Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EXPOSICIÓ: Recerca pel Desenvolupament Sostenible Global (Viladecans)

681 views

Published on

A partir de tallers amb el professorat dels instituts Torre Roja i Miramar, aquesta mostra fa propostes de recerca de Batxillerat en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, adoptats per l'ONU, i convida l’alumnat a investigar en el seu entorn tant els reptes globals com les iniciatives de millora i transformació social.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

EXPOSICIÓ: Recerca pel Desenvolupament Sostenible Global (Viladecans)

  1. 1. Organitzen: Amb el suport de: recerca pel desenvolupament sostenible global Desenvolupamentsostenible Aigua Desigualtat canvi climàtic Cooperació oceans Ecosistemes pau Tecnologia consum sostenibilitat treball energia Gènere Alimentació salut Educació pobresa descriure determinar identificar comparar Les Nacions Unides han adoptat l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, que estableix 17 objectius per erradicar la pobresa, protegir el planeta i fer realitat els drets humans de totes les persones. http://recercapau.ub.edu Exposició editada a partir de tallers amb el professorat dels instituts Torre Roja i Miramar, de Viladecans. El teu treball de Batxillerat pot contribuir a aquests objectius. Investiga en el teu entorn els reptes globals i les iniciatives de millora i transformació social.
  2. 2. COM? Perquèlarecercacontribueixiala millorasocial,calquesiguimetòdica. Experiment Què has esbrinat? Observació Enquesta Entrevista Anàlisi de contingut Delphi Grup de discussió Com ho investigaràs? Com ordenaràs i analitzaràs les dades? Triar una tècnica o una altra dependrà de l’objectiu d’investigació, però també del temps i els recursos de què disposis –laboratori, instruments, programaris...–, del consentiment de persones implicades, de les teves habilitats i inclinacions personals, etc. Anàlisi estadística, cartogràfica, de discurs, de xarxes... Les dades es processen i contrasten amb RIGOR. Les dades són peces d’un puzle i la seva anàlisi compon una imatge incompleta que s’interpreta en funció del marc teòric. Respons a la qüestió inicial d’investigació a partir de l’anàlisi i la interpretació de dades, i assenyales límits de la recerca i vies de continuïtat.Com fas saber el que has esbrinat? Les troballes s’han de posar a l’abast de la societat. La difusió es pot fer per diferents mitjans. Material didàctic Algoritme Exposició Aplicació informàtica Audiovisual Prototip Obra artística Maqueta Publicacions Transferència Mostres Premis Elabores un informe de recerca. L’informe pot anar acompanyat d’un producte desenvolupat amb la recerca. Les variables L’espai L’objecte El temps Què vols investigar? A partir dels teus interessos, delimites la teva qüestió d’investigació. Amb la recerca bibliogràfica defineixes conceptes i l’estat de la qüestió. marc teòric tema objectiu rECOLLIDA de dades anàlisi conclusió divulgació comunicació http://recercapau.ub.edu Amb el suport de:
  3. 3. Les troballes s’han de posar a l’abast de la societat. La difusió es pot fer per diferents mitjans. http://recercapau.ub.edu Dret als recursos econòmics. Accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, inclòs el microfinançament. Reducció de l’exposició i la vulnerabilitat davant desastres econòmics, socials i ambientals. FI DE LA POBRESA 1 Ensenyament primari i secundari completat per tots els infants. Igualtat d’homes i dones en l’accés a formació tècnica, professional i superior de qualitat. Igualtat de gènere en l’educació. Igualtat de les persones vulnerables. Educació pel desenvolupament sostenible. EDUCACIÓ DE QUALITAT 4 Reducció de la mortalitat materna. Fi de les morts evitables de nadons i d’infants menors de 5 anys. Fi de les epidèmies i les malalties tropicals desateses. Combat de les malalties transmissibles. Reducció de la mortalitat prematura per malalties no transmissibles. Promoció de la salut mental i el benestar. Cobertura sanitària universal. SALUT I BENESTAR 3 Fi de la fam i de totes les formes de malnutrició. Consecució de la seguretat alimentària. Accés a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any. Sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments. Pràctiques