Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tweemaal gebruikelijk loon

228 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tweemaal gebruikelijk loon

  1. 1. Tweemaal gebruikelijk loon Gebruikelijk loon; afroommethode ingeperktAls directeur/aandeelhouder Zoals bekend dient een directeur/aandeelhouder die een – direct of indirect-dient u een gebruikelijk aanmerkelijk belang bezit in de vennootschap waarin hij werkzaamhedensalaris te genieten indien verricht, een gebruikelijk loon te genieten. Het gebruikelijk loon dient in beginsel te worden gesteld op ten minste € 42.000 (cijfer 2012). Indien een lageru werkzaamheden verricht salaris in aanmerking wordt genomen, dient door de directeur/aandeelhouderin de vennootschap waarin aannemelijk te worden gemaakt dat dit gebruikelijk is. Is de Belastingdienst vanu een aanmerkelijk belang mening dat het gebruikelijk loon hoger moet zijn dan € 42.000 dan dient zij aannemelijk te maken dat het gebruikelijk loon meer dan in belangrijke mateheeft. Over de toepassing en afwijkt. Dat wil zeggen dat er pas een correctie mogelijk is indien het gebruikelijkreikwijdte van de gebruikelijk loon tenminste 30% afwijkt van het overeengekomen loon.loonregeling heeft de Hoge In 2004 heeft de Hoge Raad (17 september 2004, nr. 38 378, BNB 2005/50) deRaad zeer recent twee zogeheten afroommethode toegestaan om de hoogte van het gebruikelijk loon te bepalen. Die afroommethode houdt in dat de opbrengsten van de vennootschaparresten gewezen welke worden verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten, lastenmogelijk voor u van belang en afschrijvingen. Het alsdan resterende bedrag wordt dan aangemerkt als het(kunnen) zijn. gebruikelijk loon. De Hoge Raad (9 november 2012, nr. 11/03555) heeft geoordeeld dat de afroommethode uitsluitend toepasbaar is in de situatie waar de opbrengsten van een vennootschap voor 90% of meer voortvloeien uit de door de directeur/aandeelhouder als werknemer verrichte werkzaamheden voor de vennootschap. Daarvan is echter geen sprake indien de omvang van het aandeel van de vennootschap bestaat uit een percentage van het resultaat van het samenwerkingsverband waarin de vennootschap participeert. Samenwerkingsverbanden bestaande uit vennootschappen komen met name veel voor in de dienstverlenende sector. Denk daarbij aan advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs. Wel van belang om vast te stellen is dat ook buiten de dienstverlenende sector dergelijke samenwerkingsverbanden voor komen, bijvoorbeeld bij architecten en zorgsector. Tweemaal gebruikelijk loon
  2. 2. Te ondernemen actieGa na of het gebruikelijk loon met behulp van de afroommethode is toegepast. Indien dat het geval is, maak bezwaar tegende nog niet definitief vaststaande aanslagen inkomstenbelasting en maak bezwaar tegen de afdracht loonheffingen, voorzover de bezwaartermijn van zes weken na afdracht nog niet is verstreken.Let op!De gebruikelijk loonregeling is ook van toepassing op de partner van de directeur/aandeelhouder.Gebruikelijk loon in internationaal verbandOver de vraag of het gebruikelijk loonregeling ook in grensoverschrijdende situaties van toepassing is, heeft de HogeRaad in het verleden al geoordeeld. In HR 5 september 2003, nr. 37 651, BNB 2003/379 is geoordeeld (onder het oudeverdrag met België) dat de goede verdragstrouw zich verzet tegen de heffing over het gebruikelijk loon nu de werkingvan het belastingverdrag eenzijdig door Nederland wordt gewijzigd. In gelijke zin HR 5 september 2003, nr. 37 657, BNB2003/380.Met betrekking tot het belastingverdrag tussen Nederland en België van 2001 is door beide landen in de gezamenlijkeartikelsgewijze toelichting bij voornoemd verdrag gesproken over de uitleg over de uitdrukking ‘verkregen’ en ‘verkrijgt’.Daarbij hebben beide landen de bedoeling gehad om de gebruikelijk loonregeling onder de toepassing van hetbelastingverdrag te laten vallen. De Hoge Raad (9 november 2012, nr. 11/02127) oordeelt, onder verwijzing naar het nieuweverdrag waarin is opgenomen dat niet is uitgesloten dat er forfaits en ficties mogen worden toegepast in de nationalewetgeving met betrekking tot de wijze van heffing en het feit dat het de bedoeling van beide landen is om de gebruikelijkloonregeling onder de werking van het verdrag te laten vallen, dat de gebruikelijk loonregeling niet in strijd is met degoede verdragstrouw.Te ondernemen actieBij grensoverschrijdende arbeid dient te worden nagegaan of het desbetreffende belastingverdrag zodanig is ingerichtdat de gebruikelijk loonregeling kan worden toegepast en er geen sprake is van schending van de goede verdragstrouw.P.S. Grensoverschrijdende arbeid kan ook gevolgen hebben voor de sociale zekerheid. Daarbij geldt – binnen de EU enEER – dat de EG-Verordening 883/2004 regels geeft over de toewijzing. Buiten de EU en EER dient te worden nagegaan ofer een sociaalzekerheidsverdrag met het desbetreffende land is gesloten. Nederland heeft slechts met een beperkt aantallanden een dergelijk verdrag gesloten.Raadpleeg voor meer informatie uw eigen adviseur of neem contact op met:Jacques RaaijmakersSpecialist (Internationale) loonheffingenT: +31 23 5 300 400M: +31 6 232 850 12E: JRaaijmakers@rsmnlk.nl Tweemaal gebruikelijk loon

×