GEJALAPONTENGSEKOLAHANTARAPARA  PELAJAR SEKOLAH MENENGAHProjek ini diserahkan kepada Sekoiah Siswazah sebagai   memenu...
KEBENARAN MENGGUNA   Tesis ini adalah sebagai memenuhi sebahagiandaripada  keperluan  pengajian  lepasan  ljazah ...
ABSTRAKKajian ini adalah bertujuan untuk [a] mencan perhubungan diantara empat pembolehubah bebas dengan kejadianponteng s...
.. .                               Ill             ABSTRACTThe purpose of fhis ...
iv  The finding of the study showed fhaf students’ personalproblems and environmental facfors were the most dominantand ...
Terlebih dahulu dipanjatkan rasa kesyukuran ke had&tAllah S.W.T.kerana dengan izin,    h i d a y a t d a n taufikNya d...
vi           KANDUNGAN                      Muka swatKebenaran Mengguna          ...
viiBab3  Metodologi    3.1  Pendahuluan         58    3.12 Lokasi Kajian         60    3.4  ...
...                       VIII5.2  Peramal Terbaik Kejadian   Ponteng Sekolah         10...
Sekolah Siswazah                (Graduate School)               Universiti Utara Malaysia  ...
BAB 1           PENGENALAN1 .I PendahuluanPembentukan disiplin di sekolah adalah sama pentingnyadengan penyebar...
2   Oisiplin merupakan suatu unsur yang boleh   mewujudkan ketrampilan masyarakat. la bukan   sahaja merupakan pe...
3atau lencungan dimaksudkan dengan sebarang tingkah lakuyang tidak memenuhi norma sosial sesuatu kumpulan sosialatau masya...
4ponteng ujian, ponteng peperiksasan dan ponteng untukbelajar bersendirian.Mengikut rekod yang diperolehi daripada Unit Di...
dalam kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral sepertikegiatan lesbian / homoseks, seks bebas, hamil di luarnikah, pengedaran...
masyarakat,   agama    dan  bangsa  serta  negarakeseluruhannya di alaf akan datang.Daripada kajian, penelitian,...
kepada pelajar untuk ponteng sekolah. Bagi pelajar yangcerdas, mereka ponteng sekolah kerana bosan terhadapguru yang stere...
Kajian ini hanya akan menumpukan kepada pelajar yangterlibat itu sendiri di 16 buah sekolah menengah di OaerahHilir Perak....
I .4.2 Dapatan daripada kajian ini akan mempastikan faktor manakah yang paling dominan di dalam mempengaruhi para pelaja...
IOHal: Terdapat hubungan yang signifikan di antarafaktor masalah sekolah dengan kejadian pontengH02: Tiada hubungan yang s...
11H a4: Terdapat   hubungan yang signifikan di antarafaktor masalah rakan    sebaya   dengan   kejadianponteng se...
121.6 Keterangan KajianPembolehubah Bersandar         Pembolehubah Bebas                    F...
13I .6.1 Faktor sekolah:     Berkaitan dengan pengurusan pentadbiran, pengajaran guru, sikap guru, suasana dan iklim...
BAB 2         SOROTAN PENULISAN2.1 PendahuluanMasalah ponteng sekolah di Malaysia pada masa inidapat dilihat dari...
15delinkuens ialah penagihan dadah, pelacuran, sakit jiwa,bunuh diri, meminum minuman keras dan homoseksual.Menurut Frieds...
16perbuatan yang memudharatkan dan menimbulkankutukan sosial. Oleh yang demikian, tingkah laku deviansperlu dioegah dan in...
17i. Perbezaan-petbezaan di antara individuManusia yang mempunyai corak fizikal, psikologi atautingkah laku yang aneh / lu...
18Tingkah laku devians wujud kerana reaksi individu-individu yang kritikal terhadap sesuatu perbuatan yangditetapkan. Gang...
19tentang devians.  Setiap kategori itu pula menegaskantentang kriteria devians. Dalam membincangkan tentangperiiaku pon...
20seperti Fogelman dan Richardson (1974) yang dilaporkanoleh Cooper (198634). Oleh itu masih belum terdapatsatu penjelasan...
21d a r i p a d a latar b e l a k a n g k e l u a r g a d a n k e a d a a npersekitaran fizikal tempat tinggal pelajar yan...
22sekolah dan bilangan pelajar yang tidak hadir ke sekolah.Didapati jug a pelajar-pelajar sekola h menenga h lebi hramai p...
23Tyerman juga mendapati bahawa kebanyakan pelajaryang ponteng datangnya daripada kumpulan kelas.Dalam hal ini penemuan ya...
24Tetapi berbeza dengan kanak-kanak yang menolaksistem sekolah,mereka adalah memerlukan pertolongankhas supaya bersikap po...
25   c)   Pelajar-pelajar yang benci terhadap sekolah.Daiam kajian beliau mendapati bahawa pelajar-pelajardalam katego...
26menarik minat mereka, akibatnay pelajar-pelajar hilangsemangat dan akan melakukan apa sahaja yang terlintasdalam pemikir...
27Masalah disiplin di sekolah wujud kerana terdapatpercanggahan nilai di antara guru-guru dan para pelajar.Minat dan   ...
28tidak memberikan tumpuan terhadap pelajaran dan salahlaku akan terjadi di da/am kelas.Harapan   dan  sikap guru,  ...
29ke sekolah dan hubungannya dengan kenakalan. Beliaumerumuskan bahawa:   1. Ponteng menyebabkan kenakalan;   2. Kenak...
30sekolah. Beliau menggelarkan mereka sebagai ‘neurotic’atau psychofictSelain itu faktor rakan sebaya juga ada kaitannya d...
31(Manja,  1994: 190) yang menyatakan bahawa statussosio-ekonomi keluarga yang rendah mempengaruhisuasana dalam keluarga...
32   to deviance, the less freedom he has for   alternative broadly accepted behaviour”.Secara umumnya pelajar-pelajar...
33pengalaman dan penelitian Boocock dan Slipman (I 976,1972) seperti yang dilaporkan oleh Marimuthu (1990:42)menegaskan  ...
34Pendapat-pendapat ini disokong oleh Reid yang telahmengahsilkan satu analisis tentang latar belakangkeluarga dan sosial ...
35Jadual2.1: HOME AND SOCIAL BACKGROUND OF      TRUANTS AND SCHOOL ABSENTEES   1. Families at the lower end of then...
36semasa ianya semakin ketara.    Namun begitu kajianbercorak ilmiah tentang ponteng sekolah ini tidak banyakdibuat dan...
37   5. Menghisap rokok;   6. Mengancam rakan pelajar;   7. Mengganggu proses pengajaran;   8. Menwri;   9. Berk...
38Kajian tentang faktor-faktor yang mendorong perlakuanponteng sekolah telah dilakukan oleh beberapa orangpengkaji dalam t...
39stereotaip, kelemahan dan kecuaian guru menyediakanpelajaran serta epengaruh rakan sebaya. Menurut beliaulagi ponteng ju...
40    seronok berdampingan dengan rakan rakan    yang sehaluan.4. 42% - 58% ibu bapa para pelajar yang pontengseko...
41Ruhiyati ldayu (1978) menyatakan bahawa masalah[ponteng sekolah bukan satu skop yang baru malah telahwujud sejak awal za...
42   5. Alam persekitaran mempengaruhi jiwa pelajar-     pelajar yang masih mentah - jiran-jiran, kawan-     ka...
43pelajar dan guru tidak patut dipersalahkan tetapi kita perlumelihat pada akar masalah ini.    Apa yang jelas pelajar-...
peribadi, emosi dan keluarga juga boleh menyebabkanberlakunya ponteng sekofah.Jaafar Abdul Rahim (1977) dalam artikalnya y...
Bagi Awang Ahmad (1986) yang telah membuat kajian keatas 50 pelajar yang ponteng sekolah di Sekolah MenengahSeri Ampang, K...
46bahawa masalah-masalah yang berkaitan dengan tatatertibyang tidak baik mempunyai akar umbinya di rumah dansekolah serta ...
47pelajaran akan diikut-jejak oleh anak-anak mereka yangmempunyai tanggapan yang sama dan ini menjadi faktorpenambah terha...
48sikap serta jangkaan guru adalah di antara faktor-faktor yangmemungkinkan wujudnya langgaran disiplin di sekolah.Menurut...
49   “Tanda-fanda menunjukkan bahawa peranan ibu   bapa dalam mendidik anak-anak sudah agak   berkurangan. Mungkin i...
502.4 Definisi Konsep dalam Kajian2.4.1 Ponteng sekolahPonteng dalam kontak pendidikan didefinisikan sebagaituang sakolah ...
51   ii. Kanak-kanak yang mahu ke sekolah tetapi tidak    dapat berbuat demikian kerana masalah kewangan,    men...
52Ruhiyati ldayu (1978) berpendapat bahawa ponteng ialahmerupakan satu daripada berbagai-bagai jenis masalahdisiplin yang ...
53faktor tertentu yang menyebabkan timbulnya masalah disekofah.2.52 Ponteng SekolahMaksud ponteng sekolah dalam kajian ini...
54       Jadual 1: Kateaori Pontena SekolahJenis Ponteng    Ponteng Sekolah    Ponteng Sekofatr       ...
55sekolah yang dilakukan oleh pelajar adalah munasabahdanbenar sebagai kes ponteng yang tepat.2.53 Pelajar Tingkatan Empat...
56 telah diberikan oleh guru-guru disiplin dari sekolah- sekolah yang berkenaan.2.63 Kelemahan Sampel - Pelajar yang pon...
57kawalan disiplin yang terlalu ketat atau terlalu longgar danpengurusan sekolah menjadi faktor yang menyebabkanberlakunya...
BAB 3           METODOLOGI3.1 PendahuluanDalam bahagian ini dibincangkan berkenaan denganmetodologi  yang  ba...
59Kajian ini adalah kajian tinjauan keratan rentas denganteknik soal selidik tertutup dan temubual.3.2 Reka bentuk kajian ...
60Data Primer - soal selidik dan temubual.Data Sekunder - diambil daripada sumber-sember bertulis yang diterbitkan mahupun...
61berasrama penuh dan pengurusannya diuruskan terusdengan Kementerian Pendidikan [Bahagian Asrama Penuh]Daripada 16 buah s...
623.4 Responden KajianResponden yang dipilih untuk tujuankajian ini terdiri daripadapelajar Tingkatan Empat. Pemilihan ini...
633.5 lnstrumen KajianUntuk mendapatkan    maklumat daripada     kumpulanresponden tersebut penyelidik menyediakan ...
64Cronbach’s Alpha dengan nilai 1 semakin tinggi konsistenkebolehpercayaa n soalan-soalan tersebut.Hasil daripada kajian r...
65   v. Pejabat Penduidikan Daerah Hilir Perak.Bagi menetapkan tarikh untuk mengendalikan soal selidik,penyelidik telah ...
66      iii. Faktor rakan sebaya.     iv. Faktor persekitaranMengkaji sama ada wujud perbezaan tendensi untukpon...
67Jadual 4.1ABSOLUTE COEFFICIENT VALUE          QUALITATIVEBETWEEN                   DESCRIPTI...
68   Masalah yang ditanda sahaja dibuat pengiraan.   Markah-markah yang diperolehi bagi setiap   soalan dicampurkan ...
BAB 4         KEPUTUSAN KAJIAN4.1 PendahuluanPerbincangan dalam bahagian ini akan tertumpu kepadaanalisis deskrip...
704.1 .I Adakah faktor masalah sekolah mempunyai hubunganyang signifikan dengan kejadian ponteng di kalanganpelajar-pelaja...
71nya tidak diisi dengan    lengkap. Jaciual di bawahmenunjukkan bilangan responden pelajar mengikut jantina,tempat ke...
72   JADUAL 4.3 MAKLUMAT IBU, BAPA DAN PENJAGA                       TI-   Item        ...
73Dengan ibu bapa masing-masing iaitu seramai 102 orang(85%). Yang lainnya 11 orang (9.16%) tinggal dengan ibutunggal, 5 o...
74bahawa tahap penciidikan ibubapa yang boleh dikatakanbaik dan tentu sekali mereka mempunyai kesedaran yangtinggi untuk m...
75diubahsuai dan dibahagikan kepada tiga tahap seperti yangditunjukkan di dalam jadua14.4 di bawah.JADUAL 4.4 Tahap Ponten...
76Jaclual di atas jelas menunjukkan bahawa di kalanganpelajar-pelajar ponteng, peratus lulus peperiksaan adalahrendah (43....
77  Jadua14.6 Pearson Correlation Coefficients of Kejadian  Ponteng  Independent variable  Correlation CoefTicient...
78H 01   Diterima. Berdasarkan kepada keputusan PearsonCorrelation    pada jadual di atas, kajian empirikalmembuktik...
79JADUAL 4.7 MASALAH DIR1 PELAJAR      .fENls MASALAH              BIL.   PERATUS1. Kesihatan & Perke...
80(r=0.554) dan kukuh . Hubungan ini membuktikan bahawasemakin banyak masalah peribadi pelajar semakin tinggikeinginannya ...
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Mat kilau idris
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mat kilau idris

2,015 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,015
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mat kilau idris

 1. 1. GEJALAPONTENGSEKOLAHANTARAPARA PELAJAR SEKOLAH MENENGAHProjek ini diserahkan kepada Sekoiah Siswazah sebagai memenuhi sebahgaian daripada syarat untuk ljazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti Utara Malaysia. Oleh. MAT KILAU BIN IDRIS 0 Mat Kilau bin Idris, 1997, Hak cipta terpelihara.
