O net

5,185 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,759
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

O net

 1. 1. คานา รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1เล่ ม นี้ จ าท าขึ้ น จากข้ อ มู ล ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐ าน โดยสถาบั น ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์ การมหาชน) จาแนกข้อมูลเป็นคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับโรงเรียนตามรายวิชาที่ประเมินในแต่ละระดับชั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ จะนาข้อมูลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 2. 2. 2 สารบัญ หน้าคานา กสารบัญ ขสารบัญตาราง คบทที่1 บทนา 1 เหตุผลและความสาคัญ ................................................................................................... 1 วัตถุประสงค์ ................................................................................................................... 2 ขอบเขตการประเมิน ....................................................................................................... 2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ............................................................................................. 2 โครงสร้างและรูปแบบของแบบทดสอบ ........................................................................ 32 การดาเนินงาน ...................................................................................................................... 12 ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ...... 13 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .......................................................................................................... 15 ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ..................................................................................... 16 ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ....................................................................................... 294 สรุปผลการประเมิน............................................................................................................... 38 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2554 38 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6................................................................................ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.................................................................................. 40ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................. 43บรรณานุกรม................................................................................................................................. 44ภาคผนวก...................................................................................................................................... 45 ภาคผนวก ก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2554 ......
 3. 3. 3 สารบัญตารางตารางที่ หน้า 1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (61)................ 16 2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (62)............. 16 3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63)............ 17 4 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (64)............. 17 5 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (65)........... 18 6 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (66)................... 18 7 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (67)..................... 19 8 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี (68)............................................................................................................... 19 9 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที.่ ................... 20 10 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1................................................. 21 11 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 จาแนกตามเครือข่าย............................................................................ 22 12 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากไปหาคะแนนน้อย..................................................................................................... 23 13 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (91)..................................................... 30
