Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reaktio 2010

1,378 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reaktio 2010

 1. 1. SYKSY REAKTIORYHMÄN VIRALLINEN JÄSENLEHTI NRO 1REAKTIO 2010 10 BUSINESS IN 21 SECOND LIFE TOMI ASTIKAINEN 21ST CENTURY CHANGE- MAKING 24 KOULUTETAANKO MAISTEREITA LIIKAA? [1]
 2. 2. VALOKEILASSA PÄÄKIRJOITUS Reaktioryhmän oman julkaisun Muuttuvassa, odottamattomia synty oli hauska ja arvaamaton prosessi, tapahtumia täynnä olevassa maailmassa joten ehkä lehden saatetekstiksi soveltuu luutuneet ajattelutavat ovat haaste meille kognitiotieteen professori Don A. Normanin kaikille. Arvostettu mainosmaailman luova toteamus: “Tiedämme kaksi asiaa johtaja Alex Bogusky näkee muuttuvassa odottamattomista tapahtumista. maailmassa uhkien sijaan mahdollisuuksia: Ensinnäkin, niitä tapahtuu aina, ja toiseksi, “Jos mikä hyvänsä siitä, mitä teemme nyt, kun ne tapahtuvat, ne ovat aina tulee osoittautumaan ajastaan jääneeksi, odottamattomia.” haluan tietää sen ensimmäisten joukossa SIVU 9 - Työelämä ja olla rakentamassa tulevaisuutta senmurroksessa. Esittelyssä Yllätyksellisyys, spontaanius ja itsensä sijaan, että olisin sen uhri.” kolme epätavallista kehittäminen ovat alusta alkaen olleet ammattia. Reaktioryhmän toimintaa kuvaavia piirteitä, Lehden tavoitteena on luoda eikä lehden julkaiseminen ollut tästä optimistinen näkemys kiihtyvästä poikkeus. Reaktioryhmän keskuudessa muutoksesta ja sen tuomista talvella 2010 käydyt keskustelut johtivat mahdollisuuksista. Tavoitteena on myös ajatukseen yhteisen blogin perustamisesta ravistella syvään juurtuneita toimintatapoja: ja ajatus blogista jalostui sittemmin elämmekö menneisyydessä vai olemmeko keväällä haluksi julkaista oma lehti. Idea heränneet uusien aikojen uusille vaikutti kiinnostavalta, joten kesä oli hyvää mahdollisuuksille? aikaa ryhtyä tuumasta toimeen. Suuri kiitos yhteistyötahoillemme ja ! Jo alusta asti oli selvää, että kaikille lehdentekoon osallistuneille! kirjoitusaiheita ja sanottavaa riittäisi lehden SIVU 20 - Maailmankuva kantavista teemoista, joihin mukaan ravistelussa. Kolme laskettiin aiheita kuten yrittäjyys,kirjoitusta, kolme erilaista paikallisuus, yhteistyö ja hauskanpito. ajattelutapaa. Sittemmin lehdelle selkiytyi kaksi teemaa ylitse muiden: vaihtoehtoiset tavat tehdä liiketoimintaa ja mindshifting -osio, joka Jussi Räsänen pyrkii ravistelemaan vanhentuneita ajatustapoja. REAKTIO - TOIMITUS PÄÄTOIMITTAJA | Jussi Räsänen | jussi.rasanen@iki.fi | KIRJOITTAJAT | Tomi Astikainen | Björn Ericsson | Ilari Havukainen | Matti Karhu | Simo Pasanen | Santtu Pulli | Amit Roy | Jesse Varis | Jussi Venäläinen | TAITTO | Reaktioryhmä| KANSI | Rempsakkaa meininkiä Skotlannissa | PAINOPAIKKA | Kopijyvä Oy, Joensuu | PAINOS | 100 kpl | JULKAISIJA | Reaktioryhmä ry| SIVU 26 - Hauskanpitoa www.reaktioryhma.com | reaktioryhma@gmail.com | COPYRIGHT 2010 © REAKTIORYHMÄ RY| Reaktio on yrittäjyyteen kannustava julkaisu unohtamatta. opiskelijoille, yrittäjille ja yhteistyötahoillemme. [2]
 3. 3. AA LEHDEN SISÄLLYS ALKAEN SIVULTA 4"#522,(678(&-) !"#$%&()&*+,-.//01(1 12,+,-3.0 9"#5-%178%&0701#/03)&0 ;00B&&(#G26,,2(11H 4!H#,6&88#.(&2#.--&0 *6(&&2723&2#B00C(&001 F"#@1,(3+,-B0 ,-(1#%*B2#3((,(C0 A0,&(86*%.2#,2B( &-&-)&-.0))0#3B(&&2.()1 :"#;<=>#??#@3)(1,( 06B8()((1#(C8(%(1 ;.08)(8))0#)(&&3.. ,83.#6(30()&0 D"#E0(%&8%&8()&0#&*+32.22 )-%&0-&-.()&0#&*+1&,881 J&0#&%8,,00& B6,,8&*+,03-& ID"#E6,8))0 ,2*&&++)(#K#(3.0(),)(L ;.08)(8#,88)&-- ,83.)&0#%1,(3+)&2#70 4M"#N(1C)%(O&(1P ,83.)&0#070&&3-&0B0)&0 N0&&(#G06%-#,6(&()8(#B03&(8.. ,8-3-&-)/83(&((,,00#70#,868)&00 24. N(3(/(C 8/(),3(701#B0)&--&0#(&))&221 Q-))(#E1232()1#.0&,060/86&&( A0,&(86*%.21#,B2())&2 4F"#N0&,0330 ,060B001()&0#R,8&3011(1#*32.0(330 T00C-,0)#60B(1&830,8,.-) Q81)--))0#K#?306(#@0B-,0(114D"#S0-&(118& 06B(8(#G(381#*332&*).1-1 [3] [3]
 4. 4. YHTEISTYÖKUMPPANIN NÄKÖKULMA On ollut mielenkiintoista seurata Reaktioryhmän kontaktiverkostot, pohdittu työnjako ja sopivasti toisiaantoiminnan! kehittymistä sen ensimmäisen vuoden aikana täydentävät osaamisalueet.vapaamuotoisesta keskustelu- ja sparrausporukasta erilaistenkäytännön projektien toteuttajaksi ja edelleen hakeutumista On ollut niin ikään ilo huomata kuinka tiedustellutyhdistysmuotoiseksi toimijaksi. Uudet ideat sinkoilevat yhteistyötahot ovat innostuneet Reaktioryhmän aloitteistaedelleen villisti reaktioryhmäläisten keskuu- missä piileekin yksi opiskelijavetoisen toiminnandessa, joten jatkokin näyttää lupaavalta. ehdottomista vahvuuksista - sitä kohtaan tunnettu "good will". Opiskelijalähtöisellä Aalto Entrepreneurship Society Yksi vapaamuotoisella toiminnalla on myöson osoittanut opiskelijavetoisenyrittäjyyden edistämisen kehittymis- opiskelijavetoisen mahdollista saavuttaa huomiota sellaisten henkilöiden keskuudessa, joita viralli-potentiaalin, noustuaan nopeasti toiminnan ehdottomia semmat kanavat eivät tavoita taimerkittäväksi yrittäjyyden edis- puhuttele. Helsingin, Turun ja Tampereentäjäksi pääkaupunkiseudun ylio- vahvuuksia on sitä esimerkit osoittavat, että opiskelijoidenpisto-opiskelijoiden keskuudessa. kohtaan tunnettu yrittäjyysyhteisöille on sosiaalista tilausta.Samoin hyviä, tuoreita esimerkkejäopiskelijoiden perustamien yrittäjyys- ”good will” Joku sanoi hiljattain, että maakunnanyhteisöjen vireästä toiminnasta löytyy yrittäjyyskehitys kaipaisi enemmän "sellaistamyös mm. Turun ja Tampereen opiskelijoiden positiivista pörinää" missä innostuneet japerustamista BoostTurusta ja Stream Tampereesta. innovatiiviset henkilöt tsemppaisivat toinen toistaan eteenpäin. Mielestäni Reaktioryhmä on yksi hyvä esimerkki Reaktioryhmän toiminnan nopea kehittyminen on ollut tällaisesta.merkille pantavaa. Yhtä lailla huomionarvoista on ollut kykyyhdistää! sopivalla! rentoudella itsensä kehittäminen ja Jesse Varisprojektien toteuttaminen hauskanpitoon. Onhan kyse! ollutharrastustoiminnasta eikä pakkotyöstä. Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Selvyyden vuoksi on kuitenkin todettava, että rento Osaamisperustaisen yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnanilmapiiri ei ole! tarkoittanut venyviä aikatauluja suunnitelmien synnyn edistäminen Pohjois-Karjalassa -hanketoteuttamisessa vaan! ajallinen matka ideasta toteutukseen http://tkk.joensuu.fi/ossi(esim. Sales Boost Eveningin,! ! Innovaatiokeitaan taiSosiaalisen median illan järjestäminen! ! yhteistyökump-paneiden hankkimisineen) on ollut sangen lyhyt. Asiaaselittänee paitsi reaktioryhmäläisten innostus myös hyvät [4]