 2. 2. KEBENARAN MENGGUNA Tesis ini adalah sebagai memenuhi sebahagiandaripada keperluan pengajian lepasan ljazah UniversitiUtara Malaysia (UUM). Saya bersetuju supaya pihakperpustakaan UUM menggandakan tesis ini bagi tujuanrujukan. Saya juga bersetuju memberi kebenaran untukdibuat salinan keseluruhan atau sebahagian daripadanyabagi tujuan akademik dengan kebenaran daripada penyeliasaya atau semasa ketiadaan beliau, kebenaran tersebutboleh diperolehi daripada Dekan Sekolah Siswazah.Sebarang penyalinan, penerbitan atau penggunaan ke ataskeseluruhan atau sebahagian daripada tesis ini untukperolehan kewangan tidak dibenarkan tanpa kebenaranbertulis daripada saya. Di samping itu pengiktirafan kepadasaya dan UUM seharusnya diberikan dalam sebarangkegunaan bahan-bahan yang terdapat dalam tesis ini.Permohonan untuk membuat safinan atau lain-lain kegunaansama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya bolehdibuat dengan menulis kepada: Dekan Sekolah Siswazah, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Jitra, Kedah Darul Aman
 3. 3. ABSTRAKKajian ini adalah bertujuan untuk [a] mencan perhubungan diantara empat pembolehubah bebas dengan kejadianponteng sekolah di kalangan pelajar Tingkatan Empat danB] menentukan di antara keempat-empat pembolehubah ituyang manakah lebih bersifat mempengaruhi perlakuanponteng sekolah. Empat aspek yang dikaji adalah faktorsekolah, masalah diri pelajar pengaruh rakan sebaya danfaktor persekitaran.Kajian ini melibatkan pelajar Tingkatan Empat yangsememangnya mempunyai rekod ponteng sekolah daripadaenambelas buah sekolah menengah di Daerah Hilir Perak.Persampelan adalah terdin daripada 720 orang pelajar.Data dikumpulkan melalui soal selidik dan temu bual. Satukajian rintis telah diadakan untuk mengkaji kesahan soalselidik (Cronbachs Alfa=O. 7712). Data dianalisis mengikutkaedah statistik taburan, korelasi dan regrasi denganmenggunakan software SPSS Version 7.5.Keputusan kajian menunjukkan masalah din pelajar danpersekitaran adalah merupakan faktor yang paling dominandan mempengaruhi perlakuan ponteng sekolah Pagi pelajar-pelajar di Daerah Hulir Perak, Perak DawM&+uan.
 4. 4. .. . Ill ABSTRACTThe purpose of fhis study was to investigate (a) thecorrelation between four independent variables and fruancyamong fbrm four studenfs and (6) to identify which of amongthe four in&pendent variables influences the acf ofabsenteeism in schools. Four aspects has been taken intoaccount name/y school factors, problems faced by thestudent, influences among peer group and environmentalf3ctors.This study was done on the form four students which had thehighest record of absenteeism among sixteen secondaryschool in the Lower Perak District. The sample consisted of7 20 students. A self- construcfed 404ems questionnair&were used for data collection to measure the variables. T-hedata was collected’ through questionnaires and interviews. Apilot test was carried out to ensure the validity and reliabiMyof the instrument (Cronbach’s Alfa = 0.7712). To analyse thecorrelation and regression of the data, Statistical Packagesfor Social Science’ (SPSS) version 7.5 yere used.
 5. 5. iv The finding of the study showed fhaf students’ personalproblems and environmental facfors were the most dominantand influenced the act of truancy among the students in theLower P erak district.
 6. 6. Terlebih dahulu dipanjatkan rasa kesyukuran ke had&tAllah S.W.T.kerana dengan izin, h i d a y a t d a n taufikNya d a p a t sayamenyempurnakan kajian ini.Ucapan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan saya tujukankepada Dr. Wan Rozaini Binti Sheik Osman pensyarah kanan SekolahTekndogi Maklumat selaku penasihat dan penyelia yang tetah banyakbekorban, membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada saya semasamenyiapkan kajian ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasihkepada Dekan Sekolah Siswazah UUM, Prof. Madya Dr. lbrahimAbdul Hamid kerana turut membari perangsang dan panduan kepadasaya semasa menjalani kursus ini.Projek ini juga adalah sebagai hadiah kepada kedua ibu bapa, keduakakak dan abang ipar yang tercinta kerana telah memberi dorongandan semangat yang tidak terhingga di sepanjang saya mengikutikursus ini.Saya juga tidak dapat melupakan jasa baik rakan-rakan sekuliah yangbanyak membantu terutamanya rakan-rakan dari kumpulan enam iaituSaudara Mohd Fikry, Tauhid, Hussin, Nor Ahmad, Nordin, dan Suzliserta “member of The West Bank” seperti Lotpi, Nayan, dan lain-lain.Penghargaan teristimewa adalah buat Isteri dan anak-anak tersayangkerana tanpa sokongan mereka tidak mungkin saya dapat mengikutikursus ini dengan jayanya. Semoga kajian ini dapat menjadi dorongankepada anak-anak untuk terus maju dan berjaya di dalam bidangakademik masing-masing.MAT KILAU BIN IDRIS,SEKOLAH SISWAZAH,UNIVERSITI UTARA MALAYSIA,06010 SINTOK, KEDAH DARUL AMAN.
 7. 7. vi KANDUNGAN Muka swatKebenaran Mengguna iAbstrak ii. . .Abstract IIIPenghargaan ivBab 1 Pengenalan 1 1 1.1 Pendahuluan 1.2 Pernyataan Masalah 5 1.3 Objektif Kajian 7 1.4 Kepentingan Kajian 8 1.5 Hipotesis 9 1.6 Keterangan Kajian 10Bab 2 Sorotan Penulisan 14 2.1 Pendahuluan 2.2 Karya-Karya Penulisan 19 Berkaitan (Luar Negeri) 2.3. Karya-karya Berkaitan (di Malaysia 35 2.3 Definisi Konsep dalam 50 Kajian 2.4.1 Ponteng Sekolah 50 2.5 Definisi Operasional 52 2.51 Gejala 52 25.2 Ponteng Sekolah 53 2.5.3 Pelajar Tingkatan Empat 55 2.6 Limitasi Kajian 55 2.7 Kesimpulan 56
 8. 8. viiBab3 Metodologi 3.1 Pendahuluan 58 3.12 Lokasi Kajian 60 3.4 Responden Kajian 62 3.5 lnstrumen Kajian 63 3.5.1 Kesahan Soal Selidik 63 3.6 Kaedah Penyelidikan 64 3.7 Kaedah Analisis 65 3.7.1 Kriteria Pembuat Keputusan 66Bab4 Keputusan Kajian 4.1 Pendahuluan 69 4.2 Profil Responden 70 4.4 Tahap Ponteng dan Keputusan Peperiksaan 74 4.5 Keputusan Ujian 76 4.9 Peramal Terbaik 84 4.1 I Kesimpulan 86Bab5 Perbincangan dan Saranan Pendahuluan 89 5.1 Perbincangan Dapatan kajian 90 Faktor Sekolah dan Kejadian Ponteng Sekolah 92 51.2 Faktor Masalah Diri Pelajar dan Kejadian Ponteng Sekolah 95 51.3 Faktor Rakan Sebaya dan Kajadian PontengSekolah 98 51.4 Faktor Per&&wan da-n Kejadian Ponteng Sekolah 102
 9. 9. ... VIII5.2 Peramal Terbaik Kejadian Ponteng Sekolah 1075.3 lmplikasi dan Saranan 10853.1 Implikasi Ponteng Sekolah 1095.3.2 lmplikasi kepada diri pelajar 1 IO5.3.3 lmplikasi Kepada Keluarga 1115.3.4 lmplikasi Kepada Sekolah 1125.3.5 lmplkasi Kepada Masyarakat dan Negara 1135.4 Saranan 1145.4.1 Saranan kepada penentu polisi dan badan-badan yang relevan 1145.4.2 Peranan Ibu bapa 1165.4.3 Peranan Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan 1165.5 Cadangan Untuk Kajian akan Datang 1185.4 Kesimpulan 719 Bibliografi 123 Lampiran
 10. 10. Sekolah Siswazah (Graduate School) Universiti Utara Malaysia PERAKUANKERJAKERTASPROJEK (Certification of Project Paper)Saya, yang bertandatangan, memperakukan bahawa(i, the undersigned certify that) MAT KILAU BIN IDRIScalon untuk Ijazah(candidate for the degree 00 Sarjana Sains (Pengurusan)telah mengemukakan kertas projek yang bertajuk(has presented his/her project paper of the following titJe) GEJALA PONTENG SEKOLAH ANTARA PARA PELAJAR SEKOLAH MENENGAH seperti yang tercatat di muka surat tajuk dan kulit kertas projek (as it appears on the titie page and front cover of project paper)bahawa kertas projek tersebut boleh diterima dari segi bentuk serta kandungan,dan meliputi bidang ilmu dengan memuaskan.(that the project paper acceptable in form and content, and that a satisfactoryknowledge of the fiefd is covered by the project paper).Mama Penyelia(fl~eofsupe~isor): Dr. Wan Rozaini bt. Sheik OsmanTandatangan(Signature)Tarikh(Date) . V-+/b /Tt!
 11. 11. BAB 1 PENGENALAN1 .I PendahuluanPembentukan disiplin di sekolah adalah sama pentingnyadengan penyebaran ilmu pengetahuan. Keberkesananpengajaran dan pembelajaran di sekolah mempunyaiperkaitan rapat dengan kesempurnaan disiplin pelajar.Pelajar yang berjaya dalam segala bidang kehidupan senngkali terdiri daripada mereka yang berdisiplin Mereka itrladalah juga sebagai pengasas ke arah pembentukanmssyarakat yang berdisiplin, berkebolehan dan harmonis.[Omardin Ashaari, 1996:181].
 12. 12. 2 Oisiplin merupakan suatu unsur yang boleh mewujudkan ketrampilan masyarakat. la bukan sahaja merupakan peraturan yang dikenakan ke atas sesuatu kelompok manusia akan tetapi ia juga b e r h u b u n g rapat d e n g a n t i n d a k a n seseorang dalam me-nempatkan dirinya dalam masyarakat. [Jawatkuasa Khas Kementerian Pendidikan Malaysia, 1982:XIX].Berkaitan dengan isu ini, Mohd. Tajudin Abdul Rahman(I 995) turut mengatakan betapa pentingnya keemerlanganperibadi dan keunggulan sahsiah seseorang. Sejarah telahmembuktikan bahawa sesebuah negara akan punah danperadapan akan musnah sekiranya warga negara tidakberetika, berjiwa gersang dan kontang, buruk akhlak dantidak bennoral. Untuk mencapai peringkat kecemerlanganyang tinggi. Negara perlu melahirkan warga negara yangberilmu pengetahuan. Oleh itu wajar disimpuekan bahawapencapaian akademik yang tinggi ada!& menlpakan asasuntuk mencapai kecemerlangan dalam semua aspekkehidupan. Namun demikian jika sekiranya masalahponteng sekolah masih berleluasa di kalangan para pelajar,bagaimanakah usaha untuk memperolehi ilmu pengetahuanitu akan dicapai.Aktiviti ponteng sekolah kerap kali dikaitkan dengan tingkahIaku devians. Dalam pengertian yang lebih luas, deviant
 13. 13. 3atau lencungan dimaksudkan dengan sebarang tingkah lakuyang tidak memenuhi norma sosial sesuatu kumpulan sosialatau masyarakat (Ting Chew Peh, 1983:14). Albert Cohendalam bukunya “Deviance & Control” (1966:21)mendefinisikan devians sebagai: “keiakuan yang melanggar jangkaan yang diinstitusikan iaitu jangkaan yang dikongsi dan diiktiraf sebagai satu dalam sesuatu sistem sosial”.Perlakuan ponteng sekolah di kalangan pelajar sekolahmenengah merupakan satu fenomena yang menarikperhatian masyarakat pada masa kini. Masalah inimerupakan satu masalah global yang dihadapi olehkebanyakan negara di dunia tidak terkecuali Malaysia.Menurut Kamus Dewan, ponteng sekolah b&h didefinisikansebagai kegiatan meninggalkan sekolah tanpa sebab atau dikuar pengetahuan guru. Laporan safah Iaku bagi tahun 1985hingga 1992 mempertih-atkan bahawa ponteng sekolahmerupakan salah laku yang utama di kalangan p&jar Clisepanjang tempoh persekolahan 1992, sejumlah 57,498pelajar sekolah rendah dan menengah telah dilaporkanponteng . Tujuh jenis ponteng yang diambil kira dalamlaporan tersebut adalah ponteng sekolah, ponteng k&s,ponteng perhimpunan, ponteng aktiviti ko-kurikulum,
 14. 14. 4ponteng ujian, ponteng peperiksasan dan ponteng untukbelajar bersendirian.Mengikut rekod yang diperolehi daripada Unit DisipRn,Kemenetrian Pendidikan Malaysia, (1994: 16), seramai32,092 pelajar difaporkan ponteng sekolah pada tahun 1992;25,297 (1991); 24,652 (1990); 20,779 (1989); 39,165(1988); 30,295 (1987); 24,603 (1986); dan 16,206 (1985).Menurut iaporan Akhbar f3erita Harian (24 Oktober, 1995)seramai 28,005 pelajar dikenal pasti ponteng pada tahun1993 manakala pada tahun 1994 gejala tersebut telahmeningkat menjadi 34,881 kes.Secara keseluruhannya nyataIah bahawa masaiah pontengseWah adalah merupakan satu daripada masalah yangdominan di dalam masalah-masalah disiplin di sekolah.Menurut Manja Mohd. Ludin (1990) ini dapat dibuktikandaripada kenyataan Pegawai Perhubungan Awam,Kementerian Pendidikan Malaysia, Nik Mohamed Kama!(UM) yang mengakui bahawa gejala ponteng sekolah inisemakin serius dan kementerian sedang membuat kajianmelalui Unit Disiplin Bahagian Sekolah-Sekolah tentangfaktor-faktor yang menyebabkan berlakunya ponteng.Adalah lebih membimbangkan jika sekiranya para palajaryang ponteng itu berkecederungan untuk melibatkan diri
 15. 15. dalam kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral sepertikegiatan lesbian / homoseks, seks bebas, hamil di luarnikah, pengedaran dan menonton video lucah, menghisaprokok, penyalahgunaan dadah, merayau-rayau di pusat-pusat hiburan, bekerja di kelab-kelab malam / rumah urut,berpeleseran di gedung membeli belah dan berbagai-bagaikancah maksiat yang lain. Demikianlah fenomena yangsedang mengancam generasi pelajar sekolah menenga.h dinegara kita pada alaf ini. Gejala ini perlu ditangani dandibendung dengan berhati-hati supaya matlamat Malaysiamenjadi sebuah negara maju mengikut acuan Malaysiasendiri menjelang tahun 2020 menjadi kenyataan1.2 Pemyataan MasalahKegiatan ponteng sekolah ini adalah merupakan satumasalah yang amat rumit dan memerlukan kaedah yangteliti untuk menanganinya. Masalah ini bukan sahajamenjadi tangggung jawab kaum guru semata-mata malahibu bapa dan masyarakat keseluruhannya turutbertanggungjawab. Andainya masalah perlakuan pontengsekolah ini gagal ditangani, ia akan memberi kesan yangamat parah kepada diri pelajar, keluarga, sekolah,
 16. 16. masyarakat, agama dan bangsa serta negarakeseluruhannya di alaf akan datang.Daripada kajian, penelitian, penulisan, perbincaanganmelalui media massa, didapati beberapa faktnr yang menjadipunca utama yang mendorong para pelaJar pontengsekolah. Di antaranya termasuklah latar belakang pelajar,faktor sekoiah, rakan sebaya, diri pelajar, persekitaran,minat dan kecenderungan pelajar terhadap pelajaran,kewangan, disiplin, guru dan kemudahan pengangkutan.Ruhiyati ldayu (1978) mendapati bahawa pelajar-pelajaryang mempunyai perspektif yang negatif terhadap masahadapan dan pelajaran, lebih cenderung meiakukan pontengsekolah. Baliau juga mengakui hakikat sistem pendidikanyang berorientasikan peperiksaan, skop pembelajaran yangluas, sistem kenaikan kelas secara automatik dan struktursekofah seperti peranan pengetua, nilai guru, kemudahanpelajaran serta aktiviti-aktiviti sekolah mempunyai pengaruhterhadap kegiatan ponteng sekolah.Di samping itu faktor guru juga menjadi pendorong parapelajar untuk ponteng sekolah. Guru-guru di dalam kelasgagal menimbulkan minat di kalanga-n pelajar yang rendahpencapaian akademiknya. Guru-guru kurang dedikasi daninovasi gagal memotivasikan pelajar dan memberi ruang
 17. 17. kepada pelajar untuk ponteng sekolah. Bagi pelajar yangcerdas, mereka ponteng sekolah kerana bosan terhadapguru yang stereotaip, manakala bagi pelajar yang lembampula melakukan ponteng kerana tidak dapat menerimapelajaran yang diberikan oleh guru dan golongan ini sudahmenjadi putus asa.Oleh kerana terdapat berbagai pendapat tentang faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya gejala ponteng, adalahmenjadi matlamat pengkaji untuk menentukan sejauh manafaktor-faktor tersebut mempengaruhi pelajar untukmelakukan salah laku ponteng dan di antara faktor-faktortersebut yang manakah paling dominan.II .3 Objektif KajianKajian yang diusahakan ini bertujuan untuk menyelidik danmeninjau tentang faktor-faktor: i. Sekolah ii. Masalah diri pelajar iii. Persekitaran dan iv. Rakan sebaya.
