An1912 serge leloux

382 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

An1912 serge leloux

  1. 1. kantoormanagement AnSerge Leloux, directeur van Brouwer & Oudhof, vestiging Haarlem‘Keuzevrijheid voor de klant’ Yvonne Jansen Betere software brengt grote verschuivingen teweeg in de wereld van administratie- en accountancykantoren. Maar ook de keuzevrijheid van de klant neemt er door toe. heeft als standaardfunctionaliteit een D at stelt Serge Leloux, directeur van Brouwer & Oudhof, vestiging Haar- lem. Dit kantoor maakt deel uit van RSM cockpit, zowel voor klanten als voor accountants. De startpagina laat in één Niehe Lancée Kooy Accountants & Belas- oogopslag gegevens zien die de onder- tingadviseurs en telt vier vestigingen, en nemer wil zien, zoals openstaande debi- zit voorts in Utrecht, Alkmaar en Amster- teuren of omzet. Ook autorisatie is mo- dam. ‘Wij hebben een rapportagemodel gelijk via de cockpit. Verder kan de ontwikkeld dat de klant veel keuze laat. ondernemer via dit dashboard vragen Van tevoren nemen we door welke infor- stellen of acties uitzetten. Dat is precies matie voor hem belangrijk is. Dat ver- waar wij op zaten te wachten.’ schilt immers per branche en per onder- nemer. Voor een ZZP’er in de bouw is het niet zo complex. Hij factureert en wil zijn bankstand en debiteuren zien. Maar een ‘Wij kunnen de onder- kinderdagverblijf heeft er behoefte aan nemer helpen om een om meer de diepte van de administratie begroting en een liquidi- in te gaan. Zo’n organisatie wil zien hoe teitsprognose te maken.’ op de ene vestiging de loonkosten van de leidsters in relatie tot de omzet zich ver- houden tot die van een andere locatie.’ Verschuivingen in de branche De ondernemer bepaalt Leloux verwacht grote verschuivingen in De ondernemer bepaalt welke gegevens de branche. ‘Door nieuwe, gebruikers- hij belangrijk vindt, en welk niveau van vriendelijke software zal een groot deel dienstverlening daarbij past, zegt Le- van het werk geautomatiseerd plaatsvin- loux. ‘Neemt hij genoegen met de jaarre- den en krijgt de klant meer keuzevrij- kening en de BTW-aangifte, dan kan dat. heid. Het laatste halfjaar zie je echt het Wil hij er elk kwartaal even voor gaan aantal inboekuren sterk dalen. Daarmee zitten om met ons te klankborden om de is onze rol niet uitgespeeld, want wij zijn gang van zaken in zijn bedrijf door te ne- er om de kwaliteit te borgen. Maar wel men en te zien wat beter kan, dan is dat leidt die ontwikkeling tot prijsdruk en ook mogelijk. Denk aan een groeiende minder declarabele uren. De klanten- ondernemer die mensen uitleent. Hij trouw in onze wereld is groot. Wordt het moet de salarissen betalen, maar factu- werk netjes en naar tevredenheid ge- reert pas achteraf. Als hij niet oppast’, daan, dan gaat een ondernemer voor kan hij in een situatie komen waarin hij € 100 heus niet ingewikkeld doen. Maar zijn lonen niet meer kan betalen. Wij als het € 1.000 tot € 2.000 scheelt, wordt kunnen hem helpen een begroting en het een ander verhaal. Kantoren die op een liquiditeitsprognose te maken.’ de oude voet doorgaan en niet de voor- De basis van de administratie bij Brou- delen van de automatisering meepakken, wer & Oudhof is Exact Online. Dat levert prijzen zichzelf uit de markt. Iedereen de informatie op voor de andere syste- praat al over de veranderingen, maar ik men. ‘Een van de voordelen van dit pak- denk dat de branche volgend jaar echt de ket is dat het redelijk vormvrij is. Het effecten gaat merken.’ AnAccountancynieuws 26 oktober 2012 nr 19 www.accountancynieuws.nl 31

×