 5. 5. PUHEENJOHTAJAN PALSTAEi pakolla tai paatoksella, vaan positiivisesti sparraten! Vajaa vuosi sitten lähetin yli- uravaihtoehtona perinteiselle tekemisen meininki. Haasteenamme onopistomme kauppatieteilijöiden sähkö- ”putkitutkinnolla eläkettä kartuttamaan”. myös löytää uusia, uteliaita ja uutteriapostilistalle viestin, jossa toivotin kaikki yrittäjyydestä ja itsensä kehittämisestäliike-elämän heikoista signaaleista, Alkuvaiheen tapaamistemme teemat kiinnostuneita korkeakoulutettuja, joillainnovaatioista ja yrittäjyydestä pyörivät varsin laaja-alaisesti liike-elämän on palava halu päättää omasta tulevai-kiinnostuneet tervetulleiksi 2.10.2009 klo ja sen viimeisten trendien - kuten suudesta, eikä vain velloa virran mukana.1 6 : 1 6 k a m p u k s e m m e A u ro r a I I : n sosiaalisen median - ympärillä, mutta jo Ehkäpä haluamme tavata juuri sinut!luokkaan Au101. Paikalle saapui kuin varsin pian päätimme tehdä jotainsaapuikin viisi teemasta tai mahdollisesti konkreettista. Niinpä tammikuussa Mitä parhainta syksyä kaikille javiestissä lupaamistani kahveista järjestimme Sales Boost Evening – tsemppiä tulevan talven haasteisiin!kiinnostunutta kauppatieteilijää. nimisen miniseminaarin, joka oli paitsi tilaisuutta tukeneen JOSEKin myös Santtu Pulli Aluksi tunnelma oli varovainen, eikä osallistujien mukaan menestys. santtu.pulli@gmail.comkukaan läsnä olleista juurikaan palanuthalusta kertoa haaveistaan yrittäjyyden Aikaa oli kulunut alle puoli vuotta,saralla. Pian alkujännitys kuitenkin kun tämä tyhjästä rakennettu porukka olipurkautui, kun keskustelustamme järjestänyt oman miniseminaarin,kehkeytyi sarja palopuheita, joissa toteuttanut kaksi konsultointitoimeksi-parjattiin yliopiston tapaa kannustaa tai antoa, osallistunut omalla ständilläpikemminkin olla kannustamatta sen yritysmessuille, hankkinut useammankasvatteja harkitsemaan yrittäjyyttä yhteistyökumppanin, tehnyt pari yritys-varteenotettavana uravaihtoehtona. vierailua ja jäsenmatkaa, rakentanut omat nettisivut, perustanut yhdistyksen, Kun suut oli puhuttu puhtaiksi, järjestänyt töitä parille sen jäsenistä... Javaihdoimme positiivisen vaihteen silmään tässä sitä nyt ollaan, kirjoittamassa omaaja koetimme miettiä, miksi korkea- julkaisua!koulutettuja yrittäjiä on Suomessa niinvähän, ja mitä asialle voitaisiin tehdä Vaikkemme yhtään yritystä ole vieläopiskelijoiden keskuudessa. Olimme yhtä perustaneet, ei sekään ole ollut kaukana.mieltä siitä, että kipinä ryhtyä yrittäjäksi Olemme kuitenkin paitsi luoneeton löydyttävä sisältäpäin. Mutta lähes itsellemme ja toiminnassamme mukanayhtä tärkeänä näimme sen vertaisten olleille mahdollisuuden verkostoitua,tuen ja sparrauksen, jotta tuo kipinä kehittää itseään ja saada uutta tietoavoimistuisi syttyen todelliseksi tunteen yrittäjyyden tarjoamista uravaihto-paloksi päästä toteuttamaan itseään ehdoista unohtamatta sitä tärkeintä -yrittäjyyden saralla. Sinä iltana alkunsa hauskanpitoa. Jopa pienellä pro bono -sai nykyisin Reaktioryhmä ry:n nimeä pohjalta toimivalla porukalla voi saadakantava porukka, joka tämän roolin paljon aikaan, kun kaikilta löytyy yhteinenhaluaa ottaa! tekemisen ilo ja riemu. Pienen, kymmenestä kauppa- tai Vuoden toimittuamme haasteemmeoikeustieteellisen koulutustaustan ovat erilaiset kuin alussa, ja on aikaomaavasta henkilöstä koostuvan päättää, missä haluamme olla vuoden,porukan voimin, lähdimme kehittämään viiden vuoden ja kymmenen vuodentoimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuluttua. On myös mietittävä, millä tavoinkorkeakoulutettuja näkemään yrittäjyys toimintaamme olisi järkevä kasvattaa säilyttäen sama joustavuus ja rento [5]
 6. 6. tulokseen, että ei ole mitään järkeä hoitaa myyntiä ja markkinointia itse." Työnjako MustOnessa on hoidettu niin, että Anssi keskittyy luoviin tehtäviin ja Taavetti hoitaa myynnin ja markkinoin- nin. Myyntipuolen kokemusta Taavetille on aiemmin kertynyt sukulaisen omista- massa maahanmyyntifirmassa ja Taavetin omassa yrityksessä, jonka hän perusti 18- vuotiaana, kun hän tarjosi kiinteistön- huoltopalveluita. Oppia on kertynyt myös lähipiirin yrittäjiltä, joten jonkinlaista kosketuspintaa yrittäjyyteen Taavetti on saanut jo varhain. Nuoren yrityksen liiketoiminta on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Tavoit- teena on hallittu kasvu: yritys etsii yhteistyötahoja, tarjoaa töitä free- lancereille ja tällä hetkellä hommia riittää niin paljon, että rekrytointi on harkin- nassa. Yrityksen tavoitteena on muotoilu- ja tuotekehityspalveluiden myymisen lisäksi omien tuotteiden markkinoille saattaminen. Jälkimmäistä tavoitetta edesautti vastikään tehty matka Japaniin ja kontaktien luominen Hong Kongissa toimivaan muotoiluyritykseen. Taavetti Kärkkäinen (24) on Joensuussa asuva oikeus- Nuoruus on valtti ja kauppatieteiden ylioppilas ja perheellinen mies, joka Ta a v e t t i k o k e e n u o re n i k ä n s ä perusti osakkaansa Anssi Mustosen (34) kanssa vahvuutena, vaikka saakin välillä kuulla MustOne -nimisen muotoilualan yrityksen helmikuussa kokeneilta konsernijohtajilta pojittelua. 2010. Keskustelimme lehtijuttua varten vapaa- Pohjimmiltaan yrittäjä on kuitenkin muotoisesti yrittäjyydestä. samalla viivalla muiden kanssa ja edustaa neuvotteluissa vain itseään ja omaa yritystään. Taavetti sanoo nuoruuden tuovan vanhoille jurreille usein uusia Kun muotoilija ja tiedossa oli ollut jo pitkään, että kyseessä on lahjakas muotoilija. näkemyksiä ja uusia tapoja tehdä asioita.kauppatieteilijä kohtaavat "Tavattiin sattumalta häissä viime S i k s i v a n h a t j o h t a j a t k u u n t e l e v a t syksynä. Anssi oli just lopettelemassa mielellään nuorta yrittäjää. MustOne sai alkunsa sattumalta, kun "Jos haluaa oikeasti muutosta, niin yrittäjyyskoulua (luovien alojenTaavetti Kärkkäinen ja Anssi Mustonen yrittäjyyskurssi) ja hän tuli siihen ne haluaa kuulla muutoksen siitä suusta,tapasivat yhteisen tutun häissä. Taavetin joka edustaa nuoruutta. 60-vuotiaan on vaikea sanoa mikä on se uusi toimiva [6]
 7. 7. juttu. Kokemattomuus on hyväkin asia, Jalat maassa TOIMITTAJALTAsillä nuoret ovat usein avoimia, eikävanhan yrittäjän kyynisyys ole päässyt Taavetti korostaa yrittäjänvielä iskemään. Nuoruus on tällä alalla Te hd es sä ni va lm ist vastuuta. Yrittäjällä on vastuu niin elu ty ötä se ur aava navaltti." päivänä olevaa ha asiakkaiden kuin omien astattelua varten, pohtimaan kuin jäin Nuorena yritystoiminnan aloittaminen ka oikein pääd työntekijöidensäkin tyytyväisyy- yinon Taavetin mukaan monin tavoin tuntemaan nyt ha destä. Sen lisäksi yrittäjän on astateltavani Taav Kärkkäisen ja miks ettipalkitsevaa. ”Duuni ei tunnu vain duunilta, i jäämme aina välill noudatettava yhteiskunnan suustamme kiin äjos siitä vastaa itselleen ja tekee omaa ni törmätessäm pelisääntöjä ja hoidettava toisiimme kaupungil mejuttuaan. Motivaatio kehittää omaa la. yhteiskunnallinen vastuunsa.yritystoimintaa on niin kova, että välillä Mieleeni muistuu sy Viimeisenä Taavetti mainitsee ksy 2007 ja aina piltäytyy tieten tahtoen potkia itsensä silmäkulmassa liukk ke yritystoiminnan taloudellisen aasti liikkuva, helpotyöpaikalta kotiin.” Kokemus yrittäjänä na ur uu n sy tty vä sti vastuun. "First things first, kulut ka ve ri, jok a sa ttutoimimisesta on ollut Taavetin mukaan tuntemaan yhteisen i kurissa ja kassavirtaa vaihtaritutun. Tämä varsin ek sentrisen nniin arvokasta fiilisten, kokemusten ja marokkolaisen tyt mahdollisimman pian", Taavetti ympärillä yleensä sat önkontaktien muodossa, että sijoitettu tui ja tapahtui, joten kiteyttää. sin än sä ei ole yllpääoma yritykseen olisi niistä pieni hinta, ät tä vä ä et tä hä ne n Lyhyen yrittäjähistoriansa kauttansa satujos yritykselle pääsisi käymään ohraiset. in Taavettiink aikana monet ovat tulleet tutustumaan. in sanomaan Taavetille että ei Nykyään puheenaihLeipää perheelle ja ehkä tuosta tule yhtään mitään. Osa vaihtareista aivan eemme ovat vaihtun eet taas näkee yrityksen potentiaalin muihin aiheisiin, kumuillekin Taavetin liiketoimiin . ten ja sanoo että te lyötte vielä