 18. 18. Kajian ini hanya akan menumpukan kepada pelajar yangterlibat itu sendiri di 16 buah sekolah menengah di OaerahHilir Perak. Perak Oarui Ridzuan.Objektif kajian ini adalah untuk:a. Mencari perhubungan di antara keempattrmpat pembolehubah bebas dengan kejadian ponteng sekolah di kalangan pelajar Tingkatan Empat;b. Menentukan di antara keempat-empat faktor tersebut yang manakah lebih bersifat mempengaruhi / dominan terhadap perlakuan ponteng sekolah di kalangan para pelajar Tingkatan Empat.1.4 Kepentingan Kajian1.4.1 Penyelidik berharap sekiranya kajian ini berjaya mencapai maffamat, hasil kajian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan. rujukan untuk membantu institusi pendidikan mendalami faktor-faktor yang mendorong perlakuan ponteng sekolah di kajangan pelajar Tingkatan Empat serta langkah-langkah wajar yang perlu diambil untuk mengatasinya.
 19. 19. I .4.2 Dapatan daripada kajian ini akan mempastikan faktor manakah yang paling dominan di dalam mempengaruhi para pelajar untuk melakukan ponteng sekojah supaya dapat dikenalpasti pula langkah-langkah penceg~hannya.1.4.3 Dapatan daripada kajian ini akan menyedarkan serta membantu ibu bapa, guru-guru dan masyarakat menangani ma&ah ponteng sekolah di kalangan pelajar sekolah menengah di samping memahami juga punca salah laku tersebut.1.4.4 Membantu pentadbir sekolah untuk menyusun semula aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah supaya lebih berorientasi kan pelajar dan tidak berorientasikan peperiksaan semata-mata.1.5 HipotesisHoI: Tiada hubungan yang signifikan di antara faktormasalah sekolah dengan kejadian ponteng seknlah
 20. 20. IOHal: Terdapat hubungan yang signifikan di antarafaktor masalah sekolah dengan kejadian pontengH02: Tiada hubungan yang signifikan di antara faktormasalah pelajar dengan kejadian ponteng sekolahb2: Terdapat hubungan yang signifikan di antarafaktor masalah pelajar dengan kejadian pontengsekolah.H03: Tiada hubungan yang signifikan di antara faktormasalah persekitaran dengan kejadian pontengsekolah.H a3: Terdapat hubungan yang signifikan di antarafaktor masalah persekitaran dengan kejadian pcw?engsekolah.Ha4: Tiada hubungan yang signifikan di antara faktormasalah rakan sebaya dengan kejadian pontengsekolah.
 21. 21. 11H a4: Terdapat hubungan yang signifikan di antarafaktor masalah rakan sebaya dengan kejadianponteng sekolah.H05: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antarapelajar-pelajar lelaki dengan pelajar-pelajar perempuandalam gejala untuk ponteng sekolah.Has Terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar-peiajar lelaki dengan pelajar-pelajar perempuan dalamgejala ponteng sekolah.
 22. 22. 121.6 Keterangan KajianPembolehubah Bersandar Pembolehubah Bebas Faktor l- Persekitsrsn Ponteng Sekolah --I Faktor Diri Pelajar ITumpuan utama kajian adalah tentang faktor-faktor yangmenyebabkan berlakunya ponteng sekolah di kalanganpelajar Tingkatan Empat di Daerah Hilir Perak, Perak DarulRidzuan. Faktor-faktor tersebut antara lain termasuklah;
 23. 23. 13I .6.1 Faktor sekolah: Berkaitan dengan pengurusan pentadbiran, pengajaran guru, sikap guru, suasana dan iklim sekolah dan seumpamanya.1.62 Masalah diri pelajar: Berkaitan dengan sikap, minat, psikologi, sosial dan pencapaian akademik yang mempengaruhi diri dengan persekitaran sekoiah.I .6.3 Faktor persekitaran: Berkaitan dengan suasana rumah tangga pelajar, kewangan kefuarga, infrastruktur yang ada, budaya masyarakat, institusi-institusi sosial dan seumpamanya.1.6.4 Faktor rakan sebaya: Berkaitan dengan budaya persekitaran rakan sekefas, rakan sekampung clan rakan seangkatan dengan diri pelajar yang mendominasikan aktiviti-aktiviti pelajar.
 24. 24. BAB 2 SOROTAN PENULISAN2.1 PendahuluanMasalah ponteng sekolah di Malaysia pada masa inidapat dilihat daripada perspektif ‘poteng’ sebagai isusosial yang bersifat devians. Devians secara umumadalah merupakan perlakuan yang melencong daripadanorma-norma sosial yang diterima dan diamalkan olehsesuatu kelompok masyarakat. Di dalammemperkatakan tentang tingkah laku devians ini, terdapatbeberapa pandangan yang berbeza di kalangan ahli-ahlisosiologi .Mashal 6. Clinard di dalam kajian Siti Asiah Binti lsmail(1995) mengkategorikan tingkah laku devians dan
 25. 25. 15delinkuens ialah penagihan dadah, pelacuran, sakit jiwa,bunuh diri, meminum minuman keras dan homoseksual.Menurut Friedson, yang mewakili Kumpulan SocietalNorm di dalam kajian Siti Asiah Binti lsmail (1995)mengatakan bahawa tingkah laku devians adalahperlakuan yang melanggar norma-norma hidup yangmempunyai nilai yang diterima oleh masyarakat.Perlanggaran norma-norma y a n g berterusan a k a nmewujudkan seorang devians yang membawa ciri-cirinegatif ke dalam masyarakat sejagat.Wheeler, juga di dalam kajian Siti Asiah Binti lsmail(4 995) daripada Kumpulan Omnibus mendefinisikandevians sebagai perlakuan yang menyebabkan anggotasesebuah masyarakat menganggap sebagai menyimpangdan mengganggu. Menurutnya lagi, perlakuan devians iniberlaku di dalam berbagai-bagai peringkat unit sosial,daripada yang paling kecil hinggalah kepada yang palingbesar.Prof. Hart dalam makalahnya “The Aims of CriminalLaw”yang dilaporkan oleh Siti Asiah Binti lsmail (1995)mengatakan bahawa tingkah laku devians adalah
 26. 26. 16perbuatan yang memudharatkan dan menimbulkankutukan sosial. Oleh yang demikian, tingkah laku deviansperlu dioegah dan individu yang melakukannya perludijatuhkan hukuman yang setimpat.Di dalam EncycIopeclia of Psychology (1994) menyebutbahawa kajian tentang devians adalah berlandaskan dua(2) pendapat. Pendapat pertama meli hat devianssebagai tingkah laku yang luar biasa daripada norma-norma masyarakat sebenarnya. Contohnya seperti tahapkecerdasan yang amat rendah, tahap kecerdasan yangamat tinggi, oorak personaliti yang luar biasa, kekerapanluar biasa sesuatu tingkah laku dan lain-lain. lnilahdefinisi utama yang sering digunakan di dalam kajianpsikologi devians.Pendapat kedua pula mendefinisikan devians sebagaisatu kejadian kritikal yang berlaku seperti gangguanmental dan keganasan. Devians adalah merupakan terasutama dalam aspek teori personaliti, psikologi klinikal danpsikologi sosial. Seterusnya Siti Asiah Binti lsmail (1995)telah meringkaskan bahawa kajian devians bofehdibahagikan kepada empat [4] kategori utama ialtu:
 27. 27. 17i. Perbezaan-petbezaan di antara individuManusia yang mempunyai corak fizikal, psikologi atautingkah laku yang aneh / luar biasa berkemungkinanbesar akan menjadi devians menurut A.P. Golstein et. al.,1981, d i d a l a m EncyclopecW o f P s y c h o l o g y(1994:412). Perspektif perbezaan individu ini dapatmengenal pasti kumpulan-kumpulan atau individu yangdevians dengan melabel mengikut oara yang sistematik(condificafion Scheme) seperti tipologi (jenayah, tidaksiuman), skima p e r u b a t a n ( s a k i t j-iwa) d a n skimapelajaran (ketakupayaan belajar). Perbezaan-perbezaanyang terdapat di antara individu -individu ini mempunyaikaitan sebab dan akibat terhadap devians.ii. Perbezaan struktur sosialDari sudut pandangan struktur sosial, perbezaan hakterhadap peIuang-peluang yang sah, perbezaan hakterhadap peluang-peluang yang tidak sah dan ialienasiatau permusuhan adalah merupakan faktor-faktor kritikalmengakibatkan devians (R-K. Merton, 1957/l 994) didalam Encyclopedia of Psichology, (1994:412).iii. Sudut pandangan ‘interactionist’ (teori melabe!)
