Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwsbrief regeerakkoord

275 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief regeerakkoord

  1. 1. Nieuwsbrief Regeerakkoord WoningmarktOp 29 oktober presenteerden Op Prinsjesdag is al aangekondigd dat de hypotheekrenteaftrek over leningen tercoalitiepartners VVD en PvdA zake van de eigen woning die worden afgesloten op of na 1 januari 2013, alleen noghet regeerakkoord getiteld: maar geldt als de lening in 30 jaar volgens een annuïtair of lineair aflossingsschema wordt afgelost. In aanvulling op deze maatregel zal de hypotheekrenteaftrek vanaf´Bruggen slaan´. Hierin 2014 ook voor bestaande hypotheken worden beperkt, zij het dat aflossing in datstaan de plannen van het geval niet is vereist. Voor hypotheekrente die tegen het toptarief in box 1 in aftrekkomende kabinet beschreven. wordt gebracht, zal het tarief waartegen deze mag worden afgetrokken vanafHoewel deze plannen eerst 2014 jaarlijks met 0,5% dalen tot het tarief van de derde schijf (vooralsnog 38%). Het toptarief, dat op dit moment 52% is, zal vanaf 2014 nog maar 49% bedragen.nog zullen moeten worden Verder zal vanaf 2014 de hypotheekrente op restschulden na de verkoop van deuitgewerkt tot concrete eigen woning onder voorwaarden nog vijf jaar aftrekbaar blijven.wetsvoorstellen, brengen wijnu alvast de belangrijkste Om de huurprijzen weer naar een marktconform niveau te laten stijgen, zal de huurverhoging vanaf 1 juli 2013 inkomensafhankelijk worden. Voor huishoudensfiscale maatregelen uit het met een inkomen tot € 33.000 zal deze verhoging 1,5% zijn, voor huishoudens metregeerakkoord onder uw een inkomen tussen € 33.000 en € 43.000 zal dit 2,5% zijn en voor alle inkomensaandacht. daarboven 6,5%. Aan de andere kant wordt de huurtoeslag voor de lage inkomens in stand gehouden. Pensioen Vanaf 2015 kunnen pensioenpremies bij een inkomen van meer dan € 100.000 niet langer meer in aftrek worden gebracht in box 1. Daarnaast wordt het maximale opbouwpercentage voor nieuwe pensioenopbouw verlaagd met 0,4%, wat betekent dat jaarlijks nog maar 1,75% van het pensioengevend loon fiscaal gefaciliteerd kan worden opgebouwd. Vanaf 2013 gaat verder de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. In 2018 zal de AOW- leeftijd 66 jaar zijn en vanaf 2021 zal de AOW-leeftijd 67 jaar zijn. Nieuwsbrief Regeerakkoord
  2. 2. ZorgDe zorgtoeslag zal vanaf 2014 volledig verdwijnen. In plaats daarvan worden de premies ziektekostenverzekering en hetwettelijk verplichte eigen risico inkomensafhankelijk gemaakt.WinstboxPer 2015 wordt een winstbox ingevoerd. Deze zal in de plaats komen voor de ondernemersfaciliteiten die we nu kennen, zoalszelfstandigen-, starters- en meewerkaftrek, maar ook de fiscale oudedagsreserve en de S&O-aftrek. Het urencriterium komtdaarmee ook te vervallen.Sociale zekerheidDe (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, de ouderschapsverlofkorting en de persoonsgebonden aftrek voorlevensonderhoud van kinderen tot 21 jaar zullen vanaf 2015 helemaal verdwijnen. Het aantal kindregelingen wordt daarmeeteruggebracht naar vier: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijkecombinatiekorting. De kinderbijslag voor oudere kinderen gaat al in 2014 omlaag tot het niveau van kinderen onder de 6 jaar.InnovatieVanaf 2014 zal er op de fiscale innovatieregelingen research- en developmentaftrek (RDA), innovatiebox en S&O-afdrachtvermindering (WBSO) flink worden bezuinigd. Het is nog onduidelijk hoe deze regelingen precies zullen wordengewijzigd. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen hieromtrent.Overige maatregelen• De arbeidskorting wordt vanaf 2014 stapsgewijs verhoogd met € 125 per jaar tot een verhoging van € 500 in 2017.• De accijnzen op alcohol en tabak worden verhoogd. Voor wijn en bier geldt een accijnsverhoging van 14% en voor gedistilleerde dranken een stijging van 5%. De accijns op een pakje sigaretten gaat met 9 eurocent omhoog en de accijnzen op diesel en LPG worden verhoogd met 3, respectievelijk 7 eurocent per liter. De accijnsverhoging op tabak gaat in per 1 maart 2014, de overige accijnsverhogingen gaan in per 1 januari 2014.• De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers komt te vervallen. Daarnaast wordt de boete voor het te laat betalen van motorrijtuigenbelasting verhoogd naar € 100 en indien er binnen twee jaar meerdere verzuimen plaatsvinden, zal een hogere boete van € 150 per verzuim gaan gelden.• Voor de vennootschapsbelasting wordt het percentage van de belastingrente gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%. Het percentage van de belastingrente voor de overige belastingmiddelen en het percentage van de invorderingsrente blijven gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van 4%.• In het Belastingplan 2013 werd de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling met 0,1% verhoogd. Deze verhoging wordt in het regeerakkoord weer teruggenomen.• De assurantiebelasting wordt per 1 april 2013 verhoogd naar 21%.• De Belastingdienst zal aangiften van ondernemingen en aangiften van particulieren meer gaan controleren.• De versoepeling van het beleid voor uitstel van betaling door ondernemers zal worden voortgezet.Meer informatie?Indien u meer informatie wenst over de mogelijke gevolgen van het regeerakkoord voor u, dan raden wij u aan om contactop te nemen met uw eigen RSM adviseur. Nieuwsbrief Regeerakkoord

×