na- Esp. bandazo vegar en ríos e lagoas. Sin. cata- Port. trambolhão marán, xangada. Ing. lurch Esp. balsa bandeira f. Tea normalmente rec- Port. jangada tangular que se iza nunha hasta ou Ing. raft driza, e que representa un em- balsa salvavidas f. Flotador in- blema, unha cidade, unha nación, chable de forma normalmente cir- etc. cular ou poligonal de material Esp. bandera exible ou semirríxido que se Port. bandeira lanza ao mar en caso de naufraxio. Ing. ag Esp. balsa salvavidas banse m. Na Costa da Morte e na Port. jangada salva-vidas ría de Arousa, denominación que Ing. life raft se lle dá ao costado do barco. Sin. baluma f. Corda que pasa por un lado. forro das velas latinas. Caída de Esp. costado popa das velas de coitelo. Port. costado Esp. baluma Ing. side Port. baluma banzo m. Listóns ou táboas que so- Ing. after leech portan a armazón.
 31. 31. 37 B bañeira - barco arrastreiro Esp. banzo e pasaxeiros, etc. Port. banzo Esp. barcaza Ing. frame Port. barcaça bañeira f. Espazo aberto na cuberta Ing. barge dun balandro onde se instala o tri- barcaza offshore f. Barcaza em- pulante. pregada como elemento auxiliar Esp. bañera para a construción off-shore, para Port. banheira transporte de plataformas xas e Ing. open cabin de módulos, ou para tendido de barbotén m. Roda provista de den- tubos submarinos. tes e buratos onde encaixan os Esp. barcaza offshore aneis da cadea da áncora, e que Port. barcaça offshore serve para elevala ou baixala. Ing. offshore barge Esp. barbotén barcaza vertedoira f. Barca desti- Port. cadeia de sujeição nada a transportar ata alta mar os Ing. chain grab materiais que recolle a draga, barca f. Embarcación pequena que como terra ou pedras. se emprega para pescar ou para Esp. gánguil cruzar os ríos e zonas de auga Port. barca pouco profundas en distancias Ing. hopper curtas. Sin. bote, barco, embarca- barco m. Buque ou embarcación. ción. Construción de madeira, ferro e Esp. barca outros materiais destinada á nave- Port. bote gación, que ota na auga e que Ing. boat serve como medio de transporte. barca an bia f. Barca con rodas Pode impulsarse mediante remos, que se adapta ao desprazamento vela, vapor, caldeiras, hélices e mo- pola terra, ademais de navegar tores diversos. Emprégase para o normalmente. Resulta de utilidade transporte de pasaxeiros ou mer- en zonas onde non existen portos cadorías, para a pesca, e con ob- e nas reservas naturais, onde se al- xectivos militares, entre outras ternan as zonas de terra coas de cousas. As formas e tipos de bar- auga. cos son moi variados e dependen Esp. barca an bia da nalidade coa que foron cons- Port. barca anfíbia truídos. Sin. buque, embarcación, Ing. amphibian boat navío. barcaza f. Embarcación auxiliar de Esp. barco tamaño variable que se emprega Port. barco para a carga e descarga das merca- Ing. ship dorías dos barcos, e para outros barco arrastreiro m. Embarca- usos tal como soporte dunha grúa ción que se dedica á pesca de arras- otante, transbordador de coches tre. Sin. barco rampleiro.