 28. 28. 18Tingkah laku devians wujud kerana reaksi individu-individu yang kritikal terhadap sesuatu perbuatan yangditetapkan. Gangguan psikologi, perlakuan jenayah dantahap pencapaian akhlak ! moral yang rendah adalahdilabelkan sebagai devians. Umumnya devians adalahinteraksi di antara perilaku individu dan reaksi masyarakatterhadap perilaku berkenaan (H.S. Becker, ?963:412).iv. Jeori pengetahuanTeori ini mengatakan bahawa semua perbuatan samaada devians atau normal adalah dipelajari berlandaskanhukum model, peneguhan dan hukuman (A. Bandura,1969; di dalam Encyclopedja of psikolgy, 1994:4X?).Mengikut teori ini lagi, tidak terdapat sebarang perbezaandi antara tingkah laku devians dan normal; kecuali dalampengetahuan sejarah s&lap individu. Selain itu hanyamelalui perhubungan perbezaan (differentialassociation) dengan kumpulan normal atau deviansyang menyebabkan seseorang menjadi lebih atau kurangdevians.Keempat-empat kategori yang telah dijelaskan di atasadalah merupakan fokus Mama dalam membincangkan
 29. 29. 19tentang devians. Setiap kategori itu pula menegaskantentang kriteria devians. Dalam membincangkan tentangperiiaku ponteng sekolah yang diklasifikasikan sebagaitingkah laku devians, keempat-empat kategori deviansyang telah dibincangkan, dapat memberi gambaran yanglebih jelas tentang pelajar-pelajar yang terbabit.2.2 Karya-karya Penulisan Berkaitan (Di Luar Negeri)Masalah perlakuan ponteng sekolah ini telah menarikperhatian masyarakat di seluruh dunia, terutama diAmerika Syarikat dan Great Britain. Ini adalah keranamasih terdapat ketidakpastian dan percanggahanpendapat tentang diskripsi, diagnosis dan faktor-faktorsebenar yang menyebabkan berlakunya gejala tersebut.Kekeliruan tentang masalah ini berlaku kerana terdapatpelbagai mazhab yang mengkaji dan mentafsir perlakuanponteng sekolah daripada perspektif yang berbeza.Terdapat para pengkaji yang menggunakan kaedahkajian klinikal seperti Hersov (1960, 1977), Berg (1970)sementara yang lain pula menggunakan pendekatan‘epistefnological
 30. 30. 20seperti Fogelman dan Richardson (1974) yang dilaporkanoleh Cooper (198634). Oleh itu masih belum terdapatsatu penjelasan dari segi teori tentang perlakuan pontengsekolah yang dapat diterima secara universal.Selain itu, terdapat pertindihan konsep tentang pontengsekolah di kalangan beberapa kumpulan penyelidik.Tyerman (1968) yang dl!aporkan n!eh Cooper (7.986: 14)mempersoalkan tentang keesahan mengasingkan konsepponteng sekolah dan keengganan bersekolah [schoolrefirsa/)r pada hal kedua-dua konsep tersebut adalahlanjutan daripaada keadaan di mana pelajar tidak hadir kesekolah. Hersov (1977) yang dilaporkan oleh Cooper(1986: 14) pula mengatakan bahawa pelajar-pelajar yangponteng sekolah mengalami gangguan jiwa danmenunjukkan tanda-tanda kebimbangan dan kerisauan.Terdapat banyak kajian yang telah dijalankan berkaitandengan ponteng sekolah. Di antara pengkaji-pengkajibarat yang telah menjalankan kajian tentang perkaratersebut tennasuklah Hosges V; yang felah menjalankankajian di Bristol terhadap 1 IO kanak-kanak yang tidakhadir ke sekolah dalam tahun 1965 dan 1966 mendapatibahawa faktor pelajar yang ponteng sekolah terletakpada latar belakang diri pelajar sendiri dan ini berpunca
 31. 31. 21d a r i p a d a latar b e l a k a n g k e l u a r g a d a n k e a d a a npersekitaran fizikal tempat tinggal pelajar yang kurangsempurna. Selain daripada itu masalah tekanan hidupkeluarga, saiz keluarga yang besar dan taraf sosio-ekonomi yang rendah juga menyebabkan pelajar-pelajartidak hadir ke sekeolah.Kaajian yang dibuat oleh Reavis dalam tahun 1920(Manja, 19903 8). Beliau mengkaji tentang faktor-faktoryang ada kaitannya dengan perlakuan ponteng dikalangan pelajar-pelajar sekolah menengah.Hasilkajiannya mendapati bahawa kemunduran pelajar-pelajar dalam pencapaian akademik adalah saiah satudaripada faktor yang mendororng poteng sekolah.Reavis juga mendaspati bahawa kecekapan dankeberkesanan pengajaran guru dapat menghindarpelajar-pelajar daripada melakukan kegiatan pontengsekolah.8agi Galloway, 0. (1976), yang telah membuat kajiantentang ponteng sekolah di tiga puluh [30! bush sekolahbantuan penuh kerajaan terhadap kanak-kanak yangtidak hadir, 50% daripada kedatangan biasa dalamseminggu padav penggal pertama 1973 di NorthermCitymendapati bahawa tidak ada perkaitan di antara sai,z
 32. 32. 22sekolah dan bilangan pelajar yang tidak hadir ke sekolah.Didapati jug a pelajar-pelajar sekola h menenga h lebi hramai ponteng berbanding dengan pelajar-pelajar disekolah rendah. Selain itu beliau juga mendapati pelajardari taraf sosio-ekonomi rendah paling kerrap melakukanponteng.Menurut lsmail Shamsuddin Jusoh (1980) para pengkajibaratyang melakukan kajian tentang perlakuan pontengialah Rankin (1961) Douglas and Rose (1965) Clyne(1966) Rubinstein (I 967) Tyerman (1968) Mitchell(1972) Fog&man and Richardson (‘!974), Baum (?978)dan Billington (1978). Kajian-kajian ini secara umumnyamendapati bahawa umur dan perbezaan jantina terdapatdalam kadar perlakuan ketidakhadiran dan ponteng.Menurut beliau lagi, Mitchell (1972) mendapati bahawapelajar-pelajar sekolah menengah, ketidakhadirannyaadalah meningkat sejajar dengan peningkatan umuruntuk meninggalkan bangku sekolah.lsmail Shamsuddin juga turut menyatakan tentang kajianyang dilakukan oleh Tyerman (1968) dan Fogelman danRichardson (1974) yang mendedahkan bahawaperlakuan ponteng lebh kerap dilakukan oleh pelajar-pelajar lelaki berbanding dengan para pelajar perempuan.
 33. 33. 23Tyerman juga mendapati bahawa kebanyakan pelajaryang ponteng datangnya daripada kumpulan kelas.Dalam hal ini penemuan yang sama telah diperolehimeialui kajian-kajian Kooker (I 9761, Morgan (‘I 975),Rozelle (1968) dan Sandon (1938).Bayson (1973) dan Gardon (1974) dalam kajian merekatentang ponteng sekolah, mendapati bahawa faktor-faktorsekolah seperti kawalan disiplin yang terlalu ketat,meyebabkan timbul masalah disiplin. Hasil kajian yangtelah dijalankan tentang ponmteng sekolah oleh Ferguson(1984) di Nova Scotia mendapati bahawa harapan guruyang keterlaluan juga menyebabkan pelajar sentiasadalam keadaan yang tertekan dan disiplin sekolah yanglemah serta pengurusan sekolah yang tidak cekap jugamenyebabkan pelajar-pelajar menjadi b o s a n s&amengambil jalan mudah dengan melakukan pontengsekolah.Cooper M. G. (1966) telah menjalankan kajian ke atas 80kanak-kanak dalam perkhidmatan psikologi sekolah sen‘adari sekolah kebajikan masyarakat di England danmendapati bahawa sekolah tidak menganggap potengsebagai satu masalah kerana ia merupakan kesalahan disisi undang-undang dan ia boleh didakwa di mahkamah~.
 34. 34. 24Tetapi berbeza dengan kanak-kanak yang menolaksistem sekolah,mereka adalah memerlukan pertolongankhas supaya bersikap positif. Hal ini telah disokong olehTrack (I 976) yang berpendapat bahawa keluarga patutbertanggungjawab terhadap perbuatan poteng sekolahanak-anak mereka.Pada tahun 1971, Bachman dan rakan-rakannya telahmengkaji fenomena keciciran (Manja, 1 9 9 0 : 185).M e r e k a m e n d a p a t i b a w a h a punca u t a m a y a n gmendorong perlakuan ponteng adalah suasana sekolah(48%) dan yang merangkumi kesulitan dalam prosespembelajaran, mundur dalam pencapaian akademik;kurang meminati kerja-kerja sekolah serta peraturan dandisiplin yang dilaksanakan di sekolah.Pada t a h u n 1 9 7 6 , O’Hagen (Manja< 1990: 1 8 5 )membahagikan pelajar-petajar kepada tiga [3! kategoriiaitu; a) Pelajar-pelajarb yang suka bersekolah; b) Pelajar-pelajar yang tidak berminat dengan sekolah; dan
 35. 35. 25 c) Pelajar-pelajar yang benci terhadap sekolah.Daiam kajian beliau mendapati bahawa pelajar-pelajardalam kategori ( b ) dan ( c ) banyak terlibat dalamperlakuan ponteng sekolah dan lebih sukan pontengsekolah.Selain O’l-lagen, Raven pada tahun 1977-1978 (Manja.1990:184) juga turut meninjau tentang faktor kelakuanponteng yang ada kaitan dengan suasana sekolah.Dapatan daripada kajiannaya adalah; a) Satu pertiga daripada sampelnya (Pelajar- pelajar) menyatakan kebencian mereka untuk ke sekolah; b) Pelajar-pelajar merasakan sebahagian besar daripada subjek yang diajar tidak bergua dan amat menjemukan; dan c) Pelajar-pelajar tidak puas hati dengan peranan sekolah daIam memberi ilmu pengetahuan dan pendidikan,Menurut Raven lagi pelajar-pelajar yang tidak berminatdalam sesuatu subjek dan guru pula tidak berusaha .
 36. 36. 26menarik minat mereka, akibatnay pelajar-pelajar hilangsemangat dan akan melakukan apa sahaja yang terlintasdalam pemikiran mereka.Dalamkajian yang telah dijalankan oleh Singh, Labh &nKaur, Harjeet (1977) tentang perkaitan di antarakekecewaan pada kejadian ponteng mendapati bahawamereka yang ponteng mempunyai kawalan diri yangrendah berbanding dengan mereka yang tidak pontengdan seterusnya menyebabkan mereka yang pontengmenjauhkan diri dari masyarakat. Mereka yang pontengjuga sukar untuk mengubah tabiat mereka itu danseterusnya membentuk minat yang baru. Didapati jugamereka yang ponteng adalah kurang aktif dan lebihagresif berbanding dengan mereka yang tidak ponteng.MC. Clure, Diane Kathleen Berger (1988) dalam kajiannyaterhadap lapan [8] pelajar yang melakukan ponteng disekolah tinggi bantuan penuh kerajaan di San Diegomendapati bahawa mereka yang ponteng mempunyaiperkaitan antara masalah kehidupan, masalahpersekolahan atau tekanan perasaan.
 37. 37. 27Masalah disiplin di sekolah wujud kerana terdapatpercanggahan nilai di antara guru-guru dan para pelajar.Minat dan kecenderungan para p e l a j a r s e r i n gbertentangan dengan objektif-objektif sekolah dan inilahyang mewujudkan konflik. Grageri (19701, Maslow danRogers (1962) Boyson (1973) dan Gordon (1974) yangdilaporkan oleh Hussein Mahmood (198523)berpendapat bahawa persekitaran persekolahan yangagak ketat kawalannya akan menimbulkan keadaan yangtidak berdisiplin kerana para pelajar akan memprotesdengan melakukan pelbagai salah laku. Selain itu prosesmelabel yang sering dilakukan oleh guru-guru terhadappelajar-pelajar memberi kesan negatif terhadap masalahsalah laku di sekolah. Pada tahun 1970, Lacey (HuseinMahmood, 198523) dalam kajiannya mendapati bahawapara pelajar yang pada mulanya bermotivasi danberminat terhadap pelajaran mula menunjukkan sikap-sikap yang bertentangan setelah dicap oleh guru sebagaibodoh dan malas.Dunhill (1965) yang dilaporkan oleh Husein Mahmood(1985;23) juga mendapati bahawa sikap guru banyakmempengaruhi disiplin para pelajar. Apabila guru tidakberminat, tidak cekap atau kurang bersungguh-sungguhdalam pengajarannya akan menyebabkan para pelajar
 38. 38. 28tidak memberikan tumpuan terhadap pelajaran dan salahlaku akan terjadi di da/am kelas.Harapan dan sikap guru, kurang penerimaankedewasaan murid oleh guru dan tiada cabaran padamurid mengikut tahap-tahapnya juga penekananpembelajaran yang berlebihan adalah menyebabkanberlakunya ponteng sekolah seperti yang dinyatakandalam hasil kajian Amme Jones (Hersov dan Berg. ‘I980).Cally, Jones Dave (1988) dalam kajiannya terhadap 150pelajar sekofah tinggi yang meninggalkan kelas dalamtahun 1986-l 987, mendapati bahawa pelajar-pelajar tidakdapat menumpukan sepenuh perhatian terhadapprogram pendidikan sekiranya mereka tidak berada disetiap kelas yang sepatutnya diikuti. Beliau jugamendapati hahawa meninggalkan keb hukar! sahajamenjatuhkan nilai pada pendidikan pelajar, tetapi jugaholeh menyehahkan berlakunya masalah sosial yang lainseperti merosakkan harta awam, rompakan,penyalahgunaan dadah dan sebagainya.Tennet (‘l971) yang dipetik daripada kajian Ab. Manah(1980) telah menghasilkan kajian tentang ketidakhadiran
