Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Charla o ramo día da árbore2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Charla o ramo día da árbore2011

 1. 1. As árbores autóctonas Xosé Antón Muñiz Tenreiro
 2. 2. <ul><li>Rexión eurosiberiana . Representada pola zona atlántica, que se extende desde o norte de Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco e Pirineos occidentais e centrais. Caracterízase por un clima húmido, suavizado pola influencia oceánica, con invernos temperados-fríos e cunha estación seca pouco acentuada. A vexetación está representada por bosques caducifolios de carballos, freixeiras e aveleirais nos solos máis frescos e profundos de fondo de val. </li></ul><ul><li>Rexión mediterránea. O seu clima caracterízase por invernos fríos e veráns calurosos e secos. Inclúe fundamentalmente as serras sub-orientais de Galiza </li></ul>Rexións bioxeográficas
 3. 3. <ul><li>Os bosques son un tipo natural de vexetación terrestre dominado por árbores sendo moi variables no seu aspecto, estrutura e composición florística en función da súa situación xeográfica, clima, solos,… </li></ul><ul><li>Solos </li></ul><ul><li>O 90% dos bosques de Galicia aséntanse sobre rochas silíceas que conforman solos ácedos, o resto sobre rochas calizas que dan lugar a solos básicos. </li></ul><ul><li>A principal característica dos solos de Galicia é a acidez polo seu desenvolvemento sobre rochas graníticas ou as que experimentaron un grao de metamorfismo baixo (esquistos, pizarras). Son solos moi erosionables se non están protexidos por unha cuberta vexetal </li></ul><ul><li>Solos sobre ochas básicas e ultrabásicas en pequenos enclaves de caliza (Serra da Enciña da Lastra-Ou). </li></ul><ul><li>Relevo </li></ul><ul><li>O relevo de Galiza é bastante accidentado con zonas relativamente chairas e altitudes entre os 300-600 m, varios sistemas de serras e depresións e 1.200 km de costa. </li></ul>Os Bosques
 4. 4. <ul><li>Bosques ibero-atlánticos caducifolios </li></ul><ul><li>- Carballeiras galaico-portuguesas de Q.robur e Q. pyrenaica </li></ul><ul><li>- Soutos-Formacións de Castanea sativa </li></ul><ul><li>- Bosques de ribeira de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior </li></ul><ul><li>- Bosques mixtos de ribeira de Q. robur, U. minor,F. excelsior,F.angustifolia </li></ul><ul><li>- Turbeiras boscosas </li></ul><ul><li>- Faiais acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex e Taxus </li></ul><ul><li>Bosques ibero-atlánticos perennifolios </li></ul><ul><li>- Acebedas-Bosques de Ilex aquifolium </li></ul><ul><li>- Louredais- Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis </li></ul><ul><li>Bosques ibero-continentais perennifolios </li></ul><ul><li>- Aciñeirais-Bosques de Q. ilex </li></ul><ul><li>- Sobreirais. Bosques de Q. suber </li></ul><ul><li>- Teixedais-Bosques de Taxus baccata </li></ul>Bosques de Galicia
 5. 5. <ul><li>- Carballeiras galaico-portuguesas de Q.robur e Q. pyrenaica. O máis abondoso en Galicia. </li></ul><ul><li>- Soutos. Formacións de Castanea sativa procedentes de bosques manexados desde antigo con presencia de sotobosque. </li></ul><ul><li>- Bosques de ribeira de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior . Bosques riparios dos cursos medios e baixos sobre solos ricos en depósitos aluviais inundados periodicamente polas enchentes invernais. Belelle, Xubia,Tambre, Xubia, Miño, </li></ul><ul><li>- Bosques mixtos de ribeira de Q. robur, U. minor, F. excelsior, F.angustifolia. Miño, Canón do Sil. </li></ul><ul><li>- Turbeiras boscosas. Bosques que se desenvolven sobre solos turbosos húmidos ou encharcados dominados por Betula pubescens . Terra Chá, Gándaras de Budiño. </li></ul><ul><li>- Faiais acidófilos atlánticos Bosque dominado por Fagus sylvatica que medra en solos de profundidade variable silíceos ou calcarios. Ancares, O Courel. </li></ul><ul><li>- Acevedas. Bosques dominados por individuos arborescentes de Ilex aquifolium sobre solos silíceos ou calcarios entre os 600 e máis de 1.200 m de altitude. </li></ul><ul><li>- Louredais. Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis sobre solos esqueléticos a partir de afloramentos rochosos silíceos ou calcarios. Costa Ártabra, costa Mariña Occidenal, Ortigueira… </li></ul><ul><li>- Aciñeirais. Bosques dominados por Q. ilex. Forman os bosques naturais da maior parte da zona mediterránea e penetran tamén nas solanas e ladeiras máis cálidas da zona atlántica. Serra da Enciña da Lastra, Pena Trevinca, Serra do Xurés. </li></ul><ul><li>- Sobreirais. Bosques máis ou menos densos dominados po Q. suber sobre solos esqueléticos ácedos en ladeiras fortemente insoladas. Require temperaturas máis suaves e máis humidade que os aciñeirais. Ancares, Courel, Baixa Limia, Macizo Central, Canón do Sil. </li></ul><ul><li>- Teixedais. Bosques dominados por Taxus baccata, fundamentalmente por riba dos 1.200 m sobre solos pedregosos e ricos en humus situados en ladeiras abruptas orientadas ao N. Ancares, Courel, Pena Trevinca. </li></ul>Bosques de Galicia
 6. 6. Turbeira boscosa-Begonte Carballeira-Cervantes Teixedal de Casaio-Carballeda de Valdeorras Bosques de Galicia
 7. 7. Sobreiral-Negueira de Muñiz Faial-Pedrafita do Cebreiro Bosques Galicia
 8. 8. Aciñeiral Cruzul-Becerreá (Lu) Bosque de ribeira-Río Xubia Bosques de Galicia
 9. 9. Souto-Becerreá Acevedo-Cervantes (Lu) Bosques de Galicia
 10. 10. <ul><li>- Carballeiras galaico-portuguesas de Q.robur e Q. pyrenaica </li></ul><ul><li>- Soutos-Formacións de Castanea sativa </li></ul><ul><li>- Bosques de ribeira de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior </li></ul><ul><li>- Turbeiras boscosas </li></ul>Bosques de Fene
 11. 11. Tipos de especies <ul><li>Autóctona. Especie que se atopa dentro da súa área de distribución natural, sen a axuda ou intervención humana. A especie forma parte das comunidades naturais da área. </li></ul><ul><li>Alóctona ou exótica. Especie doutra área xeográfica que se da nunha zona determinada como consecuencia dunha introducción intencionada ou accidental pola actividade humana. </li></ul><ul><li>Naturalizada. Especie alóctona que se reproduce en áreas diferentes á de orixe. </li></ul><ul><li>Invasora. As especies naturalizadas poden pasar a ser especies invasoras se se fan suficientemente abundantes como para provocar un efecto adverso sobre a flora e fauna autóctona ou os cultivos. </li></ul>
 12. 12. Carballo ( Quercus robur)
 13. 13. Carballo ( Quercus robur)
 14. 14. Fragas Fraga do Belelle
 15. 15. Fragas Fraga dos Pinares
 16. 16. Fragas Fraga do Piqueiro
 17. 17. Carballo ( Quercus robur )
 18. 18. Carballo ( Quercus robur ) O Pote
 19. 19. Carballo ( Quercus robur ) O Pote
 20. 20. Cerquiño ( Quercus pyrenaica)
 21. 21. Cerquiño ( Quercus pyrenaica)
 22. 22. Aciñeira ( Quercus ilex )
 23. 23. Aciñeira ( Quercus ilex )
 24. 24. Sobreira ( Quercus suber)
 25. 25. Sobreira ( Quercus suber) O Pote
 26. 26. Olmo ( Ulmus glabra )
 27. 27. Olmo ( Ulmus glabra ) O Pote
 28. 28. Olmo ( Ulmus minor )
 29. 29. Olmo ( Ulmus minor ) Casa da Cultura Fene
 30. 30. Acivro ( Ilex aquifolium )
 31. 31. Acivro ( Ilex aquifolium ) A Armada O Ramo
 32. 32. Capudre ( Sorbus aucuparia )
 33. 33. Capudre ( Sorbus aucuparia ) Paseo marítimo Barallobre Os Casais
