Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guia Tramitacio Reclamacions

367 views

Published on

Guia Tramitacio Reclamacions

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guia Tramitacio Reclamacions

 1. 1. Procediment: Reclamacions i suggeriments Guia de tramitació Abril del 2009
 2. 2. PROCEDIMENT: RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS Data Descripció Abril 2009 Guia de tramitació -2-
 3. 3. INDEX 1 Procediment: RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS ................................................................ - 4 - 1.1 LLEGENDA D’ICONES....................................................................................................- 4 - 1.2 CREACIÓ DE L’EXPEDIENT ............................................................................................- 5 - 1.3 ALTA DE LA RECLAMACIÓ..............................................................................................- 7 - 1.4 RECEPCIÓ DE LA RECLAMACIÓ....................................................................................- 15 - 1.5 CORREU ELECTRÒNIC COMUNICANT L’ALTA DE LA RECLAMACIÓ ...................................- 20 - 1.6 NOTIFICA L’ALTA DE RECLAMACIÓ ...............................................................................- 21 - 1.7 RESPOSTA A LA RECLAMACIÓ .....................................................................................- 26 - 1.8 RESPOSTA A LA RECLAMACIÓ .....................................................................................- 35 - -3-
 4. 4. 1 Procediment: RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 1.1 Llegenda d’icones Tot seguit es mostren les icones que es poden visualitzar a una plana d’activitat i el seu significat: Abandonar la tasca sense guardar. Permet visualitzar l’activitat sense que hi hagi cap acció a posteriori, ja que torna a l’estat ofert. Guardar canvis. Si no es pot finalitzar una activitat i ja s’ha introduït informació es guarden els canvis. L’usuari que ha introduït les modificacions serà l’únic que podrà visualitzar l’activitat. Finalitzar l’activitat. Un cop s’han informat tots els camps de la tasca i sempre que no s’hagi de generar o annexar documents o signar-los es podrà finalitzar l’activitat. Generar document. Si el document que cal emetre a l’activitat disposa d’una plantilla associada es generarà mitjançant aquest botó. Annexar document. L’activitat permet incorporar fitxers d’informació que s’emmagatzemaran al gestor documental. Enviar a signar. Un cop incorporat o generat un document pot ser enviat al mòdul de portafirmes mitjançant l’ús d’aquest botó. -4-
 5. 5. 1.2 Creació de l’expedient 2 Creació de l’expedient Alta de l’expedient. Selecció del tipus d’expedient àmbit i servei seleccionat Tramitador: Responsable de Registre Dades de la tasca Nom Pestanya Tipus Descripció Selecció del tipus Tipus d’expedient --- Escriptura d’expedient --- Escriptura Selecció de l’àmbit de Àmbit l’expedient -5-
 6. 6. --- Escriptura A partir del tipus d’expedient seleccionat i l’àmbit es Servei mostren els serveis disponibles --- Escriptura S’informa de la descripció Descripció del servei del servei seleccionat -6-
 7. 7. 1.3 Alta de la reclamació 3 Alta de la reclamació El responsable de registre, introdueix les dades vinculades amb la reclamació / suggeriment que el ciutadà li presenta Tramitador: Responsable de Registre Punt de tramitació Vista de la pestanya corresponent a les ‘Dades Identificatives’: -7-
 8. 8. S’ha introduït un text en pantalla amb informació d’ajuda a la tramitació de l’expedient. Els camps amb l’asterisc en vermell són obligatoris, per tant, no poden quedar buits. Vista de la pestanya corresponent a les ‘Dades de la Reclamació’: En aquesta activitat es genera el ‘Formulari de reclamació’ (4art botó part superior esquerra ) , i es poden annexar fins a dos arxius (5è botó part superior esquerra ) que aporti el ciutadà en presentar la sol·licitud. Un cop generat el Formulari de reclamació’ amb les dades introduïdes s’envia al mòdul de Portafirmes (6è botó part superior esquerra ) -8-
