Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TEORI KONSTRUKTIVISME<br />CHE AZIZAN B. CHE RAZALI<br />KHAIRURRAZAQ B. MOHD FADILAH<br />
PENGENALAN<br />Ilmupengetahuanmuridtidaksemuanyaberasaldaripadamaklumatderia yang wujudsecarabebasdalampersekitaran yang ...
PENGERTIAN<br />Rutherford danAhlgrenberpendapatbahawamuridmempunyai idea merekasendiritentanghampirsemuaperkara, dimanaad...
John Dewey menguatkanlagiteorikonstruktivismeinidenganmengatakanbahawapendidik yang cekapharusmelaksanakanpengajarandanpem...
PRINSIP-PRINSIP KONSTRUKTIVISME<br />CainedanCaine (1991) menenaraikan 12 prinsippembelajaran ala konstruktivisme:<br />Ot...
4. Usaha untukmencarimaknaberlakumelaluipencorakan. Pengajaranefektifmenghubungkaitkan idea danmaklumatdengankonsepdantema...
8. Pelajaranmelibatkanprosessedardantaksedar. Pelajarmemerlukanmasauntukmemproses 'apa' dan 'bagaimana' isipelajarannya.<b...
10. Pelajarmemahamidanmengingatidenganbaikjikafaktadankemahirandiselitkandalamingatan natural danruang. Pembelajaraneksper...
Fasa-fasapengajaranberasaskan model konstruktivisme 5-fasa sepertiberikut:-<br />
AdakahAndaMempraktikkanPendekatanKonstruktivisme<br />Andatelahmempraktikkanpendekatankonstruktivismesekiranya:<br />Murid...
Muridmerenungkembaliprosespembelajaran yang dilaluinya<br />Muridmenghubungkait idea asaldengan idea yang barudibina<br />...
Muridbanyakberinteraksidenganmurid lain dan guru<br />Guru prihatinterhadapkeperluan, kebolehandanminatmurid<br />Muridbek...
Teori konstruktivisme
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teori konstruktivisme