läpi. Vaikka tulisi kuinka paljon Vaikka MustOnen yritystoiminta on kehuja niin Taavetin mukaan onvielä lapsenkengissä, on nuorella tärkeää pitää jalat maassa. Pelkillä ideoilla keskuksia jayrittäjällä kunnianhimoa. ja haaveilla ei kovin pitkälle pääse. yrityshautomoita. Yhteiskuntamme "Se ei vaadi ihan hirveästi, että saat Muiden kommenteista täytyy osata yrittäjämyönteisyydessä olisi kuitenkinitsellesi leivän. Se on yllättävän helppoa. poimia ne tärkeät palautteet ja sulkea vielä parantamisen varaa.Mutta jos sä haluat että sä työllistät muita lannistavat kommentit pois mielestään. "Pitäisi olla enemmän kannustimia jaja se kasvaa se juttu, niin sitten se vaatii "Tarvii säilyttää realismi. Vaikka sulla tehdä helpommaksi mikroyrittäjyyttä,enemmän panostusta. Jos on pidemmän on hyvä idea, niin sun pitää muistaa että v a r s i n k i n r e k r y t o i n n i n o s a l t a .aikavälin suunnitelma, niin se lisää numerot on se juttu mitkä ratkaisee, voiko Mikroyritykset on niin eri maailma isoihinmotivaatiota tehdä myöskin enemmän." l ä h t e e t o t e u t t a - yrityksiin verrattuna. Tämä tulisi Ta a v e t i n maan. Aina täytyy lainsäädännössä ottaa huomioon."m u k a a n pystyy laskemaankannattaa "First things first, kulut myyntihinta,tehdä alusta tuotantohinnat ja Jussi Räsänenpitäen tosi kurissa ja kassavirtaa katteet. Raakatarkkaan numerofaktaajankäyttö- mahdollisimman pian" ratkaisee. Myyntisuunnitelma. erottaa yrittäjätAjankäyttö on toteuttajista."ongelma monille, etenkin jos perhe ei Yhteiskunnan tarjoamista tukipalve-tiedä milloin on vapaa-ajalla ja milloin luista Taavetilla on hyviä kokemuksia.töissä. Kannattaa alusta asti erottaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-milloin on töissä ja milloin ei. keskuksen prostart -ohjelman myötä "Alussa meni monta kuukautta ettei saatu konsultti on osoittautunut kultaanähnyt kavereita ja tuttuja, oli vaan töissä kalliimmaksi, ja yhteydenpito konsulttiintai kotona. Pitää osata irtautua." on jatkunut ohjelman jälkeenkin. Taavettii pitää hienona asiana, että on ELY- keskuksia, paikallisia yrityspalvelu- [7]
 8. 8. Factum TED-seminaareissa pidetään tyypillisesti 20-minuutin pituisia puheita, jotka nauhoitetaan ja näytetään internetissä. Kirjoitushetkellä virallisia TED-puheita on yli 700 vapaasti verkosta katsottavissa. Tapahtumiin kootaan monipuolinen yleisö hakemusten perusteella: yleisössä voi istua toimitusjohtajia, tiedemiehiä, taiteilijoita, opiskelijoita - samoin kuten puheenvuorotkin pyritään pitämään monipuolisina. Virallisen sivun mukaan osallistujat ovat kuvailleet tapahtumaa "aivokylvyksi" ja "matkaksi tulevaisuuteen". Katso TEDx II Helsinki -puheet osoitteessa www.tedxhelsinki.fi T E D - p u h e i t a ( Te c h n o l o g y, Tulin saliin ajoissa ja valitsin keskustelemaan päivän ohjelmasta jaEntertainment, Design) jo vuosia istuinpaikkani melko edestä, joten näin tekemään tuttavuutta muun yleisönlähes säännöllisesti seuranneena hyvin kun etupenkkeihin tepasteli tuore kanssa.koitti eräänä keväisenä päivänä ilon SDP:n puoluesihteeri Mikael Jungner,hetki, kun sähköpostiini oli saapunut silloinen Nokian johtaja Anssi Vanjoki Kokemani perusteella TEDia voiTEDx Helsinki II -tapahtuman ja filosofi Esa Saarinen. Tuumasin, että hyvällä syyllä kuvailla inspiroivaksielektroninen lippu. Hakemukseni oli ihan nimekkäitä esiintyjiä ovat aivokylvyksi ja matkaksi tulevaisuudenhyväksytty ja minut oli valittu järjestäjät ilmaiseksi saaneet TEDiin ideoihin. Liekö scifikirjailija Williamsatojen muiden kiinnostuneiden puhumaan. Puheenvuorot olivat Gibson astunut ulos TED-seminaaristajoukkoon seminaariin, josta ei ollut sopivan erilaisia ja esiintymisjärjestys todetessaan: "Tulevaisuus on jo täällä -etukäteen juuri muuta tietoa Reidar Waseniuksen aivojumppineen se on vain huonosti levinnyt."saatavilla kuin aika, paikka ja kolme oli hyvin mietitty, joten kuusituntinenmaagista kirjainta: TED. kului nopeasti. Tilaisuuden jälkeen oli Jussi Räsänen mahdollisuus siirtyä muutaman korttelin päähän jatko-paikkaan Pääjärjestäjinä tapahtumassahääri Suomen tunnetuimpiin kuuluviauusmedia-alan ammattilaisia, kutenHasan & Partnersin entinentoimitusjohtaja Alex Nieminen,Broadcastersista ja Zodiacista tuttuSaku Tuominen ja toimittaja-tuottajaJenni Pääskysaari. TED-tapahtumalleominaiseen tapaan tilaisuus järjestettiinvapaaehtoisvoimin ja ilman kaupalli-suutta. TEDx II Helsinki seminaarinnuorehko yleisö oli kirjavan näköistä jamonet olivat silminnähtävän innoissaantapahtumasta. Johtuiko se sitten BioRexissä soineen The Nationalin uusim-man levyn High Violetin loihtimastaäänimaisemasta, kevään ensimmäi-sistä lämpimistä päivistä, vai paljonhehkutetusta TED-ilmapiiristä, sitä enosaa sanoa, mutta myönnän itsekinsähköistyneeni tapahtumasta jo ennenohjelman alkua. [8]
 9. 9. alt.biz. “Maailma on meille liian suuri. Liian paljon tapahtuu. Yrität minkä voit, yhtä kaikki jäät kyydistä. Tahdissa pysyminen vaatii alituista ponnistelua ja silti menetät asemiasi. Tiede tekee keksinnöt tyhjiksi niin nopeasti, että jäät hoippumaan niiden alle toivottoman hämmennyksen tilassa. Kaikki tapahtuu kovalla paineella. Ihmisen luonto ei voi kestää enää kovin paljon enempää...”Liike-elämä murroksessaTeksti Jussi Räsänen Yllä oleva kuvaus (kuvateksti ammattinsa, vai onko itsensäoikealla) sopii hyvin meidän toteuttamisen ja työnteon käsite Jotta voimme oppiaaikaamme, vaikka aikakauslehti vuonna 2050 niin erilainen, ettemme tunnistamaan ympärillämmeAtlantic Journalin 6. kesäkuuta kykene edes ymmärtämään hänen avautuvat mahdollisuudet, meidänvuonna 1833 julkaistusta tulevaa todellisuuttaan? kannattaa laajentaa käsitystämmepääkirjoituksesta on päässyt työnteosta. Vaihtoehtoiset tavatkulumaan 177 vuotta. Maailmassa tapahtuva muutos tehdä bisnestä -teemaosiossa avaa eteemme koko ajan uusia esittelemme kolme erilaista Mitä vuonna 2010 syntynyt mahdollisuuksia. Asioita voi tehdä ammattia, jotka eivät mahdusuomalaislapsi tulee harrastamaan? ennennäkemättömillä tavoilla, mutta perinteisiin muotteihin.Mihin hän suhtautuu intohimoisesti? emme tunnista niitä, koska meidänMikä tulee olemaan hänen mielemme on tottunut menneeseen. S.10 S.11 S.12 Björn Ericsson has made Aapo Mutanen sai Future Missions hylkää virtual business real - in harrastuksesta ammatin ahneuden Second Life [9]