 9. 9. Vista de la pestanya corresponent als Documents: A continuació es mostra la relació de documents a signar un cop s’accedeix al mòdul de ‘Portafirmes’: Clicant sobre la icona del document accediríem al seu contingut. El detall del portafirmes ens mostra tots els documents pendents de firma i el número d’expedient vinculat. -9-
 10. 10. A la pantalla següent es mostra el detall de la pantalla prèvia a la firma un cop s’ha seleccionat el document a signar: quin càrrec o persona ho signa, en quina data es va rebre al portafirmes etc. A continuació es mostra el detall un cop s’ha cliclat el botó corresponent a ‘Signar document’. En l’acte de signar un document es poden incloure observacions, sobretot en el cas que hi hagi més d’un signant o, es pot incorporar un text a la firma - 10 -
 11. 11. Dades de la tasca Nom Pestanya Tipus Descripció Informa del nom i Nom i cognoms Dades identificatives Escriptura-obligatòria cognoms de qui presenta la reclamació NIF Dades identificatives Escriptura-obligatòria NIF Dades identificatives Escriptura Nom i cognoms del Representant representant, si procedeix Dades identificatives Escriptura Nom de l’empresa o raó Nom de l’empresa o raó social que representa, si social procedeix CIF de l’empresa, si CIF Dades identificatives Escriptura procedeix Indica l’adreça completa Adreça Dades identificatives Escriptura-obligatòria de l’interessat de l’expedient S’indica la població a la Població Dades identificatives Escriptura- obligatòria qual pertany l’adreça assenyalada Codi postal de la població Codi Postal indicada Dades identificatives Escriptura- obligatòria Telèfon de l’interessat o Telèfon Dades identificatives Escriptura representat, segons procedeixi Correu electrònic de Correu electrònic Dades identificatives Escriptura contacte de l’interessat o el seu representant. Data de la sol·licitud de reclamació. Té com a Data de la sol·licitud Dades de la reclamació Escriptura- obligatòria valor per defecte el dia en curs. - 11 -
 12. 12. Camp de text on es fa Contingut de la Dades de la reclamació Escriptura- obligatòria constar l’explicació de la reclamació reclamació. Camp de text on s’ha Petició formulada Dades de la reclamació Escriptura- obligatòria d’indicar el contingut de la petició que es formula. Camp de text on es Descripció de la descriu la documentació Dades de la reclamació Escriptura documentació aportada aportada per l’interessat, cas que n’hi hagi. Formulari corresponent a Formulari de reclamació Documents Generar la sol·licitud de reclamació Restriccions o condicionants Cal generar el document corresponent al ‘Formulari de reclamació /suggeriment’ i signar-lo abans de donar l’activitat per finalitzada. Accions automàtiques a la fi Un cop finalitzada l’activitat, s’assigna número d’expedient definitiu i es procedeix al canvi d’estat de l’expedient, passant a ser ‘Iniciat’. Documents Formulari de reclamació Generar Documentació aportada per l’interessat -1 Annexar Documentació aportada per l’interessat- 2 Annexar A continuació es mostren el document generat per l’aplicació, corresponent al formulari de la reclamació i aquest mateix document, en format pdf. un cop signat.: - 12 -
 13. 13. Núm. Exp: 800433- FORMULARI DE RECLAMACIÓ / SUGGERIMENT 2009-172-01000-142476 DADES DE L'INTERESSAT Nom i cognoms Nom i cognoms de l'interessat NIF - CIF 46802076f - 46803048v Representant Nom i cognoms del representant Empresa/raó social Indústries del Tarragonès Adreça Carrer Nou 50 Població - Codi Postal Arnes - 43597 Telèfon - Correu electrònic 650807591 - industries@gmail.com DADES DE LA RECLAMACIÓ / SUGGERIMENT Data de la sol·licitud 17/04/2009 Contingut de la reclamació Dades de la reclamació que es presenta /suggeriment Petició formulada Explicació de la petició que es formula Documentació aportada Descripció de les proves presentades Tarragona, 17 d'abril de 2009
