Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conca futur novembre2005

977 views

Published on

Treball final de la proposta "Conca Futur", impulsada per

Published in: Education
  • Be the first to comment

Conca futur novembre2005

  1. 1. Treball Conca Futur, Novembre 2005
  2. 2. Impulsors del projecte Agraïments Josep Aribau David Aguilar Isidre Mensa Manel Bailo Toni Alegre Abel Montserrat Jordi Balsells Lluís Bassat Pep Morera Montse Carbassa Joan Campreciós Sita Murt Pere Carles Xavi Cañamares Joan Noguera Ramon Costa Xavier Carles Pilar Parera Joan Jubert Manel Caro Elisabeth Pelfort Joan Mª Mussons Aina Casals Maite Pérez Antoni Olivé Gemma Chalé Rosa Mª Plassa Pere Prat Jordi Comelles Paco Poch Albert Riba Joan Costa Franc Ponti Quim Solé Vilanova Antoni Dalmau Rita Puig Antoni Diaz Antoni Rius Ramon Enrich Roger Roca Isidre Guixà Josep Salat Harold Graells Francesc Santacana Frederic Homs Maria Senserrich Marina Iglesias Jordi Tomàs Montserrat Jorba Llorenç Tusal Rafael Jorba Pep Solé Lluís Jubert Pep Valls Manel López Lluís Verdés Elena Marin Miquel Vila Martí Marsal David Vives Entitats col·laboradores Aquest treball ha estat fet de forma desinteressada i el seu Anota.net contingut és subscrit només pels impulsadors del projecte. Diputació de Barcelona Les despeses administratives, d’edició i presentació han estat Espai Gràfic sufragades en bona part amb un ajut de l’Àrea de Promoció Imma Jubert Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona. Pep Mas (Edis)
  3. 3. I. Presentació 5 1. I. Presentació El perquè Conca Futur va néixer fa dos anys, fruit de les inquietuds generades per la situació socioeconòmica 1. El perquè de Conca Futur 5 de Conca Futur de la comarca de l’Anoia. Les persones que han 2. Metodologia de Conca Futur 7 endegat el treball han aportat les seves perspectives i experiències tant personals com professionals, 3. Conclusions de Conca Futur 9 de forma lliure i desinteressada, buscant aportar respostes i reflexions innovadores i constructives, que fossin d’utilitat per als agents que tenen II. Idees força responsabilitat i capacitat per a resoldre’ls. 4. Niar a la Conca 15 Durant aquests dos anys s’ha dedicat una part del 5. Territori referent 19 treball a la reflexió, amb una mirada innovadora i 6. Clústers excel·lents 23 constructiva, recorrent a les opinions de persones 7. Conca digital 27 expertes i constituint comissions de treball especialitzades. 8. Campus del coneixement 31 9. Urbanisme i paisatge 35 El grup de treball va sorgir en uns moments en què 10. El “com” de Conca Futur 37 el tancament de diverses empreses dels dos sectors tradicionals de la Conca —el tèxtil i la pell— va posar de moda l’eslògan “Volem viure i treballar a l’Anoia”. Llavors començava una etapa d’inquietud i preocupació generalitzada per l’esdevenidor III. Annexos: treballs de les comissions (en document a part) d’Igualada i la seva àrea d’influència coneguda com a A.1. Evolució històrica “Conca d’Òdena”. A.2. Comissió de creativitat i innovació El grup va formar-se amb l’objectiu d’esdevenir A.3. Comissió de reconversió dels sectors tradicionals i noves activitats —modestament— allò que en l’entorn anglosaxó es A.4. Comissió de les tic coneix com a “think tank” o “fàbrica d’idees”. A.5. Formació Les persones del grup han treballat a títol individual, A.6. Urbanisme i paisatge com a emprenedors, empresaris, directius d’empresa, professionals i persones representatives de la realitat econòmica i social de l’anomenada Conca, però en aquest treball no representen res ni ningú. Durant uns mesos es va qüestionar la legitimitat del grup, ja que hi havia altres entitats i institucions que expressaven públicament la seva preocupació per la situació i la seva voluntat de trobar respostes. El fet que les persones integrants hi han treballat a títol Treball Conca Futur