 4. 4. 4 สารบัญตาราง (ต่อ)ตารางที่ หน้า 14 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (92)................................................. 30 15 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63)............................................... 31 16 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (94)................................................ 31 17 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (95)................................................ 32 18 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (96)..................................................... 32 19 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (97).......................................................... 33 20 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (98)..................... 33 21 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2554............................................................................. 34 22 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1................................................. 35 23 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 36 ปีการศึกษา 2554 จาแนกตามเครือข่าย............................................................................ 24 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 37 ปีการศึกษา 2554 เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากไปหาคะแนนน้อย.....................................................................................................
 5. 5. 5 บทที่ 1 บทนาเหตุผลและความสาคัญ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 ก าหนดให้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึก ษาที่ต้องดาเนินการอย่ างต่อ เนื่อง โดยให้มีก ารจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นกระบวนการ วิธีการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลสาเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนประกอบสาคัญส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกั น ทั้งในระบบชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และเพื่อเป็นสารสนเทศรองรับบริบทของการประเมินภายนอก การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2554 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินในแต่ละระดับโรงเรียนสามารถนามาพิจารณาเปรียบเทียบความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล ผลการประเมินจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา และเป็นข้อมูลสาคัญในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียนและการบริหารจัดการศึกษาต่อไป
 6. 6. 6วัตถุประสงค์ 1. เพื่ อ ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาระดับ ชาติ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐานพุทธศักราช 2551 2. เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 3. เพื่อรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 4. เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ สาหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจและกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน เพื่อให้เ กิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขอบเขตการประเมิน การทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2554 ครั้งนี้ใช้การสอบนักเรียนทุกคน ได้แก่ 1. ประชากร 1.1 นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1.2 นักเรียนทุกคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่คะแนนเฉลี่ย รายวิชาของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ดังนี้ 2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สถานศึกษาในสังกัดได้ทราบจุดเด่น จุดด้อยและคุณภาพผู้เรียนของตนเอง สาหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพผู้เรียนในทุกรายวิชาที่จัดสอบตามระดับชั้น ทั้งรายโรงเรียนและภาพรวมของเขตพื้นที่ สาหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 7. 