Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EXPOSICIÓ: Sant Feliu pel Desenvolupament Sostenible Global

892 views

Published on

A partir de trobades de suport a la recerca amb docents i estudiants de Batxillerat de l’INS Olorda i l’INS Martí i Dot, aquesta mostra fa propostes de recerca de Batxillerat en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, adoptats per l'ONU, i convida l’alumnat a investigar en el seu entorn tant els reptes globals com les iniciatives de millora i transformació social.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

EXPOSICIÓ: Sant Feliu pel Desenvolupament Sostenible Global

  1. 1. Organitzen: Amb el suport de: Propostes de recerca desenvolupades en trobades de suport a la recerca amb docents i estudiants de Batxillerat de l’INS Olorda i l’INS Martí i Dot. SANT FELIU PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE GLOBAL Les Nacions Unides han adoptat l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, que estableix 17 objectius per erradicar la pobresa, protegir el planeta i fer realitat els drets humans de totes les persones. El teu treball de Batxillerat pot contribuir a aquests objectius. Investiga en el teu entorn els reptes globals i les iniciatives de millora i transformació social. http://recercapau.ub.edu
  2. 2. Amb el suport de:
  3. 3. http://recercapau.ub.edu Dret als recursos econòmics. Accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, inclòs el microfinançament. Reducció de l’exposició i la vulnerabilitat davant desastres econòmics, socials i ambientals. FI DE LA POBRESA 1 Ensenyament primari i secundari completat per tots els infants. Igualtat d’homes i dones en l’accés a formació tècnica, professional i superior de qualitat. Igualtat de gènere en l’educació. Igualtat de les persones vulnerables. Educació pel desenvolupament sostenible. EDUCACIÓ DE QUALITAT 4 Reducció de la mortalitat materna. Fi de les morts evitables de nadons i d’infants menors de 5 anys. Fi de les epidèmies i les malalties tropicals desateses. Combat de les malalties transmissibles. Reducció de la mortalitat prematura per malalties no transmissibles. Promoció de la salut mental i el benestar. Cobertura sanitària universal. SALUT I BENESTAR 3 Fi de la fam i de totes les formes de malnutrició. Consecució de la seguretat alimentària. Accés a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any. Sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments. Pràctiques agrícoles resilients. Diversitat genètica de llavors, plantes conreades i animals de granja i domèstics i de les seves espècies silvestres. FAM ZERO 2 Experiènciesde comunitatd’autofinançamenten l’entorn. Productes de proximitat en un mercat del municipi. Anàlisi per edats dels efectes sobre la salut dels hàbits de reproducció musical. Bones experiències en el sistema educatiu de l’alumnat d’un grup classe determinat. Repercussió social de la regulació jurídica sobre el dret a la mort digna en dos països. Amb el suport de: Serveis d’atenció a la infància en un municipi agermanat. Efectes d’hàbitsnutricionals enel rendiment escolar.
  4. 4. http://recercapau.ub.edu Comparació de l’oferta d’aigües envasades en països amb desigualtats d’accés a l’aigua potable. Avaluació de l’impacte d’una campanya per l’estalvi d’aigua en un centre educatiu. Amb el suport de: Fi de totes les formes de discriminació i violència contra totes les dones i les nenes a tot el món. Fi del tràfic i l’explotació sexual i altres tipus d’explotació. Reconeixement i valoració de les cures i el treball domèstic no remunerat. Participació plena i efectiva de les dones. Igualtat d’oportunitats de lideratge. Accés universal a la salut sexual i reproductiva. IGUALTAT DE GÈNERE 5 Accésuniversaliequitatiual’aiguapotable.Accésequitatiua serveisdesanejamentihigieneadequatsperatothom. Qualitatdel’aigua.Gestióintegradaiúseficientdelsrecursos hídrics.Sostenibilitatdel’extraccióielproveïmentd’aiguadolça. Proteccióirestablimentdelsecosistemesrelacionatsambl’aigua. AIGUA NETA I SANEJAMENT 6 Accés universal a serveis d’energia assequibles, segurs i sostenibles. Augment de l’energia renovable. Millora de l’eficiència energètica. Infraestructures energètiques. Tecnologies d’energia no contaminant. ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT 7 Diversificacióeconòmica.Modernitzaciótecnològica. Innovació.Produccióiconsumeficientsdelsrecursos mundials.Curadelmediambient.Ocupacióplena iproductiva.Treballdecentperatothom.Fidelesformes modernesd’esclavitudideltràficd’éssershumans. TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC 8 Incidència de les condicions laborals familiars en la continuïtat dels estudis. Evolució de la igualtat de gènere des dels anys cinquanta fins a l’actualitat a partir de l’estudi de la moda vestida per dones protagonistes de portades de diaris. Percepció social sobre l’evolució de la igualtat de gènere. Actuacions contra la violència de gènere destinades als homes. Quins hàbits de consum energètic promou la publicitat televisiva en horari de màxima audiència? Campanyes actives del moviment feminista en el municipi. Rols de gènere en tres sèries televisives adreçades a infants de 3 a 5 anys, emeses per una televisió pública. Lluites feministes en el món àrab que han fet possible avenços en la legislació per a la protecció dels drets de les dones.