 10. 10. FACTS: Second Life • Developed by Linden Lab • Over 18 million accounts • Many international companies have their own representation in Second Life • Some Second Life entrepreneurs have grossed in excess of 1 million US$ per year • In 2009 the total size of the Second Life economy grew 65% to US$ 567 million, about 25% of the entire U.S. virtual goods market • Second Life is used as a platform for education by many institutions, such as colleges, universities, librariesReal Business in Virtual World and government entities Second Life is a virtual world, helpful people from all over the world increated and owned by Linden Lab, and Second Life. And to a business, this BJÖRN E R ICCSOis an immersive 3D-platform which means - over 18 million potential on my ynyt m N virtua enestyallows users to interact with each other customers. alisia v ksekk aatteit äästion a whole new level of collaboration 3D-ym a Seco päristö nd Life ssä.by using alter-egos, or avatars. With an It is obvious why fortune 500 Secondin-world economy worth over half a companies such as Dell, IBM, AMD, Life on maailm kokonbillion USD (~380 million euro) and the Disney and Sun Microsystems have a ansa, m aan om virtua utta aability to allow users, also known as presence in Second Life. Not to alihah oikeat mojenresidents, to exchange virtual currency m e n t i o n re a l - e s t a t e c o m p a n i e s , ihmise takana t ja oik onfor real money and vice versa, it is easy language centers, law firms, music eat tun Ericss teet.to see why millions of users want to try clubs, TV-stations and many more real on kor virtua ostaa,and start a business of their own in life establishments, even University of alisia t että os avaroit taessaSecond Life. Eastern Finland, who have joined this hakev a ihmis an at tunn et virtual world, but the real question is: kuten e-eläm oikeas yksiä, sakin e aivan The idea and concept of a virtual lämäss ä.business is in many ways, nothing How does a business in Seconddifferent from running a physical Life work?establishment. The same fundamentalssuch as concept, originality, marketing, One of the main differences So why does a business work l i k ecosts and target groups, all come into between a business in a virtual world this in a virtual world?play but most of all, it is vital to and that of a physical establishmentunderstand the differences between a has nothing to do with the business One of the reasons is because wevirtual, and a real business. itself. In Second Life, you dont sell as humans are curious, social and someone a virtual t-shirt; you sell the emotional. This is also why social Some of the more appealing emotion how it feels to wear it. You media all over the world is growingdifferences are the cost of marketing, dont sell a piece of virtual land, you every day. We want to be connectedproducing promotional materials and sell an opportunity. You dont sell a with each other; we want to be close toreaching customers in Second Life. ticket for a musical event; you offer the our family, in contact with our friendsThere are TV-channels, radio stations, experience of a lifetime. and we want to share our emotions andadvertisement billboards, magazines, experiences with others. Second Lifemusic concerts, technical conventions Users in a virtual world dont see gives its residents the ability to do alland fashion shows all over Second Life, their avatar as a character that they that. It is a Second Life.where it is possible to advertise, control. They see their avatar as ap ro m o t e , m a r k e t p ro d u c t s a n d virtual copy of themselves. The avatarservices; to only a fraction of the cost is a representation of users owns Björn Ericssoncompared to a real life campaign. personalities and it is not the avatar Aducate, Centre for Training and that needs a virtual t-shirt; it is the user Development There are over 18 million users, a behind that avatar who wants it. University of Eastern Finlandlot of interaction courses, training bjorn.ericsson(at)uef.fiprograms, education facilities and [10]
 11. 11. Vedonlyöntiharrastuksesta ammatti Aapo Mutanen, 23, on tehnyt Mutanen ei vain lyö vetoja itselleen, vaan hän myös myyvedonlyöntiä ammatikseen noin vedonlyöntivihjeitä Veikkausliigaan japuolitoista vuotta. Mutanen on muutamaan Euroopan jalkapallo- sarjaan oman toiminimensä kautta.lyönyt vetoa koko ikänsä, mutta Asiakkaina toimivat muut aktiivisetharrastus alkoi vakavoitua vedonlyöjät. Asiakasmäärä onlukion jälkeen. Ratkaiseva vaihdellut ajankohdasta riippuen ja parhaimmillaan Mutasella on ollutpäätös vedonlyönnistä lähemmäs viisikymmentä asiakasta.ammattina kehkeytyi hänen Vedonlyönnin tulovirta on useinollessa puoli vuotta epätasainen ja vihjeiden myynti tuo vakautta tuloihin. Kynnys vihjeiden yrittäjyydessä, hyvinä puolina itse-työharjoittelussa vedonlyönti- näisyys ja vapaus sekä huononavihjeyritys TotalCTRL:lla. ”kukapa puolena epävarmuus. Ansiotasosta Mutanen pysyy vaitonaisena, mutta Muiden suhtautuminen Mutasen ei jalkapalloa kertoo, että keskimääräisellävedonlyöntiin ammattina oli alustaalkaen kannustavaa, mutta epäili- työkseen katselisi, ”normaalitöiden” ansiotasolla hän ei vedonlyöntiä tekisi nykyisessäjöitäkin riitti. Epäilykset ovat kuitenkin vielä kun naisetkin ovat mittakaavassa, koska se on työnä senkaikonneet menestyksen myötä. verran hektistä ja sitovaa.Ammatin pysyvyydestä hän ei osaa kykenemättömiäsanoa mitään varmaa, koska ala valittamaan asiasta Ammattimaisen vedonlyönnin työmäärää Mutanen pitää vaikeastikehittyy kovaa vauhtia ja tilannettaparin vuoden päähän on vaikea työnteon ollessa arvioitavana, koska se vaihtelee hyvinarvioida. Ideaalitilanne Mutasen kyseessä” paljon ajankohdasta riippuen – eri sarjat alkavat ja loppuvat eri aikoihin.mielestä olisi tehdä vedonlyöntiä myynnin Myös päiväaikataulut vaihtelevatesimerkiksi muun työn ohella. aloittamiseen on hyvin pieni, koska senKannustimia täyspäiväisenä vedon- paljon, usein työ kuitenkin painottuu voi aloittaa käytännössä ilman alkuviikon laskelmiin ja viikonlopunlyöjänä piti kuitenkin koettaa, eikä investointeja. Useat vedonlyöjät ottelukasaumaan. Kun vedonlyönnissävalinta tähän asti ole ollut huono, hakevatkin ”varmat tulonsa” vielä yhdistyvät työ ja harrastus, onpäinvastoin. esimerkiksi lehtijutuilla tai työajan määrittely vaikeaa. Toisaalta, työskentelemällä vedonlyöntiyrityksille. kukapa ei jalkapalloa työkseen Yhteistyötä myymiensä vinkkien katselisi, vielä kun naisetkin ovat tiimoilta muiden vedonlyöjien kanssa kykenemättömiä valittamaan asiastaAAPO MUTASEN Mutanen ei tee, mutta kertoo vaihta- työnteon ollessa kyseessä. ytyy alt.biz. -ammatissa kite vansa vinkkejä omiin vetoihinsa : Kunteemaosion idea liittyen. een mikäkeskittyy sellais Jussi Venäläinen aa, voi siitä Mu t as en l uetellessa vedon- oikeasti kiinnost myös ammatin. lyöntiammatin eri aspekteja tulevat saada itselleen esille hyvin samat asiat kuin [11]
 12. 12. Ilkka HynynenHenkilökuva: Saha- japrosessiteollisuudenteollisuuslaitosmies,koneinsinööri, teollisuudenopettaja ja kouluttaja,teollisuusjohtaja,pitkäaikaistyötön, rock-muusikko ja koti-isä.1986 ! Joensuun kaupunginelinkeinotoimeen1990 ! Elinkeinojohtajan Reaktioryhmän halu laajentaa käsitystään pohjoiskarjalaisestalomitus liike-elämästä ja maailmanmenosta johti tällä kertaa siihen, että1993 ! Maailmankylä Oysyntyy 1986 perustetun haastateltavaksi saatiin varsin eri tavalla bisneksestä ajatteleva pitkänoman yrityksen pohjalta linjan konsultti ja elinkeinoasiamies Ilkka Hynynen. Tarkoituksena oli1995 ! Elinkeinojohtajaksi tutustua hänen yhdessä Samuli Taposen kanssa toteuttamaan Future Missions -yhtiöön, josta allekirjoittanut sattui ohimennen kuulemaan2000 ! Päätoimiseksiyrittäjäksi (Maailmankylä Oy, eräässä tutkimusryhmätapaamisessa keväällä. Erilainen ajatusmalli jasivutoiminimi: Global Village) uusi tapa ajatella jäivät vahvasti mieleeni, joten tästä tuli ottaa selvää2005! Future Missions, syvemmin tämän julkaisun antaman sopivan viitekehyksen turvin.Suomen 1. non-profit yhtiöSamuli Taposen kanssa Yrittäjä Ilkka Hynynen on hyväntahtoinen lieksalaislähtöinen ajattelija tai ”tuumailija”, kuten hän itse mieluiten asian ilmaisee. Kokeneen konsultin kiinnostus uusia ideoita ja ihmisiä kohtaan on ihailtavaa. Energinen viisikymppinen kaveri saa innostumaan helposti ja rupattelun edetessä haastateltava innostuu silmin nähden itsekin. Koko tarinan taustalla on Hynysen vastuulla oleva tiedonjohtamiseen k e s k i t t y v ä p e r h e y r i t y s M a a i l m a n k y l ä O y. F i r m a n t o i m i n t a p e r u s t u u hautomotyyppiseen liiketoimintamalliin (incubator) ja se on yrittäjän mukaan Suomen ainut yksityinen elinkeinoyhtiö. Maailman Kylän sateenvarjon alle on luotu voittoa omistajilleen jakamaton yhtiö Future Missions. Tämä mielenkiintoinen yhtiö tukee taloudellisesti tieteellistä tutkimusta ja yksityiskohtana kannattaa mainita poiminta yrityksen perussäännöistä, jonka mukaan työnteko on Future Missionsissa kiellettyä, vain keskustelu on sallittua. [12]