7. โครงสร้างและรูปแบบของแบบทดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้แบบทดสอบที่ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีโครงสร้างและรูปแบบของแบบทดสอบ ดังนี้ที่ รูปแบบ วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานฯ จานวนข้อ คะแนน จานวนข้อ คะแนน จานวนข้อ คะแนน จานวนข้อ คะแนน จานวนข้อ คะแนน จานวนข้อ คะแนน จานวนข้อ คะแนน จานวนข้อ คะแนน1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 1.1) 4 ตัวเลือก 1 คาตอบ 20 80 40 80 34 85 16 80 34 85 25 90 17 85 22 88 1.2) 4 ตัวเลือก 2 คาตอบ - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3) 5 ตัวเลือก 1 คาตอบ - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4) 5 ตัวเลือก 2 คาตอบ - - - - - - - - - - 2 10 - - - -2 ปรนัย หลายตัวเลือก 1 คาตอบ - - 10 20 - - - - - - - - - - - -3 ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 - - - - - - - - 3 15 - - - - - - คาตอบ4 แบบเลือกคาตอบจากแต่ละหมวดที่ 5 20 - - 2 15 - - - - - - 3 15 1 12 สัมพันธ์กัน5 แบบระบายคาตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข - - - - - - 4 20 - - - - - - - - รวม 25 100 50 100 36 100 20 100 37 100 27 100 20 100 23 100 จานวนเวลาที่ใช้สอบ (นาที) 50 นาที 50 นาที 50 นาที 50 นาที 50 นาที 30 นาที 30 นาที 30 นาที
 8. 8. จานวนข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ ป.6สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนนสาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 6 24.0สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 4 16.0สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1 4 16.0สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท 4.1 7 28.0สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 4 16.0 รวม 25 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
 9. 9. จานวนข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ ป.6สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนนสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐาน ส 1.1 5 10.0 มาตรฐาน ส 1.2 5 10.0สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 3 6.0 มาตรฐาน ส 2.2 5 10.0สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.1 6 12.0 มาตรฐาน ส 3.2 4 8.0สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.1 3 6.0 มาตรฐาน ส 4.2 3 6.0 มาตรฐาน ส 4.3 6 12.0สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.1 6 12.0 มาตรฐาน ส 5.2 4 8.0 รวม 50 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
 10. 10. จานวนข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา2554 ระดับ ป.6สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนนสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 8 22.0 มาตรฐาน ต 1.2 9 22.5 มาตรฐาน ต 1.3 4 10.0สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.1 5 12.5 มาตรฐาน ต 2.2 2 5.0สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มาตรฐาน ต 3.1 6 15.0สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มาตรฐาน ต 4.1 2 15.0 มาตรฐาน ต 4.2 รวม 36 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
 11. 11. จานวนข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ ป.6สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนนสาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ มาตรฐาน ค 1.1 2 10.0 มาตรฐาน ค 1.2 4 20.0 มาตรฐาน ค 1.3 1 5.0 มาตรฐาน ค 1.4 2 10.0สาระที่ 2 การวัด มาตรฐาน ค 2.1 1 5.0 มาตรฐาน ค 2.2 3 15.0สาระที่ 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.1 1 5.0 มาตรฐาน ค 3.2 1 5.0สาระที่ 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.1 1 5.0 มาตรฐาน ค 4.2 1 5.0สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มาตรฐาน ค 5.1 1 5.0 มาตรฐาน ค 5.2 1 5.0 มาตรฐาน ค 5.3 - -สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 6.1 1 5.0 รวม 20 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
 12. 12. จานวนข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ ป.6สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนนสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต มาตรฐาน ว 1.1 5 12.5 มาตรฐาน ว 1.2 3 7.5สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว 2.1 2 5.0 มาตรฐาน ว 2.2 1 2.5สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.1 3 7.5 มาตรฐาน ว 3.2 2 5.0สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ มาตรฐาน ว 4.1 4 10.0 มาตรฐาน ว 4.2 - -สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 5 12.5สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6.1 5 12.5สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ มาตรฐาน ว 7.1 3 7.5 มาตรฐาน ว 7.1 1 2.5สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 3 15.0 รวม 37 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
