20 LECONÒMIC DEL 20 AL 26 D’ABRIL DEL 2013EDITORIALLacrisiilesconseqüènciesdelarecessiósónunentornido-ni perquè, malgrat l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20130420 l economic_el_puntavui_comfomentemunaculturaintraemprenedora

1,023 views

Published on

Article publicat el 20-4-2013 a l'Econòmic sobre 'Com fomentar una cultura intraemprenedora' a les organitzacions

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,023
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
722
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20130420 l economic_el_puntavui_comfomentemunaculturaintraemprenedora

  1. 1. 20 LECONÒMIC DEL 20 AL 26 D’ABRIL DEL 2013EDITORIALLacrisiilesconseqüènciesdelarecessiósónunentornido-ni perquè, malgrat les dificultats econòmiques, sorgeixinnovesiniciativesenaquellsindretsonladesindustrialitza-cióoladeslocalitzacióhandeixatlasevaempremta.Lafal-ta d’alternatives laborals i de perspectives per a les novesgeneracions amenacen d’aguditzar el problema de despo-blament en algunes zones i la novetat és que l’administra-ció es troba sense recursos per contrarestar-la. En aquestcontext molts ciutadans han començar a mobilitzar i aocupar l’espai que està deixant el sector públic i, des delcompromís i la dedicació desinteressada, han començat aorganitzar-se al voltant d’un bon grapat d’iniciatives queestan sorgint com bolets per tot el territori. Des d’indretsallunyats dels grans nuclis industrials i econòmics del paíss’ha entès que en moments de penúria econòmica i poquessubvencions des de l’administració, la iniciativa privadaha de fer un pas endavant. L’objectiu, en la majoria de ca-sos que tractem en les pàgines de L’Econòmic, és impulsarprojectesperalacreaciódellocsdetreball.Peraixòestéencompte el potencial turístic, agroindustrial, energètic oagrícola de cada zona per accelerar l’ocupació. Els expertso els professionals que lideren els projectes també els pre-ocupamoltquelespersonesnascudesacomarquesmarxind’aquests indrets un cop s’hagin format a les grans ciutatsdel país. Sempre s’ha dit que l’equilibri territorial és im-prescindible per un bon desenvolupament socioeconòmicde Catalunya. El neguit dels promotors de cada una de lesiniciatives privades -encara que alguns projectes rebin elsuport econòmic de l’administració local- està a trobar lainversió adequada per convertir en realitat els somnis, lesidees. Ara bé, tal com afirma un expert consultat, qualse-vol projecte ha d’estar ben raonat, tenir un pla de negocisseriós i estar menat per un bon líder. De totes maneres,molts d’aquests projectes serveixen per crear consciènciaempresarial a la comarca i això sempre és bo.CatalunyahaperdutdarreramentlafabricaciódemarquesdemotosemblemàtiquescomaraDerbi,YamahaoHonda.Amb la marxa de les grans multinacionals, el sector haquedat considerablement reduït i les grans fàbriques handonatpasafactoriesméspetitesdeproductorslocalsmésomenysconsolidatsquebusquenaraunaviaperaguantarlacrisi i la caiguda del mercat. Només en el darrer mes demarç les vendesde motocicletes van caure prop d’un 22%,mentre que les de ciclomotors van baixar prop del 50% enun mercat que fa anys que experimenta una sagnia cons-tant.Lacaigudadevendeshadeixatlesfàbriquespràctica-ment en mínims, treballant en molts casos al 20% de la se-va capacitat productiva, uns percentatges inassumibles amitjà termini. Per això és important apostar per movi-ments corporatius i de col·laboració entre les empreses dedues rodes que han quedat. Firmes com ara Gas Gas, Ossa,Rieju,VoltaoTorrothand’agafarelrelleuperseguirinno-vant i crear ocupació en un sector molt de casa nostra.ELCIUTADÀDELTERRITORIESMOULAMOTOPOTRODAREDITA: TALLER D’INICIATIVES EDITORIALS, SL. Director: Ramon Roca.Sotsdirectors: Francesc Muñoz i Joan Poyano. Redactors: Jordi Garriga, AnnaPinter, Berta Roig, Marc Rovira. Disseny i maquetació: Miguel Fontela.Correcció lingüística: Quim Puigvert. Fotografia: Andreu Puig. Gerència: RicardForcat. Directora de publicitat: M.Àngels Taulats. Dipòsit legal: GI-653-2010c/ Tàpies, 2. 