 14. 14. Núm. Exp: 800433- FORMULARI DE RECLAMACIÓ / SUGGERIMENT 2009-172-01000-142476 DADES DE L'INTERESSAT Nom i cognoms Nom i cognoms de l'interessat NIF - CIF 46802076f - 46803048v Representant Nom i cognoms del representant Empresa/raó social Indústries del Tarragonès Adreça Carrer Nou 50 Població - Codi Postal Arnes - 43597 Telèfon - Correu electrònic 650807591 - industries@gmail.com DADES DE LA RECLAMACIÓ / SUGGERIMENT Data de la sol·licitud 17/04/2009 Contingut de la reclamació Dades de la reclamació que es presenta /suggeriment Petició formulada Explicació de la petició que es formula Documentació aportada Descripció de les proves presentades Tarragona, 17 d'abril de 2009
 15. 15. 1.4 Recepció de la reclamació 4 Recepció de la reclamació El responsable d’Atenció Ciutadana recepciona la reclamació introduïda pel Responsable de Registre Tramitador: Responsable d’Atenció Ciutadana Punt de tramitació Vista de la pestanya corresponent a les Dades Identificatives: - 15 -
 16. 16. S’ha incorporat un text en pantalla amb informació d’ajuda a la tramitació de l’activitat. Vista de la pestanya corresponent a les Dades de la Reclamació: En aquesta pestanya, caldrà indicar si la reclamació es considera o no procedent i quina és la unitat encarregada de resoldre-la si ha estat considerada procedent. - 16 -
 17. 17. Vista de la pestanya corresponent als Documents: Dades de la tasca Nom Pestanya Tipus Descripció Informa del nom i Nom i cognoms Dades identificatives Lectura cognoms de qui presenta la reclamació NIF Dades identificatives Lectura NIF Dades identificatives Lectura Nom i cognoms del Representant representant, si procedeix Dades identificatives Lectura Nom de l’empresa o raó Nom de l’empresa o raó social que representa, si social procedeix CIF de l’empresa, si CIF Dades identificatives Lectura procedeix - 17 -
 18. 18. Indica l’adreça completa Adreça Dades identificatives Lectura de l’interessat de l’expedient Data de la sol·licitud de reclamació. Té com a Data de la sol·licitud Dades de la reclamació Lectura valor per defecte el dia en curs. Camp de text on es fa Contingut de la Dades de la reclamació Lectura constar l’explicació de la reclamació reclamació. Camp de text on s’indica Petició formulada Dades de la reclamació Lectura el contingut de la petició que es formula. Camp de text on es Descripció de la descriu la documentació Dades de la reclamació Lectura documentació aportada aportada per l’interessat, cas que n’hi hagi. Es fa constar si la Es considera Dades de la reclamació Escriptura-obligatòria reclamació es considera o procedent? no procedent. Es selecciona quina és la Unitat responsable del unitat responsable del Dades de la reclamació Escriptura servei servei objecte de reclamació. Camp de text on incloure Observacions Dades de la reclamació Escriptura observacions, si procedeix. Formulari corresponent a Formulari de reclamació Documents Lectura la sol·licitud de reclamació Documentació aportada Fitxer de documentació Documents Lectura per l’interessat -1 aportat per l’interessat Documentació aportada Fitxer de documentació Documents Lectura per l’interessat- 2 aportat per l’interessat - 18 -
 19. 19. Restriccions o condicionants No hi ha restriccions Accions automàtiques a la fi Un cop finalitzada l’activitat es procedeix al canvi d’estat de l’expedient, passant a ser ‘Sol·licitud en curs’. Posteriorment, el sistema avalua si la reclamació es considera o no procedent. En funció de quina sigui la resposta, farà els lliuraments de les activitats que hi ha a continuació. Si es considera procedent, enviarà un correu electrònic al responsable de la unitat seleccionada pel tramitador comunicant-li la recepció d’una reclamació, a més de fer-li entrega de l’activitat ‘Notifica l’alta de reclamació’. Per contra, si no es considera procedent, el sistema lliurarà a la mateixa persona que hagi executat la tasca en curs, per tant, algú amb el rol ‘Responsable Atenció Ciutadana’ la següent, ‘Resposta a la reclamació’ per tal que respongui la reclamació formulada. Les opcions s’assenyalen al gràfic següent: PROCEDENT NO PROCEDENT - 19 -
 20. 20. 1.5 Correu electrònic comunicant l’alta de la reclamació 5 Correu electrònic comunicant l’alta de la reclamació Si la reclamació es considera procedent, s’envia un correu electrònic al responsable de la unitat encarregada del servei que ha estat objecte de reclamació Tramitador: Cap Unitat Gestora Punt de tramitació S’incorpora la captura de pantalla amb el detall del correu electrònic: - 20 -