 32. 32. barco boniteiro - barco xareteiro B 38 Esp. barco arrastrero velar pola seguridade e polo cum- Port. navio de arrasto primento da lei. Ing. trawler Esp. barco de vigilancia barco boniteiro m. Embarcación Port. barco vigia construída para a pesca do bonito. Ing. survey ship Sin. atuneiro. barco frigorí co m. Barco espe- Esp. barco bonitero cializado no transporte de cargas Port. barco atuneiro refrixeradas. As súas bodegas con- Ing. tuna boat tan cun equipo de frío e zona barco de pasaxe m. Embarcación illada termicamente. que se emprega para levar pasaxei- Esp. barco frigorí co ros. Port. barco frigorí co Esp. barco de pasaje Ing. refrigerated vessel Port. barco de passagem barco mexilloeiro m. Embarca- Ing. passenger ship ción especializada na recollida do barco de rodas m. Embarcacións mexillón. Na ría de Arousa, tamén dotadas dunhas rodas de pas se- recibe o nome de barco auxiliar de mellantes ás dos muíños, que ser- bateas de mexillóns. vían para propulsar aos barcos Esp. barco mejillonero polos ríos, lagos e baías principal- Port. barco mexilhoeiro mente. Ing. mussel boat Esp. barco de ruedas barco porta m. Porta dun dique Port. barco de rodas seco que regula a entrada e a saída Ing. paddle ship da auga e que ten forma de barco. barco de salvamento m. Embar- Estrutura otante que se despraza cación destinada á actuación rá- con autonomía. pida e auxilio das persoas en caso Esp. barco puerta de accidente ou emerxencia. Port. navio porta Esp. barco de salvamento Ing. dock-gate Port. barco de salvamento barco tangoneiro m. Embarca- Ing. rescue boat ción de arrastre que leva instalados barco de vapor m. Embarcación tangóns a bordo, que lle permiten propulsada polo vapor da auga xe- remolcar ao mesmo tempo máis rado por caldeiras que, actuando dunha rede. por medio de máquinas e sistemas Esp. barco tangonero de impulsión como as hélices, pro- Port. arrastão de retranca pulsan o barco. Ing. beam trawler Esp. barco de vapor barco xareteiro m. Nome que re- Port. navio a vapor cibe na Costa da Morte o barco Ing. steamer dedicado á pesca de cerco con xa- barco de vixilancia m. O que está reta. destinado a vixiar obxectivos ou a Esp. barco de pesca con jareta
 33. 33. 39 B barcola - basada Port. navio de pesca com xareta desprazar o primeiro, para dese Ing. purse seine shing boat xeito conseguir o cambio de mar- barcola f. Guarnición que contorna cha. os zapóns dun navío para evitar a Esp. barra de arrastre entrada de auga. Sin. brazola. Port. barra de arrastão Esp. brazola Ing. trailing arm Port. braçola barra de zuncho f. Panca de ferro Ing. hatch coaming utilizada para apertar os zunchos barloa f. Cable con que se suxeitan dos paus. os buques abarloados. Esp. barra de zuncho Esp. barloa Port. barra de abraçadeira Port. amarra Ing. ring bar Ing. preventer rope barraganete m. Apoio vertical da barlovento m. Lado de onde ven o amurada colocado sobre a cuberta vento. É o lado contrario ao sota- como prolongación da caderna. vento. Lado da embarcación onde Esp. barraganete sopra o vento. Port. escora da borda falsa Esp. barlovento Ing. top timber Port. barlavento barreno m. Ferramenta composta Ing. windward por unha peza de metal coa punta barógrafo m. Instrumento que se en espiral, e cun manguito de ma- utiliza para medir a presión atmos- deira perpendicular a ela. férica e rexistra os seus valores Esp. barreno permitindo analizar tendencias. Port. verrumão Esp. barógrafo Ing. borer Port. barógrafo barretas f. pl. Armazón de madeira Ing. barograph ou de ferro que se pode utilizar barómetro m. Instrumento que para colocar debaixo dun buque e serve para medir a presión atmos- que permite aseguralo. férica. Esp. barretas Esp. barómetro Port. barretas Port. barômetro Ing. frame Ing. barometer barrilete m. Nó mariñeiro que ten barra f. Vara ou pau que se emprega forma de barril, e que se fai para para virar o cabrestante a man. evitar que o cabo pase dun tope. Esp. barra Esp. barrilete Port. barra Port. barrilete Ing. capstan bar Ing. barrel knot barra de arrastre f. Barra conec- basada f. Madeira pola que se esco- tada por un extremo a un sector de rrega a embarcación durante a bo- cambio de marcha e no outro a tadura. unha panca, que ten como obxecto Esp. basada