 13. 13. จานวนข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ ป.6สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนนสาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ มาตรฐาน พ 1.1 3 12.2สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน พ 2.1 4 14.4สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล มาตรฐาน พ 3.1 6 21.6 มาตรฐาน พ 3.2 6 21.6สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค มาตรฐาน พ 4.1 4 14.4สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต มาตรฐาน พ 5.1 4 15.8 รวม 27 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 30 นาที
 14. 14. จานวนข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ ป.6สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนนสาระที่ 1 ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ศ 1.1 5 25.0 มาตรฐาน ศ 1.1 1 5.0สาระที่ 2 ดนตรี มาตรฐาน ศ 2.1 4 20.0 มาตรฐาน ศ 1.1 2 10.0สาระที่ 3 นาฏศิลป์ มาตรฐาน ศ 3.1 4 20.0 มาตรฐาน ศ 3.2 1 5.0 บูรณาการ 3 15.0 รวม 20 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 30 นาที
 15. 15. จานวนข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ ป.6สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนนสาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 17 68.0สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 2.1 2 8.0สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 3 12.0สาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1 1 12.0 รวม 23 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 30 นาที
 16. 16. บทที่ 2 การดาเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการตามแผนการดาเนินการจัดสอบ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2554 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนที่สมัครสอบทุกโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ต้องเข้ารับการประเมิน 3. ดาเนินการ เพิ่ม ลด แก้ไข ข้อมูลสนามสอบ 4. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับสนามสอบ 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อรับผิดชอบการจัดสอบ ได้แก่ 6.1 คณะอนุกรรมการตรวจรับเก็บรักษาแบบทดสอบระดับเขตพื้นที่ 6.2 คณะอนุกรรมการรับ -ส่งแบบทดสอบ และกระดาษคาตอบแยกเป็นศูนย์ประสานการสอบตามจานวนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6.3 คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 6.4 คณะอนุกรรมการนาส่งกระดาษคาตอบ 6.5 คณะอนุกรรมการยานพาหนะ 7. ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 8. ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบ 9. กาหนดวันรับเอกสาร และอุปกรณ์การสอบ แบบทดสอบ และจัดเก็บรักษา โดยลับในสถานที่ ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมกระจายให้สนามสอบ ป.6 และ ม.3 10. ดาเนินการจัดสอบ ตามกาหนดเวลา 11. กากับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดสอบของสนามสอบให้เกิดประสิทธิภาพ 12. กากับสนามสอบให้ส่งกล่องกระดาษคาตอบ พร้อมเอกสารและรายงานผลการดาเนินการจัดสอบ ระดับสนามสอบ ให้ศูนย์สอบตามกาหนดเวลา
 17. 17. 13. ส่งมอบกล่องกระดาษคาตอบ และบัญชีส่งจานวนกล่องกระดาษคาตอบและเอกสารอื่นๆ จากศูนย์สอบถึงเจ้าหน้าที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตามกาหนดเวลา 14. ส่งรายงานผลการดาเนินการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบทดสอบ 6 ฉบับ วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ ระยะเวลาวันจันทร์ที่ 08.30-09.20 น. 64 คณิตศาสตร์ 50 นาที 1 ชั่วโมง 40 นาที27 กุมภาพันธ์ 09.20-10.10 น. 62 สังคมศึกษา ศาสนา 50 นาที2555 และวัฒนธรรม พัก 20 นาที 10.30-11.20 น. 61 ภาษาไทย 50 นาที 1 ชั่วโมง 40 นาที 11.20-12.10 น. 63 ภาษาอังกฤษ 50 นาที พัก 1 ชั่วโมง 13.10-14.00 น. 65 วิทยาศาสตร์ 50 นาที 50 นาที พัก 20 นาที 14.20-14.50 น. 66 สุขศึกษาและพลศึกษา 30 นาที 1 ชั่วโมง 30 นาที 14.50-15.20 น. 67 ศิลปะ 30 นาที 15.20-15.50 น. 68 การงานอาชีพและ 30 นาที เทคโนโลยี โรงเรียนดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2555
 18. 18. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบทดสอบ 6 ฉบับ วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ ระยะเวลาวันอังคารที่ 08.30-10.00 น. 94 คณิตศาสตร์ 90 นาที 1 ชั่วโมง30 นาที28 กุมภาพันธ์ พัก 30 นาที2555 10.30-12.00 น. 91 ภาษาไทย 90 นาที 1 ชั่วโมง30 นาที พัก 1 ชั่วโมง 13.00-14.30 น. 93 ภาษาอังกฤษ 90 นาที 1 ชั่วโมง30 นาทีวันพุธที่ 08.30-10.00 น. 95 วิทยาศาสตร์ 90 นาที 1 ชั่วโมง30 นาที29 กุมภาพันธ์ พัก 30 นาที2555 10.30-12.00 น. 92 สังคมศึกษา ศาสนา 90 นาที 1 ชั่วโมง30 นาที และวัฒนธรรม พัก 1 ชั่วโมง 13.00-13.40 น. 96 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 นาที 2 ชั่วโมง 13.40-14.20 น. 97 ศิลปะ 40 นาที 14.20-15.00 น. 98 การงานอาชีพและ 40 นาที เทคโนโลยี โรงเรียนดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2555