 21. 21. 1.6 Notifica l’alta de reclamació 6 Notifica l’alta de reclamació Si la reclamació ha estat considerada procedent pel Responsable d’Atenció Ciutadana, es comunica al cap de la unitat Gestora corresponent per tal que assigni al responsable de donar-li resposta. Tramitador: Cap Unitat Gestora Punt de tramitació - 21 -
 22. 22. La primera pantalla es corresponia a la vista de les ‘Dades Identificatives’ A continuació, es mostra la pantalla corresponent a les ‘Dades de la Reclamació’ on el cap de la Unitat Gestora responsable del servei que ha ocasionat la reclamació assigna a un responsable per tal que la resolgui i dóna instruccions al respecte, si ho considera oportú: S’ha incorporat un text en pantalla amb informació d’ajuda per a la realització de l’activitat. - 22 -
 23. 23. A continuació es mostra la pantalla corresponent a la pestanya ‘Documents’: Dades de la tasca Nom Pestanya Tipus Descripció Informa del nom i Nom i cognoms Dades identificatives Lectura cognoms de qui presenta la reclamació NIF Dades identificatives Lectura NIF Dades identificatives Lectura Nom i cognoms del Representant representant, si procedeix Dades identificatives Lectura Nom de l’empresa o raó Nom de l’empresa o raó social que representa, si social procedeix CIF de l’empresa, si CIF Dades identificatives Lectura procedeix - 23 -
 24. 24. Indica l’adreça completa Adreça Dades identificatives Lectura de l’interessat de l’expedient Data de la sol·licitud de reclamació. Té com a Data de la sol·licitud Dades de la reclamació Lectura valor per defecte el dia en curs. Camp de text on es fa Contingut de la Dades de la reclamació Lectura constar l’explicació de la reclamació reclamació. Camp de text on s’indica Petició formulada Dades de la reclamació Lectura el contingut de la petició que es formula. Camp de text on es Descripció de la descriu la documentació Dades de la reclamació Lectura documentació aportada aportada per l’interessat, cas que n’hi hagi. Camp de text on incloure Observacions Dades de la reclamació Lectura observacions, si procedeix. Es selecciona, d’entre el personal de la unitat Reclamació assignada Dades de la reclamació Escriptura-obligatòria triada anteriorment, qui a: serà el responsable de respondre la reclamació. Camp de text on introduir Instruccions Dades de la reclamació Escriptura instruccions, si s’escau. Formulari corresponent a Formulari de reclamació Documents Lectura la sol·licitud de reclamació. Documentació aportada Fitxer de documentació Documents Lectura per l’interessat -1 aportat per l’interessat. Documentació aportada Fitxer de documentació Documents Lectura per l’interessat- 2 aportat per l’interessat. - 24 -
 25. 25. Restriccions o condicionants Aquesta tasca només es generarà en el cas que la reclamació hagi estat considerada ‘Procedent’ pel responsable d’Atenció Ciutadana. (RCL_Procedent_Reclam= Si) Accions automàtiques a la fi No hi ha activitats automàtiques a la fi de l’activitat. Documents Formulari de reclamació Lectura Documentació aportada per l’interessat -1 Lectura Documentació aportada per l’interessat- 2 Lectura - 25 -
 26. 26. 1.7 Resposta a la reclamació 7 Resposta a la reclamació La persona designada pel responsable de la Unitat Gestora, rep la reclamació per tal de donar-li resposta Tramitador: Responsable de la reclamació Punt de tramitació Pantalla amb el detall de les ‘Dades identificatives’: - 26 -
 27. 27. Tot seguit es mostra la pantalla amb el detall de les ‘Dades de la Reclamació’ En aquesta pantalla el tramitador ha d’omplir el camp corresponent a la resposta a la reclamació i indicar en quina data respon, que per defecte està informada amb la data corresponent al dia en curs. Un cop indicada la resposta es genera el ‘Formulari de resposta a la reclamació’ presentada (4art botó part superior esquerra ) Un cop generat el ‘Formulari de resposta a la reclamació’ amb les dades introduïdes s’envia al mòdul de Portafirmes (6è botó part superior esquerra ) - 27 -