 34. 34. bastidor - bergantín B 40 Port. estrado bitable autopropulsada, cunha Ing. launching cradle gran autonomía, que serve para a bastidor m. Armazón principal exploración submarina. dunha máquina, normalmente de Esp. batiscafo aceiro. Port. batiscafo Esp. bastidor Ing. bathyscaphe Port. bastidor batisfera f. Aparato somerxible sen Ing. framework propulsión destinado a explorar o bastrén m. Cepillo de dous mangos fondo mariño e que soporta gran- que serve para rebaixar super cies. des presións. Consiste nunha es- Sin. cepillo, garlopa. fera pendente dun cable atado a Esp. cepillo unha embarcación superior que a Port. cepilho transporta. Ing. brush Esp. batisfera batea f. 1. Embarcación de fondo Port. batisfera plano con forma de caixa que se Ing. bathysphere utiliza nos portos, arsenais e ríos bauprés m. Pau groso horizontal para transporte de mercadorías e situado na proa que serve para ase- para traballos auxiliares. Sin. bar- gurar os estais do trinquete ou caza. para orientar os foques, entre ou- Esp. batea tras cousas. Port. bateia Esp. bauprés Ing. at-boat Port. gurupês 2. Plataforma fondeada no mar Ing. bowsprit que se destina á cría de mexillóns e berbequí m. Ferramenta que per- outros moluscos. Sin. viveiro de mite realizar furados na madeira mexillóns. con moita precisión a través dunha Esp. batea barrena. Port. viveiro Esp. berbiquí Ing. mussel bed Port. berbequim batel m. Pequena embarcación sen Ing. brace quilla. Canoa longa usada en com- bergantín m. 1. Buque lixeiro de peticións marítimas. dous ou máis paus de velas cadras Esp. batel ou redondas. Port. batel Esp. bergantín Ing. boat Port. bergantim batente m. Costado vertical das Ing. brig portas das baterías. 2. Tipo de buque de guerra que na Esp. batiente primeira metade do século XIX Port. batente deu paso á construción de fragatas Ing. port still de hélice. batiscafo m. Nave somerxible e ha- Esp. bergantín
 35. 35. 41 B bergantín goleta - bitoque Port. bergantim continuo do eixe. Ing. brigantine Esp. biela bergantín goleta m. Buque li- Port. biela xeiro de dous ou máis paus que Ing. connecting rod leva un velame mixto entre o do bigornia f. Instrumento composto Bergantín e o da Goleta. por unha peza metálica suxeita a Esp. bergantín goleta un madeiro con tres patas. Port. bergantim Esp. bigornia Ing. brigantine Port. bigorna beta f. Toda corda ou cabo que non Ing. two-beaked anvil ten un nome particular a bordo. bita f. Poste de madeira, pedra ou Esp. beta aceiro asegurado á cuberta ou no Port. corda peirao que se utiliza para amarrar Ing. fall o cabo dunha áncora, unha cadea bica f. Gancho pequeno que pende ou un cable, ou para soltalos máis dunha corda, sedela ou brazola, no lentamente cando fondea unha que se enfía un cebo ou engado nave nun embarcadoiro. Sin. para pescar; forma parte das liñas norai. de man ou dos palangres. Sin. Esp. bita, noray, bolardo amocelo, anzol, brinca. Port. abita, cabeço Esp. anzuelo Ing. bitt, bollard, mooring post Port. anzol bita de cruz f. Bita que ten forma Ing. sh hook de cruz. bicheiro m. Gancho que serve para Esp. bita de cruz axudar a izar o peixe e subilo a Port. abita de cruz bordo cando é moi grande. Utilí- Ing. cross rope zase tamén para o amarre e para bitácora f. Caixa cilíndrica de latón diversos usos das embarcacións. ou madeira xada á cuberta da Sin. gancho. ponte de goberno, na cal vai mon- Esp. bichero tada unha agulla náutica ou maxis- Port. bicheiro