Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prez scoala prof

317 views

Published on

cx

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prez scoala prof

 1. 1. SCOALA PROFESIONALA 2012-2013 COLEGIUL TEHNIC “GRIGORE COBALCESCU” MOINEŞTI
 2. 2. “ Săptămâna meseriilor” 05 – 09 martie 2012 Scop: • Promovarea la nivelul unităţilor de învăţământ – care vor organiza învăţământ profesional în anul şcolar 2012 / 2013 – a ofertei educaţionale pe domenii şi calificări profesionale tuturor elevilor din clasa a IX-a de învăţământ liceal, indiferent de filieră sau profil, în vederea creşterii gradului de atractivitate pentru calificări profesionale care oferă acces pe piaţa europeana a muncii. Obiective: • Sa informeze elevii cu privire la modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, respectiv a oportunităţilor de acces pe care le oferă învăţământul profesional pe piaţa muncii; • Să disemineze în rândul elevilor – beneficiarii acestei forme de pregătire profesională – oferta locală a învăţământului profesional per domenii şi calificări profesionale; • Să stabilească un calendar de activităţi la nivelul unităţii de învăţământ în cadrul acţiunii “Săptămâna Meseriilor”; • Să organizeze activităţi extracurriculare de promovare a ofertei educaţionale în domeniul profesional la nivel local, în vederea creşterii gradului de atractivitate a elevilor pentru calificări profesionale care oferă acces pe piaţa muncii.
 3. 3. Ce presupune ?
 4. 4. Cine se poate înscrie? • În program pot intra elevii care sunt înscrişi în clasa a IX-a a liceului, indiferent de filieră, profil sau domeniu de pregătire. Pot accede, de asemenea, elevii care au promovat cel puţin clasa a IX-a de liceu, dar care şi-au abandonat ulterior studiile, precum şi elevi din seriile anterioare care au finalizat şcoala de arte şi meserii.
 5. 5. Paşii care trebuie urmaţi Pentru a intra în program trebuie parcurse următoarele etape succesive: • să optezi pentru calificarea profesională pe care doreşti să o dobândeşti şi pentru şcoala unde doreşti să te pregăteşti; • să depui documentele necesare pentru înscrierea în program la secretariatul şcolii pentru care ai optat; • să participi la procesul de selecţie, numai în situaţia în care acest lucru este necesar. Vei fi anunţat de şcoala pentru care ai optat dacă se organizează selecţie pentru calificarea respectivă şi când este planificată aceasta.
 6. 6. Avantajele programului Dacă urmezi învăţământul profesional, ai următoarele avantaje: • poţi dobândi o calificare profesională care îţi permite să obţii mai rapid un loc de muncă şi să ai salariul tău mai devreme decât colegii tăi care optează pentru bacalaureat; • pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, vei putea continua să lucrezi pe o perioadă determinată (cu respectarea condiţiilor legale) pentru a pune deoparte banii tăi; • angajatorii îi vor susţine (acolo unde condiţiile permit acest lucru) pe cei mai buni dintre elevi prin burse suplimentare de practică; • după finalizarea acestui program poţi, în acelaşi timp, să lucrezi şi să îţi continui studiile în cadrul liceului.
 7. 7. Certificat de calificare • Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de şcoala pentru care ai optat, împreună cu operatorii economici / instituţiile publice partenere ale unităţii de învăţământ, la sediul şi folosind echipamentele acestora, acolo unde este posibil acest lucru. Comisia de examen va avea în componenţă câte un reprezentant al unităţii de învăţământ şi al angajatorului selectat pentru respectiva calificare. Evaluarea în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale este realizată atât de către evaluatori autorizaţi, cât şi de către reprezentanţi ai angajatorilor parteneri. Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare vor fi monitorizate de către inspectoratele şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti.
 8. 8. Recunoaştere europeană • Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională cu care te poţi angaja imediat după terminarea studiilor, în România sau în Uniunea Europeană. De asemenea, în urma finalizării programului dobândeşti certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care îţi permite să continui studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a).
 9. 9. Mecanic auto Descrierea calificării: Calificarea asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit executarea de lucrări de întreţinere, reglare, diagnosticare şi reparare a sistemelor, mecanismelor şi instalaţiilor autovehiculelor, dar şi de manevrare a acestora, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut. • Profil: Tehnic • Domeniu: Mecanică
 10. 10. Carieră şi salariu • Calificarea "mecanic auto" se găseşte pe lista meseriilor preponderente pe piaţa muncii în perioada cuprinsă între anii 2011-2020, la poziţia 299 (cod COR 723103), şansele de angajare, in scurt timp, fiind mult mai mari decât in cazul altor calificări. Salarii cuprinse intre 1000- 2500 lei. Posibilităţile de dezvoltare in cariera depind de nivelul de pregătire profesionala condiţionat si de studiile realizate. Astfel, după cele 6 luni de stagii de pregătire practica, elevii îşi pot continua studiile la ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, obţinând o noua calificare profesională - nivel 3 - la absolvirea liceului si apoi, trecerea la studiile universitare sau postliceale.
 11. 11. Acces la calificare • Absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică (720 ore). Absolvenţii ciclului gimnazial pot dobândi calificarea profesională urmând cursurile învăţământului profesional. După finalizarea şi absolvirea modulelor corespunzătoare stagiilor de pregătire practică / învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a competenţelor cheie, cât şi a competenţelor specifice practicării calificării respective.
