Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Barcelonada 2013 mac pdf

 • Be the first to comment

Barcelonada 2013 mac pdf

 1. 1. BARCELONADA 2.0proposta didàctica competencialCésar Riola i Ramon BarlamSant Cugat, 13 de juny de 2013Imatge deVíctor Swasky (www.swasky.net) reproduïda amb permís de l’autordimarts 11 de juny de 13
 2. 2. #calgraBCNdimarts 11 de juny de 13
 3. 3. ALUMNES I PROFESSORS DE 4t D’ESOdimarts 11 de juny de 13
 4. 4. • Motivadora per als alumnes• Activitat didàctica utilitzant eines 2.0• Eficient• Treball cooperatiu• Intercompetencial• Aplicant la PDCAdimarts 11 de juny de 13
 5. 5. MISSIÓCompletar un mapatelecol·laboratiu de fotos deBarcelona, entre tots elsalumnes, amb una selecció dellocs interessants tot utilitzanteines 2.0.dimarts 11 de juny de 13
 6. 6. VISIÓEstablir la sortida com aactivitat de l’institut Cal Gravati obrir la participaciócol·laborativa amb diversoscentres de la comarca iexportar l’activitat a altresciutats i contextos.dimarts 11 de juny de 13
 7. 7. VALORSEl treball en equip i cooperatiu.Solidaritat intergrupaldimarts 11 de juny de 13
 8. 8. • Completar un mapatel·lecol·laboratiu de llocs d’interèsde Barcelona• Conèixer l’ús i l’aplicabilitatd’eines d’orientació 2.0.•Aprendre a orientar-se i moure’sper la ciutat de Barcelona•Treballar en equipdimarts 11 de juny de 13
 9. 9. Motivadora per als alumnes Quantes vegades hem anat a Barcelona?  Segur que moltes,o unes quantes. Però ... sabríem anar-hi sols?  Sabríem localitzarel lloc on volem anar i hi sabríem arribar amb transport públic? El Departament de Socials de lINS Cal Gravat us ha preparatun repte. Els familiars i persones interessades podran seguirlevolució de lactivitat en directe, des daquesta mateixa pàginaweb (el dia 8 de maig des de 1/4 de 9 a la 1).Activitat didàctica usant eines 2.0Escriptura telecol·laborativa + codis QR + EinesgeoreferenciacióEconòmica Preu de la sortida: 11 €.dimarts 11 de juny de 13
 10. 10. Formació de grupsper part del professoratdimarts 11 de juny de 13
 11. 11. Fase informativa on elsgrups sorganitzaran, llegiran lainformació daquesta web, esdistribuiran la feina (qui portasmartphone? qui imprimirà elmapa del metro o portarà unaguia de Barcelona? etc.)dimarts 11 de juny de 13
 12. 12. Es demana el núm. detelefon i identificadors(logins) dels vostres comptes aInstagram i es facilitarà el nomdel grup a Whats up quehem creat per comunicar-nosdimarts 11 de juny de 13
 13. 13. Ja som al trendimarts 11 de juny de 13
 14. 14. Cada grup tria 5 targetons ies donen 4 € per alumne.dimarts 11 de juny de 13
 15. 15. dimarts 11 de juny de 13
 16. 16. Cada grup pot descartar untargetó i intercanviar la restaamb els altres grupsdimarts 11 de juny de 13
 17. 17. OBJECTIU INDICADOR CRITERID’ACCEPTACIÓRESULTATOBTINGUT1- Completar unmapatel·lecol·laboratiude llocs d’interèsde Barcelona.Punts trobats/puntsa trobar.51/5290% 98 %2- Conèixer l’ús il’aplicabilitat d’einesd’orientació 2.0.Fotos penjades delspunts trobats/punts a trobar.37/5285 % 71 %3- Aprendre aorientar-se imoure’s per laciutat de Barcelona.Enquesta(socrative) grau deconeixment de laciutat7 7,84- Treballar enequip.Satisfacció(socrative) deldesenvolupamentde l’activitat.3/4 3,7 / 4dimarts 11 de juny de 13
 18. 18. •Activitat 100% cooperativa.•Si un grup falla no s’assoleix l’objectiu.•Estimula l’ajuda intergrupal per assolirl’objectiu.•L’equip guanyador rep un premi ( recordde la sortida) sempre i quan tots elsgrups, amb ajuda o sense, localitzin elsquatre punts.•Al final…COOPERACIÓ Tots vanguanyar i obtenir un record de l’activitatcom a premi.dimarts 11 de juny de 13
 19. 19. El currículum orientat a l’adquisició decompetències estableix que la finalitat del’educació obligatòria és aconseguir queels nois i les noies adquireixin les einesnecessàries per entendre el món iesdevinguin persones capaces d’interveniractivament i críticament en la societatplural, diversa i en canvi continu que ensha tocat viure. Un currículum percompetències significa ensenyar peraprendre i seguir aprenent al llarg de totala vida.dimarts 11 de juny de 13
 20. 20. dimarts 11 de juny de 13
 21. 21. 1) La durada de l’activitat haestat breu per alguns grups.2) El seguiment en directe del’activitat i l’ús de les apps pertal de fer un seguimentcorrecte.3) Lligar l’activitat amb el mónvirtual a través d’Espurnik.4) Crear a l’institut virtuall’exposició anual de laBarcelonada.dimarts 11 de juny de 13
 22. 22. • Motivadora per als alumnes• Activitat didàctica usant eines 2.0• Eficient• Treball cooperatiu• Intercompetencial• Aplicant la PDCAdimarts 11 de juny de 13
 23. 23. 21stcentury skillsdimarts 11 de juny de 13
 24. 24. http://ideas.education.alberta.ca/engage/dimarts 11 de juny de 13
 25. 25. TPACKTechnological PedagogicalContent Knowledgedimarts 11 de juny de 13
 26. 26. dimarts 11 de juny de 13
 27. 27. BYODBring your own devicedimarts 11 de juny de 13
 28. 28. GAMIFICACIÓIntegrada a les metodologies educativesdimarts 11 de juny de 13
 29. 29. MASHUPContextualitzat i creatiudimarts 11 de juny de 13
 30. 30. dimarts 11 de juny de 13
 31. 31. dimarts 11 de juny de 13
 32. 32. dimarts 11 de juny de 13
 33. 33. dimarts 11 de juny de 13
 34. 34. dimarts 11 de juny de 13
 35. 35. dimarts 11 de juny de 13
 36. 36. dimarts 11 de juny de 13
 37. 37. dimarts 11 de juny de 13
 38. 38. http://vimeo.com/67489102dimarts 11 de juny de 13
 39. 39. BARCELONADA 2.0properaPrimer trimestreIncorporar Realitat Augmentadaals targetonsParticipació simultàniade diversos centres1 23dimarts 11 de juny de 13
 40. 40. MOLTES GRÀCIES !dimarts 11 de juny de 13
 41. 41. criola@xtec.catrbarlam@gmail.com@rbarlamdimarts 11 de juny de 13

×