tral e desde onde se dirixe o barco. Ing. boat hook Esp. bitácora bicono de sinais m. Instrumento Port. bitácula utilizado para a sinalización de Ing. binnacle barcos pesqueiros durante o día. bitadura f. Parte da cadea dunha Esp. bicono de señales áncora que se estende sobre a cu- Port. bicono de sinais berta e que pode soltarse para an- Ing. signal cone corar. biela f. Parte da máquina de vapor Esp. bitadura alternativa que transforma o mo- Port. amarra da âncora vemento rectilíneo alternativo do Ing. range of chain émbolo en movemento circular bitoque m. Burato que se fai na
 36. 36. bloque - bomba de alimentación B 42 quilla da dorna para permitir a tamén polos barcos hidrográ cos saída da auga. e por todos os barcos denomina- Esp. bitoque dos de traballo. Port. batoque Esp. bola de fondeo Ing. plughole Port. bola de ancoragem bloque m. Anaco ou parte da estru- Ing. anchor ball tura dun buque que se prefabrica bolina f. Cabo co que se leva a re- antes da súa montaxe para inte- linga de barlovento dunha vela ata gralo cos outros bloques que for- a proa para que reciba mellor o man parte do buque. Pode levar vento. incorporados os elementos e equi- Esp. bolina pos que forman o armamento an- Port. bolina ticipado do mesmo. Ing. bowline Esp. bloque bomba f. Aparello que se destina a Port. bloco provocar o movemento de líqui- Ing. block dos ao longo dun conduto por bobina f. Véxase: carrete. medio da súa aspiración ou impul- boca de alxibe f. Abertura practi- sión. cada na parte alta dun alxibe para Esp. bomba deste xeito darlle paso. Port. bomba Esp. boca de aljibe Ing. pump Port. boca de algibe bomba aspirante f. Bomba que Ing. tanker mouth eleva os líquidos desde un plano boia f. Corpo otante suxeito a un inferior ata a súa posición. cabo ou a unha cadea que se xa Esp. bomba aspirante polo outro extremo ao fondo e Port. bomba aspirante serve de marca. Anaco de cortiza Ing. suction pump ou plástico atado ás redes de pesca bomba contra lumes f. Bomba para que non vaian ao fondo. Sin. encargada de prover auga en caso baliza, bourel. de incendio. Esp. boya Esp. bomba contraincendios Port. bóia Port. bomba para extinção de in- Ing. buoy cêndios boia de amarrada f. Boia que si- Ing. re ghting pump nala unha zona ou situación onde bomba de achique f. Máquina se poden amarrar buques. que serve para achicar a auga Esp. boya de amarre dunha embarcación e botala ao Port. bóia de amarração mar. Ing. mooring buoy Esp. bomba de achique bola de ancoraxe f. Bola metálica Port. bomba de achicar que se utiliza para indicar que o Ing. drain pump barco está fondeado. É utilizada bomba de alimentación f.
 37. 37. 43 B bomba de circulación - bote Bomba que se encarga de enviar Esp. botador auga ás caldeiras desde o conden- Port. desbastador sador. Ing. hewer Esp. bomba de alimentación botaló m. 1. Pau horizontal ou per- Port. bomba de alimentação cha que serve para soster as ás ou o Ing. feed pump foque; pódese sacar cara ao exte- bomba de circulación f. Má- rior da embarcación cando é pre- quina que fai circular a auga de ciso. Sin. pau. mar, desde a toma ata a descarga, a Esp. botalón través de sistemas de refrixeración, Port. botaló condensadores de vapor, serpen- Ing. boom tíns, etc. 2. Percha redonda que nace na cu- Esp. bomba de circulación berta ou no costado e serve para Port. bomba de circulação amarrar embarcacións menores. Ing. circulating pump Esp. botalón bomba de sentina f. Bomba de Port. botaló augas sucias que se encarga de ba- Ing. boom leirar a auga da sentina. botaló de foque m. Pau redondo Esp. bomba de sentina situado enriba do bauprés que Port. bomba de sentina serve para largar o foque. Ing. bilge pump Esp. botalón de foque borda f. Bordo ou varanda superior Port. botalós de bujarrona de cada un dos costados do buque. Ing. jib boom Sin. bordo, beira. botaló