 12. 12. Pregătire pentru calificare • Dobândirea calificării se realizează prin: • Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ. • Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 2 aparţinând domeniul respectiv de calificare - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de instruire practică, asigurându-se atât dobândirea competenţelor necesare completării ulterioare a studiilor liceale, cât şi baza necesară pregătirii profesionale de specialitate. • Pregătirea tehnică generală specifică unor grupuri de calificări de nivel 2 aparţinând aceluiaşi domeniu de calificare - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de instruire practică, asigurându-se atât dobândirea competenţelor necesare completării ulterioare a studiilor liceale, cât şi baza necesară pregătirii profesionale de specialitate. • Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire practică în laboratoarele şi atelierele şcolii (1/3 din numărul total de ore) şi ore de instruire practică comasată la agentul economic (2/3 din numărul total de ore), în condiţii reale de muncă.
 13. 13. Sudor • Descrierea calificării • Calificarea asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi necesare realizării de ansamble sudate, din diferite materiale metalice, prin diferite procedee de sudare, utilizând diverse echipamente de sudare şi de a efectua controlul îmbinărilor sudate, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut. • Profil: Tehnic • Domeniu: Mecanică
 14. 14. Carieră şi salariu • Ocupaţii COR care pot fi practicate: • Sudor manual cu flacără de gaze; • Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux; • Operator tăiere; • Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector; • Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector; • Sudor. • Absolvenţii ce dobândesc această calificare au posibilitatea angajării pe piaţa muncii, în timp scurt de la finalizarea studiilor, datorită cererii de personal calificat în calificarea Sudor. Pentru anul 2012, salariul unei persoane angajate având calificarea Sudor, la început de carieră profesională, poate varia între 800-1200 lei. După dobândirea calificării profesionale de nivel 2, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau işi pot continua pregătirea prin ciclul superior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, asigurându-se astfel obţinerea unei duble recunoaşteri: profesională şi academică, care permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 3 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştrii sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior.
 15. 15. Acces la calificare • Absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică (720 ore). Absolvenţii ciclului gimnazial pot dobândi calificarea profesională urmând cursurile învăţământului profesional. După finalizarea şi absolvirea modulelor corespunzătoare stagiilor de pregătire practică / învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a competenţelor cheie, cât şi a competenţelor specifice practicării calificării respective.
 16. 16. Pregătire pentru calificare • Dobândirea calificării se realizează prin: • Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ. • Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 2 aparţinând domeniul respectiv de calificare - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de instruire practică, asigurându-se atât dobândirea competenţelor necesare completării ulterioare a studiilor liceale, cât şi baza necesară pregătirii profesionale de specialitate. • Pregătirea tehnică generală specifică unor grupuri de calificări de nivel 2 aparţinând aceluiaşi domeniu de calificare - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de instruire practică, asigurându-se atât dobândirea competenţelor necesare completării ulterioare a studiilor liceale, cât şi baza necesară pregătirii profesionale de specialitate. • Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire practică în laboratoarele şi atelierele şcolii (1/3 din numărul total de ore) şi ore de instruire practică comasată la agentul economic (2/3 din numărul total de ore), în condiţii reale de muncă.
 17. 17. Întrebări frecvente • Unde şi când mă pot înscrie în program? • Înscrierea se face pe baza unui dosar pe care îl depui la secretariatul şcolii pentru care ai optat, în urma procesului de selecţie (în cazul în care ai parcurs şi această etapă). Programul va demara odată cu începerea noului an şcolar 2012-2013. Acestea sunt perioadele pe parcursul cărora se poate face înscrierea: • Etapa I în perioada 7 – 31 mai 2012. În această etapă poţi opta pentru oricare dintre calificările profesionale pentru care există ofertă şi la oricare dintre şcolile care oferă învăţământ profesional. • Etapa a II-a în perioada 11 - 25 iunie 2012. În această etapă poţi opta numai pentru calificările profesionale şi numai la şcolile unde au rămas locuri neocupate în urma etapei I. De asemenea, este posibil ca în această etapă să îţi poţi revizui opţiunea pentru calificarea şi/sau pentru şcoala pentru care ai optat. • Etapa a III-a în perioada 27 – 31 august 2012. În această etapă poţi opta numai pentru calificările profesionale şi numai la şcolile unde au rămas locuri neocupate în urma etapei a II-a.
 18. 18. • Sunt elev la un liceu teoretic. Pot intra în program? • DA. În situaţia în care eşti elev în învăţământul liceal, înscrierea ta în programul "Alege-ţi drumul!" este posibilă numai dacă ai promovat clasa a IX-a, indiferent de momentul în care ai optat pentru învăţământul profesional şi chiar dacă ai fost declarat admis în urma procesului iniţial de selecţie. • Ce obţin dacă particip la acest program? • Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională cu care te poţi angaja imediat după terminarea studiilor, în România sau în Uniunea Europeană. De asemenea, în urma finalizării programului dobândeşti certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care îţi permite să continui studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a). • După ce termin programul, pot să continui liceul către examenul de bacalaureat? • DA. Poţi continua liceul în clasa a XI-a, fără alte formalităţi. Este necesară înscrierea la o şcoală unde există clase de liceu.

×