 28. 28. Pantalla amb el detall de la pestanya de ‘Documents’: A continuació es mostra la relació de documents a signar un cop s’accedeix al mòdul de ‘Portafirmes’: Clicant sobre la icona del document accediríem al seu contingut. El detall del portafirmes ens mostra tots els documents pendents de firma i el número d’expedient vinculat. - 28 -
 29. 29. A la pantalla següent es mostra el detall de la pantalla prèvia a la firma un cop s’ha seleccionat el document a signar: quin càrrec o persona ho signa, en quina data es va rebre al portafirmes etc. A continuació es mostra el detall un cop s’ha cliclat el botó corresponent a ‘Signar document’. En l’acte de signar un document es poden incloure observacions, sobretot en el cas que hi hagi més d’un signat o es pot incorporar un text a la firma - 29 -
 30. 30. Dades de la tasca Nom Pestanya Tipus Descripció Informa del nom i cognoms Nom i cognoms Dades identificatives Lectura de qui presenta la reclamació NIF Dades identificatives Lectura NIF Dades identificatives Lectura Nom i cognoms del Representant representant, si procedeix Dades identificatives Lectura Nom de l’empresa o raó Nom de l’empresa o raó social que representa, si social procedeix CIF de l’empresa, si CIF Dades identificatives Lectura procedeix Adreça Indica l’adreça completa de Dades identificatives Lectura l’interessat de l’expedient Data de la sol·licitud de Data de la sol·licitud Dades de la reclamació Lectura reclamació. Té com a valor per defecte el dia en curs. Camp de text on es fa Contingut de la reclamació Dades de la reclamació Lectura constar l’explicació de la reclamació. Camp de text on s’indica el Petició formulada Dades de la reclamació Lectura contingut de la petició que es formula. Camp de text on es descriu Descripció de la la documentació aportada Dades de la reclamació Lectura documentació aportada per l’interessat, cas que n’hi hagi. Camp de text on incloure Observacions Dades de la reclamació Lectura observacions, si procedeix. Camp de text on Instruccions Dades de la reclamació Lectura s’introdueixen instruccions, si s’escau. - 30 -
 31. 31. Resposta a la reclamació Camp de text on s’indica la Dades de la reclamació Escriptura-obligatòria formulada resposta a la reclamació S’indica la data en la que es dóna resposta a la Data de resposta Dades de la reclamació Escriptura-obligatòria reclamació. Per defecte, dia en curs. Formulari corresponent a la Formulari de reclamació Documents Lectura sol·licitud de reclamació. Documentació aportada Fitxer de documentació Documents Lectura per l’interessat -1 aportat per l’interessat. Documentació aportada Fitxer de documentació Documents Lectura per l’interessat- 2 aportat per l’interessat. Restriccions o condicionants Cal generar el document corresponent al ‘Formulari de resposta a la reclamació’ i signar-lo abans de donar per finalitzada l’activitat. Accions automàtiques a la fi Un cop finalitzada l’activitat es procedirà al canvi d’estat de l’expedient, passant a ser ‘Finalitzat’ i posteriorment es posarà fi a l’expedient. A continuació s’incorporen el document generat per l’aplicació i el pdf. signat. Documents Formulari de reclamació Lectura Documentació aportada per l’interessat -1 Lectura Documentació aportada per l’interessat- 2 Lectura Formulari de resposta a la reclamació Generar - 31 -
 32. 32. Núm. Exp.: 800433- FORMULARI RESPOSTA RECLAMACIÓ/ SUGGERIMENT 2009-172-01000- 142476 DADES DE L'INTERESSAT Nom i cognoms Nom i cognoms de l'interessat NIF - CIF 46802076f - 46803048v Representant Nom i cognoms del representant Empresa/raó social Indústries del Tarragonès Adreça Carrer Nou 50 Població - Codi Postal Arnes - 43597 Telèfon – Correu electrònic 650807591 - industries@gmail.com DADES DE LA RECLAMACIÓ / SUGGERIMENT Data de la sol·licitud 17/04/2009 Contingut de la reclamació Dades de la reclamació que es presenta /suggeriment Explicació de la petició que es formula Petició formulada Descripció de les proves presentades Documentació aportada Resposta la reclamació Resposta, pel responsable assignat a la petició formulada formulada Tarragona, 17 d’abril de 2009