de gabia m. Botaló corres- Esp. borda pondente ás velas da gabia. Port. borda Esp. botalón de gavia Ing. gunwale Port. botaló de gávea bordo m. Lado ou costado dun Ing. main topsail boom buque que vai desde a auga ata a botar v. tr. Pór na auga unha em- borda. barcación nova. Esp. bordo Esp. botar Port. bordo Port. botar Ing. board, side Ing. launch bornear v. i. Xirar o buque sobre a botavara f. Pau horizontal apoiado súa áncora estando fondeado. no mastro que serve para atar a Esp. bornear vela cangrexa ou Marconi. Port. bordejar Esp. botavara Ing. swing round Port. espicha botador m. Cicel de ferro co que os Ing. spanker boom carpinteiros desgastan as cabezas bote m. Embarcación auxiliar de para que non destaquen da ma- pequeno tamaño que xeralmente deira. se propulsa a remo, aínda que
 38. 38. bote de xávega - braza B 44 pode dispoñer de vela e ata dun Port. bou pequeno motor de popa. Sin. cha- Ing. trawler lana, barca. bovedilla f. Parte arqueada da popa Esp. bote dos buques, comprendida entre o Port. bote codaste e a cuberta. Ing. boat Esp. bovedilla bote de xávega m. Bote auxiliar Port. cinta doutro que serve para a pesca con Ing. counter xávega. boza f. 1. Corda suxeita e rme a un Esp. bote de jábega lugar concreto do buque; empré- Port. xávega gase para atar as embarcacións me- Ing. shore seine boat nores ao porto ou a outro barco. bote salvavidas m. Bote ríxido Sin. amarra. deseñado para salvar as vidas das Esp. boza persoas en caso de naufraxio. Port. amarra Esp. bote salvavidas Ing. painter Port. bote salva-vidas 2. Corda suxeita a un punto rme Ing. lifeboat da nave, que serve para impedir boteira f. Tipo de embarcación si- que se escapen outros cabos ou ca- milar á lancha pero máis pequena, deas cando traballan. que supón unha transición entre o Esp. boza bote e a lancha. Port. boça Esp. bote Ing. stopper Port. bote bozas de retida f. pl. Cordas de Ing. boat pequeno grosor amarradas ás reti- botella de aire comprimido f. das de lanzamento que van rom- Recipiente que contén o aire para pendo a medida que esvara na que o mergullador respire, e que o botadura o buque sobre as imadas. leva ás costas. Esp. bozas de retención Esp. botella de aire comprimido Port. boças de retenção Port. garrafa de ar comprimido Ing. rope stops Ing. diving tank braga f. Cabo que nun navío é uti- bou m. 1. Arte de pesca que consiste lizado para erguer caixas, pipas, en arrastrar unha rede polo fondo etc. das augas, tirada por dúas embar- Esp. braga cacións. Port. cabo Esp. bou Ing. sling Port. bou braza f. Medida de lonxitude te- Ing. trawl rrestre que equivale a 2,2 metros 2. Embarcación que se dedica á pero que na mariña ten a lonxitude pesca de arrastre. de 1,6718 m (medida española) ou Esp. bou 1,8217 m (medida inglesa); nor-
 39. 39. 45 B brazo - brusca malmente é utilizada para medir a corpora tres paus e bauprés. Sin. profundidade. brickbarca. Esp. braza Esp. bricbarca Port. braça Port. bricbarca Ing. fathom Ing. square rigger brazo m. Cabo ou corda que na brida f. Peza en forma de aro que se dorna baixa da parte anterior da solda nos extremos dos tubos para verga á inferior da borda, e desta unilos con outros por medio de forma a vela recibe moito mellor o pernos. vento. Esp. brida Esp. brazo Port. braçadeira Port. braço Ing. ange Ing. rope briol m. 1. Obxecto de madeira con brazo da áncora m. Cada unha forma de cazo que se emprega nas das extremidades da áncora que pequenas embarcacións para achi- saen da cruz e rematan na unlla. car a auga. Sin. tangarte. Esp. brazo del ancla Esp. achicador Port. braço da âncora Port. achicador Ing. anchor arms Ing. bailer brazo de dragaxe m. Tubo da 2. Cada un dos cabos que serven draga de succión, que se dirixe ao para cargar unha vela e despois fondo do mar para conducir o se- aferrala máis facilmente. dimento ata a bodega da