 13. 13. ”Se ettei me Samulin kanssa saada tehdä töitä estää ranskalaiset teknologia- ja tiedepuistokeskukset. Hynysen meitä jäykistymästä triviaaleihin asioihin.” kontaktit ja tuntemus kansainvälisestä innovaatio- ja tutkimustoiminnasta ovat kattavat perinteiseen joensuulaiseen Yhtiön tarkoitus on toimia foorumina ja osaamisen esiin yrittäjään verrattuna ja ovat syntyneet 15 vuoden maailmallanostajana sekä osaamisen välittäjänä silloin kun asiakkaalla on touhuamisen myötä.tarve, joka sopii Future Missionsin filosofiaan. Projektit valitaanihmisten kautta, ja kun varmistutaan heidän ajatusmaailman Future Missions -yhtiön rakennuspalikkoina on käytettysopivuudesta ideologiaan, Future Missions tarjoaa laajat ajan myötä mukaan tarttuneita tiedostettuja parhaitatyökalut haasteen toteuttamiseen. Varsinainen toiminta käytäntöjä, jotka on isketty yhteen. Nykyisin sidosryhmätkäynnistyy siis ulkoistamisen kautta sopivien kontaktiyritysten käsittävät noin 50 yrittäjän verkoston johon kuuluu myöstai henkilöiden löydyttyä. tarkasti valittuja persoonia sekä paljon tuttavia. Hynysen mukaan asiakassuhde perustuu käsitteeseen dialogi- ”Meidän tehtävä ei ole tuotteistaa, vaan auttaa luottamussuhde, joka tarkoittaa luonnollista ihmisten välistä tuotteistavia yrityksiä näkemään oikeat asiat.” kanssakäymistä ja siitä mahdollisesti syntyvää luottamusta. Liiketoiminnan periaatteet ovat yhtiössä aivan tavalliset. Yhtiön ajatusmalli rakentuu tiedon, innovaatioiden ja Aikataulut, tavoitteet ja hinnoittelu on hoidettu kuten missäfilosofioiden johtamiseen. Future Missions -yhtiön tahansa osakeyhtiössä. Osaaminen maksaa ja mihinkääntoimintaympäristö on erittäin immateriaalikeskeistä ja alennusmyyntiin ei ole syytä, vaikka kyseessä onkin voittoatutkimustoimintaan orientoitunutta, luonnehtii Hynynen. Future jakamaton yhtiö. Täytyy siis tehdä ero voiton tavoittelun jaMissions on siis immateriaalista riskiliiketoimintaa, johon jakamisen suhteen.sisältyy voimakkaana elementtinä todellisuuden epävarmuustutkimuksen jälkeen, hän jatkaa. ”Eli kyllähän työt tehdään hirvittävällä vauhdilla, mutta meidän omia resursseja ei ole järkevä siihen ”Me Samulin kanssa tuumataan paljon, vähintään käyttää.” kuusi kertaa viikossa.” N o n - p ro fi t t o i m i n n a n p e r u s - Yhtiömallina voittoa jakamat- filosofiana on Hynysen mukaantomat yritykset ovat tulleetmaailmalla tunnetuksi etenkin ”Ahneuteen perustuvan ajatus ”hyvän vallankumouksesta” ja kyvystä vaikuttaa maailmalla,tutkimuspiireissä jo pidempään,mutta Suomessa Future Missionsin bisneksen tilalle on tuotu ”tässä olemme Samulin kanssa onnistuneet hyvin”, hän kuittaa.tyyppinen yritysmuoto on toistai-seksi ainut. arvoja, kuten rehellisyys ja Asiakassuhteet ja projektit syntyvät yhtiöön juuri filosofian pohjalta. Hynysen mukaan verotusta ihmisyys” Perusperiaatteena on Taposenkoskeva laki saadaan valmisteluun sanoin, ettei liiketoimintojanäillä näkymin vasta vuonna 2012. perustella voiton tuottamisen taiVerottajan vaihtoehdot ovat joko oman arvon tuottamisen perus-säätiö tai osakeyhtiö. Tämänhetkinen tilanne on se, että Future teella. Tärkein missio on antaa hyville tutkimusryhmille taiMissions maksaa voitostaan veroa osakeyhtiön tavoin. tutkijoille avustuksia. Esimerkiksi viime vuonna jaettiinHynynen toteaa kuitenkin, että he ovat valmiita toimimaan niin muutamia lahjakirjoja valituille tutkijoille.kuin laki kulloinkin edellyttää. Erot tavalliseen konsulttiyritykseen nähden korostuvat juuri arvopohjan eroissa. Tällaisen arvopohjaisen liiketoiminnan juuret ulottuvat Taposen mukaan 60- ja 70-luvuille, jossa rahaMISSIO & PASSIO ei saa olla syy vaan seuraus. Ahneuteen perustuvan bisneksen tilalle on tuotu arvoja, kuten rehellisyys ja ihmisyys. Tarkoitus Jo parikymmentä vuotta mielessä olleen ajatuksen on tehdä juuri sitä mitä itse haluaa ja antaa ihmisyyden ollapohjalta lopullinen päätös toteuttaa Future Missions syntyi sellaisena, kuin sen pitäisi olla. Oman itsensä tutkistelu ja osinerään kerran saunan jälkeen Pirkanmaalla vuonna 2005. itsekkäistäkin syistä omien mielenkiinnon ja innostuksenKokonaisuuden hahmottamista tukevana ajatuksena Hynynen kohteiden etsiminen ei haastatellun kaksikon mukaan käyheittää kuvainnollisesti rock-bändin perustamiseen liittyvän käden käänteessä vaan tarvitaan reilusti tuumailua ja aikaa.ajatuksenkulun, alitajunnan työskentelyn ja intuition. Tästä yhtälöstä on syntynyt myös Hynysen usein viljelemäMaantieteellisesti Hynysen ajatuksen juoksuun vaikuttavia missio & passio ajattelumalli, josta passio eli intohimoalueita ja innovaattoreita ovat Kalifornia, etenkin Piilaakso ja toteutukseen kumpuaa. [13]
 14. 14. BIOSFÄÄRIKOORDINOINTIA Mitä tällainen poikkeava liiketoiminta sitten käytännössäon? Esimerkkitapausta kysyttäessä esille nousee TimoHokkasen kanssa luotu biosfääritutkimukseen pohjautuvatutkimuslähtöinen interaktiivinen peliympäristö. Samuli Taposensanoin kyse oli siitä, kuinka luonto ja sen toiminnallisuudetsaadaan kommunikoimaan ihmisten kanssa ennen toteuttamat-tomalla tavalla. Koordinaattorina toiminut Future Missions ohjailija tuotti tohtoritason tutkimuspalveluita yhteistyössätietojenkäsittelytieteen professori Erkki Sutisen kanssa. Lisäksitarvittiin laite- ja ohjelmistokehitystä, jossa oli mukana kaksikorealaista opiskelijaa sulautettujen tietojärjestelmien alalta.Projektin kesto oli noin yksi vuosi ja siitä seurasi pysyvä kontakti painottuu koulutus-puolelle, kolmannelle sektorille ja valittuihinKoreaan. yrityksiin. Tarkoituksena on vastustaa vallalla olevaa lyhytnäköisyyttä. ”Kaikessa on kyse loppujen lopuksi vain ihmisistä”, tarkentaa Hynynen. Tehokkuusajattelu on vain ajatusmalli ihmisten päässä ja tämä estää ihmisiä tekemästä sitäTULEVAISUUS mitä he oikeasti haluavat. Tulevaisuus näyttää Hynysen mielestä siltä, että 20 vuoden Ulkoa johdetut yksilöt kärsivät tilanteesta, jonka tämä vieläkuluttua tämä heidän suosimansa liiketoimintamalli voisi olla murrosikäinen ja ei-omaehtoinen suomalainen kulttuuri onhyvinkin suosittu Suomessa. Tämä on myös yksi kaksikon onnistunut saamaan aikaan. Kyseenalaistaminen ja rohkeustavoitteista, ”Haluamme lisää samantapaisia ja erityisesti puuttua vallitseviin olosuhteisiin ovat suomalaisessaparempia ja kehittyviä yrityksiä”, kuittaavat Taponen ja Hynynen. oravanpyörässä melko olemattomassa roolissa, jos puhutaan”Ulkomailla, kuten Intiassa ja Kiinassa tulee vastaan tilanteita, tavoista tehdä liiketoimintaa