 39. 39. 29ke sekolah dan hubungannya dengan kenakalan. Beliaumerumuskan bahawa: 1. Ponteng menyebabkan kenakalan; 2. Kenakalan pula mungkin menyebabkan ponteng; 3. Ponteng dan kenakalan mungkin ‘simptom’ daripada satu keadaan ‘maladjustment’ yang hanya terzahir dalam bentuk kelakuan kenakalan dan tidak hadir ke sekolah.Berlandaskan apa yang telah dirumuskan oleh Tennent,kita juga akan bersetuju dengan apa yang dikatakan olehDuke (1980) iaitu tiap-tiap individu bertanggung jawab diatas perlakuannya sendiri (Hussein Mahmood, 1985:222).Para pelajar mungkin melakukan kenakalan / salah lakuatas kemahuan diri sendiri bukannya pengaruh dari luar.Kadang kala mereka sendiri tidak menyedari bahawa apayang mereka lakukan itu menyalahi peraturan danundang-undang sekolah. Dalam tahun 1985, Oespert(Hussein Mahmood, 1985:22) melaporkan pelajar-pelajaryang mempunyai masalah emosi juga sering mengingkariperaturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak
 40. 40. 30sekolah. Beliau menggelarkan mereka sebagai ‘neurotic’atau psychofictSelain itu faktor rakan sebaya juga ada kaitannya denganperlakuan devians / salah laku khususnya pontengsekolah. Monaster (1977) seperti dilaporkan oleh Manja(199034) menyatakan bahawa rakan sebayamemainkan peranan penting d a l a m m e m b e n t u ksubbudaya sekolah. Pada tahun 1974, Second danBackman (Manja, 1990:194) pula menegaskan bahawapengaruh negatif daripada rakan sebaya mendorong parapelajar melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggarperaturan sekolah termasuk ponteng. Menurut Turner( I 9 7 7 ) y a n g d i l a p o r k a n o l e h M a n j a (1990:194),subbudaya pelajar sekolah dikategorikan kepada tigabahagian iaitu akademik, bersuka-suka dan delinkuens.Bermula daripada subbudaya itulah yang memungkinkanpara pelajar sama ada menjadi bodoh, jahat atau tidakmengambil berat terhadap pelajaran.Jenis pekerjaan bapa ! penjaga juga boleh menentukansejauh manakah pengaruh rakan sebaya itu. Pelajar-pelajar yang bapa atau penjaganya bekerja sebagaiburuh lebih dipengaruhi oleh rakan sebaya dan ini dapatdikaitkan dengan pendapat H.odges pada tahun 1968
 41. 41. 31(Manja, 1994: 190) yang menyatakan bahawa statussosio-ekonomi keluarga yang rendah mempengaruhisuasana dalam keluarga dan menyebabkan anak-anaklebih gemar mencurahkan perasaan kepada rakansebaya.S e h u b u n g a n i t u k e l u a r g a begini juga t i d a k d a p a tmemotivasikan anak-anak mereka dan bole hmenyebabkan mereka kurang berminat terhadapp e l a j a r a n d a n s e c a r a t i d a k langsung p e n c a p a i a nakademik juga turut merosot. Pelajar-pelajar yangrendah pencapaian akademiknya tidak mempunyaikonsep kendiri yang kukuh dan lebih senang dipengaruhioleh rakan sebaya. Mereka juga berasa lebih selesaberada dalam kumpulan rakan sebaya yang setara.Sementara itu Wolfgang (1977) yang dilaporkan oleh Aziz(1988) melihat pengaruh rakan sebaya yang samasamadevians sebagai satu pengaruh yang kuat dalampembentukan tingkah laku devians. Beliau mengatakanbahawa; “also related delinquency while still in school, was the slavery of commitment to delinquent peers a n d t h e i r a t t i t u d e s a n d v a l u e s associated with delinquent behaviour. As the individual developes more firm allegiancy, the more captive he is to demands for conforming
 42. 42. 32 to deviance, the less freedom he has for alternative broadly accepted behaviour”.Secara umumnya pelajar-pelajar yang menunjukkankesetiaan terhadap subbudaya devians dan delinkuens,akan terkurung ! terkongkong dengan tuntutan-tuntutankumpulan devians dan tidak lagi bebas untuk memilihnorma-norma perlakuan yang diterima umum. Oleh itujelaslah bahawa rakan sebaya mempunyai pengaruhyang paling kuat dalam kehidupan seseorang individuyang bergelar pelajar.Taraf sosio-ekonomi atau kelas sosial keluarga adalahmerupakan penentu yang paling tekal dan kukuh bagimenetukan kebolehan akademik p.ara pelajar. Terdapatbeberapa bukti hasil penyelidikan yang mengesahkanterdapatnya hubungan yang kuat antara taraf sosio-ekonomi dengan pencapaian akademik. Selain itu, tarafsosio-ekonomi juga merupakan satu penyebab kepadaketidakhadiran, ponteng, keciciran, kemunduran dalampelajaran dan lain-lain. Pada tahun 1980, Boocock(Marimuthu, 1990:42) menyatakan bahawa terdapathubungan antara taraf sosioekonomi keluarga denganpencapaian akademik- Keadaan ini telah dapat dilihatdalam tiap-tiap kelompok masyarakat barat berdasarkan
 43. 43. 33pengalaman dan penelitian Boocock dan Slipman (I 976,1972) seperti yang dilaporkan oleh Marimuthu (1990:42)menegaskan bahawa terdapat banyak buktimenhesahkan hubungan yang kuat antara kelas sosialdenganpencapaian akademik.Paada tahun 1976, Sewell & Hausser (Marimuthu,199044) mendaapati bahawa taraf sosio-ekonomi dankemampuan boleh mempengaruhi pencapaian melaluibeberapa cara seperti galakan, pengaruh ibu bapa,rakan-rakan sebaya dan guru-guru. Sementara ituRobbins (1963) mendapati tidak raamai pelajar dari tarafsosio-ekonomi yang rendah berjaya menjejakkan kaki keuniversiti (Marimuthu, 1990:45). Ini jelas sekalimenunjukkan hakikat bahawa kebolehan para pelajardaripada kelompok kelas rendah tidak dapat menerokaidan memperkembangkan diri kerana awal-awal lagimereka telah tercicir dari sekolah. Ada juga di antaramereka yang meninggalkan bangku sekolah Iebih awa!mendapat markah rendah dan lebih kerap po.nteng.Berkemungkinan juga pelajar-pelajar yang sering pontengdan tercicir, terpaksa bekerja membantu menambahkanpendapatan keluarga.
 44. 44. 34Pendapat-pendapat ini disokong oleh Reid yang telahmengahsilkan satu analisis tentang latar belakangkeluarga dan sosial pelajar-pelajar ponteng sekolah danyang tidak hadir ke sekolah. Dalam analisis yang ditulisoleh Reid (1985) tentang aspek-aspek ponteng sekolahdanketidakhadiran boleh dirumuskan seperti di dalamjadual 2.1 (Varma, 199579).Senarai yang telah diberikan oleh Reid tentang keluargadan latar belakang sosial para pelajar yang ponteng dantidak hadir ke sekolah secara tidak langsung dapatmemberikan gaambarantentang kehidupan ibubapa parapelajar yang terlibat dengan salah Mu. Dapa?an Reid inimemperlihatkan kewujudan persamaan dengan dapatan-dapatan lain yang ada kaitannya dengan salah laku;Contohnya West (1982) seperti dilaporkan oleh Vanna(1993:79). Keadaan yang tercatat di dalam jadual 2.1nampaknya selaras dengan berbagai-bagai jenis sa.la~hlaku.
 45. 45. 35Jadual2.1: HOME AND SOCIAL BACKGROUND OF TRUANTS AND SCHOOL ABSENTEES 1. Families at the lower end of then social scale:fathers typically in semi-skilled or unskilled work; 2. Families in which parental (both peternal and maaternal) unemployment orerratic employment is the norm; 3. Families on low incomes; 4. Families living in overcrowded conditions; 5. Families living in poor standard housing; 6. Poor material conditions within the home; 7. Families where the children are supplied with free school meals; 8. Families where the parent are passive victims of or dreadful environment and unsure of their constitutional right.2.3 Karya-Karya Penulisan Berkaitan (di Malaysia)Di Malaysia masalah disiplin khususnya ponteng sekolahini sentiasa hangat diperkatakan. Masalah ini tidakmenampakkan keredaannya malah dari semasa ke
 46. 46. 36semasa ianya semakin ketara. Namun begitu kajianbercorak ilmiah tentang ponteng sekolah ini tidak banyakdibuat dan beturn dikemukakan dengan meluas.Menurut Amin (1978) gejaia ponteng sekolah bukanlahmerupakan satu masalah yang baru. Ini adalah penyakitlama yang menghinggapi pelajar-peiajar sekolah dantelah berlaku sejak masyarakat mengenali alampersekolahan. Cuma pada masa itu, penyakit ini tidaklahbegitu luas merebaknya seperti sekarang yang telahdianggap sebagai satu masalah yang serius. Jamk(l986) turut melaporkan bahawa kajian yang dibuat olehbeberapa buah Jabatan Pendidikan Negeri menunjukkankadar-kadar pelajar-pelajar yang ponteng antara pelajar-pelajar bandar dan luar bandar adalah lebih kurang samadi peringkat sekolah rendah dan menengah.Oalam laporan Disiplin Pelajar Sekolah 1991, sepuluh[IO] salah laku tertinggi bilangnnya di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah adalah seperti berikut; 1. Ponteng sekolah; 2. Ponteng kelas; 3. Datang lewat; 4. Pakaian tidak mengikut peraturan;
 47. 47. 37 5. Menghisap rokok; 6. Mengancam rakan pelajar; 7. Mengganggu proses pengajaran; 8. Menwri; 9. Berkasar dengan rakan pelajar; IO. Merosakkan harta benda sekolah.Pelajar sekolah menengah juga adalah yang palingraamai terlibat dengan salah laku ponteng sekolah i&useramai 19,841 kes atau 15.75% daripada 126,134pelajar yang terlibat dengan masalah disiplin.Kebiasaannya pada setiap tahun para pelajar akanmenunjukkan salah Iaku Yaw dominan Yangmemperlihatkan kadar penglibatan yang tinggi. Padatahun 1985 - 1986, salah laku datang lewat adalah palingdominan tetapi pada tahun-tahun 1987,1988,1989, 1990dan 1991 keadaan telah berubah dan ponteng sekolahmerupakan salah laku yang paling tinggi dikalanganpelajar-pelajar sekolah menengah (Laporan DisiplinPelajar Sekolah 1991). Pada tahun 1992, menurutlaporan yang dikeluarkan oleh Unit Disiplin, BahagianSekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia(1994) salah laku ponteng sekolah masih merupaka.nsalah laku yang melibatkan ramai pelajar.
 48. 48. 38Kajian tentang faktor-faktor yang mendorong perlakuanponteng sekolah telah dilakukan oleh beberapa orangpengkaji dalam tahun 1970-an. Pada tahun 1976Muhammad Anuar (Manja. 1990: 186) dalam kajiannyamendapati perlakuan ponteng ada kaitannya dengansikap guru, aktiviti-aktiviti sekolah yang kurang berkesandan disiplin sekolah yang dianggap ketat oleh sebilanganpefajar. Beliau juga mendapati faktor guru adalah puncapelajar ponteng. Terdapat guru-guru yang bersikapterlalu keras atau terlalu lembut dan memberikanperhatiana yang tidak setara atau pilih kasih terhadappelajar-pelajar.Yaakub (1977) telah membuat satu kajian tentangmasalah ponteng sekolah untuk Sarjana Pendidikan diUniversiti Malaya. Dalam kajiannya beliaumengemukakan 72 contoh ibu bapa pelajar SekolahMenengah Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Ibu bapapelajar-pelajar yang ponteng dibandingkan dengan ibubapa pelajar-pelajar yang tidak ponteng untuk melihatperbezaan nilai terhadap beberapa aspek yang adaperkaitannya dengan masalah ponteng sekolah. Diantara faktor-faktor yang didapati ada perkaitan denganponteng sekolah adalah kelemahan dalam matapelajaran. Bosan dengan pengajaran guru yang
 49. 49. 39stereotaip, kelemahan dan kecuaian guru menyediakanpelajaran serta epengaruh rakan sebaya. Menurut beliaulagi ponteng juga mempunyai pertalian yang signifikandengan kegagalan dalam peperiksaan. 75% p&jar-pelajar yang ponteng sekolah gagal dalam peperiksaanSRP manakala hanya 22% pelajar-pelajar yang tidakponteng gagal di dalam peperiksaan yang sama. Di antarsebab-sebab lain yang mendorong perla.kuan pontengadalah: 1. Kurang kawalan daripada ibu bapa terhadap anak-anak ke sekolah dan keja-kerja sekolah yang dibuat oleh anak-anak mereka di rumah. Akibatnya para pelajar menganggap ibu bapa tidak menghiraukan pelajaran mereka. 2. Kebanyak pelajar yang ponteng, lemah dalam bidang akademik sejak dari sekolah rendah lagi. Kegagalan menyebabkan mereka terus kecewa dan benci untuk belajar. Mereka juga tidak aktif di dalam ko-kurikulum. 3. 16.7% - 66.7% pelajar-pelajar Yang ponteng sekolah mempunyai tiga - enarn rakan Yang ponteng juga. Mereka lebih
 50. 50. 40 seronok berdampingan dengan rakan rakan yang sehaluan.4. 42% - 58% ibu bapa para pelajar yang pontengsekolah tidak pasti mereka dihantar bersekolah. Merekahanya bercadang agar anak-anak mereka dapat makangaji apabila berjaya nanti. tentang tujuan anak-anakmereka dihantar kesekotah. Mereka hanya bercadangagar anak-anak mereka dapat makan gaji apabila berjayananti. Hamzah Bin ldris (1989) dalam kajiannya tentangpandangan pihak pengurusan terhadap fenomenaponteng sekolah di sebuah sekolah di Kuala Lumpur,mendapati bahawa faktor dalaman sekolah seperti minatmurid, kelemahan penyampaian guru, perhubungan guru-muird, peraturan sekolah yang terlalu Ionggar / ketat settakeadaan fizikal sekolah yang menjemukan menyebabkanpelajar-pelajar ponteng sekolah. Selain itu beliau jugamendapati faktor keluarga seperti status sosio-ekonomi,saiz keluarga, hubungan dan latar belakang keluargaserta keharmonian rumah tangga turut menyumbangterhadap perlakuan ponteng sekolah. Menurut beliau lagirakan sebaya juga turut memainkan peranan dalammempengaruhi perlakuan ponteng sekolah.
