Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Врачебное свидетельство о смерти

462 views

Published on

В графе "ФИО умершего" указано "Неизвестный мужчина", хотя на полях значится фамилия "Серебренников"

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Врачебное свидетельство о смерти

  1. 1. дт.. а І Є- 3 3 с У 4 0 ? . / ^ т ■' х Л / г. / / .,ж.„.,...,,...м і / / ч/; Дт7 ВДД:к£НО Наказ МОЗ '/країни 08,08, 2006 №545 Іідавіїміг ••-рсгва,ічіиогоценгральноюорганувиконавчоїялафі, органумісцевого самопр)!і>нянняусфері управлінняякихперебуває гад. __...і ___________ НаймінуйиїйАФа'йійдезна^оДжшнФ'язКл^.МіЙіЬвіііаМйІ йСобгі якого заповнили повідбм'лмігоС.... ___2ст:'т-г -у.■■■ ■ ':■ ■ Т.Д.Т. Д т п д . і __________________ їцен'їифікаиіііиий кодЄДРПОУ С С Н" ]І) Іс Д і ""і X З МЕДИЧНА ДОКУМЕИТАЦЯЯ Форма первинної облінавої докучегшшп № Ш!Ч ЗАТВЕРДЖЕНО Нйкяі МОЗ України 08,08.2006 № 545 Лікарське свідоцтво про смерть № -5 £ С (остаточне, попереднє, замість попереднього Аз____ , замість остаточного ЗА (вилається див ясєс'іряііії я оріян.и реєстрації актів цивільного сгяву) ‘І Т Т ІС /С 2± Л с 2о £ С е: адта'видечі) { ^ у /■ / Прізвище, ім’я, по батьковій померлого. Л і і ' О -Ф в і І € ІЛ/ ^/;.)№ 4Ч№,(ДД 2. Стать: чоя, ~1. жін.~2 (підкреслити). фД № 3. Дата народження'рік __ _____місяць______ 4. Дата смерті: тк<уХ.Уі-~т місяць С Ф р П пдДшсло гтИ5діте^5які'померли у віці від б днів до 1 місяця: доношений - 1, недоношений - 2 (підкреслити) 6, Для дітей, які померли у віці від б днів до 1 року: а) мас;.. Жага) при народженні_______________ г. б) зріс спри народженні______ см. 7. і Деце проживання померлого: держава______________________ .6 А :, елічисло ( О / / І район республіка, область Д'./Г; А. ,Т <. вуж 8, Місце смерті пс&іеряого: а) держава С ] № [ СІЛ., Ц ,С і район , місто, емт і, селище-2 (підкреслити) _________ , буд,___________ , кв. , республіка, область __, населений пункт__ - Д- б) смерть настала: у .-Стаціонарі-1, вдома:2, в іншому місці-З (підкр<х ;у2 ____ /і с іл а О і~ и. Ь і Л С Іслл-с -к л -.-Л_____ - І ч-(гЛ-^сат,і,, де) 1 о ! : № іс с.) Т.) ■/' >'<"і у.(. Т' Д.Д.; ААт ................ Лр ІД. -,’Д . "74..-' і,( у с і -- _-ЛІНІЯвзяр)зу_ Довідка яро причину оферті ( до форми № ]06/0 № б д г :-С - тп,оя Щ і 'щ р тт) і . ІІрізвище, ім'я, по батьковій померлого і С " І)С - С С 1,( ./дд,// 'Сх...л,с. 0 ~ТгЛ 2, Вік померлого V с 4 , Причина 'ТО ;;,.; і в .5 ' х 5 д 'V' , ]'№ _, , 3. Дата смерті << > Д>____ ___Л Л 2Л,’С - р. { А-,/ * Гчяе;ш,місяць, пік.; ..................... у / С С Л яЛ _____________С Х -С )р я и л < . _ 'С оолі'Г) /і,О і- ’ <<■.'<-сл -,іл <7дтд ж ,і , . '.основна тчічш;? іметі) л 2С с . С Ф с к ' О Х / Х іД Х . Дрізвише їм я, по батькові лікаря, який'видав довідку_ С С Ілілр ір, і:а - 20 ( Х р. МИ. Лата видачі) (ШАГШС лікор:
  2. 2. РіЛ ТіЗСННХ НйС.Г' ■З ’з і ■ л) ка смер'ї і вс* померлого -2. І !. Я лікар '1,- Л І Л Л Г : і- у ■ -• У: г. .а-..;.:,.. .. ікий тільки встановив емері ь - ? л.карс-* - 3. С У Д О В О -^ .)Ц->ним ЄКСПЄрїОМ -4 {ОіДКрЄСЛИТ-і'1 __ДІЗВИІлГ їО'з., по батькові) (Я К ЧЛУЇЮ - л л л о Л'“Є, -С-!М-Т'..Л '?ут>Посада_____ ___ ____ _ ■засвідчую, що на підставі: оГяІідр трупа - 1, записів'’літря в медичній документації попереднього нагляду за хворим -3, розтину -4, (підкреслити) мною визначена послідовність ■патологічних процесів (станів), які призвели до смерті, та встановлена причина смерті: І. (Му , Приблизний кас між гючлт-чім ііквіїрюизш в і с к о т а Х,(Ч.,сіі/ (ТС'йрроба (патологічний стан), то призвели до смерті: с мі>Ст>іМс к Ьп /зхКК-бКз ^ ІЛЛ-'А аЛ,(.А......Зл2Ул с.и-лЛй.л.А а ф гци/иу У- (б, в, г -- захворю вання та патологічні стани, що зумовили безпосередню причину смерті: основна причина смерті вказується в останню чергу) і б Уд:б суттєві стани (конкурую чі, поєднані, фонові, підкреслити), ялі сприяли смерті- азе не пов'язані із захворіиш ш , чи його ускладненням, яке безпосередньо <• причиною см ерті__ _ _ __ _________________________________________________ _______ У рад смерті жінки під час вагітності або після пологів у період у двого року зазначити ІИЖДЯКЬ вагітної: , , день після пологового періоду____ , ТИЛ еля ПОЛОГІЙ у ! і2. У випадках смерті від по. оп- .ттшя та дії зовніш ніх чинн о,;., • ,д лдта травми (отруєння): р ік ________ , місяць ______ дню ■ ........... б ' місце й обставини, при яких відбувалася травма (отрутніш ) [___ 13. Якщ о померлий (а) відноситься' до осіб, щ о постраждали видох і юк Чотщоби шоіи-мХ кю астрофи, зазначити категорію ___ і _ ______ , серію посвідчено;: ) ,=зжм -■є і м.п. _____________ «3і / » 20 У)Уу у (п ід п ік ) Підпис лікаря, який занолвив свідоцтво ■уІ // ' ж- (іірі.інішіт. іц’я. побатьковіодержувача) Ч л І О П л с■г а о -

×