ja toteuttaa intohimoaan. Tässäjolloin kysytään oletteko yliopisto, yliopistoa tukeva tulevat Hynysen mukaan välttämättä vastaan myös asiat, kutentutkimussäätiö vai non-profit -yritys (non governmental nöyryyden erottaminen nöyristelystä ja luottamuksenorganization)”, tähdentää Hynynen. rakentuminen ihmisten välisen kommunikoinnin kautta. Lähitulevaisuudessa Future Mission tulee keskittymään Osaamisen tunnistamisen ja tukemisen kautta voidaanbiosfääri -aluetoimintaan ja EU-projekteihin, jotka sopivat juuri saavuttaa niin ystävyyssuhteita kuin hyvinvoivia ihmisiä, jotkavalittuun strategiseen fokukseen. ”Tuumaillaan rauhassa mitä oikeasti toteuttavat itseään terveellä tavalla. Tällaisentuleman pitää, tekemistä ei tarvitse hakea”, toteavat Hynynen ja mahdollistaminen tarvitsee kuulevia korvia ja henkilöitä, jotkaTaponen. Kaikki lopulliset projektit syntyvät Future Missionsia uskovat toisten unelmiin.kiinnostavan asiakastarpeen löydyttyä ja halusta toteuttaa seyhteistyössä yhteisen arvopohjan kautta. Ilari Havukainen Markkinointi ei kuulu Future Missionsin liiketomintaan, eikämitään olla tyrkyttämässä käsi ojossa kenellekään. Toiminta [14]
 15. 15. n seutu Joensuu Joensuun seutuwww.josek.fi suus yritt äjänä? Tu levai Menestystarinan rakentamista ei kannata aloittaa tyhjästä. Valmiin liiketoiminnan jatkaminen on usein uuden yrityksen perustamista järkevämpi vaihtoehto. Yrity Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Valmiita yrityksiä sneuv odottaa jatkajaa palve onta- lut puh. Valmiin liiketoiminnan jatkaminen voi nuorellekkin olla 020 info@ 721 878 uuden yrityksen perustamista järkevämpi vaihtoehto. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy ylläpitää Yrityspörssiä, jossa on Joensuun seudulla myytävänä josek 7 olevia yrityksiä. Tarjonta seudulla on erittäin monipuo- lista. Yritykset ovat eri toimialoilta ja eri kokoisia. .fi Yrityspörssistä voit hakea haluamaasi yritystä toimialan, yhtiömuodon, alueen tai kaikkien näiden perusteella. Ota yhteyttä ja löydä tulevaisuus [15] yrittäjänä!
 16. 16. [16]
 17. 17. [17]
 18. 18. INNOVAATIOKUUKAUSI™Oletko koskaan harkinnut yrittäjyyttä korkeakouluopintojesi jälkeen? Sinulla on jo olemassa olevatuote- tai palveluidea, mutta et tiedä kuinka lähtisit viemään sitä eteenpäin jo opintojesi aikana tainiiden jälkeen? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin voit hakea vastausta Pohjois-Karjalanammattikorkeakoulun hallinnoiman ACE – Advanced Collaboration for Entrepreneurship –projektinjärjestämästä Innovaatiokuukausi™ -opintojaksolta!Innovaatiokuukausi™ on noin viisi viikkoa kestävä intensiivinen 5 opintopisteen kokonaisuus, jokatarjoaa opiskelijoille valmiudet lähteä viemään omaa ideaansa eteenpäin, aina yrityksenperustamisvaiheeseen saakka. Opintojaksolla muodostetaan monialaisia opiskelijaryhmiä (UEF jaPKAMK opiskelijat), jotka valitsevat yritysidean jalostettavaksi yrityksen perustamisvaiheeseen.Opintojakso sisältää työpajoja ja tapaamisia sekä itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Omastaoppimisesta pidetään oppimispäiväkirjaa. Opintojaksolla ei keskitytä vaan ideointiin, vaan ideatviedään mahdollisimman pitkälle konkreettiseksi toiminnaksi.Innovaatiokuukausi™ -opintojakson opiskelijat ovat tähän mennessä perustaneet 3 uutta yritystäja lisää on tulossa. Opintojakson opetuskieli on englanti, koska kansainvälisten opiskelijoidenmäärä on suuri. Tähän mennessä opiskelijoita on ollut mukana jo 26 eri maasta, joten opintojaksoantaa mahdollisuudet verkostoitua kansainvälisesti. Mukana kurssilla on eri alojen asiantuntijoita,jotka ovat ryhmien käytettävissä kaikissa kysymyksissä. You’ll never walk alone!Heräsikö kiinnostuksesi? Jos näin kävi, niin käy katsomassa lisätietoja tai ilmoittautumassaopintojaksolle kotisivuiltamme www.acehanke.fi tai ota yhteyttä projektisuunnittelija Kari Kuikkaan(Kari.Kuikka@pkamk.fi). Opintojaksoa järjestetään tasaisin väliajoin, joten mahdollisuuksiaosallistumiseen löytyy aina! [18]
 19. 19. Verrattomat verkkopalvelutInternetistä on kasvanut erottamaton osajokapäiväistä elämäämme. Seuraavassaesittelemme kolme erityyppistä verkkosovellusta,joita Reaktioryhmä on toiminnassaan hyödyntänyt.Dropbox - tärkeät tiedostot pilveen ja ajan tasalle eri laitteiden välillä Dropbox on helppokäyttöinen ja turvallinen tiedostojen jako-, synkronisointi- ja varmuuskopiointipalvelu. Palvelu mahdollistaa sinulle tärkeiden tiedostojen automaattisen synkronoimisen kaikkien käyttämiesi laitteiden välillä sekä niiden käyttämisen offline-tilassa. Sen avulla voit myös jakaa tiedostoja ja kansioita valitsemiesi käyttäjien kesken. Dropbox voidaan asentaa Windows, Mac ja Linux - käyttöjärjestelmille, ja omiin tiedostoihin pääsee selaimen kautta käsiksi, miltä tahansa internet-yhteydellä varustetulta koneelta sekä muutamien mobiililaitteiden kautta. Dropboxin kahden gigatavun käyttäjätili on maksuton, 50 gigan tili 99 dollaria ja 100 gigan tilistä saa maksaa 199 dollaria vuodessa. Työryhmälle: tiedostojen jakamiseen. Henkilökohtaisesti: tärkeät tiedostot saataville kaikilla laitteilla.! www.dropbox.comGroupsite - kattava yhteistyöalusta työryhmälle Groupsite on sosiaalisen median ja online-ryhmätyöskentelyn yhdistävä verkkopalvelu, joka sopii erinomaisesti ryhmätyöskentelyyn sekä projektinhallintaan. Erittäin monipuoliset ominaisuudet sisältävä palvelu toimii intra-/extranetinomaisesti. Groupsite mahdollistaa uutiskirjeen ja ryhmäsähköpostin lähettämisen, keskustelufoorumin ja blogin käytön sekä tiedostojen, linkkien, valokuvien ja videoiden jakamisen suljetun käyttäjäyhteisön kesken. Palvelun peruskäyttötili sisältää kaikkien edellä lueteltujen vakio-ominaisuuksien ohella 250 megatavua tilaa ja mahdollistaa viiden alasivun luomisen käyttäjäyhteisön sisällä. Kuukausiveloitteisten 30-100 euron käyttäjätilien premium-ominaisuuksina tulevat mm. paremmat tietoturvaominaisuudet, suurempi tila tiedostoille sekä rajaton määrä alasivuja yhteisön sisällä. Maksullisten käyttäjätilien myötä yhteisön sivuilla ei myöskään ole ilmaistileissä näytettäviä mainoksia. Työryhmälle: sisäiseksi keskustelu- ja tiedotusvälineeksi. Henkilökohtaisesti: verkostoitumiseen eri yhteisöissä. www.groupsite.comMindmeister - näyttävää brainstormausta online-ryhmätyönä Mindmeister tarjoaa mahdollisuuden luoda, hallinnoida ja jakaa monipuolisia ja näyttäviä miellekarttoja. Selaimella käytettävän suojatun verkkosovelluksen avulla useampi käyttäjä voi samanaikaisesti työskennellä saman miellekartan parissa. Helppokäyttöisen verkkosovelluksen avulla karttoihin voidaan sisällyttää linkkejä, kuvia ja lisätietolaatikoita, jotka saa tarpeen vaatiessa piiloon. Karttoja voidaan tallentaa verkkoon, tulostaa paperiversiona tai luoda niistä pdf-versioita. Maksullisessa versiossa karttoja voidaan käyttää myös offline-tilassa, jolloin muutokset synkronisoituvat verkkoon verkkoyhteyden palattua. Palvelun maksuttomalla perustilillä voidaan luoda kolme miellekarttaa. 36 euroa vuodessa maksavassa Premium -versiossa ja 6 euroa kuukaudessa maksavassa Business- versiossa on muun muassa parannettu turvallisuus sekä mahdollisuus käyttää sovellusta offline-tilassa. Työryhmälle: brainstorming-ryhmätyöskentelyyn etänä. Henkilökohtaisesti: projektien suunnitteluun. www.mindmeister.com [19]
