Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La castanyeta

944 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La castanyeta

 1. 1. La castanyeta
 2. 2. Fa molts i molts anys, hi havia una castanya molt entremeliada, que vivia
 3. 3. crec que si elcrec que si el podríem ajudar!!podríem ajudar!! M’han dit aM’han dit a l’escola quel’escola que nosaltres som unnosaltres som un fruit amb moltfruit amb molt valorenergètic ivalorenergètic i vitamines, -vavitamines, -va exclamarlaexclamarla castanyeta.castanyeta. - Sí, és veritat- Sí, és veritat!!
 4. 4. - He pensat que- He pensat que podríem anaralpodríem anaral poble i ajudar-lopoble i ajudar-lo amb tota la nostraamb tota la nostra energia!!- va direnergia!!- va dir entusiasmada.entusiasmada. -Bé, castanyeta tot-Bé, castanyeta tot això està molt bé,això està molt bé, però... com pensesperò... com penses arribaral poblearribaral poble
 5. 5. En aquell mateixEn aquell mateix moment vaapareixermoment vaapareixer unadonaamb unesunadonaamb unes faldillesi unsmitjonsfaldillesi unsmitjons molt gruixuts, unamolt gruixuts, una camisai un mocador alcamisai un mocador al cap amb unacistelleta icap amb unacistelleta i un bastó, queveniaaun bastó, queveniaa buscar bolets.buscar bolets.
 6. 6. -De debó?- es va-De debó?- es va assombrarl’homeassombrarl’home - Itant que si, li diré a la- Itant que si, li diré a la meva amiga i el seu maritmeva amiga i el seu marit que m’acompanyin i lique m’acompanyin i li portarem, així ensportarem, així ens quedarem una estonetaquedarem una estoneta amb vostè i li farem tambéamb vostè i li farem també companyia.companyia. -Molt bé, doncs, ens veiem-Molt bé, doncs, ens veiem aquesta nit!- liaquesta nit!- li varespondre el veï totvarespondre el veï tot
 7. 7. acceptarel convit, i veient queacceptarel convit, i veient que portava un bon grapatportava un bon grapat d’ametlles, es va oferirad’ametlles, es va oferira perpararuns panellets amb elles.perpararuns panellets amb elles. L’ametlleta es va ficarmoltL’ametlleta es va ficarmolt contenta perquècontenta perquè li semblava moltli semblava molt bona idea convertir-se en unbona idea convertir-se en un deliciòs panellet.deliciòs panellet.
 8. 8. Tot el pobleesvaunir alafesta,Tot el pobleesvaunir alafesta, i desdellavors, aladonali vani desdellavors, aladonali van dir “laCastanyera”, i cadanit dedir “laCastanyera”, i cadanit de TotsSants, els totselspoblesesTotsSants, els totselspobleses van copiar aquellabonaidea, ivan copiar aquellabonaidea, i per aquestaraó mengemper aquestaraó mengem canstanyestorradesi panelletscanstanyestorradesi panellets ben bonsacompanyatsdebonsben bonsacompanyatsdebons amicsi familiarsamicsi familiars..
 9. 9. Fi

×