16,649 views

Published on

Published in: Education

Teori konstruktivisme

 1. 1. TEORI KONSTRUKTIVISME<br />CHE AZIZAN B. CHE RAZALI<br />KHAIRURRAZAQ B. MOHD FADILAH<br />
 2. 2. PENGENALAN<br />Ilmupengetahuanmuridtidaksemuanyaberasaldaripadamaklumatderia yang wujudsecarabebasdalampersekitaran yang diserapkedalamfikiranmuridmelaluipengalamanpancaindera, ataukewujudanpengetahuansejadidalam mental, tetapiilmupengetahuanitudiperolehidengancaramembinasendiriolehsetiapmuridmelaluipengalaman, renungandanpengabstrakan.<br />
 3. 3. PENGERTIAN<br />Rutherford danAhlgrenberpendapatbahawamuridmempunyai idea merekasendiritentanghampirsemuaperkara, dimanaada yang betuldanada yang salah. Jikakefahamandanmiskonsepsiinidiabaikanatautidakditanganidenganbaik, kefahamanataukepercayaanasalmerekaituakantetapkekalwalaupundalampeperiksaanmerekamungkinmemberijawapanseperti yang dikehendakioleh guru.<br />
 4. 4. John Dewey menguatkanlagiteorikonstruktivismeinidenganmengatakanbahawapendidik yang cekapharusmelaksanakanpengajarandanpembelajaransebagaiprosesmenyusunataumembinapengalamansecaraberterusan. Beliaujugamenekankankepentinganpenyertaanmuriddidalamsetiapaktivitipengajarandanpembelajaran.<br />
 5. 5. PRINSIP-PRINSIP KONSTRUKTIVISME<br />CainedanCaine (1991) menenaraikan 12 prinsippembelajaran ala konstruktivisme:<br />Otakituprosesor yang selari. Iamemprosesbanyakjenismaklumattermasukfikiran, emosidanpengetahuanbudaya. Pengajaran yang efektifmenggunakanpelbagaistrategipengajaran.<br />Pembelajaranmelibatkankeseluruhanfisiologi. Guru tidakbolehmenumpukankepadainteleksahaja.<br />Usaha untukmencarimaknabersifatsemulajadi. Pengajaranefektifmenyedaribahasapengertianbagiseseorangadalah personal danunik, pemahamanseseorangpelajarbergantungkepadapengalamanuniknya.<br />
 6. 6. 4. Usaha untukmencarimaknaberlakumelaluipencorakan. Pengajaranefektifmenghubungkaitkan idea danmaklumatdengankonsepdantema global.<br />5. Emosiadalahkritikalkepadapencorakan. Pembelajarandipengaruhiolehemosi, perasaandansikap.<br />6. Otakmemprosesbahagiankecildankeseluruhannyasecaraserentak. Orangmenghadapimasalahmembelajarisesuatujikabahagiankecilataukeseluruhandiabaikan.<br />7. Pembelajaranmelibatkanperhatianberfokusdanpersepsikeliling (peripheral). Pembelajarandipengaruhiolehpersekitaran, kebudayaandaniklim.<br />
 7. 7. 8. Pelajaranmelibatkanprosessedardantaksedar. Pelajarmemerlukanmasauntukmemproses 'apa' dan 'bagaimana' isipelajarannya.<br />9. Terdapatsekurang-kurangnyaduajenisingatan: sistemingatanruang (spartial) dansistemingatanuntukpembelajaranhafalan. Pengajaran yang terlalumengutamakanpembelajaranhafalantidakmemajukanpembelajaranruangdanpembelajaranberasaskanpengalamanbolehmenghalangpemahamanmurid.<br />
 8. 8. 10. Pelajarmemahamidanmengingatidenganbaikjikafaktadankemahirandiselitkandalamingatan natural danruang. Pembelajaraneksperimenadalah paling efektif.<br />11. Pembelajarandiperkuatkanolehcabarandandibantutkanolehancaman. Iklimbilikdarjahharusmencabartetapitidakmengugutpelajar.<br />12. Setiapotakadalahunik. Pengajaranmestilahdipelbagaikan agar murid-muriddapatmenyatakankecenderunganmasing-masing.<br />
 9. 9. Fasa-fasapengajaranberasaskan model konstruktivisme 5-fasa sepertiberikut:-<br />
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. AdakahAndaMempraktikkanPendekatanKonstruktivisme<br />Andatelahmempraktikkanpendekatankonstruktivismesekiranya:<br />Muridberpeluangmengemukakanpandangannyatentangsesuatukonsep.<br />Muridberpeluangberkongsipersepsiantarasatusama lain.<br />Muridmenghormatipandanganalternatifrakan-rakanmereka.<br />Semuapandanganmuriddihormatidantidakdipandangrendah<br />Pelajaranberpusatkanmurid<br />
 13. 13. Muridmerenungkembaliprosespembelajaran yang dilaluinya<br />Muridmenghubungkait idea asaldengan idea yang barudibina<br />Guru menyediakanalat/bahan yang sesuai<br />Muriddigalakkanmengemukakanhipotesisdanbukan guru menerangkanteori<br />Guru mengemukakansoalan yang bolehmeransangkanmuridmencarijawapan<br />Guru tidakmenyampaikanmaklumatsecarateruskepadamurid<br />
 14. 14. Muridbanyakberinteraksidenganmurid lain dan guru<br />Guru prihatinterhadapkeperluan, kebolehandanminatmurid<br />Muridbekerjadalamkumpulan<br />Aktivitiberasaskan 'hands-on' dan 'minds-on'<br />Guru mementingkankemahiransaintifikdankemahiranberfikir<br />Muridmengaplikasikan idea barudalamkonteks yang berbezauntukmengukuhkankefahaman idea tersebut<br />

×