 33. 33. Núm. Exp.: 800433- FORMULARI RESPOSTA RECLAMACIÓ/ SUGGERIMENT 2009-172-01000- 142476 DADES DE L'INTERESSAT Nom i cognoms Nom i cognoms de l'interessat NIF - CIF 46802076f - 46803048v Representant Nom i cognoms del representant Empresa/raó social Indústries del Tarragonès Adreça Carrer Nou 50 Població - Codi Postal Arnes - 43597 Telèfon – Correu electrònic 650807591 - industries@gmail.com DADES DE LA RECLAMACIÓ / SUGGERIMENT Data de la sol·licitud 17/04/2009 Contingut de la reclamació Dades de la reclamació que es presenta /suggeriment Explicació de la petició que es formula Petició formulada Descripció de les proves presentades Documentació aportada Resposta la reclamació Resposta, pel responsable assignat a la petició formulada formulada Tarragona, 17 d'abril de 2009
 34. 34. 1.8 Resposta a la reclamació 8 Resposta a la reclamació En cas que la reclamació no hagi estat considerada procedent, el responsable d’Atenció Ciutadana, més concretament, la persona que ha executat la tasca corresponent a la ‘Recepció de la Reclamació’ respon a la reclamació formulada. Tramitador: Responsable d’Atenció Ciutadana Punt de tramitació Pantalla amb el detall de les ‘Dades Identificatives’: A continuació es mostra la pantalla corresponent al detall de les ‘Dades de la Reclamació’ - 35 -
 35. 35. En aquesta pantalla el tramitador ha d’omplir el camp corresponent a la resposta a la reclamació i indicar en quina data respon, que per defecte està informada amb la data corresponent al dia en curs. Un cop indicada la resposta es genera el ‘Formulari de resposta a la reclamació’ presentada (4art botó part superior esquerra ) Un cop generat el ‘Formulari de resposta a la reclamació’ amb les dades introduïdes s’envia al mòdul de Portafirmes (6è botó part superior esquerra ) - 36 -
 36. 36. Pantalla amb el detall de la pestanya de ‘Documents’: A la pantalla següent es mostra el detall de la pantalla prèvia a la firma un cop s’ha seleccionat el document a signar: quin càrrec o persona ho signa, en quina data es va rebre al portafirmes etc. - 37 -
 37. 37. A continuació es mostra el detall un cop s’ha cliclat el botó corresponent a ‘Signar document’. En l’acte de signar un document es poden incloure observacions, sobretot en el cas que hi hagi més d’un signat o es pot incorporar un text a la firma Dades de la tasca Nom Pestanya Tipus Descripció Informa del nom i cognoms Nom i cognoms Dades identificatives Lectura de qui presenta la reclamació NIF Dades identificatives Lectura NIF Dades identificatives Lectura Nom i cognoms del Representant representant, si procedeix Dades identificatives Lectura Nom de l’empresa o raó Nom de l’empresa o raó social que representa, si social procedeix - 38 -
 38. 38. CIF de l’empresa, si CIF Dades identificatives Lectura procedeix Adreça Indica l’adreça completa de Dades identificatives Lectura l’interessat de l’expedient Data de la sol·licitud de Data de la sol·licitud Dades de la reclamació Lectura reclamació. Té com a valor per defecte el dia en curs. Camp de text on es fa Contingut de la reclamació Dades de la reclamació Lectura constar l’explicació de la reclamació. Camp de text on s’indica el Petició formulada Dades de la reclamació Lectura contingut de la petició que es formula. Camp de text on es descriu Descripció de la la documentació aportada Dades de la reclamació Lectura documentació aportada per l’interessat, cas que n’hi hagi. Es mostra si la reclamació Es considera procedent? Dades de la reclamació Lectura ha estat considerada o no procedent Camp de text on es mostren Observacions Dades de la reclamació Lectura les observacions, si s’han introduït. Resposta a la reclamació Camp de text on s’indica la Dades de la reclamació Escriptura-obligatòria formulada resposta a la reclamació S’indica la data en la que es dona resposta a la Data de resposta Dades de la reclamació Escriptura-obligatòria reclamació. Té per defecte el valor corresponent al dia en curs Formulari corresponent a la Formulari de reclamació Documents Lectura sol·licitud de reclamació. Documentació aportada Fitxer de documentació Documents Lectura per l’interessat -1 aportat per l’interessat. Documentació aportada Fitxer de documentació Documents Lectura per l’interessat- 2 aportat per l’interessat. - 39 -