 19. 19. บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้ ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (61) 1.2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (62) 1.3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63) 1.4 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (64) 1.5 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (65) 1.6 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (66) 1.7 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (67) 1.8 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (68)
 20. 20. ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (61) ส่วน จานวน คะแนน คะแนน คะแนนเฉลี่ย เบี่ยงเบน ผู้เข้าสอบ สูงสุด ต่าสุด มาตรฐานระดับเขตพื้นที่ 3,656 96.00 6.00 51.59 14.53ระดับสังกัด 543,748 100.00 0.00 49.51 14.93ระดับประเทศ 780,305 100.00 0.00 50.04 15.01 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.59สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 1.55ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (62) ส่วน จานวน คะแนน คะแนน คะแนนเฉลี่ย เบี่ยงเบน ผู้เข้าสอบ สูงสุด ต่าสุด มาตรฐานระดับเขตพื้นที่ 3,656 90.00 8.00 53.77 14.38ระดับสังกัด 543,734 98.00 0.00 51.08 14.95ระดับประเทศ 780,258 100.00 0.00 52.22 15.17 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับเขตพื้นที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.77สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 1.55
 21. 21. ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63) ส่วน จานวน คะแนน คะแนน คะแนนเฉลี่ย เบี่ยงเบน ผู้เข้าสอบ สูงสุด ต่าสุด มาตรฐานระดับเขตพื้นที่ 3,656 100.00 7.50 42.86 18.16ระดับสังกัด 543,748 100.00 0.00 37.12 16.41ระดับประเทศ 780,305 100.00 0.00 38.37 17.77 จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.86สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 4.49ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (64) ส่วน จานวน คะแนน คะแนน คะแนนเฉลี่ย เบี่ยงเบน ผู้เข้าสอบ สูงสุด ต่าสุด มาตรฐานระดับเขตพื้นที่ 3,656 100.00 0.00 55.95 19.53ระดับสังกัด 543,734 100.00 0.00 51.69 19.38ระดับประเทศ 780,258 100.00 0.00 52.40 19.81 จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.95สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 3.55
 22. 22. ตารางที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (65) ส่วน จานวน คะแนน คะแนน คะแนนเฉลี่ย เบี่ยงเบน ผู้เข้าสอบ สูงสุด ต่าสุด มาตรฐานระดับเขตพื้นที่ 3,656 95.00 5.00 41.71 13.49ระดับสังกัด 543,815 97.50 0.00 40.45 13.41ระดับประเทศ 780,370 97.50 0.00 40.82 13.79 จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.71สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 0.89ตารางที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (66) ส่วน จานวน คะแนน คะแนน คะแนนเฉลี่ย เบี่ยงเบน ผู้เข้าสอบ สูงสุด ต่าสุด มาตรฐานระดับเขตพื้นที่ 3,656 92.80 3.60 60.28 15.12ระดับสังกัด 543,717 100.00 0.00 58.17 14.88ระดับประเทศ 780,268 100.00 0.00 58.87 14.76 จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้สุขศึก ษาระดับเขตพื้ นที่มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 60.28สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 1.41
 23. 23. ตารางที่ 7 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (67) ส่วน จานวน คะแนน คะแนน คะแนนเฉลี่ย เบี่ยงเบน ผู้เข้าสอบ สูงสุด ต่าสุด มาตรฐานระดับเขตพื้นที่ 3,656 90.00 0.00 49.17 16.04ระดับสังกัด 543,717 100.00 0.00 46.20 15.79ระดับประเทศ 780,268 100.00 0.00 46.75 15.89 จากตารางที่ 7 พบว่ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะระดั บ เขตพื้ น ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 49.17สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 2.42ตารางที่ 8 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (68) ส่วน จานวน คะแนน คะแนน คะแนนเฉลี่ย เบี่ยงเบน ผู้เข้าสอบ สูงสุด ต่าสุด มาตรฐานระดับเขตพื้นที่ 3,656 96.00 0.00 58.05 17.82ระดับสังกัด 543,717 100.00 0.00 54.45 17.68ระดับประเทศ 780,268 100.00 0.00 55.38 17.71 จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.05 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 2.67