agrícoles resilients. Diversitat genètica de llavors, plantes conreades i animals de granja i domèstics i de les seves espècies silvestres. FAM ZERO 2 Mobilitzacions peldret a l’habitatgea Viladecans. Iniciatives de microfinançament al municipi. Sostenibilitat de les cooperatives impulsades per la cooperació internacional del municipi. Diversitat genètica de llavors en un programa de cuina d’un país determinat. Disseny d’una dieta saludable per a una estudiant de 16 anys amb un estil de vida determinat. Comparació d’hàbits de lectura entre persones en funció del nombre de novel·les de Harry Potter que han llegit. Línies d'investigació sobre la relació entre càncer i nutrició en dos centres de recerca de dos països de l'Amèrica Llatina en un període determinat. Amb el suport de: Serveis que es podrienprestar a l'Hospital deViladecans per atendrepersones afectades per un tipus de càncer determinat. Comparació entre l’opinió de famílies i professorat d’un grup de Batxillerat determinat sobre l’aplicabilitat d’un seguit d’aspectes del sistema educatiu finlandès al propi institut. Guia de lecturaper apropar lafigura de MartinLuther King a ungrup de joves de16-17 anys.
  4. 4. Les troballes s’han de posar a l’abast de la societat. La difusió es pot fer per diferents mitjans. http://recercapau.ub.edu Tecnologies per a l’accés a l’aigua en projectes de cooperació internacional del municipi. Mesures de reducció del consum d’aigua a l’institut. Condicions laborals en botigues d’agricultura ecològica del municipi. Estudi d’opinió d’un grup de joves lectores d’una novel·la de moda sobre les relacions de parella narrades a l’obra. Millora de l’eficiència energètica de l’institut en l’àmbit de la climatització. Evolució dels rols dels homes en la publicitat televisiva dels automòbils en un període determinat. Amb el suport de: Febleses i fortaleses dels serveis d’atenció a víctimes de violència de gènere a Viladecans. Fi de totes les formes de discriminació i violència contra totes les dones i les nenes a tot el món. Fi del tràfic i l’explotació sexual i altres tipus d’explotació. Reconeixement i valoració de les cures i el treball domèstic no remunerat. Participació plena i efectiva de les dones. Igualtat d’oportunitats de lideratge. Accés universal a la salut sexual i reproductiva. IGUALTAT DE GÈNERE 5 Accésuniversaliequitatiual’aiguapotable.Accés equitatiuaserveisdesanejamentihigieneadequats peratothom.Qualitatdel’aigua.Gestióintegradaiús eficientdelsrecursoshídrics.Sostenibilitatdel’extracció ielproveïmentd’aiguadolça.Proteccióirestabliment delsecosistemesrelacionatsambl’aigua. AIGUA NETA I SANEJAMENT 6 Accés universal a serveis d’energia assequibles, segurs i sostenibles. Augment de l’energia renovable. Millora de l’eficiència energètica. Infraestructures energètiques. Tecnologies d’energia no contaminant. ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT 7 Diversificacióeconòmica.Modernització tecnològica.Innovació.Produccióiconsum eficientsdelsrecursosmundials.Curadelmedi ambient.Ocupacióplenaiproductiva.Treball decentperatothom.Fidelesformesmodernes d’esclavitudideltràficd’éssershumans. TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC 8 Petjada ecològica d’un negoci determinatdel municipi.
  5. 5. Les troballes s’han de posar a l’abast de la societat. La difusió es pot fer per diferents mitjans. http://recercapau.ub.edu Creació d’una aplicació mòbil que generi receptes de cuina ràpida a partir dels aliments disponibles a la nevera. Urbanisme amb perspectiva de gènere. Incidència d’una animació audiovisual en la sensibilització d’alumnes de 4t d’ESO vers les discriminacions socials. Grau i fonts de coneixement de la Nova Cançó per part de l’alumnat de 1r de Batxillerat de l’institut. Amb el suport de: Gestió sostenible i ús eficient dels recursos naturals. Reducció del malbaratament d’aliments. Disminució de les deixalles mitjançant prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. Pràctiques sostenibles de les empreses. Informació i coneixements de les persones per al desenvolupament sostenible. PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES 12 Accésahabitatgesiserveisbàsicsadequats, segursiassequibles.Accésasistemesde transportsegurs,assequibles,accessibles isosteniblesperatothom.Urbanització inclusivaisostenible.Planificacióigestió participatives,integradesisosteniblesdels assentamentshumans.Salvaguardadel patrimoniculturalinatural. CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES 11 Inclusiósocial,econòmicaipolíticadetotes lespersones,independentmentdel’edat,elsexe, ladiscapacitat,laraça,l’ètnia,l’origen,lareligió, lasituacióeconòmicaocapaltracondició. Igualtatd’oportunitats.Migracióimobilitat ordenades,segures,regularsiresponsables. Assistènciaoficialaldesenvolupament peralsestatsambmésnecessitats. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS 10 Infraestructuresresilientsperaldesenvolupament econòmicielbenestarhumà.Industrialització inclusivaisostenible.Tecnologiesiprocessos industrialsnetsiambientalmentracionals.Recerca científicaicapacitattecnològicadelssectors industrials.Fomentdelainnovació.AccésalesTIC. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA 9 Comparació del grau de vitamina C en diferents sucs de fruita fets a casa en relació amb la distància entre el lloc de producció de la fruita i el lloc de consum del suc. Influència de la sordesa dels progenitors en la fluïdesa lèxica de les filles amb qui conviuen. Guia de compra setmanal sostenible per al manteniment d’una dieta saludable d’una estudiant de 16 anys amb un estil de vida determinat. Sociologia de les persones propietàries de restaurants de cuina brasilera a Barcelona. Impacte dels grups de lleure del municipi en l’accés de la població a les tecnologies de la informació i la comunicació. Estudi sobre les tecnologies aplicades al desenvolupament econòmic en un determinat projecte de cooperació internacional del municipi.
  6. 6. Les troballes s’han de posar a l’abast de la societat. La difusió es pot fer per diferents mitjans. http://recercapau.ub.edu Causes i afectacions antròpiques en les tortugues babaues que arriben al CRAM. Pràctiques i hàbits de l’alumnat de l’institut que mitiguen el canvi climàtic. Amb el suport de: Estudi de moviments socials contra el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP). ACCIÓ PEL CLIMA Resiliència i capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals. Millora de l’educació, la sensibilització i les capacitats per mitigar el canvi climàtic. Mesures i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic. 13 Capacitatnacionalperrecaptaringressos. Cooperacióregionaliinternacionalen ciència,tecnologiaiinnovacióilapossibilitat d’accedir-hi.Comerçmultilateraluniversal, basatennormes,obert,nodiscriminatorii equitatiu.Estabilitatmacroeconòmicamundial. Coherèncianormativaiinstitucionalperal desenvolupamentsostenible. ALIANCES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS 17 Reducciódetoteslesformesdeviolència ilestaxesdemortalitatconnexesatot elmón.Promociódel’estatdedret. Igualtatd’accésalajustíciapera tothom.Reducciódelacorrupcióiel suborn.Decisionsinclusives,participatives irepresentatives.Accésaunaidentitat jurídicaperatothom.Accéspúblicala informació.Protecciódelesllibertats fonamentals. PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES 16 Lluitacontraladesforestacióiladesertificació. Reducciódeladegradaciódelshàbitatsnaturals.Protecció delesespèciesamenaçades.Fidelacaçafurtiva ieltràficd’espèciesprotegidesdefloraifauna.Prevenció delaintroducciód’espèciesexòtiquesinvasores. VIDA D’ECOSISTEMES TERRESTRES 15 Conservació i ús sostenible dels recursos marins. Prevenció i reducció de la contaminació marina. Reducció dels efectes de l’acidificació dels oceans. Regulació de l’explotació pesquera. Augment dels coneixements científics. Recerca i transferència de la tecnologia marina per la salut dels oceans. Biodiversitat marina per al desenvolupament. VIDA SUBMARINA 14 Avaluació ambiental d’un projecte de cooperació internacional finançat per l’Ajuntament de Viladecans. Disseny d’un itinerari de sensibilització sobre la biodiversitat en un hàbitat natural. Aliances per al desenvolupament sostenible en el marc d’un projecte de cooperació internacional del municipi. Creació teatral per rememorar un esdeveniment històric determinat. Pràctiques de noviolència en un moviment social determinat del territori.

×