Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Solució integral d’administració electrònica

Solució integral
d’administració electrònica.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Solució integral d’administració electrònica

 1. 1. <ul><li>Solució integral </li></ul><ul><li>d’administració electrònica. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Abril 2009 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Carlos Vila Mateos </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. Introducció <ul><li>STERIA recull les noves necessitats de les AAPP i ha donat resposta amb una solució integral d’Administració Electrònica (AE). </li></ul><ul><li>STERIA treballa en dos grans àmbits: </li></ul><ul><li>Consultoria de Processos: anàlisi dels processos de treball de les administracions, optimització i adaptació a les lleis vigents. (art. 34 Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públic, on s’apunten els criteris per a la gestió electrònica ) </li></ul><ul><li>Desenvolupament de mòduls de negoci: Anàlisi, disseny i implantació d’eines i desenvolupaments adaptats a cada necessitat. </li></ul>
 3. 3. Concepte Plataforma e-Govern (Programari) Signatura electrònica (arts. 13-16 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) Registre telemàtic (arts. 24-26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) Notificacions telelemàtiques (arts. 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) Documents administratius electrònics (art. 29 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) Expedient electrònic (art. 32 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) Interoperatibilitat dels sistemes d’informació (art. 41 de la Llei 11/2007, de 22 de juny)
 4. 4. Funcions Principals: Plataforma de Tramitació Assistida <ul><li>Elaboració del catàleg de serveis i procediments . (Consultable a través de la seu electrònica article 10 Llei 11/2007, de 22 de juny) </li></ul><ul><li>Configuració de l’ expedient electrònic (art. 32 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) </li></ul><ul><li>T ramitació i operacions amb expedients : </li></ul><ul><ul><li>Vista personalitzada de l’escriptori de treball en funció de les atribucions i permisos de l’usuari amb les opcions de: creació i tramitació d’expedients, cerca, consulta d’estats… </li></ul></ul><ul><li>Tramitació i operacions amb activitats : </li></ul><ul><ul><li>Incorporació de documents en format digital, tramesa a signatura dels documents, emissió de documents mijtançant plantilles estandarditzades, recepció d’avisos i alertes vinculats als terminis de tramitació definits… </li></ul></ul><ul><li>Notificacions telemàtiques. (art . 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) </li></ul><ul><ul><li>Sistema de lliurament per grups d’usuaris (llistats), individualitzades o per rols (funcions) </li></ul></ul>
 5. 5. Funcions Principals: PTA <ul><li>Frontal web amb aspecte configurable ( Look & Feel ) segons fulls d’estil (CSS). </li></ul><ul><li>Generació automàtica de pàgines web a partir dels models definits. </li></ul><ul><li>Sistema de control de versions de procediments (W4 Port). </li></ul>
 6. 6. Funcions Principals: W4Studio <ul><li>Dissenyador gràfic de procediments i processos de treball. </li></ul><ul><li>Diversos tipus d’elements (nodes): activitat, decisió, espera, notificacions via mail etc. </li></ul><ul><li>Connectors . Nodes fets a mida que incorporen la lògica de negoci pròpia i permeten la integració amb altres mòduls: passarel·la de pagament, notificació telemàtica (eNotum, eRes, eaCat) </li></ul><ul><li>Objectes de representació . Permeten parametritzar la presentació de les variables de l’expedient en pantalla: calendaris, seleccionables de cerca, botoneres de selecció… </li></ul>
 7. 7. Funcions Principals: Mòduls addicionals <ul><li>Ens i càrrecs . Definició de l’estructura organitzativa de l’administració i dels seus càrrecs: àrees, unitats, adscripció orgànica de les persones… </li></ul><ul><li>Registre de Potestats . Manteniment i alta de càrrecs: nomenaments, delegacions, cessaments… </li></ul><ul><li>Gestor documental. Repositori dels documents electrònics que permet la consulta i classificació d’aquests. </li></ul><ul><li>Sistema d’escrits. Generació de documents a partir de plantilles estandarditzades. </li></ul><ul><li>Registre Telemàtic. Inscripció i apunt de les entrades i sortides dels documents de l’administració. (art. 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny) </li></ul>
 8. 8. Funcions Principals: Mòduls addicionals <ul><li>Portafirmes : Gestió d’ordres de signatura, signatura de documents per lots. (Segons el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre de signatura electrònica) </li></ul><ul><li>Plataforma de Signatura </li></ul><ul><ul><li>Serveis de PKI via SOA (PSIS): validació certificats X509, normalització d’atributs de certificats, signatura CMS, XMLDsig, segell de temps (TSA). </li></ul></ul><ul><ul><li>Frontal de Signatura . </li></ul></ul><ul><ul><li>Eines i metodologies marcades per CATCert. </li></ul></ul><ul><ul><li>Certificació en PSIS. </li></ul></ul><ul><ul><li>Certificació de CATCert incorporada a la solució. </li></ul></ul>
 9. 9. Funcions Principals: Mòduls addicionals <ul><li>Identificació, autenticació i Single Sign On ( SSO ). </li></ul><ul><li>Integració amb AOC: Enotum, eRes, eaCat. </li></ul><ul><li>Quadres de comandament i Sistema d’indicadors. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Moltes gràcies per la seva atenció. </li></ul><ul><li>Per a qualsevol dubte o aclariment, carlos.vila @ steria.es </li></ul>

×