08001. Barcelona. Telèfon 93 227 66 21 redaccio@leconomic.catn el primer articled’aquestasèriededicadaala intraemprenedoria(L’Econòmic,6/10/2012), feia referèn-cia als valors(competitivitat, innova-cióicreixement)queelsemprenedorscorporatius poden aportar a les orga-nitzacions. En el segon article (L’Eco-nòmic, 26/01/2013), em vaig centraren com identificar aquests perfils a lesnostres companyies, posant l’èmfasien les set competències claus: auto-confiança,iniciativa,orientaciócapalclient i cap a l’assoliment, lideratge,impacte i influència i autocontrol.Deixo per més endavant l’anàlisi deles habilitats personals dels intraem-prenedors així com el seu desenvolu-pament i la seva motivació des de lesempreses. Ara em centraré en un as-pecte imprescindible per al foment del’emprenedoria corporativa: una cul-tura empresarial que hi doni suport.Des res ens servirà tenir aquestsprofessionals a les nostres company-ies, motivats i amb ganes d’empren-dre nous reptes professionals i em-presarials,silaculturadel’organitza-ció no està preparada per a ells. Sem-bla evident que cal que tinguem unaestratègia de desenvolupament del’emprenedoria corporativa i queaquesta estratègia es desplegui en unconjunt d’accions i actituds a tots elsnivells, des de l’alta direcció fins alscomandaments intermedis i als ges-tors operatius.Per descomptat, si la direcció del’empresa ja no creu en el valord’aquest tipus d’iniciatives, estarancondemnades al fracàs, ja que reque-reixenqueelcomitèdedireccióapostipel foment de la innovació i tenir lesments obertes per explorar novespossibilitats contínuament (en mer-cats, productes, serveis, processosorganitzatius,...). No n’hi ha prouamb dir que estem convençuts de lesvirtuts de l’emprenedoria corporati-va. Cal que els fets ho demostrin sem-pre.Hemd’acceptarqueelsnostrespro-fessionals puguin dedicar temps apensareninnovacions,calformar-losen aspectes emprenedors (actituds,habilitats i pensament) i hem de do-nar-los temps per obtenir un retorn iresultats econòmics de les diferentsiniciatives intraemprenedores quesorgeixin. I, sobretot, acceptar quemoltes d’elles no triomfaran, compassa en el món empresarial, on lagestió del fracàs ens ha d’ajudar a mi-Ellorar.Aquestaculturas’hadedesplegarenels comandaments intermedis, per-què acceptin que part dels professio-nals dels seus departaments puguinaportar noves idees de millora, quevagin més enllà de les tasques i res-ponsabilitats que tenen encomana-des.Nohandeveurecomunaamena-ça que els seus col·laboradors propo-sin innovacions en productes i serveissinó que han de ser corretja de trans-missió perquè les innovacions arribina definir-se com a potencials línies denegoci que el comitè directiu puguiavaluar. I, el més important, acceptarqueaquellcol·laboradorseupuguies-devenir un directiu d’una nova líniadenegoci.Finalment,pelquefaages-tió operativa, els professionals i capsd’àrees també han de treballar per fersorgir, dels seus membres d’equip,ideesperalamilloracontínuadeldiaadia.El pitjor que li pot passar a una em-presa és que la gent s’acomodi a anarfent el dia a dia i no es replantegi con-tínuament com es poden fer millor lestasques i sobretot què es pot fer per-què la companyia esdevingui méscompetitiva i rendible. I una partd’aquesta competitivitat implica de-finiriposarenelmercatnousproduc-tes i serveis.Nototselsprofessionalshandetenirles inquietuds i l’esperit d’emprene-dor intern però, en tot cas, no podemcoartar els que sí les tenen. No espe-rem que la gent aporti idees i les des-envolupi en el seu temps lliure, senseinvertir recursos (temps i diners),sensequeelsreconeguemladedicaciói èxit i sense que els donem la respon-sabilitat d’impulsar el nou projecte.La qüestió és fàcil. Des de la direcciónoméscalqueresponguemaunaclarapregunta: ens ho creiem o no, això del’emprenedoria corporativa?RAMONCOSTADynamic Partner i Cofundadord’inPreneurL’articlesecentraenunaspecteimprescindibleperalfomentdel’emprenedoriacorporativa:estractadelaculturaempresarialquehidonisuportComfomentemunaculturaintraemprenedoraPEP DUIXANSOPINIÓFE D’ERRADESA la pàgina 25 de la darrera edició de L’Econòmic, en l’article titulatLady Thatcher es diu que l’any 1990 se li va acabar el seu temps,quan en realitat es volia dir el 1997.

×