Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Smlouva o prohlídce nemovitosti zakázka č. ___________________
___________________________________________________________...
V rámci činnosti a provádění služeb poskytovaných zprostředkovatelem dle této smlouvy dává zájemce zprostředkovateli výslo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Smlouva o prohlídce nemovitosti sepsaná na provozovně

259 views

Published on

Smlouva o prohlídce nemovitosti, sepsaná na provozovně zprostředkovatele. Vzor kupní smlouvy o zprostředkování prodej nemovitosti. Tuto kupní smlouvu zpracovali v realitní kanceláři SDK reality Brno.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Smlouva o prohlídce nemovitosti sepsaná na provozovně

  1. 1. Smlouva o prohlídce nemovitosti zakázka č. ___________________ _________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Zprostředkovatel: REAL GROUP SDK, s.r.o., se sídlem Brno, Koliště 13a, IČ 26919605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 45102, info@sdk–reality.cz, jejíž jménem na základě plné moci jedná makléř/ obchodní zástupce: jméno:_________________________________________________________, tel.:________________________, e-mail:_____________________________________________________________________________________ 2. Zájemce o prohlídku: mail:______________________________________________________________________ jméno a příjmení / firma, r.č./ IČ, bytem / se sídlem: _____________________________________________________________________________telefon__________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ 3. Zájemce prohlašuje, že má zájem o zprostředkování možnosti prohlídky a. nemovitostí: _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ zapsané na listu vlastnictví č. _______ pro katastrální území ______________________________, obec ________________________, okres ________________________________________ . b. družstevního bytu č.__________umístěného v ____ podlaží domu č.p._________ v ____________________________________________, na ulici _______________________________________ . (dále jen předmět prohlídky) a zprostředkovatel se na základě této smlouvy zavazuje možnost prohlídky zájemci zajistit. 4. Nabízená kupní cena / cena za převod členských práv a povinností / cena za pronájem předmětu prohlídky je: ________________________________________________ Kč 5. Smluvní podmínky Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran při zprostředkování prohlídky a prohlídce samotné a současně stanoví povinnosti související s touto prohlídkou shora specifikovaných nemovitostí a současně s realitní činností zprostředkovatele. Zprostředkovatel se touto smlouvou zavazuje zájemci zprostředkovat možnost prohlídky shora specifikovaných nemovitostí, když tyto nemovitosti jsou v nabídce zprostředkovatele, jakožto realitní kanceláře. Zprostředkovatel se tedy především zavazuje, že zájemci zprostředkuje za přítomnosti zástupce zprostředkovatele možnost prohlídky po přiměřeně dlouhou dobu a to i opakovaně, dle požadavků zájemce. Na základě dohody smluvních stran zájemce nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu, provizi či úhradu za zprostředkování prohlídky a současně tato smlouva nezavazuje zájemce k povinnosti uzavření jakékoliv smlouvy s vlastníkem shora specifikovaných nemovitostí vztahující se k těmto nemovitostem. Zájemce se zavazuje, že v případě svého zájmu o koupi shora specifikovaných nemovitostí / převod členských práv a povinností v družstvu uzavře Kupní smlouvu, Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy nebo Smlouvu o převodu členských práv a povinností v družstvu, nebo jinou smlouvu (dále jen „zprostředkovávaná smlouva“) pouze za účasti zprostředkovatele, a že v případě uzavírání zprostředkovávané smlouvy zprostředkovateli zaplatí provizi za zprostředkování ve výši 5 % z dosažené ceny + DPH v sazbě stanovené zákonem, minimálně však 45.000,- Kč + DPH v sazbě stanovené zákonem. V případě pronájmu je smluvními stranami sjednána odměna zprostředkovatele pro případ uzavírání zprostředkovávané smlouvy ve výši jednoho měsíčního nájmu + DPH v sazbě stanovené zákonem. Provize je splatná v den uzavření zprostředkovávané smlouvy. Zájemce se zavazuje v případě svého zájmu o koupi nemovitostí /převod členských práv a povinností v družstvu zaplatit zprostředkovateli před uzavřením zprostředkovávané smlouvy kauci na provizi podle požadavku zprostředkovatele. Zprostředkovatel se zavazuje, že poté co zájemce zaplatí kauci na provizi, zprostředkovatel nebude výše uvedené nemovitosti nabízet ke koupi jiným zájemcům. Na základě dohody smluvních stran se tedy zájemce zavazuje, že nebude bez součinnosti zprostředkovatele kontaktovat vlastníky shora specifikovaných nemovitostí a nebude s těmito uzavírat bez součinnosti zprostředkovatele smlouvy vztahující se k shora specifikovaným nemovitostem. Na základě výslovné dohody smluvních stran je zájemce povinen pro případ, že uzavře on sám nebo osoba jemu blízká Kupní smlouvu na nemovitosti / Smlouvu o převodu členských práv a povinností, nebo jinou smlouvu vztahující se ke shora specifikovaným nemovitostem bez účasti zprostředkovatele, zaplatit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 5 % z nabízené ceny blíže specifikované v čl. 4. této smlouvy, minimálně však 45.000,- Kč, v případě pronájmu je na základě výslovné dohody smluvních stran smluvní pokuta ve výši dvou měsíčních nájmu, a to do pěti dnů od uzavření Kupní smlouvy / Smlouvy o převodu členských práv a povinností, nebo jiné smlouvy na předmět prohlídky. Osobou blízkou se pro účely této smlouvy rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, druh, či právnická osoba, na jejímž rozhodování má zájemce vliv.
  2. 2. V rámci činnosti a provádění služeb poskytovaných zprostředkovatelem dle této smlouvy dává zájemce zprostředkovateli výslovný souhlas při podpisu této smlouvy k tomu, aby zprostředkovatel započal s poskytováním služeb, tedy především se zajištěním možnosti prohlídky předmětu prohlídky bezprostředně po podpisu této smlouvy. 6. Závěrečná ustanovení Společnost REAL GROUP SDK, s.r.o. v rámci své realitní činnosti zpracovává osobní údaje svých klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, které tyto osoby uvedly při uzavírání smluv spojených s realizací prodeje či koupě nemovitosti. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro realizací prodeje či koupě nemovitosti. Klient dává souhlas společnosti REAL GROUP SDK, s.r.o. jako správci osobních údajů a pověřeným osobám (realitním makléřům), aby tyto osobní údaje zpřístupnili zejména druhé smluvní straně, osobám zpracovávajícím smluvní podklady či příslušným Katastrálním úřadům. Společnost REAL GROUP SDK, s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s klientem. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. V ____________________ dne ________________ _________________________________________ ______________________ podpis zájemce podpis zástupce číslo formuláře:

×