 39. 39. Document on es dóna Formulari de resposta a la Documents Generar resposta a la reclamació reclamació formulada Restriccions o condicionants Cal generar el document corresponent al ‘Formulari de resposta a la reclamació’ i signar-lo abans de donar per finalitzada l’activitat. Accions automàtiques a la fi Un cop finalitzada l’activitat es procedirà al canvi d’estat de l’expedient, passant a ser ‘Finalitzat’ i posteriorment es posarà fi a l’expedient. A continuació s’incorporen el document generat per l’aplicació i el pdf. signat. Documents Formulari de reclamació Lectura Documentació aportada per l’interessat -1 Lectura Documentació aportada per l’interessat- 2 Lectura Formulari de resposta a la reclamació Generar - 40 -
 40. 40. Núm. Exp.: 800433- FORMULARI RESPOSTA RECLAMACIÓ/ SUGGERIMENT 2009-121-01000- 837627 DADES DE L'INTERESSAT Nom i cognoms Nom i cognoms de l'interessat NIF - CIF 46802076v - 46802077f Representant Nom i cognoms del representant Empresa/raó social Indústries del Tarragonès Adreça Carrer Nou 50 Població - Codi Postal Arnes - 43597 Telèfon – Correu electrònic 650750954 - industries@gmail.com DADES DE LA RECLAMACIÓ / SUGGERIMENT Data de la sol·licitud 17/04/2009 Contingut de la reclamació Dades de la reclamació que es presenta /suggeriment Explicació de la petició que es formula Petició formulada Descripció de les proves presentades Documentació aportada Resposta la reclamació Descripció de la resposta a la reclamació formulada formulada Tarragona, 17 d'abril de 2009
 41. 41. Núm. Exp.: 800433- FORMULARI RESPOSTA RECLAMACIÓ/ SUGGERIMENT 2009-121-01000- 837627 DADES DE L'INTERESSAT Nom i cognoms Nom i cognoms de l'interessat NIF - CIF 46802076v - 46802077f Representant Nom i cognoms del representant Empresa/raó social Indústries del Tarragonès Adreça Carrer Nou 50 Població - Codi Postal Arnes - 43597 Telèfon – Correu electrònic 650750954 - industries@gmail.com DADES DE LA RECLAMACIÓ / SUGGERIMENT Data de la sol·licitud 17/04/2009 Contingut de la reclamació Dades de la reclamació que es presenta /suggeriment Explicació de la petició que es formula Petició formulada Descripció de les proves presentades Documentació aportada Resposta la reclamació Descripció de la resposta a la reclamació formulada formulada Tarragona, 17 d'abril de 2009
 42. 42. Su amplia experiencia en consultoría, integración de sistemas y outsourcing, convierten a Steria en el operador global líder en servicios informáticos para las empresas y administraciones públicas europeas. Con una cifra de negocio de 1.262 millones de euros y unos 10.500 empleados en el año 2006, Steria se sitúa entre las diez primeras compañías del sector. Conocer bien a los clientes, su actividad y los retos a los que diariamente se enfrentan, junto a una gran capacidad de respuesta, permite a Steria diseñar soluciones innovadoras que garantizan el resultado y la satisfacción de sus clientes. Para ello, el Grupo dispone de una gama de soluciones replicables y de eficacia probada y cuenta con más de 30 años de experiencia en la gestión de grandes proyectos. Los empleados de Steria, que poseen el 30% del capital de la compañía, han sabido crear una cultura de trabajo basada en sólidos valores como la sencillez, creatividad, independencia, respeto y apertura que impulsan su rendimiento y son fuente de progreso para sus clientes. Delegaciones Sede Central Pare Rodés 26, Torre B Jaime I El Conquistador 3, 7º A Rodríguez Arias 23, 1º Alfahuir 45 Vía de los Poblados 3 08208 Sabadell 30008 Murcia Edificio Ercilla 46019 Valencia Parque Empresarial Cristalia Tel: 93 716 1104 Tel: 96 824 9150 48011 Bilbao Tel: 96 393 8712 28033 Madrid Fax: 93 717 2400 Fax: 96 824 1559 Tel: 94 422 8522 Tel: 902 014 234 Fax: 94 422 8523 Fax 91 838 2299 Centros de Servicio: Madre Rafols 2 Juan Pable Corner, 1 Inca Garcilaso, 3 Pza. Caño Argales 4, 1º 50004 Zaragoza 06800 Mérida (Badajoz) Isla de la Cartuja, Edif.. Expo 47004 Valladolid Tel: 976 405 580 Tel: 924 30 20 80 41092 Sevilla Tel: 983 297 270 Fax: 976 405 597 Tel: 954 488 442

×