draga. Esp. briol Esp. brazo de dragado Port. briol Port. braço de dragagem Ing. bunt-line Ing. dredging arm 3. Cabo que serve para pechar as brazola f. Zócalo lonxitudinal e relingas das velas en cruz, e que fa- transversal disposto arredor da cilita o seu amarre. abertura dun zapón sobre a cu- Esp. briol berta, que serve para impedir a en- Port. cabo trada da auga. Sin. barcola. Ing. bunt-line Esp. brazolada broca helicoidal f. Broca que uti- Port. cordão lizan os trades para agrandar os Ing. hatch coaming buratos das pezas metálicas. Sin. brea f. Sustancia resultante da desti- barrena helicoidal. lación do carbón e da madeira, que Esp. broca helicoidal se emprega para calafatear os bar- Port. broca helicoidal cos. Ing. reamer Esp. brea brusca f. Elevación en sentido Port. breu transversal da cuberta sobre a liña Ing. pitch de costado que pode ter unha bricbarca m. Barco de vela que in- forma parabólica, de arco de cir-
 40. 40. buceta - buque balizador B 46 cunferencia ou trapezoidal. Port. navio Esp. brusca Ing. ship Port. brusca buque alxibe m. Buque que trans- Ing. camber porta normalmente auga e outros buceta f. Embarcación a remo e a líquidos. Véxase: alxibe. vela, máis grande que o bote, coa Esp. buque aljibe proa e a popa da mesma forma. Port. navio cisterna Esp. buceta Ing. tank vessel Port. buceta buque an bio m. Buque que pode Ing. buceta transportar á infantería e aos vehí- bucina de escobén f. Extremo do culos, así como algún helicóptero escobén na cuberta do castelo. ou avión, en misións de transporte Esp. bocina del escobén ou de asalto. Tamén poden levar a Port. buzina do escovém cabo misións humanitarias ou eco- Ing. hawse pipe lóxicas. bufarda f. Abertura na parte supe- Esp. buque an bio rior dun teito pola que pasa a luz. Port. navio anfíbio Sin. bufarra, claraboia. Ing. amphibian vessel Esp. tragaluz buque atuneiro palangreiro m. Port. clarabóia Barco destinado á pesca do atún Ing. skylight con palangre. bulárcama f. Caderna reforzada Esp. buque palangrero atunero que se coloca distribuída cada Port. buque pinchão para atum certo número de cadernas nor- Ing. tuna longline vessel mais, ou de espazos de cadernas. buque auxiliar m. Embarcación Emprégase normalmente nas es- destinada a dar apoio aos buques e truturas de construción de tipo a participar na defensa do territo- lonxitudinal. rio e, en xeral, a prestar o seu ser- Esp. bulárcama, sobreplán vizo cando o requiren, en Port. baliza de suporte cuestións de presenza e vixilancia. Ing. web frame, frame Esp. buque auxiliar bulkcarrier m. Buque de carga Port. navio auxiliar seca a granel. Ing. auxiliary vessel Esp. bulkcarrier buque balizador m. Buque desti- Port. bulkcarrier nado á colocación e ao mante- Ing. bulk carrier mento dos sistemas de buque m. Embarcación de gran en- sinalización, boias e balizas, que vergadura que dispón de cuberta e están situados en espellos de auga. que se destina a diversos usos. Tamén se denomina balizador. Barco ou embarcación. Sin. navío, Esp. buque balizador barco. Port. balizador Esp. buque Ing. buoying vessel
 41. 41. 47 B buque cableiro - buque de... buque cableiro m. Barco que se Port. navio de posicionamento di- emprega para a instalación de ca- nâmico bles submarinos. Ing. dynamic positioning vessel Esp. buque cablero buque con superestrutura a Port. barco para cabos submarinos proa m. Barcos que teñen a Ing. cable vessel superestrutura na proa, o que faci- buque cargueiro m. En xeral, lita a visión da manobra. Toda a aplícase a todo tipo de buque des- cuberta detrás da superestrutura tinado ao transporte de mercado- sérvelle para levar carga nesa cu- rías. berta. Esp. carguero Esp. buque con superestructura a Port. cargueiro proa Ing. freighter Port. buque com superestrutura a buque catamarán m. Buque for- proa mado por dous cascos iguais uni- Ing. bow-superstructure