Xarxes d'ordinadors: INFORMÀTICA

271 views

Published on

En aquesta presentació es donen a conéixer tots els tipus de xarxes informàtiques.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Xarxes d'ordinadors: INFORMÀTICA

 1. 1.  A mesura que passaven els anys i que elsordinadors cada cop eren més ràpids, va sorgir lanecessitat de comunicar els ordinadors dediferents departaments d’una empresa, perexemple, per poder unificar les dades. Els fabricants d’ordinadors van començar a idearordinadors van començar a idear ordinadors queja no treballaven de manera autònoma, sinó quepodien compartir la informació amb altresordinadors. Això permetia tenir les dadescompartides: tots els ordinadors d’una empresapodien consultar, actualitzar i modificar-les dadesque desava cada un.
 2. 2.  Aquest sistema de comunicació va rebre el nomde comunicació en xarxa. Quan els ordinadorsestan connectats en el mateix edifici es parla deconnexions de xarxa d’àrea local o LAN. Les xarxes d’àrea local permeten connectar elsordinadors d’un mateix edifici i poder compartirels arxius de dades i els perifèrics, com lesimpressores. La necessitat de connectar ordinadors va fer queels fabricants d’ordinadors comencessin a pensaren les línies telefòniques i les oneselectromagnètiques com a mitjans decomunicació. Aquestes xarxes sanomenenxarxes d’àrea geogràfica extensa WAN.
 3. 3.  Per poder connectar un ordinador amb un altre,cal que cada un tingui un dispositiu perconnectar-se a la xarxa. L’altre element que es necessita és el medi detransmissió, que pot ser un cable específic o lesones electromagnètiques.
 4. 4. Hi ha tres tipus de cables: Cable coaxial: Format per un conductor central,de coure, envoltat per un aïllament dialèctic sobreel qual hi ha una malla metàl·lica que serveis peraïllar el conductor central dinterferències. Té elnom de BNC. Cable parell trenat (TP) : És un cable dins delqual hi ha cables trenats. Cada parell de cablessón d’un color, cosa que permet fer lesconnexions seguint unes pautes de colors.
 5. 5.  Cable de fibra òptica : És el cable més fiable pera les comunicacions, però també el més car.Permet fer transmissions de senyals lluminosos aalta velocitat i ni és afectada per les interferèncieselectromagnètiques externes. Es compon d’un nucli de fibra, per on passa elsenyal lluminós, cobert per un revestiment aïllantde la llum que el fa opac i garanteix la continuïtatdel senyal lumínic , i d’un nervi de fibra dur queobliga el cable a fer corbes suaus per no perdrela reflexió que fa el feix de llum dins del nucli.
 6. 6.  Sistema d’ones sense fil: També s’utilitza perconnectar ordinadors dins de xarxes.Aquestes permeten que els ordinadors es puguinconnectar des de qualsevol lloc de ledifici. Sónmolt útils per als ordinadors portàtils. Concentrador (hub): És un perifèric de la xarxaque agrupa un conjunt de dispositius percompartir un mateix cable de transport de laxarxa.
 7. 7.  Punt d’accés ( AP, acces point): És un perifèricconcentrador que permet connectar dispositiussense fil per formar una xarxa sense fil WLAN.També pot connectar-se amb la xarxa amb filLAN.La normativa estàndard de certificació de lesxarxes sense fil s’anomena WI-FI.
 8. 8.  Les targetes de xarxa són les encarregades defer possible que un ordinador es pugui comunicaramb els altres ordinadors d’una xarxa LAN. Han de complir normatives estàndards decomunicacions. Cada targeta ha de tenir unnúmero d’identificació, i no hi pot haver cap altratargeta serveix perquè quan s’envia la informacióper la xarxa, aquesta pugui trobar la targeta del’ordinador a què va destinada.
 9. 9.  Cada targeta ha de tenir un connector per al tipusde cable on ha d’anar connectada. Cada targeta ha de tenir una antena per poder emetre i rebre ones del punt d’accés més pròxim.