  5. 5. http://recercapau.ub.edu Disseny d’una ruta guiada pel municipi per explicar les desigualtats de la globalització. Moviments socials per la protecció del patrimoni cultural en el municipi. Amb el suport de: Deixalles electròniques generades per la comunitat educativa de l’institut. Gestió sostenible i ús eficient dels recursos naturals. Reducció del malbaratament d’aliments. Disminució de les deixalles mitjançant prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. Pràctiques sostenibles de les empreses. Informació i coneixements de les persones per al desenvolupament sostenible. PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES 12 Accésahabitatgesiserveisbàsicsadequats, segursiassequibles.Accésasistemesde transportsegurs,assequibles,accessibles isosteniblesperatothom.Urbanització inclusivaisostenible.Planificacióigestió participatives,integradesisosteniblesdels assentamentshumans.Salvaguardadel patrimoniculturalinatural. CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES 11 Inclusiósocial,econòmicaipolíticadetotes lespersones,independentmentdel’edat,elsexe, ladiscapacitat,laraça,l’ètnia,l’origen,lareligió, lasituacióeconòmicaocapaltracondició. Igualtatd’oportunitats.Migracióimobilitat ordenades,segures,regularsiresponsables. Assistènciaoficialaldesenvolupament peralsestatsambmésnecessitats. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS 10 Infraestructuresresilientsperaldesenvolupament econòmicielbenestarhumà.Industrialització inclusivaisostenible.Tecnologiesiprocessos industrialsnetsiambientalmentracionals.Recerca científicaicapacitattecnològicadelssectors industrials.Fomentdelainnovació.AccésalesTIC. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA 9 Estudi d’opinió dels participants i els assistents a la Fira de Solidaritat del municipi. Sostenibilitat de les tecnologies aplicades per la cooperació catalana a l’oasi de Figuig. Domòtica per la salvaguarda del dret a la intimitat en residències d’acollida per a persones refugiades. Guia de consum ètic i solidari a Sant Feliu de Llobregat. Aplicació basada en la teoria de Grafos per protegir el dret a la ciutat de persones amb mobilitat reduïda.
  6. 6. http://recercapau.ub.edu Incidència en el consum de peix d’una campanya informativa sobre la sobrepesca. Resposta governamental a mobilitzacions ecologistes davant el canvi climàtic en un país determinat. Amb el suport de: ACCIÓ PEL CLIMA Resiliència i capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals. Millora de l’educació, la sensibilització i les capacitats per mitigar el canvi climàtic. Mesures i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic. 13 Capacitatnacionalperrecaptaringressos.Cooperació regionaliinternacionalenciència,tecnologiaiinnovació ilapossibilitatd’accedir-hi.Comerçmultilateraluniversal, basatennormes,obert,nodiscriminatoriiequitatiu. Estabilitatmacroeconòmicamundial.Coherèncianormativa iinstitucionalperaldesenvolupamentsostenible. ALIANCES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS 17 Reducciódetoteslesformesdeviolència ilestaxesdemortalitatconnexesatot elmón.Promociódel’estatdedret. Igualtatd’accésalajustíciapera tothom.Reducciódelacorrupció ielsuborn.Decisionsinclusives, participativesirepresentatives.Accés aunaidentitatjurídicaperatothom. Accéspúblicalainformació.Protecció delesllibertatsfonamentals. PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES 16 Lluitacontraladesforestacióiladesertificació. Reducciódeladegradaciódelshàbitatsnaturals.Protecció delesespèciesamenaçades.Fidelacaçafurtiva ieltràficd’espèciesprotegidesdefloraifauna.Prevenció delaintroducciód’espèciesexòtiquesinvasores. VIDA D’ECOSISTEMES TERRESTRES 15 Conservació i ús sostenible dels recursos marins. Prevenció i reducció de la contaminació marina. Reducció dels efectes de l’acidificació dels oceans. Regulació de l’explotació pesquera. Augment dels coneixements científics. Recerca i transferència de la tecnologia marina per la salut dels oceans. Biodiversitat marina per al desenvolupament. VIDA SUBMARINA 14 Tractament informatiu en la premsa d’un país determinat del sud sobre el perill d’extinció d’espècies en aquell territori. Sistematització d’una experiència de l’Agenda 21 escolar implementada al centre. Present i futur de la cooperació internacional al desenvolupament del municipi. Cultura de violènciaen els mites grecs:comparaciódel relat clàssicamb les versionscinematogràfiques. El dol en diferents cultures a través del tractament informatiu de les víctimes d’actes terroristes en diferents països.

×