  4. 4. 6 I. Presentació 7 2. individual i que l’existència de Conca Futur no és incompatible amb les altres iniciatives públiques i Finalment, cal no oblidar que l’objectiu final és lliurar el fruit d’una reflexió feta des de la societat Metodologia En ser un treball voluntari, hi ha diferents nivells d’aprofundiment en funció no tant de la voluntat privades, va possibilitar que es continués endavant civil. La feina es limita, doncs, a posar sobre la taula de Conca Futur de treball com del temps disponible que s’ha dedicat amb decisió. propostes que haurien de ser desenvolupades i a cada tema. Les experiències professionals dels implementades en fases següents i per persones o components i les metodologies utilitzades les podeu El nucli inicial d’integrants del fòrum van adreçar entitats o institucions que no són Conca Futur. contemplar detalladament en els Annexos. una carta a altres membres potencials. En aquesta carta es deia: Com es diu més endavant en les conclusions En qualsevol cas, les metodologies han estat d’aquest treball, “Conca Futur té com a missió iniciar participatives, sense condicionants polítics, obertes “És sabut que en aquesta àrea hi ha una gran un debat sobre propostes concretes que es presenten a totes les visions i opinions, i amb voluntat de fer concentració d’activitats econòmiques de poc valor i que tenen com a denominador comú garantir un aportacions pràctiques. afegit i intensives en mà d’obra poc qualificada o millor futur a la Conca, en un marc de cooperació poc valorada per un mercat que és global, i veiem pública i privada en el qual tant els ciutadans com Quan els seus membres han cregut arribar al punt amb preocupació que la conseqüència més evident els agents economicosocials i les administracions de maduració de les seves aportacions, els temes d’aquesta realitat és, d’una banda, la progressiva públiques assumeixin les seves responsabilitats i, s’han obert a la resta de ciutadans per recollir-ne les pèrdua d’ocupació i d’empleabilitat i nivell de vida d’aquesta manera posar en marxa processos de seves perspectives i opinions. dels ciutadans d’aquest territori i, de l’altra, la transformació que reorientin el desenvolupament disminució del pes econòmic de la Comarca en el econòmic i social d’aquest territori”. No és doncs un sistema tancat de receptes sinó un conjunt de Catalunya. espai de reflexió i propostes amb voluntat que siguin operatives. Volem que aquest grup es converteixi en un equip de treball capaç de proposar als estaments públics Si bé Conca Futur es presenta com un sistema —ajuntaments, Consell Comarcal, partits polítics, obert, per si sol és ja un sistema global i complet de patronals, sindicats, associacions, mitjans de millores i formes de treballar per a la comarca. comunicació— i a la ciutadania en general, diversos escenaris i línies d’actuació en els àmbits públic, Per portar a terme els seus objectius, Conca Futur privat i mixt que configurin una visió clara del ha organitzat el treball partint de comissions futur de territori, un futur amb noves activitats especialitzades en diversos temes; cada persona econòmiques que permetin millorar l’empleabilitat i que ha participat s’ha incorporat a la comissió on recuperar l’ocupació i el nivell de vida”. ha cregut que per característiques professionals o personals podia fer millors aportacions. Al final de L’objectiu ha estat, doncs, reflexionar sobre la les conclusions de cada comissió es detalla qui ha situació actual amb la mirada posada en el futur; estat en cada comissió. Les comissions que han estat i s’ha fet intentant no caure en la temptació dels operatives han sigut les següents: estudis i els diagnòstics i posant l’èmfasi en el pensament no convencional. En aquest sentit, no • Comissió de RECONVERSIÓ DE SECTORS s’ha dubtat en fer ús de tècniques noves i en cercar TRADICIONALS I NOVES ACTIVITATS l’ajut de persones expertes en els diferents camps explorats i, en especial, en creativitat i innovació. • Comissió de TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Treball Conca Futur Treball Conca Futur
  5. 5. 8 I. Presentació 9 3. • Comissió de CREATIVITAT, INNOVACIÓ I EMPRENEDORS. Conclusions Resumir en poc espai el treball que s’ha desenvolupat a Conca Futur és difícil però necessari perquè s’ha de Conca Futur de transmetre una visió general mitjançant uns Som conscients que faltarien desenvolupar més quants punts clau que defineixin clarament la comissions dedicades a temes que s’han treballat posició del grup de treball. Els detalls i exemples es o no s’han treballat directament, però s’ha preferit troben inclosos en el treball que s’adjunta. concretar aquelles que teníem més facilitat de desenvolupar; que haurien dispersat el nostre treball o no s’haurien pogut tractar adequadament. Comentaris previs Com ja s’explica en l’apartat corresponent, el treball de En concret, la comissió de Creativitat, Innovació Conca Futur s’ha organitzat en la