 51. 51. 41Ruhiyati ldayu (1978) menyatakan bahawa masalah[ponteng sekolah bukan satu skop yang baru malah telahwujud sejak awal zaman persekolahan lagi. Perbezaannyaadalah dari segi perlaksanaan, sebab akibat kuantitinya.Menurut beliau lagi urbanisasi yang banyak membawagejala-gejala negatif telah mendorong pelajar-pelajarmelakukan kegiatan ponteng. Selain itu belia~u juga turutmenyenaraikan lima [5] faktor khusus yang mempengaruhiperlakuan ponteng iaitu; I. Sikap pelajar terhadap pelajaran dan masa depannya; 2. tiakikat pembelajaran itu sendiri - mata pelajaran yang diperuntukkan terlalu banyak dan luas skopnya; 3. Latar belakang pelajar - kedudukan sosio-ekonomi ibu apa yang puratanya miskin; 4. Struktur sekolah - peranan guru, pengetua, nilai guru, kemudahan-kemudahan pelajaran dan aktiviti sekolah;
 52. 52. 42 5. Alam persekitaran mempengaruhi jiwa pelajar- pelajar yang masih mentah - jiran-jiran, kawan- kawan dan anasir-anasir jahat di sekeliling.Menurut lbrahim Saad (1977) kejadian ponteng sekolah kinikerap dipersoalkan dan telah menjadi satu masalahpendidikan yang paling besar. Punca utama yangmenyebabkan wujudnya perlakuan ponteng adalah sistempendidikan itu sendiri yang terlalu mementingkanpeperiksaan. Selain itu, pergantungan kepada buku teksdianggap sebagai kesan tersembunyi daripada penggunaanyang tidak imaginatif oleh guru-guru menyebabkan pelajar-pelajar ponteng sekolah. Menurut beliau lagi, pelajar-pelajaryang bijak ponteng kerana bosan dengan sekolah manakalayang lemah akan ponteng sebab dia tidak dapat menerimaapa yang diajar.Adalah dianggarkan kadar ponteng paling tinggi selepaspeperiksaan. Ini kerana teiah menjadi satu pola bagisekolah-sekolah di Malaysia tidak meneruskan pengajarandan pembelajaran selepas tamat peperiksaan akhir tahun.Semua berfikir bahawa pembelajaran tidak mustahak lagiselepas peperiksan kerana matlamat bagi tahun berkenaantela h tercapai. Umumnya pelajar-pelajar dan guru-guruadalah hasil daripada satu sistem. Dalam masalah ini, para
 53. 53. 43pelajar dan guru tidak patut dipersalahkan tetapi kita perlumelihat pada akar masalah ini. Apa yang jelas pelajar-pelajar ponteng sebab sistem pendidikaan itu sendiri.Di kebanyakan sekolah di Malaysia masih mengamalkansistem ‘sibeami~g’ iaitu mengkelompokkan .pefaja.rt-pelajarmengikut peringkat kebolehan akademik masing-masing.Kesan daripada sistem inilah maka pelajar-pelajar akancuba merealisasikan ‘SeKfuJfilling pmphsy’ guru-guruterhadap mereka; Akibatnya mereka hanya akan bergauldengan rakan sebaya yang setaraf atau sekelompok denganmereka sahaja. Pefajar-pelajar yang lemah dan mudahdipengaruhi dengan gejala-gejala negatif akan berakhirdengan keciciran dalam pelajaran.Mohd. Nor Abdullah @ Dollah (1986) dalam kajiannyaterhadap 100 pelajar di Sekolah Menengah Rendah Bachok,Kelantan yang teiah disahkan ponteng, mendapati bahawafaktor-faktor yang menyebabkan ponteng sekolah ialahstatus ssosio-ekonomi yang rendah di mana tenaga anak-anak diperlukan untuk membantu meringankan bebanekonomi rumah tangga. Selain itu sikap negatif pelajar-peiajar terhadap pelajaran turut menyebabkan berlakunyaponteng sekolah. Beliau juga mendapati bahawa masalah
 54. 54. peribadi, emosi dan keluarga juga boleh menyebabkanberlakunya ponteng sekofah.Jaafar Abdul Rahim (1977) dalam artikalnya yang bertajuk“Seriuskah M a s a f a h Ponteng Sekolah” m e n g a t a k a nbahawa kajian yang dibuat oleh beberapa JabatanPendidikan Negeri menunjukkan kadar pelajar ponteng dikalangan pelajar di kota adalah kurang berbanding denganpelajar di desa. Kajian-kajian inia telah dilakukan di DaerahKuala Selangor, Klang, Petaling Jaya dan WilayahPersekutuan. Menurut beliau lagi banyak faktor yangmendorong pelajar-p&ajar untuk ponteng sekolah. lnimelibatkan sikap pelajar, guru, ibu bapa dan masyarakat~Pada hari ini pelajar lebih terdedah kepada pengaruhpersekitaran yang menarik dan memberikan ruang untukmereka meninggalkan sekolah. Terdapat juga guruguruyang tidak bersimpati terhadap pelajar-pejajar yang lemahdalam pelajaran dan mereka sering diabaikan. lnimenyebabkan mereka merasa rendah diri, tidak dihargai,malu, malah takut menghadapi &man-&man da-n guru.Mereka menjadi jemu, bosan, malah benci kepada guru dansekolah. Bagi setengah-setengah kes pula, masalahpengangkutan yang menyebabkan pelajar-pelajar pontengkhususnya di desa perkhidmatan bas yang tidak baik dantidak menentu.
 55. 55. Bagi Awang Ahmad (1986) yang telah membuat kajian keatas 50 pelajar yang ponteng sekolah di Sekolah MenengahSeri Ampang, Kuala Lumpur, mendapati bahawa pontengsekolah disebabkan oleh pencapaian pelajaran yang lemah,taraf sosio-ekonomi keluarga yang rendah dan latarbelakang pendidikan ibu bapa yang rendah.Malek Murad (1975) sebagaimana yang dilaporkan oleh SitiAishah Binti lsmail (1995) menyatakan bahawa terdapatsetengah-setengah ibu bapa yang lupa bahawa rumahadalah asas kepada semua kehidupan sosial. Perubahansosial yang melampaui masa telah menukar konsep anak-anak muda tentang diri sendiri dan orang lain. Mereka akanmeresa kecewa sekiranya sistem pendidikan bertentangandengan keperluan-keperluan mereka ini mungkin melahirkan‘pemberontak-pemberontak’ yang ponteng sekolah,menyalahgunakan dadah, degil, malah ingin membalasdendam. Selain itu, suasana tradisi yang kaku di antaraguru dan pelajar, hendaklah digantikan dengan hubunganyang lebih baik interpersonal dan dapat melegakankebanyakan konfi ik di sekolah-sekolah.Seperti yang telah dinyatakan oleh Malek Murad (1975) , A.Rajaguru dan Mohd. Daud Saad (1978) juga turut bersetuju
 56. 56. 46bahawa masalah-masalah yang berkaitan dengan tatatertibyang tidak baik mempunyai akar umbinya di rumah dansekolah serta beberapa faktor lain. Menurut me&a lagisatu faktor utama yang menyebabkan tingkah Iaku deviansdi kalangan pelajar-pelajar adalah kerana kurangnyapersefahaman dan kawalan daripada ibu bapa. Keadaan initimbul kerana: i. Perubahan norma-norma masyarakat Yang mendadak menyebabkan adat dan kebiasaan turun- temurun tidak dihargai oleh muda-mudi; ii. Ketidakmampuan ibu bapa menyesuaikan din dengan perubahan-perubahan; iii. Pengaruh-pengaruh luar dan media masa; iv. Keinginan untuk bebas.Dalam kesibukan ibu bapa dengan kejaya masing-masingmereka telah terabai dengan tanggu.ng jawab menanganimasalah anak-anak dan membiarkan anak-anak merekamengharungi liku-liku hidup yang penuh onak dan durisecara bersendirian. Malahan bagi ibu bapa yang statusekonominya rendah, kemiskianan dan sikap negatif terhadap
 57. 57. 47pelajaran akan diikut-jejak oleh anak-anak mereka yangmempunyai tanggapan yang sama dan ini menjadi faktorpenambah terhadap masalah disiplin di sekolah.Laporan kajian keciciran (1973) turut menegaskan bahawaguru mempunyai pengaruh yang amat besar terhadapproses pengajaran - pembelajaran. Pandangan danpenilaian pelajar terhadap guru, sama ada berkaitan denganWYa pengajaran dan hubungan yang mesra atausebafiknya berkemungkinan menimbulkan perasaankecewa dan putus asa. Sikap dingin para guru akanmenyebabkan hubungan keduaduanya menjadi ’impersonal’. Laporan kajian keciciran (1973) jugamendapati bahawa terdapat hubungan yang positif di antaratanggapan pelajar terhadap guru-guru dengan doronganpeiajaran.Pada tahun 1980, Marimuthu ( Hussein Mahmood, 1985;22)menyarankan agar direnungi semula amalan dan kaedahyang dijalankan di sekolah-sekolah y a n g mungkinmendorong pelajar-p&ajar melakukan langgaran disiplin.Menurut beliau lagi, organisasi dan struktur b&jar disekolah seperti menempatkan pelajar-pelajar mengikutpencapaian (streaming), terlalu mementingkanpeperiksaan, bentuk dan struktur ganjaran dan hukuman,
 58. 58. 48sikap serta jangkaan guru adalah di antara faktor-faktor yangmemungkinkan wujudnya langgaran disiplin di sekolah.Menurut Jagdish (1987) ibu bapa adalah dimensi pantingdalam menentukan mutu prestasi persekolahan anak-anak;dan secara tidak langsung menjadi punca ketidak-Jengkapan anak-anak mereka khususnya dalam bidangakademik dan disiplin. Apabila berlaku kegagalan berbagai-bagai pihak dipersafahkan sedangkan ibu bapa @rangsekali melakukan muasabah diri sendiri sebagai faktorkelemahan anak-anak. Umumnya dapat disimpulkanbahawa penglibatan ibu bapa sangat diperlukan sekiranyapara pelajar diharapkan mencapai kejayaan akademik dandisiplin yang cemerlang.Adalah diharapkan supaya institusi keluarga memainkanperanan yang lebih bersungguh-sungguh agar .masalahdisiplin dan gejala ponteng sekolah dapat ditangani. Dalamkonteks masyarakat dan negara, kita bemasib baik keranainstitusi keluarga masih belum luput. Namun begiti jikasekiranya tidak dipupuk, institusi ini juga akan turutterancam. Persoalan ini telah ditegaskan oleh PerdanaMenteri Malaysia dalam ucapan sempena Perayaan TahunBaru 1995. Menurut beliau;
 59. 59. 49 “Tanda-fanda menunjukkan bahawa peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak sudah agak berkurangan. Mungkin ini disebabkan o/ah kedua- dua ibu bapa bekeja. Tetapi belia yang teriibat bukan semuanya mempunyai ibu bapa yang bekerja sepanjang hati. tiakikatnya ialah banyak ibu bapa yang tidak memberikan perhatian setius kepada pendidikan anak-anak mereka. Kawaian terhadap k e b e b a s a n a n a k - a n a k meteka juga lemah. Ibu bapa harus mengefahui siapa kawan anak-anak mereka dan di mana mereka bersiar- siar dan menghabiskan masa. fi (Dewan Masyarakat, Mei 1995; 7 7)Kerjasama yang erat daripada ibu bapa adalah sangatdiperlukan dalam usaha membenteras safah laku dikalangan para pelajar khususnya ponteng sekolah.Daripada satu tinjauan yang dilakukan menunjukkanbahawa sebahagian besar remaja yang melakukan salahlaku ini tinggal bersama-sama keluarga. Sebagai contoh84.5% remaja di Kedah yang terbabit dengan kes-kes salahlaku tinggal bersama-sama keluarga mereka (DewanMasyarakat Mei 19953 7). Faktor keluarga yangmenyumbang kepada perfakuan devians adalah sepertimerosotnya asuhan, didikan, kawalan ibu bapa dankesibukan ibu bapa. Keadaan-keadaan tersebutmenjejaskan intraksi antara satu sama lain dan masing-masing membawa haluan sendiri.
 60. 60. 502.4 Definisi Konsep dalam Kajian2.4.1 Ponteng sekolahPonteng dalam kontak pendidikan didefinisikan sebagaituang sakolah atau tidak hadir ke sekolah tanpa keizinandaripada guru: dalam Bahasa lnggeris difahami sebagai‘playing truant’. (Ruhiyati Idayu, 1978).Menurut Oxford English Dictionary (1965), Ponteng adalah‘one who absents himself from place of work, especially thechild who sfay away from schoola without leave’.Manakala Normah lsmail (dilaporkan oleh Yaakub, 1977)menyatakan bahawa ponteng adalah ‘one who absents orstaying away from school without justiable reason andwithout the knowledge of parent or teachers’.lbrahim Saad (1986) mengkategorikan ponteng ke dalamaktiviti-aktiviti yang berikut: i. Kanak-kanak yang tidak didaftarkan dan tidak hadir ke sekolah walaupun telah berumur dalam lingkungan 7 - 12 tahun.
 61. 61. 51 ii. Kanak-kanak yang mahu ke sekolah tetapi tidak dapat berbuat demikian kerana masalah kewangan, menolong ibu bapa bekerja, keuzuran dalam keluarga dan terpaksa menjaga rumah, adik-adik dan sebagainya. iii. Mereka yang sengaja tidak datang ke sekolah, mereka kefuar rumah di awal pagi dengan pa&an sekolah dan beg berisi buku; sebaliknya pergi berpeleseran di kebun-kebun bunga, kebun kelapa sawit memancing ikan di kolam-kolam atau di sungai-sungai, mandi di sungai atau di lombo.n.g- lombong, berfoya-foya di kompleks membeli-belah atau di pusat-pusat hiburan.Yaakub (1977) mendefinisikan ponteng sekolah sebagaitidak hadir ke sekolah atau tidak datang belajar tanpakeizinan guru atau ibu bapa. Ini termasuklah pelajar-pelajaryang meninggalkan kelas tanpa keizinan guru, lari ke luardari kawasan sekolah pada waktu yang sepatutnya merekaberada di dalam kelas untuk menerima ilmu pendidi.kandaripada guru yang sedang mengajar.