 10. 10.  Tipologia en bus: Són les més fàcils d’instal·lar.Cada ordinador un cable coaxial i els connectorsBNC. Aquest tipus és utilitzar per fer xarxes depoca longitud. El problema que presenta aquesttipus de xarxes és que quan un node de lesconnexions té una avaria, la sigui en el cable o enla targeta, la resta dels ordinadors deixen e tenircomunicació, per això de tenir comunicació, peraixò actualment s’utilitza molt poc.
 11. 11.  Tipologia en estrella: Són la majoria decàmeres. El cable que s’utilitza en aquest trenat iels connectors són RJ4. Tots quests cables surtendel concentrador o hub, que és un aparellelectrònic que commuta les connexions delscables per fer passar la informació d’un ordinadora un altre de la xarxa. Cada ordinador està connectat amb elconcentrador, i en cas que unad’aquestes connexions tonguiuna avaria,els altres ordinadors poden continuartreballant normalment.
 12. 12.  Tipologia en anell: Tots els ordinadors de laxarxa estan connectats al mateix cable i per podercomunicar-se els uns amb els altres han d’esperarel seu torn. S’evita que la xarxa hi hagi col·lisions, és a dir,que diversos ordinadors vulguin connectar-se almateix temps.
 13. 13.  Per fer la instal·lació d’una xarxa d’àrea local(LAN) en un edifici, per exemple un institut o unaescola, on hi haurà ordinadors a molts llocs, en elprimer que s’ha de fer és planificar la instal·lació, iper fer-ho cal saber-ho cal saber quins ordinadorsde l’edifici han d’estar connectats a la xarxa. Totsels ordinadors que es connectaran a la xarxahan de tenir la mateixa velocitat de transmissió.Després cal decidir la tipologia que sutilitzarà perconnectar els ordinadors i escollir el tipus decable. El concentrador connecta els cables delsordinadors i els perifèrics per poder rebre i enviarinformació.
 14. 14.  Per poder treballar per la xarxa, els ordinadorss’han de configurar, en cada ordinador s’ha deconfigurar el protocol de comunicacionsTCP/IP, el més utilitzar avui dia, i cal assignar acada ordinador un nom i un númerod’identificació. Si es vol que tots els ordinadors connectatsd’una xarxa comparteixin programes i arxius,caldrà que un dels ordinadors, normalment elmés ràpid i el que té més capacitatd’emmagatzemar informació, controli tots elsserveis de la xarxa, aleshores aquest ordinadors’anomena servidor de xarxa.
 15. 15.  El concepte de xarxes descentralitzades vacomençar a final dels anys 60. Els científics van pensar en idear una xarxa enquè mai no s’aturés la circulació de la informacióper les diverses xarxes que la componien. Lainformació no seguia un camí predeterminat, sinóque cada ordinador fa avançar la informació aqualsevol ordinador amb el qual tingui connexió. Els científics es van adonar de moltes possibilitatsque té aquest sistema de xarxes i van començara desenvolupar la xarxa anomenada Internet.
 16. 16.  Cada punt d’unió correspon a una empresa queofereix el servei de connexió a la xarxa Internet.Aquestes empreses s’anomenen proveïdores deserveis d’Internet i tenen com a clients altesempreses, com els bancs i les caixes, lesuniversitats, les multinacionals, i fins i tot, elsusuaris particulars. Per poder identificar les xarxes i els seusordinadors s’han assignat uns números a cadaxarxa i també s’han numerat les empreses quepertanyen a cada xarxa i els ordinadorsd’aquestes que tenen accés a Internet.
 17. 17.  Podem utilitzar el programa IPCONFIG. Aquest programa ens informa del nom de la xarxaque ens dóna servei a Internet i el número IP queens ha assignat. Per saber si la connexió del nostre ordinadorfuncions bé amb la xarxa Internet, hem d’executarel programa PING que envia quatre paquetsd’informació a l’ordinador de l’adreça electrònicaque li escrivim. Per saber per quin camí passen els paquets de lanostra connexió, fem servir el programa TRACERTi l’adreça on volem anar.
 18. 18.  Correu electrònic: Permet enviar i rebre textos,imatges, sons i vídeos a qualsevol lloc del mónamb molta rapidesa. Llistes de correu: Són grups de persones quemitjançant el correu electrònic envien informacióa tots els membres subscrits del grup.