 34. 34. Capudre ( Sorbus aucuparia ) Os Casais
 35. 35. Pereira brava (Pyrus sp) Fraga do Belelle
 36. 36. Maciñeira ( Malus sylvestris )
 37. 37. Maciñeira ( Malus sylvestris ) Fraga do Belelle
 38. 38. Loureiro ( Laurus nobilis )
 39. 39. Loureiro ( Laurus nobilis ) P.M. Barallobre O Carril
 40. 40. Teixo ( Taxus baccata )
 41. 41. Teixo ( Taxus baccata ) Central do Belelle Rúa Mourela
 42. 42. Teixo ( Taxus baccata )
 43. 43. Teixo ( Taxus baccata ) O Ramo
 44. 44. Érbedo ( Arbutus unedo )
 45. 45. Érbedo ( Arbutus unedo ) Fraga do Belelle O Camiñante
 46. 46. Érbedo ( Arbutus unedo ) Sillobre
 47. 47. Cerdeira ( Prunus avium )
 48. 48. Cerdeira ( Prunus avium ) Polideportiva Sillobre
 49. 49. Cerdeira ( Prunus avium ) Magalofes
 50. 50. Virouteiro ( Sambucus nigra )
 51. 51. Bieiteiro ( Sambucus nigra ) O Pazo de Barallobre
 52. 52. Estripeiro ( Crataegus monogyna )
 53. 53. Estripeiro ( Crataegus monogyna ) O Pote
 54. 54. Estripeiro ( Crataegus monogyna ) Os Casais
 55. 55. Abruño, zorolleiro ( Prunus spinosa )
 56. 56. Abruño, zorolleiro ( Prunus spinosa ) Almieiras
 57. 57. Sanguiño ( Frangula alnus )
 58. 58. Sanguiño ( Frangula alnus ) Os Casais San Marcos
 59. 59. Xilbarda ( Ruscus aculeatus ) Fragas do Belelle
 60. 60. Xilbarda ( Ruscus aculeatus ) O Ramo O Pote
 61. 61. Castiñeiro ( Castanea sativa ) Parque A Hortiña
 62. 62. Castiñeiro ( Castanea sativa ) O Ramo
 63. 63. Castiñeiro ( Castanea sativa ) Río Vá
 64. 64. Castiñeiro ( Castanea sativa )
 65. 65. Faia ( Fagus sylvatica )
 66. 66. Faia ( Fagus sylvatica ) O Pote Os Casais
 67. 67. Ameneiro ( Alnus glutinosa )
 68. 68. Ameneiro ( Alnus glutinosa ) O Piñeiro
 69. 69. Ameneiro ( Alnus glutinosa ) Río Vá
 70. 70. Ameneiro ( Alnus glutinosa ) Rúa da Fraga O Cádavo
 71. 71. Salgueiro ( Salix atrocinerea )
 72. 72. Salgueiro ( Salix atrocinerea ) Paseo marítimo Barallobre Sillobre
 73. 73. Salgueiro ( Salix atrocinerea ) San Valentín
 74. 74. Bidueiro ( Betula alba ) Centieiras
 75. 75. Bidueiro ( Betula alba ) Paseo marítimo Barallobre San Valentín
 76. 76. Bidueiro ( Betula alba ) O Ramo San Valentín
 77. 77. Pradairo (Acer pseudoplatanus ) Os Casais
 78. 78. Pradairo (Acer pseudoplatanus ) Paseo marítimo Barallobre
 79. 79. Pradairo (Acer pseudoplatanus ) Igrexa de Perlío San Valentín
 80. 80. Avelaira ( Corylus avellana )
 81. 81. Avelairas-Fraga do Belelle
 82. 82. Avelaira ( Corylus avellana ) Magalofes San Valentín
 83. 83. Freixo ( Fraxinus excelsior )
 84. 84. Freixo ( Fraxinus excelsior ) Praia de Maniños
 85. 85. Freixo ( Fraxinus excelsior ) Río Vá Os Casais
 86. 86. Conservación dos bosques <ul><li>Conservación da Biodiversidade: hábitats, flora e fauna. Os bosques naturais de Galicia albergan unha gran variedade de especies protexidas ( Culcita macrocarpa, Wodwardia radicans,Chioglosa lusitanica…). </li></ul><ul><li>Conservación de recursos hídricos </li></ul><ul><li>Conservación do solo </li></ul><ul><li>Vinculación do home co territorio </li></ul><ul><li>Protección: </li></ul><ul><li>- Lei 42/2007 de patrimonio natural e da biodiversidade, que traspón a Directiva Hábitat 92/43/CEE define os bosques que deben protexerse a nivel europeo: “Bosques naturais de especies autóctonas con sotobosque típico que responden a algún dos seguintes criterios: raros ou residuais e/ou que albergan especies de interese comunitario”. Inclúense os bosques galegos mencionados. </li></ul><ul><li>- Orde de 1984 de protección do acivro na Comunidade Autónoma de Galicia. </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

910

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

94

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×