 20. 20. MINDSHIFTING Mindshiftingistä kiinnostuneille suosittelemme: Ravistettava - Omskakas. Toisinajattelijan käsikirja. Saku Tuominen ja Katja Lindroos. 2009, Tammi.Toisinajattelijoiden matkassaTeksti Jussi Räsänen Ihminen on laumasielu. Pel- taa mitään, ei itseä eikä ympäristöä. aikana kehittyneen mielemme sopeut-käämme tehdä asioita eri tavalla. taminen nykyajan vaatimuksiin vaatiiHaluamme samoja asioita kuin muutkin, Teemme suurimman osan päätök- ajatustavan ravistamista.toistamme samoja toimintatapoja ja sistämme automaattiohjauksellateemme samoja virheitä. Myös tun- miettimättä juuri mitään. Tämä johtuu Laumasta poikkeaminen ei oleteemme menestymisestämme perustuu tarpeestamme säästää energiaa, vält- luontaista, joten vaatii tietoisenasiihen, kuinka vertaamme itseämme tää riskejä ja hakeutua kohti turvallista. ponnistusta toimia toisin, ellemme haluamuihin. Muuttuva maailma luo kuitenkin jatku- kopioida toisia ja mennä virran mukana van paineen yksilöiden ja organisaa- - ja uskoa että on olemassa jokin Se että muut tekevät asioita tietyllä tioiden muutokseen ja tämä paine järkevä syy sille, että suurin osatavalla, ei tarkoita kuitenkaan sitä, että saattaa aiheuttaa stressiä ja ahdistusta. ihmisistä tekee kuten tekee.he olisivat välttämättä oikeassa. Kunihminen ajattelee eri tavalla kuin Meidän tulee oppia haastamaan Mindshifting -teemaosio koostuuenemmistö, hänessä on aina jotain näkymätön mutta vahva vastustaja - kolmesta kirjoituksesta:epäilyttävää. Kuitenkaan ilman yksilöl- oma mielemme. Tuhansien vuosienlistä ajattelua ei ole mahdollista muut- Simo Pasanen kyseenalaistaa Tomi Astikainen kirjoittaa työelämän anarkistisessa kirjoituksessaan lain- Amit Roy pohtii maailman pienuutta ja muutoksesta, uudenlaisesta säädännön luomat monopolit ja ihmisten riippuvuutta toisistaan ja kaveruuteen perustuvasta kilpailun rajoittamisen ja liputtaa peräänkuuluttaa vastuunottoa yrittäjyydestä ja jälkiniukasta- vapaamman ja vähemmän yhteisestä maailmastamme sivulla 22. yhteiskuntautopiasta sivulla 21. byrokraattisen tulevaisuuden puolesta sivulla 23. [20]
 21. 21. Tomi AstikainenEveryone a Friendtrepreneur? Whats the difference between our modern labor for need to figure out what they are really good at, how they canincome employment and the largely condemned slave labor add value to their community, where their passions lie and onof the past? A modern worker is free and happy whereas which areas they need help from others. They function in apeople who were slaves were treated as merchandise, right? network of peers. Everyone is on the same line withoutThat might be the case for some 10-20 percent of people artificial hierarchies - ready to listen and find synergieswho are living their dream and doing what they love to do. together. Whats more, they dont ask for permission. TheyHowever, most of my friends - barely in their thirties - are take initiative and put good ideas into practice.tired, stressed out and constantly overworked. One of the fresh new practices among entrepreneurs in So, the difference really is that previously the "master" Finland is a loosely connected network of entrepreneurshad to take good care of the "slave" to ensure his who call themselves "Friendtrepreneurs". These Friend-productivity. Nowadays youre on your own Entrepreneurs use free social mediaand only free to the extent that your platforms in order to support each othermortgage and Visa bill allows. Your "master" and to nurture ideas together - not to skin Maybe it is exactlymight tout on the company website how great each other alive in fierce competition. Andthe career opportunities are, but once friendtrepreneurial they seem to be fired up! qualities that our generation ofyou join the harsh reality settles in: The father of the idea, Eero change-makers puts to useunless youre willing to play by the book, Leppänen, elaborates in his blog:you are free to leave. There are other "slaves" when times are tough "It was like putting up a bonfire and askinglining up for the job the moment youre gone. people to meet around it. Theres always What if this kind of modern slave labor someone telling their story, keeping thewould be rendered obsolete by automation o r fi r e burning and people whisper to eacheven criminalized due to its clearly unethical and unhealthy other what they want to whisper. Youll never know whatimplications? What would be an alternative then if it was comes up."illegal to employ people? What if everyone was a self- Maybe these kinds of initiatives are part of the largeremployed entrepreneur? social transition we are taking from the industrial society to a If we are to automate the production of basic necessities post-scarcity economy. Maybe it is exactly friendtrepreneurialin the future and distribute these freely to everyone, what qualities that our generation of change-makers puts to usehappens to our organizations? Is there even a need for rigid when times are tough.and often bureaucratic structures in the future? Traditionallyentrepreneurship has been supported merely due to the Tomi Astikainenincreased possibilities for further taxation and employment.But why should we continue nurturing entrepreneurial Tomi Astikainen on valmistunutqualities if we are to get rid of money altogether? Lappeenrannasta kauppatieteen maisteriksi. Having been an entrepreneur myself I know that even Astikainen liftaa kirjoitushetkellä jo kolmattawith our current financial limitations these people are kuukautta Euroopassa - ilman rahaa.resourceful, idea-rich and more than willing to cooperate with Matkustusblogi ja kirja luettavissatheir entrepreneurial colleagues. Small-scale entrepreneurs osoitteessa www.mindyourelephant.org [21]
 22. 22. Amit Roy Between You And Me - ‘Two Cents Most of us feel that we end whereour skin ends and yet when we look at Biography:it from a purely scientific basis, we arewhat we eat. What we eat comes from Amit Roy has a B.Sc. Econ.various sources and many times it isfrom different countries as well.! from India, M.Sc. IT fromAnthropologists tell us that the modern Australia and now he isworld system means a world in which doing his dissertation innations are economically and politicallyinterdependent. If we look impartially, it Joensuu. Amit had well-paidis very evident that the world is so job in Oracle before heinterdependent that if there are no founded his mission andclouds, the paper will not be possible. began teaching. Fortunately, most intelligentspecies of the world do not control theplanet. The clouds do not belong to any achievement needs humanity to put We may want to think only aboutone flag be it of Finland, EU, America, aside all its differences and stand ourself but probably we need toAsia or Africa. Same is with birds. They together as a Team. understand it deeply now that all of usjust move freely without anyone asking are not as independent as we think wefor passport and visa. Is it stamped All of us share a common humanity are. Life is a web of interdependenciesrightly? and all of us make this world as it is. in which each one affects the other and Each one of us is contributing towards this effect goes far beyond the The world has changed very the world in some way. You