 24. 24. ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วน ส่วน เฉลี่ยสูง คะแนน คะแนน กว่า/ เบี่ยงเบน เบี่ยงเบน เฉลี่ย เฉลี่ย ต่ากว่า มาตรฐาน มาตรฐาน ภาษาไทย 50.04 15.01 51.59 14.53 1.55 สังคมศึกษา 52.22 15.17 53.77 14.38 1.55 ภาษาอังกฤษ 38.37 17.77 42.86 18.16 4.49 คณิตศาสตร์ 52.40 19.81 55.95 19.53 3.55 วิทยาศาสตร์ 40.82 13.79 41.71 13.49 0.89 สุขศึกษา 58.87 14.76 60.28 15.12 1.41 ศิลปะ 46.75 15.89 49.17 16.04 2.42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 55.38 17.71 58.05 17.82 2.67 จากตารางที่ 9 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลาดับจากมากไปน้อยคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 60.28 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 58.05 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 55.95 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 53.77 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 51.59กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ 49.17 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ภาษาอั งกฤษ 42.86 และกลุ่ม สาระการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ 41.71 และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละระดั บ เขตพื้ น ที่ สู ง กว่ า ระดั บ ประเทศมากที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 25. 25. ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ + เพิม ่ หมายเหตุ ปี กศ. 2553 ปี กศ. 2554 - ลด 1 ภาษาไทย 32.01 51.59 19.58 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 49.18 53.77 4.59 3 ภาษาอังกฤษ 26.50 42.86 16.36 4 คณิตศาสตร์ 38.75 55.95 17.20 5 วิทยาศาสตร์ 40.80 41.71 0.91 6 สุขศึกษาและพลศึกษา 52.38 60.28 7.90 7 ศิลปะ 43.78 49.17 5.39 8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 54.47 58.05 3.58 เฉลี่ย 42.23 51.67 9.44 จากตารางที่ 10 พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ข องนั ก เรี ย น ในปี ก ารศึ ก ษา 2554 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 60.28 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 58.05 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้คณิต ศาสตร์ 55.95 กลุ่มสาระการเรีย นรู้สังคมศึก ษา 53.77กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 51.59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 49.17 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ42.86 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 41.71 และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2554 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง กว่า ปีก ารศึ ก ษา 2553 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละสูงกว่ามากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย 19.58 ้
 26. 26. ตารางที่ 11 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 จาแนกตามเครือข่าย ค่าเฉลี่ยร้อยละ เครือข่าย ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ 1 52.31 54.75 46.90 60.82 43.76 61.34 50.16 60.55 2 54.14 58.42 48.27 64.95 46.18 66.18 51.47 63.95 3 51.52 52.28 37.44 55.29 38.02 61.64 46.56 56.64 4 55.61 60.61 52.59 65.54 49.38 62.23 52.83 60.30 5 56.34 58.88 54.92 61.73 44.98 61.95 58.24 61.47 6 40.91 45.27 28.86 38.18 34.55 53.29 45.91 45.82 7 51.00 51.54 40.12 58.52 41.29 59.62 48.25 56.47 8 51.38 54.18 44.56 52.75 40.56 58.72 49.68 58.20 9 49.89 50.85 32.47 50.78 37.22 58.52 45.32 55.49 จากตารางที่ 11 พบว่าในระดับเขตพื้นที่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ56.34 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.92 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครือข่ายที่ 4มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.54 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.38กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาฯ เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 66.18 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.24 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เครือข่ายที่ 1มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.55