 62. 62. 52Ruhiyati ldayu (1978) berpendapat bahawa ponteng ialahmerupakan satu daripada berbagai-bagai jenis masalahdisiplin yang dihadapi olehpihak sekolah sama ada di bandaratau di kawasan luar bandar.Manakala lsmail pula (dilaporkan oleh Manja, 1990)merumuskan ponteng sekolah sebagai pelajar-pefajar yangtidak ke sekolah tetapi menghilangkan diri pada sebahagiandaripada waktu belajar tanpa izin guru.. Begitu juga jikadidapati seseorang pelajar meninggalkan kelas disebabkantidak menyukai sesuatu mata pelajaran atau seseoranggurunya. Tindakan ini dikatakan ponteng juga sekiranyatanpa keizinan guru yang berkenaan.2.5 Definisi Operasional2.5.1 GejalaAdalah merupakan perkara Yang menimbulkankesulitan/kesusahan akibat ntindakan pel.ajar+elajarmelanggar undang-undang dan peraturan sekolahsebagaimana yang telah ditetapkan. Kesulitan ini timbulakibat tindakan pelajar-p&ajar yang dipengaruhi &h faktor-
 63. 63. 53faktor tertentu yang menyebabkan timbulnya masalah disekofah.2.52 Ponteng SekolahMaksud ponteng sekolah dalam kajian ini adalah sepetiyang digarapkan oleh lbrahim Saad (1986) iaitu merekayang senagaja tidak datang ke sekolah. Mereka keluar diawaf pagi dengan pakaian lengkap dan beg berisi buku,sebaliknya mereka pergi ke kebunbunga,memancing &an,mandi-manda, berfoya-foya di tempat-tempat tumpuanawam.Dalamkajian ini salah l a k u p o n t e n g s e k o l a h boiehdibahagikan kepada dua [2] jenis, ia&u ponteng sekoiahberterusan dan ponteng sekolah berkala. Menurut panduanyang diberikan oleh Unit Disiplin Bahagian Sekolah-SekolahKementerian Pendidikan Malaysia (1994) tahappontengsekolah adafah seperti berikut;
 64. 64. 54 Jadual 1: Kateaori Pontena SekolahJenis Ponteng Ponteng Sekolah Ponteng Sekofatr Befterusan BerkalaSwat Amaran Tidak hadir (P) hari (P) Hari berturut- betturut-turut turut tidak hadirPertama Pada hari ketiga Pada hari -~ kesepuluhKedua 7 Hari sepepas IO hari selepas amaran pertama amaran pertamaTerakhir 7 hari selepas 20 hari selepas amaran kedua amaran keduaBuang sekolah 14 hari selepas 20 hari selepas amaran terakhir amaran terakhirJumlah hari 31 hari berturut- 60 hari turutOalam kajian ini kriteria yang digunakan untuk mempastikanseseorang pelajar itu ponteng sekolah ialahb denganmengambil kira apabila pelajar itu ponteng sekurang-kurangnya tiga [3] hari dalam sebulan secara berferusanatau tujuh [7] hari dalam sebulan secara berkala. Kriteria inidiguanakn kerana pelajar yang tidak hadir selama tiga [3]hari dalam sebulan bermakna pelajar berkenaan telahponteng lebih kurang 15% daripada mass .persekolahannyadalam sebulan. Bagi pelajkar yang tidak hadir selama tujuh[7] hari dalam sebulan bermaksud beliau telah tidak datangke sekolah hampir 40% daripada masa persekolahannyadalam seminggu atau 35% dalam sebulan.. Pen&panbegini dilakukan untuk mempastikan amalan ponteng
 65. 65. 55sekolah yang dilakukan oleh pelajar adalah munasabahdanbenar sebagai kes ponteng yang tepat.2.53 Pelajar Tingkatan Empat [4]Pelajar-pelajar sekolah menengah lelaki dan perempuanyang berumur dalam lingkungan 16 - 18 tahun yang terdiridaripada berbagai etnik.2.6 timitasi Kajian2.6.1 Penyelidikan ini hanya dilakukan di 16 buiah sekolah menengah di Daerah Hilir Perak, Perak Daruf Ridzuan. Enrolemen pelajar adalah seramai 13.395 orang. Sekolah-sekolah yang terlibat terdiri daripada sepufuh 1141 buah grd A dan [Z] buah sekolah grd B, di kawasanluar bandardan bandar.2.6.2 Persampelan responden adalah terbatas kepada petajar-pelajar T i n g k a t a n Empat [4] y a n g t e l a h dikenalpasti sebagai golongan pelajar yang selafu ponteng. Ini berdasarkan rekod langgaran disiplin yang
 66. 66. 56 telah diberikan oleh guru-guru disiplin dari sekolah- sekolah yang berkenaan.2.63 Kelemahan Sampel - Pelajar yang ponteng berterusan mungkin tidak dapat dijadikan responden kerana semasa kejian soal selidik dijalankan, mereka tidak hadir ke sekolah dan setengah-setengahnya pula telah dibuang sekolah, setelah surat amaran kali terakhir dikirimkan kepada kedua ibu bapa atau penjaga pelajar berkenaan.2.6.4 Responden yang teriibat tidak mendedahkan masalah mereka yang sebenamya. Kebanyakan mereka memberikan jawapan yang ‘ideal’ bukan berlandaskan realiti.2.6.5 Kekangan masa - tempoh kajian yang diperuntukkan adalah agak pendek.2.7 KesimpulanDaripada tinjauan di atas, kajian yang telah dilakukan &hpara penyelidik mengena.i ponteng sekolah, mendapatibahawa faktor latar belakang keluarga, keadaan sosio-ekonomi keluarga yang rendah, peribadi pelajar sendiri,
 67. 67. 57kawalan disiplin yang terlalu ketat atau terlalu longgar danpengurusan sekolah menjadi faktor yang menyebabkanberlakunya ponteng sekolah di barat. Selain itu kurangnyakasih sayang keluarga dan keadaan yang tidak tenteramserta penekanan pembelajaran turut menjadi faktor pontengsekolah. Kebanyakan mereka berpendapat bahawa faktortersebut kadang kala bukanlah menjadi satu faktor yangtersendiri t&pi saling berkaitan antara satu sama lain.Bagi pengkaji tempatan pula, mereka mendapati bahawafaktor dalaman sekolah seperti kelemahan penyampaianpelajaran oleh guru, perhubungan antara guru denganmurid, peraturan disiplin yang terlalu ketat atau terlalulonggar serta persekitaran sekolah, menjadi faktor yangmempengaruhi ponteng sekolah.
 68. 68. BAB 3 METODOLOGI3.1 PendahuluanDalam bahagian ini dibincangkan berkenaan denganmetodologi yang bakal digunakan. Penumpuan akandifokuskan terhadap perkara-perkara berikut:3.1.1 Rekabentuk Kajian,3.12 Kawasan Kajian,3.1.3 Responden Kajian,3.1.3 lnstrumen Kajian,3.1.4 Kaedah Penyelidikan,3.1.5 Kaedah Anaiisis Data.
 69. 69. 59Kajian ini adalah kajian tinjauan keratan rentas denganteknik soal selidik tertutup dan temubual.3.2 Reka bentuk kajian JADUAL 3.1 : REKA BENTUK KAJIAN Masalah Kajian : pajuk]Pengurusan Devians Remaja:Satu Kajian Gejala PontengSekolah di Daerah Hilir Perak,Perak Darul Ridzuan. Pembolehubah bebas Tujuan Kajian: Faktor sekolahMengkaji hubungan antara empatpemboleh ubah bebas dengan ka Masalahdar ponteng sekolah di kalangan Pelajarpelajar-pelajar Tingkatan Empat Kaedah Kaj ian* Data Primer** Data Sekunder PENULISAN Pemprosesan LAPORAN 4 4 Analisis data
 70. 70. 60Data Primer - soal selidik dan temubual.Data Sekunder - diambil daripada sumber-sember bertulis yang diterbitkan mahupunyang tidak diterbitkan.3.1.2 Lokasi KajianKawasan kajian yang dipilih ialah Daerak Hilir Perak, PerakDarul Ridzuan. Keluasannya ialah sejumtah I ,200.57kilometer persegi dengan kepadatan penduduk sejumlah541,000 orang yang terdiri daripada berbagai-bagaiketurunan yang menganuti berbagai agama.Jumlah sekolah di daerah ini adalah 86 buah, 17 buahdaripadanya sekolah menengah dan bakinya 69 buahadalah sekolah rendah [ sekolah kebangsaan, SRJK(C) danSRJK (T).Pejabat Pendidikan Daerah [PPD] Hilir Perak diasaskanpada 1 Februari, 1982 bertujuan untuk membantu JabatanPendidikan Negeri [JPN] Perak Darul Ridruan, daldmpengendalian, penyelarasan dan pengawasan sekolah-sekolah dengan lebih hampir d&n lebih berkesan lagi.Bagi tujuan kajian ini, tumpuan diberikan kepada sekolahmenengah sahaja iaitu 16 daripada 17 buah sekolah.Sebuah sekolah yang dikecualikan ialah Sekolah MenengahSains Teluk Intan, kerana ianya adalah sebuah sekolah
 71. 71. 61berasrama penuh dan pengurusannya diuruskan terusdengan Kementerian Pendidikan [Bahagian Asrama Penuh]Daripada 16 buah sekolah tersebut, 14 adalah dikategorikansekolah menengah gred-A dan 2 buah kategori greci-B.JADUAL 3.2 : KUTIPAN DATA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH DAERAH HILIR PERAK [31 JANUARI, 19981 S.M. DATO’ SAGOR A 1320 36 86ii SM. SULTAN ABDUL~H A 1210 35 7612 S.M. SIMPAMG EMPAt A 980 36 6013 S.M.KHAIR JOHARI -___- A 1459 48 8614 SM. TUN ABD. RAZAK A 1134 38 8315 S.M. SERI MUARA A 1325 45 8716 S.M. ULU BERNAM B 633 20 40 JUMLAH 15,376 388 873 Sumber : Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak.
 72. 72. 623.4 Responden KajianResponden yang dipilih untuk tujuankajian ini terdiri daripadapelajar Tingkatan Empat. Pemilihan ini berdasarkan rekodkehadiran mereka semasa berada di Tingkatan Tiga iaitubulai dari Januari 1997 hingga 31 Disember, 1977.Untuk mempastikan pelajar berkenaan terbabit denganponteng sekolah, penyelidik telah mendapat bantuandaripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) danKetua Guru Disiplin sekolah-sekolah berkenaan. Merekamempunyai rekod yang khas bagi pelajar-pelajar yangponteng di sepanjang tahun 1997.Sebahagian besar daripada responden adalah melakukankesalahan ponteng berkala. Cuma sebilangan kecil sahajayang melakukan ponteng berterusan. Ini disebabkansemaasa penyeelidik membuat soal selidik, meeka yangponteng berterusan memang tidak hadir ke sekolah atausudahpun dibuang sekolah. Jumlah responden adalahseramai 100 orang.
 73. 73. 633.5 lnstrumen KajianUntuk mendapatkan maklumat daripada kumpulanresponden tersebut penyelidik menyediakan satu set soalselidik yang berpandukan kepada soal selidik yangdisediakan olek Unit Disiplin, Bahagian Sekolah-Sekolah,Kementerian Pendidikan Malaysia. Data dikumpulkanmelalui soalselidik. Menurut Sekaran (1992) kaedah inilahyang paling banyak dan paling sesuai digunakan apabilajumlah respondennya banyak. Soalanselidik lengkap ’dipaparkan dibahagian lampiran.3.6.1. KESAHh SOALSkLIDIKWalaupun soalselidik yang digunakan diambil daripadasumber lain (Unit Disiplin, Bahagian Sekolah%ekolah,Kementerian Pendidikan Malaysia), satu kajian rintis telahdilakukan untuk mengesahkannya. Kesahan alat mengukuttelah diuji dengan menggunskan kaedah Cronbach’s Aipha.Menurut Sekaran (1992) Cronbach’s Alpha ialahkebolehpercayaan Coefficient yang menunjukkan sejauhmanakah respons soalan mempunyai hubungkait yangpositif di antara satu dengan lain. Semakin hampir nilai
 74. 74. 64Cronbach’s Alpha dengan nilai 1 semakin tinggi konsistenkebolehpercayaa n soalan-soalan tersebut.Hasil daripada kajian rintis yang dijalankan ke atas 40pelajar di Sekolah Menengah Dato’ Sagor mendapati alatpengukur yang digunakan boleh diterima berdasarkan nilaiCronbach’s Alphanya ialah 0.7712.BAHAGIAN A - Maklumat latar belakang responden,terdiri daripada 10 soalan.FSAHAGIAN B - Soal selidik untuk pelajar, terdiri daripada 40 soalan YA / TIDAK3.6 Kaedah PenyelidikanSebelum memulakan penyelidikan di sekolah-sekolahberkenaan, penyelidik telah memperoleh kebenarandaripada pi hak-pi hak berikut: i. Dekan Sekolah Siswazah, Universiti Utara Malaysia ii. Bahagian Sekolah-Sekolah, KPM. iii. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, KPM. iv. Jabatan Pendidikan Negeri Perak.
 75. 75. 65 v. Pejabat Penduidikan Daerah Hilir Perak.Bagi menetapkan tarikh untuk mengendalikan soal selidik,penyelidik telah menghubungi Pengetua sekolah-sekolahberkenaan secara bertulis dan melalui telefon.Untuk mengutip data daripada responden yang telah dipilih,mereka dikumpulkan oleh Penolong Kanan [HEM] atauKetua Guru Pengawas atau Penyelaras Tingkatan di dalamsatu bilik sama ada di Pusat Sumber, Bilik Gerakan, BilikMesyuarat atau kelas-kelas yang kosong. Pelajar-pelajardiawasi oleh penyelidik sendiri dan masa yangdiperuntukkan ialah selama 45 minit. Usaha mengendalikansoal selidik ini bermula paoa 2 Januari, 1998 hingga 16Januari, 1998.3.7 k&d&h Analisis 3.7.1 Kajian ini bertujuan untuk menentukan s&a ada empat [4] aapbk b@rikut mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejadian ponteng sekolah: i. Masalah diri pelajar. ii. Faktor sekolah.
