Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Empresa2.0 regio7-20120218

1,578 views

Published on

Article sobre Empresa 2.0 publicat al Regió 7 del dia 18-2-2012

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Empresa2.0 regio7-20120218

  1. 1. Regió7 | DIUMENGE, 19 DE FEBRER DEL 2012 ECONOMIA 29EMPRESA 2.0, EL REPTE PER LA PRODUCTIVITAT«Si fa un quant temps parlàvem de la ‘fractura digital’ actualment assistim en les nostres organitzacions a la ‘fractura ,digital 2.0’ i com a directius i empresaris no podem permetre’ns el luxe que això passi a la nostra companyia» , pectes com la cerca d’informació, l’ús d’en- emple per a la gestió del coneixement (per confiança, i, en última instància, reduir la llaços per organitzar la informació, l’autoria registrar referències, articles, notes tècni- fricció i accelerar els processos de negoci per a la creació de continguts, l’etiquetatge ques...), facilitant la creació ràpida i fàcil de en què la gent està compromesa. TRIBUNA dels continguts pels criteris personals, el co- continguts, el seu etiquetatge i posar-los a l’a- Accedir a coneixements i experiència UNIVERSITÀRIA neixement en xarxa i l’ús de la tecnologia bast de la resta de l’organització de mane- que es poden utilitzar per formular un pla RSS. Les tecnologies i aplicacions . tenen, ra simple, amb sindicació RSS. I trobaríem d’acció quan les decisions s’han de Ramon Costa també, un valor molt important per ser moltíssims altres exemples i aplicacions prendre. PROFESSOR DE GESTIÓ DE LES TIC DELS ESTUDIS utilitzades internament com a eines de co- per a la majoria de departaments i proces- Aprofitar els contactes professionals per D’EMPRESA DE LA FUB municació, col·laboració, treball en equip, sos empresarials. obtenir assessorament, consell, accés a informació… En grans empreses podem trobar apli- referències... egurament tots estaríem d’a- Per exemple, els blocs tenen una aplica- cació pràctica, també, per localitzar ex- Poder rebre alertes relacionades amb S cord que un dels més impor- tants fenòmens esdevinguts en els primers anys d’aquest segle ció pràctica i immediata en la gestió de pro- jectes com aplicacions per tenir-ne un re- gistre/diari, amb la informació ordenada, perts –qui sap de què–, posar en contacte equips distribuïts, identificar les persones re- llevants quant a coneixements o nodes de re- nous continguts i activitats a l’entorn del treball corporatiu. És fàcil adonar-se dels molts beneficis iXXI ha estat la irrupció i extensió, massiva, classificada i arxivada cronològicament, lacions professionals, per exemple. La ma- avantatges que poden aportar aquestes ei-de la web . i l’ús intensiu de les seves apli- amb l’opció de poder incloure comentaris joria d’aquestes eines i funcionalitats for- nes a les nostres empreses:cacions (blocs, wikis…) i, especialment, de per part de l’equip i accessible, via RSS, pels marien part i/o es podrien integrar amb les Treball efectiu en equiples xarxes socials i els microblocs, amb Fa- diferents stakeholders, de manera auto- nostres intranets i entorns col·laboratius em- Gestió de coneixement interncebook i Twitter, com a principals refe- màtica. O, per exemple, podem utilitzar les presarials, el que anomenaríem xarxes so- Millor comunicació interna i externarents, entre d’altres. wikis per a l’elaboració col·laborativa dels di- cials corporatives. Llavors, la qüestió és «per què no ho es- A poc a poc les empreses han descobert ferents documents del projecte (actes, Si fem una anàlisi d’aquestes plataformes tem aplicant a la nostra organització?» I lael valor que pot tenir per a elles ser presents guies, informes, manuals...). empresarials (xarxes socials corporatives) resposta, com és habitual, es pot trobar enen aquestes xarxes a l’hora d’establir con- Però també podem aplicar les wikis a l’ho- trobarem que totes aporten una sèrie de be- el desconeixement de les eines, en la por deltactes, converses i arribar a una bona part del ra d’elaborar i mantenir informació asso- neficis a les companyies: canvi organitzatiu, en una visió equivocadaseu públic potencial o bé, per exemple, per ciada als nostres processos de gestió de qua- Compartir la informació de l’equip i la de moltes d’aquestes aplicacions (són per aposar en marxa nous canals de comunica- litat, per preparar materials de formació o de coordinació de les activitats relacionades frikies) i, sobretot, en la desconfiança, perció amb la seva comunitat (clients, usuaris…) producte per a la nostra xarxa comercial o amb el projecte afegint-hi permanència i part de la direcció i dels comandaments in-o per definir grups de treball o comunitats per elaborar els documents de recull de pre- estructura de les comunicacions ad hoc. termedis a l’hora de posar en marxa novesde pràctiques externes a la companyia. O, guntes freqüents dels clients (FAQs). O, per Delegar poder (empowerment) a les aplicacions. I, sobretot, pel canvi de cultu-fins i