vessel dos entre si de forma estrutural buque conxelador m. Barco des- por unha plataforma; utilízase tinado ao transporte de mercado- para a navegación deportiva prin- rías refrixeradas, ou á conxelación cipalmente. do peixe despois de limpalo. Sin. Esp. buque catamarán barco frigorí co. Port. buque catamarã Esp. buque congelador Ing. catamaran Port. navio frigorí co buque cementeiro m. Barco que Ing. freezer transporta cemento. buque correo m. Aquel que se Esp. buque cementero destina ao transporte da corres- Port. buque de cimenteiro pondencia. Ing. cement carrier Esp. buque correo buque cisterna m. Barco de cons- Port. buque correio trución especial, que está desti- Ing. mail ship nado ao transporte de mercadorías buque de altura m. Aquel barco líquidas. que está capacitado para navegar Esp. buque cisterna por alta mar e para facer percorri- Port. navio-cisterna dos longos, a diferenza dos buques Ing. tank ship de cabotaxe, que van pola costa. buque con posicionamento di- Esp. buque de altura námico m. Buque provisto de Port. buque de alto mar potentes propulsores acimutais Ing. ocean going vessel que manteñen a posición do barco buque de apoio loxístico m. Bu- xa sobre un punto. O control da ques da Armada empregados para posición faise mediante satélite. aprovisionamento e servizos auxi- Esp. buque con posicionamiento liares dunha ota militar ou dun dinámico exército que actúa nun lugar.
 42. 42. buque de... - buque de... B 48 Esp. buque de apoyo logístico Port. buque de coberta de poço Port. navio de apoio logístico Ing. single-deck ship Ing. logistic support vessel buque de cuberta saltillo m. buque de aprovisionamento Buque no que a cuberta máis alta de combate m. Barco que se de- de popa foi elevada polo desexo de dica a prover de alimentos, mate- compensar a perda de espazo ocu- rial, combustible e asistencia a pado polo túnel da liña de eixes. outros buques de combate que Úsase en barcos costeiros. están en alta mar. Esp. buque de cubierta saltillo Esp. buque de aprovisionamiento Port. buque de coberta elevada de combate Ing. superstructure deck ship Port. buque de aprovisionamento buque de dobre casco m. Buque de combate dotado de compartimentos inde- Ing. supply warship pendentes ao longo dos costados e buque de cabotaxe m. Barco que do fondo co obxecto de protexer a realiza percorridos preto da costa, carga que se leva nos tanques ou sen saír a alta mar. nas bodegas centrais dunha posi- Esp. buque de cabotaje ble colisión lateral ou dunha va- Port. buque de cabotagem rada. Os tanques do dobre casco Ing. coastal ship empréganse normalmente como buque de cuberta corrida m. tanques de lastre de auga salgada. Tipo de barco cuxa cuberta prin- Esp. buque de doble casco cipal esténdese ao longo de toda a Port. navio de duplo casco eslora do barco. Ing. double hull vessel Esp. buque de cubierta corrida buque de investigación ocea- Port. buque sem superestrutura nográ ca m. Barco destinado á Ing. ush-deck vessel investigación nos océanos e mares. buque de cuberta de abrigo m. Esp. buque de investigación ocea- Tipo de buque que ten polo menos nográ ca dúas cubertas forradas de prancha Port. buque de investigação ocea- ou madeira, e que levan na cuberta nográ ca superior, por riba da cuberta prin- Ing. ocean research vessel cipal, unha ou varias aberturas buque de perforación m. Barco desprovistas de peches permanen- que se emprega para perforar o tes. fondo do mar coa nalidade de ex- Esp. buque de cubierta de abrigo traer petróleo; realiza as mesmas Port. buque de coberta de abrigo funcións que a plataforma de ex- Ing. shelter-deck ship tracción. buque de cuberta de pozo m. Esp. buque de perforación Barco que posúe un espazo adicio- Port. navio de perfuração nal de carga. Ing. drillship Esp. buque de cubierta de pozo buque de salvamento e rescate

×