 19. 19.  News: Són grups de noticies que estanclassificats per temes: automobilisme, escacs,informàtica, cinema, teatre, ciència, etc. Sóncom suros públics on tothom pot deixar notíciesinformatives, preguntes o dubtes i altres usuarisresponen. World Wide Web ( pàgines web): És el sistemaque ens permet visualitzar la informació enformat de pàgines multimèdia amb text,imatges, sons i vídeos. Aquest, mitjançantenllaços ens permet anar d’una pàgina a unaaltra que estigui a qualsevol ordinador del món.
 20. 20.  Comerç electrònic: Hi ha empreses que permeten que escmprinles seus productes des de la xarxa i que es puguinpagar amb les targetes de crèdit. IRC( Internet relay chat): Permet conversar amb moltespersones d’arreu del món alhora, en temps real i sensedemores. Si la connexió té una gran velocitat, espotconversar oralment i fins i tot es poden fervideoconferències.
 21. 21.  És un format per una xarxa de 27 satèl·lits queenvolten la Terra. Estan situats en una orbitacircular intermèdia a 20.200 Km de distància de lasuperfície de la Terra. Des de qualsevol punt quetingui visió directa al cel, un aparell GPS captaràles ones dels satèl·lits que es troben des del’horitzó fins al zenit. Com més satèl·lits localitzael GPS, més precisió té en les mesures.
 22. 22.  Aquest programes, a més de donar la posició,també representen els mapes de la zona per ons’està viatjant. Aquests navegadors,disposend’unes memòries amb bases de dades moltpotents que van informant dels punts d’interès(POI) com les benzineres que hi ha per lesautopistes o carreteres, els hotels, els càmpings,els restaurants, els pàrquings, les farmàcies, elsmuseus, els hospitals, les clíniques, etc..
 23. 23.  Navegador: La seva funció exclusiva és navegar. Disposad’una pantalla tàctil i sempre que l’aparell tingui coberturaamb els satèl·lits ens donarà la posició on ens trobem sobreuna imatge d’un plànol digital. PDA: Molts models d’agendes electròniques portenincorporats els elements per capturar els senyals delssatèl·lits GPS. La agenda ens anirà guiant fins al destíque hàgim introduït en el programa de navegació. Mòbil: Moltes companyies de mòbils ofereixenaparells amb GPS capaços d’ensenyar el mapa de lazona i el recorregut que cal fer per arribar al lloc dedestí. Aquesta també permeten fer fotografies delsllocs que visites i desar-les o enviar-les per Internet.
 24. 24.  Per fer la connexió per cable, cal utilitzar unencaminador de parells trenats. Aquest es compon dequatre parells de fils de coure recoberts per aïllantsplàstics de diferents colors. Cada parella de fils vantrenats, i cada fil és d’un color per poder distingir, encada extrem, el que s’ha de connectar en cada pin delconnector. Segons el nombre de voltes del trenat s’obté un graud’aïllament més alt o més baix de les oneselectromagnètiques que circulen per l’aire. L’efected’aïllament és causat per la poca superfície lineal quepresenta cada fil a la part externa del cable trenat.
 25. 25. Aquests sistemes formen grans xarxes decomunicacions, que ofereixen els serveissegüents: Telefonia mòbil. Enviament i rebuda de missatges curts. Enviament i rebuda de dades. Serveis d’Internet ( correu electrònic,navegació, comerç electrònic). Trucada amb vídeo. TV digital.
 26. 26.  El mòbil fa la petició a la cèl·lula que li dónacobertura i, en aquest moment, aquestatransmet la informació a les altres cèl·lulespròximes fins arribar a la central. La centralacceptarà la petició i anirà fent enllaçosnecessaris fins a connectar amb la informació.L’únic requisit indispensable és que tinguicobertura per una companyia que accepti laconnexió. Si és en un altre país, les companyiestenen convenis de cobertura als usuaris de lesaltres companyies d’altres països amb un costque han pactat per a la seva utilització.

×