 27. 27. ตารางที่ 12 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย มากไปหาคะแนนน้อย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ โรงเรียน สังคมศึกษา สุขศึกษา การงาน ศาสนา และพล อาชีพและ เฉลี่ย ภาษาไทย และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษา ศิลปะ เทคโนโลยี1 บ้านโป่ง 72.50 76.00 87.81 83.13 68.75 74.35 80.00 93.00 79.442 วัดสนามสุทธาวาส 81.71 74.57 86.07 83.57 60.36 71.43 75.00 78.86 76.453 วัดใหญ่อ่างทอง 70.00 72.62 83.08 69.23 62.12 73.58 74.62 76.92 72.774 บ้านหนองนางแพรว 63.17 71.33 75.00 90.00 47.08 83.36 59.17 81.33 71.315 บ้านเขากรวด 59.33 68.83 64.17 86.67 51.67 69.44 81.25 80.00 70.176 วัดช่องลาภ 76.80 68.00 66.50 77.00 47.00 73.08 71.00 76.00 69.427 บ้านหนองตาเนิด 60.55 77.09 50.00 75.45 66.14 74.06 64.09 87.27 69.338 บ้านชัฎหนองหมี 55.00 67.50 69.06 69.38 59.38 78.15 70.63 84.50 69.209 วัดห้วยตะแคง 64.73 69.64 66.82 69.55 56.14 72.33 66.36 81.09 68.3310 บ้านหนองบัวหิ่ง 53.50 71.17 68.96 69.58 65.42 67.96 67.08 74.67 67.2911 บ้านหนองวัวดา 68.17 67.83 58.54 68.33 61.88 78.74 72.08 62.00 67.2012 บ้านหนองขาม 62.57 62.00 60.18 75.00 58.93 78.64 68.21 71.43 67.1213 บ้านพุเกตุ 66.00 59.67 67.08 76.67 61.67 68.38 66.67 69.33 66.9314 วัดเขาช้าง 56.89 72.00 61.67 80.56 54.17 71.50 61.67 75.56 66.7515 วัดป่าเขาสัมมะงา 73.60 70.80 63.00 66.00 54.00 62.66 65.00 75.20 66.2816 วัดท่าโขลง 51.33 71.33 50.83 80.00 54.17 81.07 65.00 73.33 65.8817 วัดอรัญญิกาวาส 58.00 66.50 41.88 88.75 53.13 75.70 58.75 82.00 65.5918 วัดทุ่งหญ้าคมบาง 55.23 60.46 73.27 66.35 46.83 73.58 66.54 81.85 65.5119 บ้านสวนผึ้ง 68.64 71.79 66.16 67.86 42.77 79.11 63.21 64.00 65.4420 วันครู 2503 73.00 72.83 58.96 63.75 45.00 63.62 70.42 75.67 65.4121 บ้านยางคู่ 66.00 66.80 62.50 64.00 42.50 66.54 74.00 76.80 64.8922 บ้านหนองศาลเจ้า 56.67 63.33 65.00 70.00 39.17 72.77 68.33 77.33 64.0823 จรูญศรีวิทยา 54.00 61.00 71.88 63.75 44.38 79.78 58.75 76.00 63.6924 วัดชัฎใหญ่ 64.00 70.57 72.14 80.00 46.43 63.76 48.57 64.00 63.68
 28. 28. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ โรงเรียน สังคมศึกษา สุขศึกษา การงาน ศาสนา และพล อาชีพและ เฉลี่ย ภาษาไทย และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษา ศิลปะ เทคโนโลยี25 บ้านหนองไผ่ 55.57 61.57 66.43 69.29 59.46 70.50 57.14 65.14 63.1426 วัดหนองกระทุ่ม 51.64 68.73 60.00 73.18 49.09 64.08 56.36 79.64 62.8427 บ้านไพรสะเดา 57.14 65.81 65.71 61.19 51.79 61.58 65.95 73.14 62.7928 วัดเขาไก่แจ้ 63.78 80.33 70.56 63.06 44.17 69.08 48.06 62.67 62.7129 วัดห้วยหมู 58.00 62.22 53.61 75.00 59.44 68.89 56.11 67.56 62.6030 วัดหนองตาหลวง 60.29 56.86 48.21 88.57 41.43 72.23 60.00 72.57 62.5231 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 61.96 64.83 71.47 71.52 51.20 68.13 49.78 61.22 62.5132 บ้านหนองโก 74.25 71.00 69.06 74.38 60.94 63.40 39.38 45.00 62.1833 วัดหนองบัว 69.33 78.67 49.17 66.67 56.67 60.30 51.67 64.00 62.0634 บ้านอ่างหิน 55.20 73.00 71.75 68.50 41.25 70.23 58.50 57.60 62.0035 วัดสว่างอารมณ์ 60.67 61.27 47.25 83.00 48.00 68.56 58.83 68.13 61.9636 อนุบาลปากท่อ 69.69 60.76 34.11 71.22 62.06 63.85 60.33 71.82 61.7337 วัดพิบูลวนาราม 54.94 66.71 58.97 66.47 55.88 63.66 71.76 55.29 61.7138 วัดบ้านโพธิ์ 52.80 44.00 55.75 75.00 50.50 68.07 62.50 78.40 60.8839 วัดวิมลมรรคาราม 49.20 62.80 56.00 62.00 51.50 74.24 59.00 71.20 60.7440 วัดวังมะนาว 66.00 57.00 73.75 67.50 66.25 63.85 45.00 46.00 60.6741 บ้านเขาอีส้าน 75.50 65.50 60.63 51.25 46.25 66.90 55.00 64.00 60.6342 สมนึกวทิศวรการ 56.33 61.00 49.17 60.83 52.50 68.57 55.83 78.00 60.2843 บ้านเขาถ้า 62.89 69.89 28.89 85.83 46.67 64.07 60.00 60.89 59.8944 บ้านโกรกสิงขร 61.25 57.75 48.75 75.63 57.19 72.10 43.75 62.00 59.8045 วัดเขาปิ่นทอง 64.26 60.37 75.92 55.66 51.45 59.87 42.24 68.42 59.7746 นารีวิทยา 56.03 64.17 54.73 64.06 47.79 69.07 55.43 65.29 59.5747 วัดพุคาย 53.75 49.50 61.56 70.63 51.88 60.95 63.13 64.50 59.4948 บ้านทุ่งแฝก 59.69 53.54 53.65 55.77 55.77 67.23 61.92 67.69 59.4149 วัดหัวป่า 50.00 64.00 59.17 63.33 55.83 59.93 55.00 68.00 59.4150 วัดเจติยาราม 46.60 53.90 61.00 73.25 67.63 70.13 40.50 61.00 59.2551 วัดศาลเจ้า 62.25 57.25 60.63 53.75 34.38 77.88 60.63 66.50 59.1652 วัดแคทราย 63.00 67.77 48.37 64.81 45.77 64.04 55.58 63.38 59.0953 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 68.80 58.80 58.83 57.00 45.17 54.32 52.67 75.73 58.9254 บ้านพุแค 52.17 61.17 56.04 72.92 51.67 53.93 64.17 57.33 58.6855 วัดยางงาม 54.17 62.00 62.50 78.33 54.58 63.51 44.17 50.00 58.6656 วัดดอนทราย 61.25 55.75 51.56 63.13 45.00 65.94 58.75 67.50 58.61

×