tot, per poder gestionar processos de exemple, per crear i mantenir el manual de comunitats d’experts i grups de treball ra necessari en la manera de treballar i de di-compravenda electrònica (BB) a través de benvinguda dels nous empleats o per pre- (amb espais per a interessos específics, rigir.xarxes socials empresarials i sectorials. parar els continguts i detalls d’un esdeve- captura de millors pràctiques, difusió Si fa un quant temps parlàvem de la Ara bé, el repte de les organitzacions ha niment o per fer les convocatòries i actes de d’innovació i proporcionar una xarxa de fractura digital, actualment estem assistintestat i serà, durant els proper anys, com es- reunions. També podem considerar els suport informal). en les nostres organitzacions a la fractura di-devenir una empresa ., concepte que ja es blocs i microblocs com a canals de comu- Facilitar la interacció social per ajudar gital ., i com a directius i empresaris no po-va definir fa uns quants anys, el , per part nicació interna entre departaments o a ni- els professionals a establir i enfortir les dem permetre’ns el luxe que això passi a lad’Andrew McAffee, i que es basava en as- vell corporatiu, i la seva aplicació, per ex- relacions personals i desenvolupar la nostra companyia.CREIXEMENT ECONÒMIC I DÈFICIT«Les reformes estructurals, totes, són obligades i doloroses. Si de moment s’aconsegueix aturar el creixement de l’atur,s’haurà guanyat una batalla, no la guerra. Aquesta es guanyarà en altres fronts. Fins arribar al creixement» ÁNGEL DÍAZ/EFE Ara estan pujant a la superfície tots els cadàvers de les bombolles d’una economia mal estructurada, i no només de la im- mobiliària. El govern anterior, després de LLETRES DE CANVI negar el - la crisi, va tenir l’o- currència d’intentar salvar els esculls amb Celdoni Sala una política pseudokeynesiana d’aug- SECRETARI DE LA FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL mentar el dèficit públic fins a uns límits mai assolits fins aleshores. El límit de l’, del PIB no s’havia donat mai des a situació del país és gairebé que hi ha dades fiables. Ara, com que tot L d’emergència perquè hi ha pocs –per no dir-ne cap– as- pectes dels que incideixen po- el que erròniament es va fer es va finançar amb deute públic, d’inversors forans i propis obligats, s’ha de tornar, i mentres- Ruiz Gallardón, Sáenz de Santamaría i Rajoy, aquesta setmana al Congrés dels Diputatssitivament en el benestar que no presen- tant reduir el percentatge si volem que estin estats de dèficit de qualsevol tipus. Però torni a trobar finançament a preus «nor- Epíleg: In Memoriam a Fraga menys rancúnia, però sense aprofundir nis’ha de distingir entre els dèficits estruc- mals». Al llarg de la vida he tingut la sort i l’o- estalviar allò del «llançament al mort». I enturals, que són enquistats i tendeixen a la Per això les reformes estructurals, totes, portunitat, per circumstàncies diverses, de darrer lloc, els qui s’atribueixen fites quepermanència, i els dèficits cíclics, que són obligades i doloroses. Si de moment conèixer molta gent important i de viure no van, ni de lluny, viure, quan d’altres hisón transitoris. Per recuperar el camí del s’aconsegueix aturar el creixement de l’a- de prop i de primera mà moments trans- érem i podem donar fe de les mentides. Hobenestar i l’estabilitat econòmica en ge- tur, s’haurà guanyat una batalla, no la cendentals de la nostra història recent. explico amb la llibertat de no haver tingutneral s’han de combatre tots, però sobre- guerra. Aquesta es guanyarà en altres Mai no he aspirat a res, políticament par- mai cap càrrec polític ni haver estat afiliattot els estructurals. I això sembla que és la fronts. Fins arribar al creixement, perquè lant, però gaudia i gaudeixo de l’amistat en- a cap de les operacions polítiques de Dontrajectòria que ha emprès el govern, i en- s’ha de parlar clar: o hi ha creixement eco- riquidora de moltes persones. Algunes Manuel (AP, CD, PP). Però després d’ha-cara que les mesures trepitgen «ulls de nòmic o no hi ha competitivitat que valgui d’extraordinàries com Don Manuel Fraga. ver treballat com d’altres, fa anys, en unapoll» d’entrada, s’ha d’esperar què en re- i resolgui els dèficits que tenim: finança- Per això m’ha deixat mal gust de boca lle- tasca de reforma democràtica, fonamen-sulta de la totalitat de les reformes sense ment, Seguretat Social i pensions, admi- gir certes coses arran de la seva mort. Co- tal i històrica, per estar on som avui. Jo perdesqualificacions prèvies i s’aconsegueix nistració pública general sobredimensio- ses i conclusions, de vegades elucubra- Fraga he estat un «Querido amigo....». Nitancar la tendència i remuntar els dèficits nada, estalvi, balances comercial i de pa- cions miserables i roïnes, per part de gent més ni tampoc menys. El veredicte sobrecíclics i els estructurals. gaments... que no l’havien tractat mai. D’altres, amb ell el donarà la Història. Descansi en pau.

×