majoria de casos en i Emprenedors, ha estat la que ha reunit més comissions especialitzades. El detall de les conclusions persones; fins i tot s’han separat en dos grups, en de cada comissió es troba en els annexos del treball funció de les edats dels assistents. També ha estat que es presenta. Una de les qüestions que ens hem la més abstracta en consonància amb el tema i en auto-exigit és la concreció en poques idees-força, que concret ha servit per a donar una visió transversal es puguin portar endavant —no sense esforç—, que de les altres comissions, tal com s’explica en l’annex siguin engrescadores per als ciutadans del territori i corresponent. que hi aboquin el seu talent. Els annexos del present treball donen una visió més àmplia i completa de les En les conclusions de cada comissió es detallen diferents aportacions rebudes, les quals caldrà tenir aquelles metodologies pròpies que s’han utilitzat presents en el plantejament de les accions a realitzar. així com, quan és rellevant, quines persones han intervingut en cada cas. El conjunt de les reunions realitzades per totes les comissions tenen un denominador comú que es Aquestes comissions s’han anat reunint amb diversa considera important: l’interès dels participants- periodicitat i amb diferents persones procedents convidats que les seves opinions siguin escoltades. de la comarca i coneixedores dels temes respectius. Totes les persones convocades han mostrat la seva Això ha servit per a obtenir unes conclusions que, opinió favorable que s’organitzin fòrums com aquests degudament tractades, han facilitat traçar les idees- en els quals es demana l’opinió i criteri dels que són força que es presenten. coneixedors dels diferents temes. En molts casos ens han comunicat el seu agraïment per haver estat Aquestes idees-força les hem concretades en cinc convidades a participar en el debat sobre qüestions i les entenem com a ICONES que haurien de ser que afecten el col·lectiu de la Conca. Aquesta és sens presents en qualsevol projecte que es pretengui dubte una riquesa que cal aprofitar i potenciar. desenvolupar. Es detecta una queixa generalitzada per no ser consultats pels polítics que dirigeixen el territori i tenen la sensació que es fan les coses sense la participació de les persones que tenen coneixements específics i un neguit creador. Treball Conca Futur Treball Conca Futur
  6. 6. 10 11 Hi ha una gran coincidència en el concepte de Nou posicionament assolir els avantatges dels guanyadors, apostant És un concepte i un conjunt d’idees per millorar, Conca com una realitat territorial que ha de superar Cal trencar motlles en l’ambigüitat en què ens per esdevenir els millors. En allò que calgui hem amb solucions creatives i innovadores, la proposta els límits estrictes dels municipis integrants en allò movem: Som ciutat? Som Conca? Què és la Conca de buscar suport d’altres territoris amb problemes de qualitat de vida creant senyals d’identitat pròpies, que pugui convenir, amb una visió generosa tant i quin territori inclou?, etc. Hi ha la sensació que semblants. Cal mobilitzar i donar molt protagonisme amb la voluntat d’esdevenir un referent al nostre pel que es refereix al concepte de Conca àmplia “anem fent” i que no cal arriscar massa... però la al capital humà, que degudament canalitzat, ha de ser país, aconseguir que el nostre jovent tingui més com al de la necessitat de superar els localismes, realitat és que les coses no van massa bé. Els índex generador d’idees i impulsor d’accions positives. Ens oportunitats de viure i treballar-hi i que els nou- especialment a l’hora de planificar el territori i les d’atur ens situen en posicions delicades, tenim un hem d’acostumar a “pensar en gran” i ser ambiciosos vinguts presents i futurs desitgin niar-hi perquè la activitats integradores. índex d’universitaris dels més baixos de Catalunya, per no quedar-nos en solucions a mitges. proposta és immillorable. la nostra economia s’ha recolzat sempre en sectors Per a aconseguir-ho podem parlar de tres eixos tradicionals on actualment hi ha problemes greus... Finalment, cal liderar i focalitzar l’esforç en unes bàsics: la qualitat, les persones i el territori; i Missió del treball idees-força que es proposen, alineades en un de tres vessants d’intervenció: la urbanística, Compromís social La primera conclusió és un posicionament projecte de territori. l’arquitectònica i els serveis. Conca