can be immediate next. It is beyond the personrapidly in past two decades. A doing that either by acting proactively to who we directly affect, beyond thespectacular technical product that has address some issues of the world or by family and beyond the societies inactually changed the world for avoiding and ignoring those issues. You which we live.us in recent times is a may be conscious of yourcomputer: a PC or a contribution towards the At this point, it may be useful if youlaptop. It is a single Ask yourself world or you may be ask yourself ‘how are we, each one of c o n t r i b u t i n g i n y o u r us as individual contributing towardspiece of hardware ‘how are we, each unconsciousness. the world. My skin color may bethat acts as your one of us as individual different than yours, I may eat differentpersonal knowledge contributing towards Today we can see it kind of food and I may pray at abank, watch, camera, the worldyour personal Post Box more clearly than ever different kind of place than you or I maythat you can access from before as there are clearly not pray at all but what happensalmost anywhere, music visible global challenges. These between you and me is what is makingSystem, Television, Telephone, Type- are problems shared by all of us this world. The question we should askwriter and much more. A Computer is a irrespective of our backgrounds and ourselves before we feel ashamed ingenuine piece of human intelligence affiliations. Problems such as global giving answers to our children ask us isand achievement. Its wonderfully warming, depletion of ozone layer, ‘Do we want to live more sensibly now?accurate, has better memory than most t h re a t s o f n u c l e a r a n n i h i l a t i o n ,human beings and makes life easier for eradication of poverty, the digital divideus. Do you know that about 20 are there for all of us. And If we fail to Amit Roycountries need to collaborate to meet these shared challenges, it willproduce one laptop? Each genuine hurt us all.piece of human intelligence and [22]
 23. 23. Ennen taksisotaa Simo Pasanen Ajattele kaaos. Ajattele ihmisten Moni osaisi ajaa taksia ja hyvin monella tään. Turvallisuus kuitenkin perustuisiriehuvan ja mellastavan. Katso sielusi on lupa ajaa taksia, mutta harva on kuluttajan valintaan, asiaan, joka onsilmin palavia rakennuksia, kuolevia taksiyrittäjä eikä kukaan saa perustaa suuri mysteeri. Tähän mysteeriin liittyylapsia, ryöstelijöitä ja kaikkea kauheaa. taksiyritystä, joka kilpailee virallistetun vahvasti toinen mysteeri, yrittäjähen-Tätä on täydellinen anarkia, perkele! tahon kanssa asiakkaista. Voi olla kisten mielikuvitus. Onneksi on sääntöjä ja onneksi perusteltua, että on virallinen rekisteri Ehkä nykyinen byrokratian näkyväihmiset noudattavat niitä. Onneksi ei ole taksiluvan saaneista ja voi olla, että näin käsi johdattaa parempaan lopputu-anarkiaa. Jotain on kuitenkin nykyisen ja kuluttajia suojellaan aidosti - karsiihan lemaan kuin lievän anarkistinen vaihto-täydellisen anarkian välissä, jotain aivan rekisteri epäkelvot nilkit suhteellisen ehto, ja sekä myyjät että ostajatrealistista, jotain jota voisi kuvitella tehokkaasti pois, kun rikkeistä luvan voittavat nykyisyydessä - on tarpee-hymysuin. Kuvittelemisen jalo taito menettää. tonta kuvitella erilaista tulevaisuutta.kuuluu erilaisena olemiseen ja erilaisen Mielestäni ei ole lainkaan perustel- Korkean teknologian markkinoinninajattelutavan herättelyyn. Jos ei tahdo tua, että taksien määrää säädellään oppikirjassa kerrottiin, etteivät kuluttajattehdä kaikkea kuin muut, on jotenkin paikallisesti, koska olisi vain oikein, että v ä l t t ä m ä t t ä o s a a k u v i t e l l a m i t äoltava erilainen. Ne pienet ja suuret kuljettajakurssin läpäissyt saisi kantaa tarvitsevat. Sanoisiko 80-luvun ihminenyritysideat tai elämistavat vaativat riskin rikastumisestaan tai köyhtymises- tarvitsevansa kiinteää internetyhteyttävallitsevan huomaamisen ja vallitsevasta tään ja ajaa omaa taksia kunhan hän älypuhelimeensa? Tutumpien tuot-poispyrkimisen. noudattaa pelin sääntöjä. Todennäköi- teiden, kuten tulevaisuuden taksi- Kuvitteleminen on lapsellista, sesti taksilupien myöntäminen pienen- matkojen kuvitteleminen voi olla yhtämyönnän. On huomattavan paljon täisi taksiluvan saaneiden voittoja, vaikeaa. Hetkellisten kuvitelmienparempi olla kuvittelematta ja lukea mutta eihän nykyisiä yrittäjiä (tai jalostaminen toimiviksi liikeideoiksimaailmaa vakavamielisesti. Yritysidean ammatinharjoittajia) tulekaan lähtö- lienee vielä vaikeampaa. Näitä naiivejavakavamielinen kuvitteleminen ei ole kohtaisesti suojella uusilta tulokkailta. kuvitelmia on turha käydä jalostamaankuvittelemista lainkaan, vaan Tällaista menettelyähän voidaan pitää jos byrokratialla estetään palvelujen jakatsomista kuinka muut kilpailun rajoittamisena, menettelyä jota tuotteiden tarjoaminen niitä haluaville.tekevät ja mikä on yli- kovin ollaan estämässä toisaalla toisten Suomessa on paljon sellaistapäänsä sallit- virkamiesten taholta. sääntelyä, jossa häviäjänä on kuluttuja,tua. Hieman Suomes Taksisota vaatii enemmän mutta jostain syystä näistä järjettö- sa on paljonvakavamielisyyttä sellaista kuvittelua. Ei olla vielä riittävästi myyksistä ei tahdota päästä eroon. sääntelyrajoittaen voidaan ä, jossa menty anarkian puolelle. Ajatella Suomalainen byrokratia on turvallinen, häviäjänhuomata, että ä on jos olisi eri taksiyhtiöitä nykyisen mutta on turha kuvitella etteikö sillä olisi kuluttajaSuomessa on joi- instanssin rinnalla. Olisi ehkä hintaa. Hinnan suuruutta voineetain suhteellisen hintakilpailua ja voisi olla, että takseja kuvitella vain kuvittelemalla lapsellisiahoukuttelevia aloja. Moni meistä olisi enemmän saatavilla. Kuvittele ihan todellisuuksia, joten näiden esittäminentavallisista pulliaisista ehkä tahtoisi vain kuvittelemisen vuoksi erilaisia vakavamielisille lienee turhaa ja täten onra hana ns ainna n v u o k s i p e r u s t a a lupauksia taksimatkasta - olisi se vanha paras tottua turvalliseen ja ohjailtuunlääkekaupan, viinakaupan tai ajella ja virallinen taksiyhtiö, jonka taksit nykyisyyteen ja keskittää kaikki olemas-omalla taksilla. Ehkä joku haluaisi menisivät varmasti sillä tietyllä hinnalla, saolon energia nykyisiin mahdol-perustaa kasinon. Katsomuskannasta mutta olisi kilpailevia yhtiöitä, joiden lisuuksiin.riippuu mikä edellä mainituista on taksit olisivat ehkä hieman erikoisia ja Ehkei kuitenkaan kaikkeakunniallista yrittämistä tai esimerkiksi ehkä jopa halvempia. Anarkiaa! byrokratiaa tule sietää ja ehkä tällaisiakuinka vapaata yrittämisen eri aloilla Tällaista hurjaa kuvittelua vastaan lapsellisia mielipiteitä tulee esittäätulisi olla. o n e s i t e t t ä v i s s ä v a k a v a m i e l i s i ä vaikka nämä toistavatkin itseään Voi olla, että on turha kyseen- kommentteja nykyisen järjestyksen vuosikymmenestä toiseen.alaistaa Alkon ja RAY:n monopoleja. puolesta, joista melkein kaikki koskevatVoimme kuitenkin kohtuullisen vakava- kuluttajien suojelua epämääräisiltä Simo Pasanenmielisesti kyseenalaistaa taksiyrittäjien yrittäjiltä. Nykyinen systeemi onlaillisen suojelun ja kuvitella Suomen, turvallinen ja kuvittelemani todellisuusjossa olisi hieman vähemmän esteitä. olisi vähemmän turvallinen, myönne- [23]

×