 76. 76. 66 iii. Faktor rakan sebaya. iv. Faktor persekitaranMengkaji sama ada wujud perbezaan tendensi untukponteng sekolah antara pelajar lelaki dan perempuan. 3.7.2 Data diproses dengan menggunakan perisian SPSS for Windows 7.5. Untuk mengukur min, sisihan lazim, kekerapan dan purata.Untuk menguji hipotesis teknik statistik inferential sepertianalisis multiple regression, analisis korelasi Ujian-T danAnova telah digunakan.3.?.3. Kriteria Pembuat Keputusan Kajian ini menggunakan paras signifikan (PcO.05). Paras inilah yand seldlu digunakan oleh pengkiji- pengkaji sains sogial masa kini. Untuk mehblak Ho hubungannya mestilah sekurang-kurangny8 $ignifik&n pada paras ~~0.05 dan nilai coeficcientnya mestilah sekurang-kurangnya t=0.03 (Salkind, 1997). Untuk melihat kekuatan kolerasi ia boleh diterjemahkan berdasarkan jadual berikut:
 77. 77. 67Jadual 4.1ABSOLUTE COEFFICIENT VALUE QUALITATIVEBETWEEN DESCRIPTION0.80 - 1 Very strong relationship0.61 - 0.80 Strong0.3 I- 0.60 Moderately Strong0.21 - 0.30 Weak0.00 - 0.20 Verv WeakSumber: ‘Interpreting the Correlation Coeffiicien’ in Salkind, Neil J. (1997).Exploritrg Research, New Jersey USA: Prentice-Hall Inc. MaSaIah Sekolah 10 masalah diri sekolah merangkumi bidang- bidang berikut: H pengajarah guru, H tug&an y&r@ diberi fi undang-ur!dtind sekolah, m sikap guru di$i@in, n suasana pembelajaran, W sikap guru, n suasana bilik darjah, H kemesraan guru-murid, n makanan di kantin.
 78. 78. 68 Masalah yang ditanda sahaja dibuat pengiraan. Markah-markah yang diperolehi bagi setiap soalan dicampurkan dan kemudian dihitung peratus skornya.3.7.2 Statistik taburan digunakan untuk menentukan hubungan koreiasi antara pembolehubah bersandar dengan pembolehubah bebas.3.7.3 Untuk menentukan peramal terbaik (Best Predictor) yang menyebabkan berlakunya gejala ponteng di kalangan pelajar-pelajar tingkatan empat kaedah analisis Stepwise Regression digunakan
 79. 79. BAB 4 KEPUTUSAN KAJIAN4.1 PendahuluanPerbincangan dalam bahagian ini akan tertumpu kepadaanalisis deskriptif dan analisis statistik di sampingmembincangkan keputusan kajian mangikut susunansoalan-soalan penyelidikan. Objektif utama kajian ini ialahuntuk mengkaji hubungan antara kajian ponteng sekolah dikalangan pelajar-pelajar Tingkatan Empat dengan faktorsekolah, masalah diri pelajar, rakan sebaya danpersekitaran.4.1 PERSOALAN PENYELIDIKANsebagai garis panduan untuk kajian, soalan-soalanpenyelidikan yang digunakan ialah seperti berikut:
 80. 80. 704.1 .I Adakah faktor masalah sekolah mempunyai hubunganyang signifikan dengan kejadian ponteng di kalanganpelajar-pelajar Tingkatan Empat?4.1.2 Adakah masalah peribadi pelajar mempunyaihubungan yang signifikan dengan gejala ponteng sekolah dikalangan pelajar-pelajar Tingkatan Empat?4.1.3 Adakah masalah persekitaran mempengaruhi gejalaponteng sekolah di kalangan pelajar Tingkatan Empat?4.1.4 Adakah pengaruh rakan sebaya mempunyaihubungan dengan masalah ponteng sekolah di kalanganpelajar-pelajar Tingkatan Empat?4.15 Mengkaji sama ada wujud perbezaan antara pelajarlelaki dengan perempuan dalam tentensi untuk pontengsekolah4.2 PROFIL RESPONDENLaporan tentang dapatan dimulai dengan peneranganmengenai profil responden. Untuk mendapatkan data, 200borang soalselidik diedarkan kepada pelajar-pelajarTingkatan Empat. 150 borang soalselidik dikembalikan danhanya 120 sahaja yang dapat digunakan kerana yang lain-
 81. 81. 71nya tidak diisi dengan lengkap. Jaciual di bawahmenunjukkan bilangan responden pelajar mengikut jantina,tempat kediaman dan cara ke sekolah.J A D U A L 4 . 2 BILANGAN R E S P O N D E N MENGIKUTJ A N T I N A , T E M P A T KEDIAMAN D A N CARA K ESEKOLAH.ITEM BIL. PERATUSJantina Lelaki 8% 73.3 Perempuan 32 26.6 Rumah lbubapa 102 85Tempat Rumah Ibu sahaja 11 9.16kediaman Rumah Bapa sahaja 5 4.16 Rumah Penjaga 2 1.16 Berjalan kaki 20 16.6Cara ke- Berbasikal 32 26.6sekola h Bermotosikal 12 10 Menai ki kereta 3 2.5 Menaiki Bas 53 44.1Jadual di atas menunjukkan bilangan responden lelaki ialahsebanyak 88 orang (73.3%) mengatasi respondenperempuan 32 orang (26.6%) manakala majoritinya tinggal
 82. 82. 72 JADUAL 4.3 MAKLUMAT IBU, BAPA DAN PENJAGA TI- Item Bilangan Peratus Kurang 30 tahun 02 1.6 31- 40 tahun 21 17.5 Umur 4i- 50 tahun 65 54.2 51- 60 tahun 20 16.7 Melebihi 60 tahun 12 10.0 Tidak bersekolah 04 3.3 Pendidikan Sekolah Rendah 45 37.5 Sekolah Menengah 56 46.7 Maktab/Diploma/Universiti 15 12.5 Sendiri 45 37.5 Pekerjaan Kerajaan 60 50.0 swasta 15 12.5 Kurang daripada RM350 05 4.2 Pendapatan RM 351 - RM 700 16 13.3 RM 701- RM 1000 25 20.8 Melebihi RM 1000 74 61.6
 83. 83. 73Dengan ibu bapa masing-masing iaitu seramai 102 orang(85%). Yang lainnya 11 orang (9.16%) tinggal dengan ibutunggal, 5 orang (5.16%) tinggal dengan bapa sahaja dan 2(1.16%) orang tinggai dengan penjaga. Cara datang kesekolah pula majoritinya (53 Orang - 44.1%) menaiki bas, 32orang berbasikal, 20 orang berjalan kaki,l2 orangbermotosikal dan 3 orang menaiki kereta.Jadual 4.3 menunjukkan bahawa majoriti ibu bapa/penjagaresponden adalah terdiri daripada mereka yang berumurantara 41-50 tahun. Lingkungan umur sebegini menunjukkanbahawa keluarga telah stabil dari segi ekonomi danberkeupayaan untuk menjaga keluarga mereka dengansempurna. Dari segi pendidikan, majorii ibubapamempunyai pendidikan jika diikuti pecahan, hanya 4 orang(3.7%) sahaja ibubapa yang tidak mendapat pendidikanmanakala 45 orang (37.5%) mendapat pendidikan diperingkat sekolah rendah dan 56 orang (46.7%) mendapatpendidikan sekolah menengah dan 15 orang (12.5%)mendapat pendidikan di IPT. Perangkaan ini menjelaskan
 84. 84. 74bahawa tahap penciidikan ibubapa yang boleh dikatakanbaik dan tentu sekali mereka mempunyai kesedaran yangtinggi untuk memberi pendidikan yang sempurna kepadaanak-anak mereka di samping mendidik disiplin yang baik.Dari segi pekerjaan pula, seramai 45 orang (37.5%) bekerjasendiri, 60 orang (50%) bekerja dengan kerajaan dan 15orang (12.5%) bekerja dengan pihak swasta. Daripada datayang diperolehi 5 orang (4.16%) berpendapatan kurangdaripada RM 350, 16 orang (13.3%) berpendapatan antaraRN1351 - RM700, 25 orang (20.8%) berpendapatan antaraRM701 - RM 1000 dan 74 orang (61.6%) berpendapatanmelebi hi RM I 000.4.4 Tahap ponteng dan keputusan peperiksaanMengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Unit DisiplinKementerian Pendidikan Malaysia kategori ponteng bolehdibahagikan kepada beberapa tahap, walau bagaimanapunbagi tujuan kajian ini tahap dalam kategori ponteng telah
 85. 85. 75diubahsuai dan dibahagikan kepada tiga tahap seperti yangditunjukkan di dalam jadua14.4 di bawah.JADUAL 4.4 Tahap Ponteng di kalangan pelajar-pelajarTingkatan Empat.Tahap ponteng Bilangan Peratus PelajarRendah: (0 -10 hari) 32 26.6Sederhana: (11 - 20 hari) 37 30.8Tinggi: (21 - 74 hari) 51 42.5 JUMLAH 120 100Berdasarkan jadual di atas didapati 51 orang (425%)yangmengalami tahap ponteng yang tinggi.JADUAL 4.5 KEPUTUSAN PEPERIKSAANPERTENGAHAN SEMESTER PELAJAR PONTENG. KEPUTUSAN BIL. PERATUS LULUS 52 43.3 GAGAL 64 53.3 TlDAK HADlR 4 3.3 I JUMLAH 1 2 0 7
 86. 86. 76Jaclual di atas jelas menunjukkan bahawa di kalanganpelajar-pelajar ponteng, peratus lulus peperiksaan adalahrendah (43.3%) atau 52 orang jika dibandingkan denganmereka yang lulus.4.5 Keputusan Ujian Keatas Hipotesis-HipotesisBerdasarkan Korelasi Dan Regrasi Serta StepwiseRegressionPersoalan kajian ialah adakah kejadian ponteng sekolahmempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor-faktorsekolah, persekitaran, diri pelajar dan rakan sebaya.Dalam mencari jawapan kepada persoalan kajian empathipotesis telah dikenal pasti iaitu faktor sekolah, faktorpersekitaran, faktor diri pelajar dan faktor rakan sebaya.
 87. 87. 77 Jadua14.6 Pearson Correlation Coefficients of Kejadian Ponteng Independent variable Correlation CoefTicient (r) Significant (p) Faktor Sekolah -0.361 0.651 Faktor Persekitaran -0.412 0.001** Faktor diri Pelajar -0.554 o.ooo** Faktor rakan sebaya 0.371 o.ooo**I ** Sig. At ~~0.01 I Hipotesis 1 HoI: Tiada hubungan yang signifikan di antara faktor masalah sekofah dengan kejadian ponteng sekolah. H,,: Terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor masalah sekolah dengan kejadian ponteng sekolah. Jadua14.6.1 Pearson Correlation Coefftcients. Kejadian Ponteng dengan Faktor Sekolah] Independent variable 1Correlation Coefficient (r) 1Significant (p) I Faktor Sekolah -0.361 0.651 1I ** Sig. At ~~0.01 I
 88. 88. 78H 01 Diterima. Berdasarkan kepada keputusan PearsonCorrelation pada jadual di atas, kajian empirikalmembuktikan bahawa kejadian ponteng tidak mempunyaihubungan yang signifikan dengan faktor sekolah. Nilar rialah negatif clan lemah (r= -0.361, p>O.Ol=O.651). Inimembuktikan bahawa dalam kajian ini bahawa faktorsekolah mempunyai hubungan yang negatif dengankejadian ponteng sekolah yang membawa maksud tiadatendensi untuk pelajar-pelajar Tingkatan Empat pontengsekolah disebabkan faktor-faktor yang relevan dengansekolah mereka.Hipotesis 2Hoz: Tiada hubungan yang signifikan di antara faktormasalah pelajar dengan kejadian ponteng sekolah.H a2: Terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor masalah pelajar dengan kejadian ponteng sekolah.
 89. 89. 79JADUAL 4.7 MASALAH DIR1 PELAJAR .fENls MASALAH BIL. PERATUS1. Kesihatan & Perkembangan Fizikal 5 4.22. Kewangan Ikeadaah hidup/pekerjaan 25 20.83 . Kesihatan sosial & masa lapang 8 6.64. Hubungan psikologi sosial 7 5.85. Hubungan psikologi peribadi 12 10.06. Sek dan perkahwinan 9 7.57 . Keluarga dan tempat tinggal 4 3.38 . Penyesuaian sekolah 44 36.79. Kurikulum dan pengajaran 6 5.010. Tiada masalah- - - .--JUMLAH j 120 100Jadua14.6.2 Pearson Correlation Coefficients. KejadianPonteng dengan Faktor Masalah Diri PelajarIndependent variable Correlation Significant (p)Faktor Masalah diri Pelajar I Coefficient -0.554 (I-) I o.ooo* * ** Sig. At ~~0.01 IBerdasarkan keputusan Ujian Pearson Correlation Sepertiyang ditunjukkan pada jadual 4.6.2. Ho2 ditolak (p > 0.01).Keputusan itu membuktikan bahawa terdapat hubunganyang signifikan antara faktor-faktor masalah peribadipelajar dengan kejadian ponteng sekolah. Oleh demikianHa2 diterima. Hubungan yang dikenalpasti didapati positif
 90. 90. 80(r=0.554) dan kukuh . Hubungan ini membuktikan bahawasemakin banyak masalah peribadi pelajar semakin tinggikeinginannya untuk ponteng. Fenomena ini adalah biasakerana pada peringkat remaja, mereka sering dikaitkandengan pelbagai masalah dalaman. Pelajar-pelajar yangmempunyai masalah peribadi lebih cenderung untukmencurahkan masalah yang dihadapi kepada rakan sebayamereka daripada memberitahu guru-guru mahupun ibubapamereka. Mereka juga suka melencong ke tempat lain untukmelupakan masalah peribadi mereka daripada pergi kesekolah.Hipotesis 3HOSE Tiada hubungan yang signifikan di antara faktormasalah persekitaran dengan kejadian pontengsekolah.H a3: Terdapat hubungan yang signifikan di antara faktormasalah persekitaran dengan kejadian ponteng sekolah.Jadual4.6.3 Pearson Correlation Coefficients. KejadianPonteng Dengan Faktor Persekitaran.

×