Futur té com a missió iniciar un debat sobre d’una Conca creativa i oberta. Cal considerar el les propostes concretes que es presenten i que tenen concepte de Conca d’Òdena en un marc ampliat Idees concretes com a denominador comú garantir un millor futur als municipis que vulguin ser-hi inclosos i Idees-força • Pla Urbanístic de la Conca per a la Conca de l’Anoia, en un marc de cooperació especialment aquells que pel seu valor estratègic Els nous valors es focalitzen en un seguit d’idees- • Polítiques de vialitat trencadores (ciutat peatonal pública i privada en el qual tant els ciutadans com s’hi hagin d’incloure; per tant un concepte de força que proposem i que s’alineen en un projecte per excel·lència, ciutat sense cotxes, Conca pionera els agents econòmics i socials i les administracions “Conca Ampliada”. ambiciós de territori. en el transport elèctric...) públiques assumeixin les seves responsabilitats. • Potenciació del sector quinari1 D’aquesta manera es podran posar en marxa Hem de trencar paradigmes. Podem ser un referent Les idees-força tenen sentit individualment però • Igualada, gran centre comercial processos de transformació que reorientin el i ens ho hem de creure!. Cal aprofitar els avantatges sobretot s’enriqueixen i complementen amb la • Nova política de participació ciutadana desenvolupament econòmic i social d’aquest territori. del que tenim i dotar-nos de nous valors basats en transversalitat entre elles, reforçada per una visió • Ciutat de la Música la creativitat i la innovació aplicades a la realitat del innovadora i creativa. Aquest vol ser sens dubte un • El Rec, nova “icona” urbanística territori, superant localismes que ens frenin i limitin. valor afegit important del treball de Conca Futur. Visió de la Conca en el Futur b) Territori referent La resposta a la pregunta “com volem que sigui la Conca Cal garantir el progrés de les persones i les empreses Les idees-força les concretem en les cinc següents: Cal situar la Conca en el “mapa mental” dels de l’Anoia en el termini de tres anys?” és la següent: mitjançant una òptima gestió del territori. a) Niar a la Conca catalans. Hem de potenciar les activitats culturals b) Territori referent i econòmiques que ja es desenvolupen actualment “Un territori amb identitat pròpia, que combini les c) Clústers excel·lents i que són un referent per a tot el territori català, i seves capacitats industrials tradicionals amb els Nous valors d) Conca digital desenvolupar-ne de noves, fomentant que unes i avantatges de les ciutats mitjanes i petites per la seva Entenem que aquest posicionament s’ha de e) Campus del coneixement altres esdevinguin autèntics motors econòmics i proximitat a l’entorn natural, on la creativitat i el concretar en uns valors que fins ara no han existit i culturals per a la Conca. coneixement siguin la base de la seva competitivitat, que han de representar un nou model de relació a la Aquestes idees-força es desenvolupen a continuació. i suficientment innovadora i oberta per a incorporar ciutat i a la Conca. L’estratègia de la Conca passa per treballar de forma nova gent i nous sectors econòmics. a) Niar a la Conca simultània i coordinada algunes de les idees-força Parlem de nous models de gestió que facilitin una Es vol aplicar tota la força de la paraula niar (que vol Un espai de convivència on es garanteixi el progrés relació pública-privada eficient, d’una concepció dir fer el niu). Això és més que viure en un lloc, és 1. S’anomena sector quinari en el que inclou activitats relacionades amb de les seves persones i empreses i dotada dels territorial que superi els localismes en tot allò trobar-s’hi bé i trobar-hi l’ambient i les condicions el sector cultural i la seva producció de bens i serveis, l’educació i la recerca, la sanitat i els serveis a les empreses, caracteritzades totes elles mecanismes eficients de gestió del territori, com un tot necessari aplicant solucions imaginatives que, ideals per a desenvolupar-s’hi. Això inclou el treball, per l’elaboració de continguts i, per tant, centrades en el capital humà responsabilitat de tots” respectant allò que és necessari i indiscutible, permetin la cultura, les associacions, etc. com a factor principal. Treball Conca Futur Treball Conca Futur
  7. 7. 12 13 que es proposen, cercant sinergies que permetin d) Conca digital administracions públiques de la Conca les facin oferir productes complets, atractius i factibles de Conca digital és una visió transversal de la e) Campus del coneixement seves, i s’arrisquin i es comprometin en el seu promocionar, que ens diferenciïn. Les accions que es comunicació i la informació des d’un punt de vista El Campus del coneixement és la gran oportunitat i desenvolupament. Ells són els primers que hi han de proposen en el treball es poden assolir amb un esforç tecnològic i de la seva popularització. Es pretén tanmateix la gran necessitat de la societat de la Conca. creure per tal de projectar aquest territori al nivell que —econòmic i humà— que serà ben compensat. l’alfabetització digital de tots els habitants de la li correspon en el mapa mental i real de Catalunya. Conca, el que comporta una aposta important per Es tracta d’una visió de l’àmbit de la formació Idees concretes incorporar l’ús i aplicació de les TIC2 en tots els seus en el sentit més ampli tant pel que fa a les edats Des de la consciència de les inversions històricament • Ciutat del color processos i àmbits de treball, potenciant la “Conca d’aplicació com als nivells formatius. Per tant afecta perdudes, pensem que és moment de recuperar • Escola de creativitat i innovació en Xarxa” i la presència del nostre territori en les des de les escoles bàsiques fins a la universitat, aquests greuges i suggerim fer-ho amb una nova • Turisme industrial i rural infraestructures i comunicacions del segle XXI, la sense deixar de banda les necessitats derivades de singularitat que és el “Projecte de Conca Digital”; • Conca gastronòmica “Xarxa de nodes territorials”. la reconversió dels sectors tradicionals, accions una via per a facilitar l’accés de tots els ciutadans a • Viu el motor a la Conca referides a riquesa idiomàtica i treballs de les àrees un nivell tecnològic i d’utilització de les TIC bàsic • Capital mundial dels globus i de l’aeronàutica Aquesta idea actuarà també, d’una manera indirecta, de creativitat i innovació per a tots els nivells. per a qualsevol acció futura. • Primer factory outlet urbà de Catalunya en totes les altres idees-força i s’ha de basar en tres • Ciutat dels nens pilars fonamentals per al seu desenvolupament: Es basa en cinc grans línies d’actuació: Volem deixar molt clar que totes les propostes • Ciutat humana. Qualitat de vida • Infraestructures avançades • El coneixement profund de l’anglès contingudes en el treball de Conca Futur estan fetes • Ciutat de l’hoquei patins • Continguts i serveis • El prestigi i racionalització de la formació professional des de posicions positives i amb el convenciment • Capacitació • La Universitat i els centres de recerca que es poden realitzar i que s’ha de fer arriscant i c) Clústers excel·lents • Els centres tecnològics relacionats amb la indústria treballant fort en molts casos. Aquesta és la visió economicista de la Conca, la Cal també que s’estructuri en els eixos bàsics següents: • La creació d’un Campus aglutinador dels motors econòmics. Cal enfocar adequadament • Xarxa educativa Cal mobilitzar la societat civil, parlant amb la reconversió dels sectors tradicionals, actualment • Xarxa econòmica Idees concretes realisme i generant la capacitat de reacció en dificultats i adequar tot l’entorn que això • Xarxa ciutadana • Formar estudiants trilingües necessària per a emprendre accions trencadores representa tant des del punt de vista de les • Potenciar un centre de postgraus vinculat al centre i positives. Volem que els governants tinguin activitats industrials (les existents i les noves) com Idees concretes universitari actual l’exigència i també el suport dels ciutadans en també de les persones que hi treballin. • L’IES “Conca Online” • Crear una “Jornada econòmica” anual d’ampli abast, aquesta acció que la nostra realitat actual requereix Per altra banda es tracta de potenciar allò que sabem • L’escola en xarxa per als dirigents i protagonistes dels sectors productius i que s’ha d’emprendre amb idees imaginatives, fer i que ens és reconegut, donant-li l’especificitat i • El portal del comerç • Crear un Campus universitari ben equipat per a il·lusionades i creadores. la força que requereix. • El factory outlet virtual docència i recerca • La Conca del teletreball En cap moment hi ha ànim de crítica cap a ningú, Idees concretes • El clúster de l’enginyeria del programari ni institucions polítiques ni empresarials. Es tracta • Plató de la moda i el disseny • Les entitats virtuals Conclusió final de traçar una línia innovadora i constructiva cap al • Escola de creativitat i innovació • El portal ciutadà Amb tot el que s’ha exposat i amb el contingut del futur partint d’una situació actual i d’una realitat • Cooperativa de tallers tèxtils de l’Anoia • Les administracions públiques en xarxa treball volem transmetre als ciutadans i als responsables històrica, amb l’objectiu final de millorar les • Primer clúster europeu dels curtits ecològics • L’e-administració del govern de la Conca, la necessitat i les possibilitats expectatives del nivell de vida de totes les persones • Enginyeria del programari • El nivell “C” de la informàtica d’anar mes enllà dels tòpics de sempre. Hem de “pensar d’aquest territori. • Clúster del motor (Parcmotor) • El Comissionat per la Societat de la Informació en gran” per assolir el nostre lloc en el futur del país. • Parc de l’aeronàutica Per això, el treball de Conca Futur presenta diverses • Ciutat de la música accions amb les quals es pretén no deixar ningú 2. TIC és l’abreviació de Tecnologies de la Informació i la Comunicació indiferent, i que els responsables de les diferents Treball Conca Futur Treball Conca Futur
  8. 8. 14 II. Idees força 15 Qualitat de vida Cohesió Social Globus i de l’Aeronàutica Polítiques de Vialitat Potenciar la Participació Ciutadana Capital Mundial dels Trencadores Viu el Motor a 4. la CONCA Innovació i Creativitat Niar La gran majoria de les persones que han col·laborat en l’elaboració del projecte Conca Futur han valorat Pública-Privada a la Conca Conca Gastronòmica Nova Cultura d’una manera molt significativa el concepte de qualitat de vida que es proposa per al nostre territori. Centres Urbans Rehabilitació Turisme Industrial Niar a la Conca és un concepte i un conjunt d’idees per a millorar, amb solucions creatives i Territori de Teletreball innovadores, la proposta de qualitat de vida, tot Ciutat de la Música Igualada Gran Centre Turisme Rural Ciutat del Hoquei El Riu, nou espai Ciutat dels Nens Arquitectònica” creant senyals d’identitat pròpies. Això es fa amb la Ciutat del Color El Rec “Icona voluntat d’esdevenir un referent en el nostre país, Portal del Comerç Comercial aconseguir que el jovent tingui més oportunitats Conca Paisatge Societat del coneixement Escola en xarxa Supraterritorial Sector Quinari de viure i treballar a la Conca i que els nouvinguts Pla urbanístic Potenciar el Sectors tradicionals recents i futurs desitgin niar-hi perquè la proposta és immillorable. e-administració Estudiants Virtuals Igual que en la resta d’Idees-força, cal fer una lectura transversal de les propostes. Sens dubte es tracta Prestigiar la Formació Professional d’un objectiu a llarg termini que ha de ser compartit Plató de la moda Cooperativa Tèxtil Industrials i zones ANOIA Online Potenciar el Centre Universitari Primer Factory Outlet Urbà amb la societat civil per crear un estil propi d’Equipaments Nous Polígons Outlet Virtual Carreteres. Tren Transversal (creativitat i innovació) i una forma de fer les coses Estudiants trilingües que doni identitat. Factory Centres de Postgrau Nivell C Informàtica Connexió polígons Aquest gran concepte té tres eixos: la qualitat, Tallers de disseny les persones i el territori. I té tres vessants Centre Logístic Portal Ciutadà Parc Aeronàutic d’intervenció: urbanístic, arquitectònic i els serveis. aplicada a la Indústria Potenciar la Recerca Parc Motor Infraestructures del segle XXI Territori de la qualitat Tallers de Creativitat Innovació Port Sec Creació de Capital Risc Privat-Públic La Qualitat és una actitud i un valor que hauríem d’incorporar com un component més de la diferenciació que el nostre territori necessita per Centre noves Empreses construir aquest posicionament que li donarà la Tecnològic del Paper Vies Comunicació Catalunya Central identitat i la guia per alinear els projectes de futur. Centre Reconversió sectors (adober, farmàcia) del Coneixement Crear el Campus CentreTecnològic Cal interpretar la Qualitat en un sentit molt ampli Medi Ambient de Software Nou Polígon tradicionals Enginyeria del Territori que va des de l’espai urbà, el comerç, els serveis, Pensadors ecològic l’administració i fins i tot el model o grau de participació ciutadana i la col·laboració pública/ privada per a desenvolupar projectes. Creació de riquesa Treball Conca Futur Treball Conca Futur

×